č. 37 / 2002, 15. 9. 2002

 

CO TAKÉ ZAZNĚLO VE SNĚMOVNÍCH KROUŽCÍCH

Mohla by katolická církev napomáhat rozvoji hodnot manželství a přiblížení těchto hodnot dnešní společnosti?

 

* Rozvíjet hodnoty manželství proti současným médiím a světu nemá církev šanci. Jediná možnost je osobní kontakt. Známe případ, kdy se na početnou věřící rodinu po přestěhování do nového prostředí dívali zpočátku sousedé "přes prsty". Osobním kontaktem však nové okolí tuto rodinu přijalo, začalo se o ni zajímat a někteří začali chápat smysl manželství z jiného pohledu. Toto je však zkušenost až z manželství.

(olomoucká arcidiecéze)

 

* Církev může podporovat křesťanské rodiny organizováním levných táborů pro děti, aby si i početnější rodiny mohly dovolit poslat všechny děti na tábor. Také pořádání různých celoročních kroužků zdarma nebo s mírným poplatkem podpoří vícečetné křesťanské rodiny. Velmi přínosným byl rok Desetiletí duchovní obnovy věnovaný tématu rodiny, kdy věřící měli možnost vyslechnout celou řadu cenných kázání na toto téma. V budoucnu by bylo rozhodně přínosem to v nějaké podobné formě opakovat - pro celou církev nebo po určitou dobu toto téma probírat na mších pro mládež.

(sněmovní kroužky mládeže)

 

* Křesťanské manželství - to není v první řadě požadavek církve, to není dokonce ani samoúčelný požadavek Boží. To je především cesta k smysluplnému prožití a naplnění života, k pocitu bezpečí na tomto světě, k pocitu blízkostí Boží i blízkostí druhé osoby. To by měla církev hlásat a objasňovat a volit při tom navýsost srozumitelné prostředky a slovník. Nejpádnějším ukazatelem jsou pro dnešního člověka nezávislé statistické údaje. Pokud by se podařilo zachytit, že křesťanská manželství jsou šťastnější, spokojenější a pevnější, nebylo by třeba dalších slov. Pokud tomu tak není, není to úkolem pro církev jako celek, ale pro každý jednotlivý křesťanský manželský pár.

(pražská arcidiecéze)

 

* Vzniká moře problémů, které je nutné řešit na vyšší rovině. Postrádáme centrum pro rodinu. Narušením mezilidských vztahů vzniká problém náročnosti na rodinu - postrádá výraznější pomoc nejen prarodičů (ti jsou mnohdy ještě zaměstnáni), ale i širší rodiny. Masmédia svými programy spíše vytvářejí neúctu k hodnotám, neochotu a malé pochopení společnosti vůči křesťanským rodinám. Postrádáme křesťanské pořady, které by řešily nebo by dávaly návody, jak řešit výchovné problémy. Zde je církev nezastupitelná a je tu široké pole působnosti pro její činnost.

(litoměřická diecéze)

 

* Ne že by církev mohla, ona přímo musí, vždyť my křesťané vznášíme nárok na celou společnost a na každého člověka, neboť to činil i sám Ježíš Kristus. Svět je místo rozhodnutí a my zde nejsme přispěvateli do diskuse o manželství. Jsme následovníky toho, který řekl "Já jsem cesta, pravda a život", a tak máme jasně a zřetelně vyslovovat, kde leží ony hodnoty, a vybízet k tomu, aby nevěřící měli snahu chápat, co církev chce světu k problematice manželství sdělit.

(ostravsko-opavská diecéze)

 

* Církev má k napomáhání rozvoje hodnot manželství především příklad dobrých křesťanských rodin, duchovní obnovy pro snoubence. Velkou bolestí je však nedostatek kněží, kteří by byli schopni dobře vést tuto pastoraci, a dobrých vedoucích předmanželských poraden. Lidé vidí a uznávají hodnotu manželství jako nerozlučitelného svazku. Bojí se však trvalého závazku. Je proto nutné, aby zde byl vzor křesťanských rodin, které zpřítomňují svátost manželství ve svazku víry a lásky. (ženské řehole)

(jer)