č. 41 / 2002, 13. 10. 2002

 

CO TAKÉ ZAZNĚLO VE SNĚMOVNÍCH KROUŽCÍCH

Co byste navrhovali jako zlepšení náboženské výchovy? S jakými projekty máte ve svém okolí zkušenosti (pozitivní, nebo negativní)? (I. část)

 

* Ve školách by mělo být nabídnuto seznámení s obsahem křesťanství. Ne však agitační formou, potom může probíhat náboženská výchova. Ta však již ne ve školách, ale vhodnou formou v rámci farnosti.

(českobudějovická diecéze)

 

* Zlepšení nebo změna by měla být v systému. Bohužel u nás neexistuje jednotný systém výuky náboženství. Učebnice jsou provizoriem, jedná se o překlady z Rakouska a Německa, které nejsou vypracovány pro naše podmínky. Jsou vhodné pro výuku náboženství, kde je náboženství zařazeno jako školní předmět, tak tomu však u nás není. Pracovní sešity jsou sice pěknou pomůckou, ale jsme v podstatě odkázáni na náš katechismus. Ten je ale pro výuku náboženství nevyhovující, chybí systematický katechismus pro výuku náboženství ve školách. Odborná diskuse o tom, co se bude ve kterém ročníku učit, neexistuje.

(brněnská diecéze)

 

* Náboženská výchova začíná už v rodině. Vznikla úvaha, že by mohlo existovat náboženství pro rodiče, kteří by díky takto nabytému vzdělání mohli napomáhat při křesťanské výchově dětí. Je dobré zvát rodiče na přípravy k prvnímu svatému přijímání jejich dětí. Troskotá to však na pracovní vytíženosti rodičů. Dobré je pro tento účel využít např. čas po nedělní mši svaté. Vidíme to jako dobrou věc, neboť se mnohdy stává, že rodiče nám svěří děti často jen pod tlakem prarodičů, a tak první svaté přijímání je často i posledním.

(brněnská diecéze)

 

* Velice záleží na tom, kdo děti učí, zda je umí oslovit. Katecheta by měl mít stejné postavení jako učitel (měl by být schopen vyučovat více předmětů). Církev nemůže navazovat na tradice přetrhané před 50 lety. Musí se přizpůsobit, snažit se přirozeným vystupováním oslovit.

(královéhradecká diecéze)

 

* Více katechetů, zkvalitnit úroveň vychovatelů, celoživotní vzdělávání věřících. Více zveřejňovat a osvětlovat exercicie. Pro děti vytvářet živější společenství, nebrat náboženství jen jako další předmět ve škole.

Náboženskou výchovu rozšířit, zpestřit vzdělávání, nejen pro malé děti, ale i pro mládež a dospělé. Církevními pořady více proniknout do médií, vychovávat a vzdělávat děti i v rodinách.

Připravovat tábory, setkávání na různých úrovních, rozšíření exercicií.

Podporovat ty možnosti, které jsou. Mít atraktivní stránky na internetu, atraktivní nástěnky, časopisy...

(litoměřická diecéze)

 

* Je důležité, aby se kněží mohli věnovat ponejvíce jen duchovním věcem, a s případnými administrativními či jinými záležitostmi se zabývali spíše laici.

Mladí by mohli hlídat děti, aby rodiče mohli jít do kostela nebo do společenství.

Bylo by dobré v kostele vyhlašovat konkrétní věci, se kterými je potřeba pomoci (formou brigády). Tak by mohli někteří farníci najít uplatnění skrze činnost, kterou ovládají, být tak zapojeni do aktivního života ve své farnosti. Hodně lidí žije svou klasickou "vžitou" víru, je potřeba, aby našli svou vlastí iniciativou pole svého uplatnění.

(mládež)

(soj)