CO TAKÉ ZAZNĚLO VE SNĚMOVNÍCH KROUŽCÍCH

Jsou pro nás věřící pouze ti, kteří chodí do kostela, anebo také ti, kteří se neúčastní života církve?
* Stále se vyskytuje stereotypní rozlišení na "ty, kteří chodí do kostela", a ostatní. Málo počítáme s ohromným potenciálem řady lidí stojících "mezi", lidí často s bohatým duchovním životem a identifikujících se s křesťanstvím - ať už vědomě či nikoliv. Pro některé z nich zůstane institucionalizovaná podoba křesťanství navždy nepřijatelnou a nepochopenou skutečností a tito dojdou k Bohu svými cestami, u jiných by cesta do našeho společenství nemusela být tak trnitou a dlouhou.
(královéhradecká diecéze)
* Je velmi obtížné rozdělovat lidi na věřící a nevěřící podle toho, zda se účastní nedělních bohoslužeb. Nemáme právo o někom říkat, že je nevěřící, tato otázka je pro nás tajemstvím, je zapotřebí se na lidi v našem okolí dívat jako na bratry a sestry, kteří společně s námi mohou spolupracovat na vytváření Božího království. Bůh má pro každého z nás speciální poslání a cestu.
(ženské řehole)
* Lidé všeobecně neodmítají Boha, ale chovají se, jako by se jich netýkal. Dále s tímto problémem souvisí i nechuť ke společenství jako takovému, a to v jakékoli formě, způsobené minulým režimem. Víra dříve byla hodně zvykovou záležitostí, a odstranění "pouhé zvykovosti" bychom považovali za jistý klad totality. Svým způsobem byli věřící "protříbeni".
(olomoucká arcidiecéze)
Ovlivňují nevěřící lidé naše křesťanské hodnoty? Pokud ano, kladně nebo záporně?
* Někteří věřící se pod vlivem nevěřících upínají natolik k materiálním hodnotám, že jejich životní styl se nijak neliší od nevěřících. Je to typ věřících, pro něž se víra zredukovala na účast na nedělní bohoslužbě a formální modlitbu, ale víra již pro ně není formujícím principem života. Duchovní hodnoty, pokud ještě nějaké vyznávají, zůstávají v pozadí jejich konání a uplatňují se jen příležitostně. Tento postoj zpětně působí negativně na nevěřící, neboť jej označují za pokrytecký a odpuzující.
(pražská arcidiecéze)
* Přímo křesťanské hodnoty asi ne, kontakt s "nevěřícími" nás ale někdy může obohatit o nový způsob pohledu, o pohled zvnějšku, vidění sebe sama tak, jak toho v rámci života "uvnitř" často nejsme schopni.
(olomoucká arcidiecéze)
* Lidé, kteří nemají za cíl Boha, ale něco jiného, dokáží pro toto "jiné" často nasadit všechny svoje síly. Žijí svým způsobem naplno. A to se od nich můžeme učit. Co se týká toho negativního, jsou to nenápadné věci, které člověk přijímá do svého života - různé postoje, způsob myšlení, jednání.
(ženské řehole)
Změnilo se něco v otázce hledání duchovních hodnot mezi lidmi kolem nás oproti době do roku 1989?
* V současnosti má člověk názorovou svobodu, má velké možnosti seznámit se s různými duchovními směry. Svoboda otevřela nové možnosti ve farních aktivitách, ale na druhé straně máme stále méně času, příliš pracujeme, málo světíme neděle, neumíme tak jako naši předkové s úctou slavit různé svátky, poutě apod. Neumíme také tolik děkovat jako naši předkové. Jsme příliš uzavření do sebe. Stále více se rozšiřuje i mezi naše mladé rodiny novodobá spotřební kultura.
(brněnská diecéze)


Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ K PLENÁRNÍMU SNĚMU

* Hlavní starostí naší farnosti je teď oprava střechy a fasády farního kostela sv. Michala v Křemži. Několik mladých maminek vymyslelo začátkem listopadu dobročinnou akci "Svíčka pro kostel". Nakoupily mezistěny z včelího vosku a společně s dětmi vyrábějí svíčky apod. Z prodeje jejich výrobků přibylo na účet "kostel" téměř 20 000 Kč.
* V naší farnosti se mi líbí flexibilita kněží ve smyslu: co se loni neosvědčilo, uděláme letos jinak. Například doba bohoslužeb o hlavních svátcích, otevřenost fary pro různé akce, možnost setkání lidí po mši a mnoho dalších společných aktivit.
* S plenárním sněmem se dlouho nechtěl náš pan farář zabývat. Okolnosti ho donutily svolat věřící a sešlo se nás asi dvacet. Zvolili jsme za předsedu jáhna. Ten však musel po nějaké době odejít. Tím vše skončilo, i když účastníci kroužku by byli rádi pokračovali.
* Naše farnost nemá stálého kněze. Správce farnosti dělal jáhen, nyní pastorační asistent. Většina lidí tyto laiky zcela neuznává, nesnaží se je ani přijmout mezi sebe.
* Těší mě vysoká kvalita naší scholy, naopak mě trápí, že se po mši většina lidí rozprchne, ani si nepopovídáme. Je to v nás, lidech, a je to i můj osobní problém.