Plenární sněm bude dva roky pracovat v odborných komisích

Marie Zimmermannová

 

Po projednání připomínek a návrhů k pracovnímu materiálu Instrumentum laboris na prvním zasedání sněmu bylo rozhodnuto, že další práce bude pokračovat v komisích. Tak vznikne nový materiál na druhé plenární zasedání sněmu, které se pravděpodobně bude konat v létě roku 2005. Účast delegátů sněmu v komisích je dobrovolná. Komise jsou již jmenovány a vy se můžete seznámit s jejich složením i úkoly, které před ně byly postaveny. Komisí je celkem osm, dnes se dozvíte informace o první až čtvrté komisi. Pokračování uveřejníme příště. Jména členů komisí z královéhradecké diecéze jsou vyznačena tučně.

 

Sněmovní komise ustanovené ve smyslu čl. 7, bod 22 Jednacího řádu

Komise č. 1:

Komise pro duchovní četbu dějin

Biskup: Václav Malý

Experti: PhDr. Jan Stříbrný

Členové: PhDr. Vácslav Babička, Jiří Pecka

 

1.  Ujasnit a vymezit obsah pojmu, sledovat přístup historický i teologický.

2. Soustředit se na etapy českých církevních a duchovních dějin, které zasahují živě do naší současnosti, zvláště pak na období konfesních rozkolů a naopak období smíření (ekumeny).

3. Stejnou pozornost věnovat obdobím, kdy se rozcházely cesty církve a společnosti a pokusit se analyzovat hlavní příčiny.

4. Vycházet z materiálů sněmu a plně využívat základní literaturu k českým církevním a duchovním dějinám a specialistů na jednotlivá období a témata.

 

 KOMISE č. 2:

Komise pro statistická východiska a analýzu socio-ekonomického prostředí a kulturních tendencí

Biskup: František Radkovský

Členové: Ing. Jaromír Schneider, PhDr. Vácslav Babička, P. ThDr. Petr Žůrek

1. Formulovat základní členění socio-ekonomického prostředí v ČR z pohledu podmínek pro působení církve (hlavní odlišitelné oblasti tohoto prostředí).

2. Rozhodnout o zdrojích dostupných údajů pro analýzu dle oblastí stanovených v bodě 1. (s ohledem na hodnověrnost a dle možnosti jednoznačnost).

3. Rozhodnout o vhodném způsobu (formě) shromáždění údajů pro analýzu získaných ze zdrojů dle bodu 2. (využití dostupných statistických údajů, údajů získaných vlastním průzkumem v diecézích atd.).

4. Vlastní zpracování analýzy (výsledný soupis údajů – ukazatelů).

5. Vypracování závěrů vycházejících z analýzy (interpretace analýzy) – základní rozčlenění na údaje kladného trendu, údaje signalizující možné problémy v budoucnu, údaje negativního trendu…).

6. Rozhodnout na základě interpretace analýzy o návrhu možných a žádoucích směrech dalšího vývoje dle jednotlivých oblastí (podklad pro formulaci hlavní vize i strategických cílů působení církve v ČR).

 

KOMISE č. 3:

Komise pro vizi misijního a evangelizačního působení celého Božího lidu v české společnosti

Biskup: Ladislav Hučko

Experti: Prof. Tomáš Halík, Ludvík Kolek

Členové: P. Václav Vacek, Ing. Jaromír Schneider, Mons. Jiří Mikulášek, P. Adolf Pintíř, Mgr. Daniela Nešporová, O. Vasyl Slyvotski

1. Evropská a česká situace na prahu třetího tisíciletí – současné výzvy (dle posynodální exhortace Jana Pavla II. Církev v Evropě).

