NÁZORY ODBORNÍKŮ NA SVATOST, ŘEHOLNÍ ŽIVOT A SPIRITUALITU

* Známe dobře diagnózu onemocnění dnešního světa? Máme k dosažení potřebný lék a máme odvahu a schopnost ho účinně podat? Stejně jako katolická obnova v 16. století přivodila zásadní obrat, tak i obnova ve 21. století může způsobit změnu.

* Jako Bohu zasvěcení lidé stojíme uprostřed tohoto světa. Podotýkám uprostřed - ne na okraji, přičemž se nás hluboce dotýkají jeho rány a jeho bolesti. Jestliže církev na II. vatikánském koncilu zdůraznila princip kolegiality v rámci spolupráce biskupů, potom bych se přimlouval, aby tento náš sněm ve svých dokumentech připomněl princip vzájemnosti v rámci spolupráce řeholí a diecézí, a to na základě pochopeného společenství církve.

* Bude především záviset na řeholích samých, nakolik dokáží samy sebe představit v duchu charismatu svých zakladatelů a s potřebným přizpůsobením, aby jednotlivé instituty mohly pomoci i současné společnosti a církvi.

* Je nutné ukázat světu, že Bůh je pravé bohatství lidského srdce. Snažíme-li se dobře poznat dnešní dobu, zjistíme, že lidem hrozí ztráta smyslu pro nadpřirozené hodnoty. Mějme odvahu být chudí!

* Základní úkol osoby povolané Kristem je ukazovat Boží lásku ve světě. Formace jí má pomoci, aby poznala hodnoty svázané s povoláním, zamilovala si je a dokázala je ve svém životě realizovat.

* Církevní představení by ve svěřené oblasti působení měli usilovat o větší pochopení, toleranci a dokonce i o podporu těch hnutí, které je osobně neoslovují, neodpovídají jejich stylu práce a spiritualitě. Měli by také přispívat ke vzájemné spolupráci různých hnutí při evangelizační a pastorační činnosti, případně k odstraňování různých nedorozumění. Představení naší místní církve by měli také častěji vyjadřovat svá stanoviska k činnosti hnutí a vydávat o nich podrobnější oficiální dokumenty.

* Bylo by velmi potřebné, kdyby hnutí nebyla uzavřena jen sama pro sebe, pro seberealizaci svých členů, ale aby veřejně vystoupila, nabídla svůj program, stala se služebníky církve a začala souběžně s ostatními společenstvími v církvi naplno působit pro spásu duší.