č. 43 / 2002, 27. 10. 2002

 

CO TAKÉ ZAZNĚLO VE SNĚMOVNÍCH KROUŽCÍCH

Jaké máte zkušenosti s katechezí ve vaší farnosti nebo společenství?

 

* Katecheze mezi dospělými by narážela na nedostatek času u dospělých. Názor, který převládl, byl, že katecheze by měla probíhat v návaznosti na obnovenou spolkovou činnost a v jejím rámci.

(českobudějovická diecéze)

 

* Praxe je taková, že se katecheze provádí u školních dětí, při přípravě na první svaté přijímání, pro biřmovance, budoucí katechety, snoubence. Chybí však návaznost na tato vyučování a přípravy. Bylo by dobré, aby se všechny věkové skupiny mohly vzdělávat neustále, dospívající, dospělí i nejstarší generace, která zažila katechezi před mnoha lety v podobě dosti odlišné od současné. Jako velmi důležitou vidíme katechezi dospělých, hlavně po jejich křtu - období mystagogie. Vidíme potřebu katecheze pro mladé manžele, u kterých katecheze končí sňatkem, např. formou víkendových pobytů, různých setkání a přednášek. Ve farnostech chybí trvalý pracovník, který by se katechezi stále věnoval - pastorační asistent.

(brněnská diecéze)

 

* Ve farnosti pořádáme přednášky na různá témata, vydáváme farní časopis, mládež se schází na faře k výuce náboženství (mládež od 14-ti let - mladší, od 18-ti let - starší), pan farář má v neděli přednášky pro snoubence (otevřeno i nevěřícím) . (královéhradecká diecéze)

 

* Byla by potřebná kniha o křesťanské etice pro děti, zpracování nejlépe formou volných listů k jednotlivým tématům pro práci s nevěřícími dětmi ve školách. Současní katecheté mají vysokoškolské teologické vzdělání. Uvítali bychom katechezi dospělých, zejména studium Písma svatého. Bylo by dobré, kdyby pravidelné akce na faře byly v různých dnech během týdne, aby se nepřekrývaly. Navrhujeme více výletů s dětmi do přírody, více zveřejňovat akce, pravidelně po mši svaté, stále všechny akce ohlašovat - na vývěsní tabuli, ústně apod. Duchovní cvičení by mohla být i vícekrát za rok.

(olomoucká arcidiecéze)

 

* Předpokladem je znalost liturgie, což umožní i po případném přerušení (např. v pubertě) pozdější návrat k víře. Pokud jde o literaturu, lze se těžko orientovat ve velké nabídce, co je vhodné. Je nutno se ponořit do mentality jednotlivce a každého i jednotlivě oslovovat. Základem musí být vytváření pravdy, která bude každého sjednocovat s Bohem. Jednoduše hlásat Krista.

(pražská arcidiecéze)

 

* Otázka financování není podporou pro katechety. Tam, kde je málo dětí, příjem je spíše jako almužna. Nestačí na základní životní potřeby. Katecheta těžko hledá zaměstnání, aby je mohl spojit s výukou náboženství. Někdy to vede i k tomu, že musí zanechat vyučování. Zvláště tam, kde je málo dětí, a ty potom nemají jinou možnost. Katecheta si musí často kupovat i pomůcky, místní farář si to ani neuvědomuje. Tam, kde vyučuje maminka z domácnosti, třeba od více dětí, bere se její práce samozřejmě jako křesťanská služba lásky. Tak to bylo i před totalitou. Katecheté bývali často i v nouzi.

(ženské řehole)

 

* Je málo lidí, kteří se věnují katechezi. Jedná se vždy o katechezi dětí. Je opomíjená katecheze mládeže, dospělých, seniorů... Katechezi dospělých se nikdo nevěnuje. Pokud katechezi nepovede kněz, lidé nemají důvěru. Kněží většinou nevysvětlují, že existují příslušně vzdělaní laici (TF), kteří mohou katechezi vést. Důležitá je výchova ke společenství, komunikaci, kamarádství.

(plzeňská diecéze)

(soj)