2. Prameny misijního poslání a nové evangelizace – výzva k pokání, zvěstovat evangelium naděje a služba evangeliu.

3. Vymezení pojmů: preevangelizace, evangelizace, nová evangelizace, reevangelizace, autoevangelizace.

4. Formy a stupně vztahu a příslušnosti k církvi (sympatizanti, adherenti, katechumeni, čekatelé křtu, pokřtění.,

5. Možnosti a metody preevangelizace a misijního působení – zmapování a shromažďování, příp. vyhodnocování zkušeností.

6. Evangelizační význam života v rodině, společenství, udělování svátostí a svátostin.

7. Systematická výchova všech členů církve. 8. Příprava bohoslovců.

 

KOMISE č. 4:

Komise pro život a poslání kněží, jáhnů a osob zasvěceného života v naší církvi

Biskup: Josef Koukl, Jiří Paďour, Vojtěch Cikrle

Členové komise: P. Stanislav Přibyl CSsR, Ing. Bruno Borski, P. Václav Slouk, P. Jiří Kopejsko OCr., S. Edita Mendelová OP, P. Michael Pojezdný OPraem, Mons. Dr. Jan Mráz, doc. Petr Chalupa

1. Zabývat se identitou kněží, jáhnů a zasvěcených osob ve vztahu k různým podobám jejich služby v podmínkách České republiky.

2. Formulace cíle a cesty k prohloubení intelektuálního a spirituálního profilu kněží, jáhnů a zasvěcených osob.

3. Zabývat se podmínkami pro zdravé rozvíjení lidské osobnosti kněží, jáhnů a zasvěcených osob, včetně situací nemohoucnosti ve stáří a nemocí.

4. Pastorace povolání.

 

 

 

Plenárny snem očami zákulisníka

Mgr. Martin Lanži

 

 

Na Plenárny snem, konaný v lete tohoto roku na Velehrade, som sa dostal bez svojho pričinenia. Vlastne, na želanie p. biskupa Dominika som odpovedal „áno”. To je celá moja zásluha.

 

Priznám sa, že chvíľu som koketoval s myšlienkou povedať „nie”. Nie preto, že Velehrad by ma obral o týždeň prázdnin, ale preto, lebo o 2 mesiace nás spolu so študentami Cirkevného gymnázia v Kutnej Hore čakala premiéra muzikálu „Samuel”. Toto váhanie však trvalo len chvíľu. Zvíťazila poslušnosť voči predstavenému a túžba vidieť väčšinu dejateľov cirkvi v Čechách a na Morave. A nie len vidieť, ale stráviť v ich prítomnosti jeden týždeň. Moja úloha na sneme bola čisto zákulisná. Sám pán kardinál nás po skončení snemu pozval na malé stretnutie, kde poďakoval „podpalubníkom”, čiže tým, ktorí mali na starosti recepciu, pomoc v kuchyni, prípravu sály, roznášanie a odnášanie prezenčných listín, počítače či liturgiu. Bolo nás približne 20 bohoslovcov z oboch cirkevných provincií v ČR a niekoľko ďaľších členov realizačného týmu.

 

Bohoslovci dostali najviac dôvery počas záverečného hlasovania, keď sa snem rozdelil na “Dolnú komoru” (účastníci s poradným hlasom-napr. generálni vikári) a na “Hornú komoru” (otcovia biskupi, ktorí mali hlas rozhodujúci). Nikdy som netušil, že práca skrutátora môže byť tak náročná… Hlasovalo sa viac ako o 140 pozmeňovacích návrhoch, ktoré reagovali na tzv. Instrumentum laboris, inak povedané východzí text, ktorý mal zase svoj pôvod z práce v snemových krúžkoch.

 

Mnoho ľudí, s ktorými som sa na Velehrade stretol alebo ich vôbec spoznal už na stránkach katolíckej tlače, prezentovalo svoj názor, že na snem šli s neurčitými pocitmi. Tie sa však po pár dňoch zmenili v pozitívnu bilanciu. K tejto názorovej skupine sa pripájam aj ja, hoci len ako podpalubník. Nielenže v ten júlový týždeň vyšlo počasie, ale vyšiel aj jeden odvážny projekt: sústrediť na jedno miesto v jednom čase ľudí, ktorí v Katolíckej cirkvi v ČR zastávajú rozličné posty, ale majú ju aj úprimne radi. Apropo, tá premiéra nám vyšla…