CO TAKÉ ZAZNĚLO VE SNĚMOVNÍCH KROUŽCÍCH

 

Jak hodnotíme současnou podobu biskupské služby? Klade koncil a dnešní společnost na biskupy nové požadavky? Jaké? Jak jsou uskutečňovány? Jaké jsou hlavní projevy této služby?

 

* Současnou podobu biskupské služby často vnímáme jen jako reprezentační funkci (zahajování koncertů, účast na promocích, zahraničních konferencích, svěcení zvonů, kaplí a kostelů).

(brněnská diecéze)

 

* Koncil a dnešní doba klade více než kdy jindy větší důraz na požadavek evangelizace a preevangelizace. Na to jsme nebyli připraveni a myslím, že na nás hierarchie málo tlačí, že jí tento požadavek neleží tolik na srdci, a zabývá se hlavně vnitrocírkevními problémy. Proto je také biskup autoritou v diecézi, a ne ve společnosti. K obyčejným lidem biskup blízko nemá - asi jako každý vysoce postavený úředník, on navíc žijící mimo "běžný život" (zaměstnání, rodina, děti a jejich výchova, sociální a generační problémy).

(královéhradecká diecéze)

 

* Velmi pozitivně. Ano - být neustále k dispozici, pružně reagovat na potřeby církve i společnosti, vyjadřovat se k aktuálním otázkám života atd. Biskupové jsou dnes oproti době předkoncilní více mezi lidmi (pastýřské listy, poutě - Velehrad, farní poutě, setkání mládeže, vizitace atd.)

(olomoucká arcidiecéze)

 

* Farník si netroufá hodnotit podoby dnešní biskupské služby, poněvadž o ní téměř nic neví. Se svým biskupem se setkává pouze při čtení pastýřských listů, jejichž obsah brzy zapomene, domnívá se, že biskupská služba spočívá pouze ve svěcení a žehnání, biřmování a přítomnosti při slavnostních příležitostech. Biskupská služba, jak je v současnosti vykonávána, se normálního farníka nedotýká.

(olomoucká arcidiecéze)

 

* Prakticky není pociťována v každodenní pastoraci. Biskupova účast na žehnání každého kříže a praporu jej jistě vyčerpává, ale znemožňuje skutečné pastorační cesty, kde by mohl diecézi poznat a případně provádět nápravu.

(ostravsko-opavská diecéze)

 

* Jak mohu posuzovat službu biskupů, když s nimi skoro nepřijdu do styku? Ale chtěla bych jim připomenout, aby také mysleli na to, že nás mají a jsou povinni se i o nás starat jako o své ovečky a zařadit nás do svých potřeb. Aby si totiž byli vědomi toho, že i my potřebujeme kněze, a také je pro nás naplánovali a vyčlenili. Sestry si za svou službu zaslouží mít kněze, který by jim byl schopen a ochoten posloužit.

(ženské řehole)

 

* Biskupové jsou pastýři své diecéze. Myslím, že máme dobré biskupy a že se snaží konat, co mohou v rámci svých možností.

(ženské řehole)

(kuf)

 

 

Knihu z produkce Karmelitánského nakladatelství zasílá redakce paní Haně Kroulíkové z Čáslavi a ing. Marii Klancové z Kladna- Rozdělova.

Knihu můžete získat také vy. Stačí poslat na adresu redakce dopis, ve kterém byste v rozsahu maximálně 30 řádků popsali svou zkušenost s vaším sněmovním kroužkem: co vás potěšilo, nebo zklamalo, zda se stále scházíte, či nikoli, nebo plánujete-li se setkávat i po skončení přípravné fáze sněmu. Nejzajímavější příspěvky oceníme zasláním knihy, případně uveřejníme na stránkách KT.

(red)