CO TAKÉ ZAZNĚLO VE SNĚMOVNÍCH KROUŽCÍCH

Vidíte v řeholích prorockou skupinu uvnitř církve, nebo spíš přežívání něčeho starého a úctyhodného?
* Skrze každou řeholní společnost promlouvá Bůh v církvi ke všem lidem. Řeholní řády mají v dnešní době svůj velký význam, protože už svou existencí upozorňují ostatní lidi na trvalé hodnoty. (ženské řehole)
* Dnešní doba si žádá komunity menší a pružnější. Je nutný nový pohled na jednotlivce, zdůraznění jeho osobní iniciativy - nesmí být převálcován komunitou. Nesmí se zmenšovat prostor pro důležité duchovní dimenze. (ženské řehole)

Jak vidíte uplatnění řeholí ve farní pastoraci?
* Například v evangelizaci, katechizaci. Bylo by dobré rozšířit nabídku "duchovních rekreací" v pravém slova smyslu slova rekreace - znovustvoření, tak, jak je tomu v cizině. Tedy nevycházet tolik z kláštera do světa, ale spíše přitáhnout svět znovu do kláštera. (českobudějovická diecéze)

Jak byste viděli zdravou mariánskou úctu? Co v naší zemi z mariánské úcty chybí, co naopak považujete za přehnané, co za nevhodné, co za zbytečné, co za škodlivé?
* Přehnané je stavění Panny Marie na roveň "čtvrté" božské osoby. Nejsme zajedno ani s tvrzením, že všechny modlitby musí jít skrze Pannu Marii. Úcta k mariánským symbolům je někdy zaměřena příliš na symbol samotný.
Naopak byla vyzdvižena zdravá úcta, postavená na Písmu, a pozitivní mateřský prvek mariánské úcty. (litoměřická diecéze)

Jakou máte zkušenost s mariánskými poutěmi domácími, jakou se zahraničními? Jak by se mohla jejich náplň zlepšit, v čem by se měla změnit? Jakou máte zkušenost s rozvojem života víry u lidí silně orientovaných na nějaké mariánské zjevení?
* Negativní zkušenost: chování lidí, pouťové atrakce, komerční využívání poutí.
Pozitivní zkušenost: společenství, "oáza míru", v některých případech zanechání celoživotního pozitivního vlivu. (litoměřická diecéze)