č. 38 / 2002, 22. 9. 2002

 

CO TAKÉ ZAZNĚLO VE SNĚMOVNÍCH KROUŽCÍCH

Doceňujeme plně hřivny povolání svobodných žen? Co by bylo třeba zlepšit, aby tyto ženy nenarážely neustále na program pro matky nebo pro řeholnice?

 

* Protože je v současné době mnoho žen svobodných, zmírnil se tlak okolí na ně. Důvody, proč zůstávají ženy svobodné, jsou různé. Některé si chtějí užívat svobody. Jiné prostě jen necítí poslání být matkou nebo řeholnicí. Často se pro to zůstat svobodnými ženy nerozhodnou. Vyplyne to tak samo. Jejich význam a poslání ani v církvi nedoceňujeme.

(brněnská diecéze)

 

* Jsme rádi, že žena může získávat teologické vzdělání. Také její možnosti v oborech sociologie, pedagogiky, psychologie ap. jsou velké a domníváme se, že vnese-li teologicky fundovaně vzdělaná žena do těchto oblastí křesťanský pohled, je to přínosem pro celou společnost. Nesmírně důležitou a nezastupitelnou úlohou ženy je, že jako matka je první hlasatelkou Boha pro své děti. Ve službách církve je nutný vklad ženského světa. Přitom upozorňujeme, že otázka svěcení žen není předmětem našich úvah. V našem farním společenství se dává ženám maximální prostor v liturgii a naslouchá se jejich názorům. Tím se ženy učí promlouvat v církvi.

(českobudějovická diecéze)

 

* Umíme si představit ženu teologicky vzdělanou jako pastorační asistentku, katechetku, lektorku. Bereme to jako samozřejmé a obohacující. Degradaci ženy vidíme v tom, že je stále málo zdůrazňována žena-matka, která se dobře stará o děti a o rodinu.

(královéhradecká diecéze)

 

* Žena v domácnosti (v křesťanském pojetí) není ženou "bez zaměstnání", ale ženou s posláním. Emancipace je oprávněná v tom smyslu, že ženě nemá být bráněno v možnosti vzdělání, přístupu ke kultuře, k druhu zaměstnání. V našich podmínkách ale už je emancipace směřována proti ženě samotné - ženy usilují o postavení, které není určeno Bohem při stvoření. Konzumní kultura a kult těla asi nikdy nepochopí hodnotu muže ani ženy. Je třeba vrátit se k duchovním hodnotám. (Krása lidského těla - ano, ale např. tak jako v antice, kdy umění neslo i prvky ducha.) Dnes chybí integrita tělesného a duchovního.

(litoměřická diecéze)

 

* Není možno říct, zda je těžší úloha matky rodiny, nebo panny. Při rozhodování musí mít žena jistotu, že se rozhoduje pro to pravé. Pokud se žena rozhoduje, musí být přesvědčena o správnosti tohoto kroku, musí znát úskalí a obtíže cesty, kterou si zvolila. Jsme však přesvědčeni, že poctivě hledajícím ženám Bůh při rozhodování pomůže.

(olomoucká arcidiecéze)

 

* Každý člověk potřebuje být ohodnocen - to naše společnost namnoze neumí, protože hodnotí většinou pouze ekonomicky. Rozhodnutí mezi profesní a rodinnou kariérou musí být výsledkem domluvy manželů. Problémem je, že u skutečně exponovaného místa není možné dělat naplno profesní kariéru a věnovat se rodině. Některé výstřelky feministického hnutí jsou extrémní - dělají ze ženy muže.

(plzeňská diecéze)

 

* Žena je empatická, je tou, která činí z muže někoho, kdo si věří a je vyrovnaný. My žijeme v mužském světě. Žena je přijímána ve společnosti a v církvi až teprve tehdy, když začne používat mužských způsobů, resp. přístupů. Empatie a intuice ženy není přijímána, leda že by byla dokládána detailními ("mužskými") argumenty.

(pražská arcidiecéze)

 

* Práce v domácnosti se všeobecně považuje i v církevních společenstvích za nutnou a potřebnou a také náročnou. Ale pro pracovní dobu "od rána do večera" neatraktivní. Za každou jinou aktivitou je možné vidět nějaké výsledky, s prací v domácnosti je tomu jinak. Žena se velmi podobá Sisyfovi, valícímu kámen do kopce, který se vždy nahoře sesmekne - i žena každý den stále začíná znovu. Jak široká je škála jejích povinností vyžadovaných s tak naprostou samozřejmostí! Snad nejobtížnější období prožívá žena v rodině s malými dětmi. Kromě toho, co je pravidelnou náplní každého dne, přicházejí mimořádnosti v podobě nemoci, noční vstávání, péče o staré rodiče a mnoho jiných očekávaných, a hlavně nepředvídaných situací. Pomoc a řešení je v přístupu manžela, případně jiných členů rodiny. Co když je ale muž "plně vytížen" třeba aktivitami v církvi? Nemůže být práce v domácnosti v takovém případě považována za méněcennou? "Důstojnost ženy je dána muži za úkol..."

(řeckokatolický exarchát)

(soj)