CO TAKÉ ZAZNĚLO VE SNĚMOVNÍCH KROUŽCÍCH

Zažívají ženy v české církvi stejně důstojné postavení jako muži?

·        Ano. Domníváme se, že mnohé ženy snad ze studu či zdrženlivosti se nezapojují do aktivit církve. A to je škoda. Bylo by dobré, kdyby se objevily v naší farnosti také akolytky, které by pomohly duchovním v jejich náročné práci, např. připravovat budoucí novomanžele. Mohly by přinášet svaté přijímání nemocným farníkům. Nebráníme se - i když u nás ve farnosti k tomu dochází zřídka - aby na mši svaté ministrovala i děvčata.
(brněnská diecéze)

·        Nedá se říci, že by byly ženy v naší církvi diskriminovány, ale také by bylo přehnané tvrdit, že by se už nedalo nic zlepšit. Ženy jsou viditelné převážně jako sloužící s hadrem, kbelíkem nebo smetákem, jako pradleny a kuchařky, někdy jako lektorky, katechetky, charitní pracovnice, méně jako ekonomky nebo účetní, i když mají patřičné vzdělání a mohly by odlehčit kněžím v naprosto nekněžských oblastech. Jakoby se zapomínalo, že jsou sestrami Panny Marie a prvními vychovatelkami budoucích kněží. Rádo se cituje výrok sv. Pavla: "Žena ať v církvi mlčí" a nepřihlíží se k jiným místům v jeho listech, kde se apoštolská práce žen oceňuje.
(řeckokatolický exarchát)

·        Ženy a dívky v tomto farním obvodu tvoří nejméně 80 % všech věřících, a proto si jich velmi vážím. Tak jako s Pánem Ježíšem na Křížové cestě a pod křížem byly spíše ženy, tak Ježíšova církev zde v diaspoře kráčí po křížové cestě a situace se opakuje: ženy jsou lepšími a věrnějšími vyznavačkami Ježíše Krista. Proto jsou to právě ženy, které zastupují při liturgii "všeobecné kněžství", varhanice a ženský chrámový sbor, kostelnice. Ženy uklízejí kostel a zdobí ho. Dívky, které jsou ministrantkami, čtou čtení, zpívají žalmy, čtou přímluvné modlitby, ženy zpívají písně, modlí se. Ženy to jsou, které přijdou na rozjímavý růženec, na biblickou hodinu. Ženám a dívkám musím být vděčný, že Boží církev zde žije.
(litoměřická diecéze)

·        Je zde více žen než mužů, ale vážím si více mužského elementu, muži jsou pravdivější, u žen je více přetvářka, jazyk zlolajný.
(litoměřická diecéze)

·        Většina žen zřejmě ano. Ty, které pravdivou sebereflexí svého vztahu k církvi netouží po kněžském či biskupském svěcení, zjišťují, že se mohou plně realizovat prakticky ve všech ostatních službách uvnitř církve a mají pro ně mnohdy lepší předpoklady než muži (přizpůsobenější biologické, psychologické či emoční vybavení).
(olomoucká arcidiecéze)

·        Většinu české církve tvoří ženy. Jejich spolupráce je však často nedoceněná a považuje se za samozřejmost. Duchovní si někdy neuvědomují míru nasazení svých farníků a investice času nebo peněz přehlížejí s odkazem na to, že se jedná o službu Bohu.
(olomoucká arcidiecéze)

·        V liturgii se zatím málo prosazuje pověřování žen ke čtení a podávání sv. přijímání (viz kán. 230 CIC), zato se s velkou slávou udílí služba lektora a akolyty třeba méně schopnému jen proto, že je muž. Někteří kněží nejednají s ženami (a vůbec s laiky) jako s dospělými rovnými lidmi, vyžadují bezpodmínečnou úctu a podřízení.
(plzeňská diecéze)

·        Postavení ženy v církvi není rovnoprávné. Nemám potřebu být feministkou, moje ženství mi dává netušené možnosti "seberealizace" ve službě a lásce, ale přesto vnímám - zvláště od kněží - despekt k ženám. Jistě ne u všech a ke všem, ale je tu. Týká se to i řeholnic, i ony jsou "jenom sestřičky". (ženské řehole)

·        Žena je v církvi více ctěna než v obecné lidské společnosti; církev vede k úctě k ženě.
(ženské řehole)Plány na přípravu plenárního sněmu

V Praze se konalo za předsednictví olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera další zasedání sekretariátu Přípravné komise Plenárního sněmu katolické církve v ČR. Hlavním bodem jednání byla diskuse o podobě "Lineament" - témat k projednání pro plenární sněm, podle kterých budou následně vypracovány definitivní předlohy pro vlastní jednání sněmu. Dále byly schváleny termíny volby předsedy a účastníků plenárního sněmu, jeho jednací řád, rozpočet a harmonogram 1. zasedání, které proběhne v červenci 2003 na Velehradě. Pro Pastorační sekci byly schváleny poslední "Materiály pro sněmovní kroužky na rok 2002" s tematikou "Liturgie", o nichž budou sněmovní kroužky diskutovat v druhé polovině tohoto roku. Přítomní biskupové byli dále informováni o dalších analýzách, tentokrát příspěvků odborné i laické veřejnosti, které se týkaly tematiky konstituce "Gaudium et spes", o práci Informační sekce a prezentaci plenárního sněmu v médiích. Závěr zasedání byl věnován činnosti Duchovní sekce, zvláště organizaci modliteb za přípravu i průběh Plenárního sněmu katolické církve v ČR.