NÁZORY ODBORNÍKŮ NA POSLÁNÍ JÁHNŮ, KNĚŽÍ A BISKUPŮ

* Jáhnova žena nemůže být jen "papírovou" příslušnicí církve, ale ženou hluboce věřící a v posledku i aktivní členkou a spolupracovnicí místního církevního společenství, oporou svému manželovi-jáhnovi v náročném a nelehkém poslání.

* Jáhenství je službou celé rodiny, i když svátost svěcení přijímá muž. Je tedy přirozené, že o všech důležitých věcech rozhodují manželé společně, společně se mohou účastnit všech aktivit, společně je také mohou v závažných případech odmítnout.

* Jak je na nově zaváděnou trvalou jáhenskou službu připravována věřící veřejnost a samotní kněží? Podle mého zjištění o zaváděné jáhenské službě toho zatím věřící příliš nevědí.

* Někdy si připadáme, že nepatříme ani mezi laiky, ani mezi duchovní. Je to díky tomu, že dosud u nás nepronikla do širšího povědomí ustanovení koncilu.

* Často je na překážku nedostatek důvěry mezi kněžími a laiky, nedostatek komunikace a neochota ke komunikaci ze strany církve, formálnost duchovního života kněží a obecný církevní formalismus. Velmi často jsou kněží izolováni - potřeby, starosti a problémy farníků a rodin nechápou, ani si je nepřipouštějí a vyhýbají se jim.

* Tím se dostáváme k tématu dialogu kněží s laiky. Možná tito duchovní nejsou tak neinformovaní, jak se zdá, možná v skrytu tuší, o co jde, ale jsou zaplaveni praktickými starostmi o farní a kostelní provoz.

* V dnešní situaci sekularizované společnosti je potřeba, aby biskupové a kněží byli mimo jiné i takovými manažery, kteří delegují pravomoci, přidělují a kontrolují úkoly, komunikují v církvi i mimo ni, a především: formulují cíle blízké i daleké.

* Na mnohé nepůsobí dobře tradiční přepychové oblečení. Jak najdou cestu k Pánu ti, kteří nemají dostatečné oblečení, bydlení, žijí pod úroveň?

* Nošení hábitu na veřejnosti je důležité, vidíme tak všichni, věřící i nevěřící, že žijete pro Krista, vždyť severní Čechy jsou misijním územím, bohužel, a misionáři jsou hrdí na svůj hábit!

* Spíš než se ptát, kde vzít další kněze do dalších prázdných farností, by bylo dobré dojít k otázce: Jak co nejlépe využít těch, které máme dnes, a to i s ohledem na to, že o dobrou budoucnost je třeba pečovat už dnes. Také z toho vyplývá jeden poněkud nový požadavek na kvalitu kněze: měl by to být člověk, který bude schopen pracovat v týmu. Je takřka nepředstavitelné, aby pracoval jen a jen sám. Dále z řečeného vyplývá požadavek na vzdělávání jáhnů a spolupracovníků-laiků, ať už v církvi zaměstnaných, nebo pomáhajících při svém zaměstnání.