CO TAKÉ ZAZNĚLO VE SNĚMOVNÍCH KROUŽCÍCH

 

Jsou seminaristé, které známe, vhodně a dostatečně připravováni na kněžství? Mají dostatečné, vhodné a ucelené vzdělání, pevný duchovní život a potřebnou praxi? Umějí jednat s lidmi, i s nekatolíky a nevěřícími, a znají správu farnosti?

 

* Vzdělání je (zejména na pražské KTF UK) odtrženo od života, nepřipravuje kněze tak, aby byli schopni plnit své služebné poslání podle pokoncilního pojetí církve a farnosti. Seminář vytváří umělé prostředí jakéhosi inkubátoru. Součástí studia by měla být rozsáhlá praxe ve všech oblastech budoucího působení tak, jak je tomu např. u studentů pedagogických fakult. Velmi dobrá by byla praxe v rodinách (např. tzv. "hlídání" dětí podle občasné potřeby rodičů), ve školách, v Charitě, v občanských sdruženích apod.

(královéhradecká diecéze)

 

* Domnívám se, že pro diecézi litoměřickou, která je diecézí v nouzi, by měli být seminaristé připravováni se zřetelem na tyto podmínky, aby si nevytvořili do budoucna idealizované a neskutečné představy. Seminaristé pro zdejší diecézi by měli být vedeni pro pastoraci v diaspoře, pro komunikaci s nevěřícími bez nadřazenosti a fanatismu.

(litoměřická diecéze)

 

* Příprava našich seminaristů ke kněžství je vcelku dostačující, objevují se však některé nedostatky - např. v uvádění myšlenek II. vatikánského koncilu do praxe (aggiornamento, liturgická praxe apod.) nebo v aktuální duchovní formaci. Spirituálové semináře jsou starší kněží, kteří svým působením na bohoslovce podporují jejich izolovanost od světa nevěřících lidí, filtrují a zachycují nekonformní názorové proudy. Mladí kněží pak nejsou schopni se dobře zařadit do reálného života. Vzhledem k citelnému nedostatku kněžských povolání se kritéria pro přijetí do semináře a vysvěcení na kněze zmírňují, což se pak negativně projevuje na kvalitě osobností budoucích kněží.      (olomoucká arcidiecéze)

 

* Pokud po knězi chceme, aby byl především všeobecně vzdělaným a moudrým duchovním rádcem a partnerem svých farníků, vychovatelem jejich dětí a šiřitelem evangelia v mimocírkevním prostředí, pak je nutno jejich formaci podstatným způsobem změnit. Výuku ryze teologických předmětů je nutné doplnit především výukou psychologie, komunikačních dovedností, jazykových znalostí i sociologických zákonitostí. Jestliže k tomu bohoslovecká fakulta nemá dostatek vlastních kvalitních odborníků, není žádnou hanbou využít odborníků mimo církevní půdu. V semináři i na fakultě by měl budoucí kněz být také důsledně připravován na kolektivní vedení farnosti (či spíše souboru farností). Kněz, který do praxe přichází s představou, že bude autoritativním vůdcem sice malého, ale o to jednolitějšího a jemu oddanějšího houfu, dosud zdaleka nepatří minulosti.

(pražská arcidiecéze)

 

* Mladí adepti jsou příliš brzy svěceni bez životních zkušeností. Mnoho z nich nepracovalo v denním zaměstnání. V seminářích jsou odloučeni od světa. Jsou špatně připravováni ke komunikaci a spolupráci s laiky a řeholníky. Měli by více vést duchovní život, pěstovat osobní vztah s Bohem, měli by být vedeni k sebepoznání.

(ženské řehole)

(kuf)

 

 

Výňatek z článku

Biskupové v Hejnicích bilancovali a plánovali

… Dalším tématem byla příprava Plenárního sněmu katolické církve v ČR. Biskupové schválili jednací řád sekretariátu sněmu. V ČR pracuje v současné době na 700 sněmovních kroužků, které se v letošním roce zabývají tématem liturgie. Přípravná komise dále pracuje na tzv. „lineamentech“, tj. návrhu témat k projednání, kam byly zahrnuty všechny analýzy příspěvků a zápisů sněmovních kroužků. …