KT č. 13 ze dne 30. 3. 2003

 

CO TAKÉ ZAZNĚLO VE SNĚMOVNÍCH KROUŽCÍCH

 

Jak podněcují média dialog uvnitř samotné církve?

 

* Katolický tisk se snaží, ale jsou zde jistě i mezery. Je těžké být "fórem pro setkání a výměnu myšlenek", protože rozdílné názory většinou narážejí na nesmiřitelnost některých čtenářů, kteří si okamžitě stěžují na nejvyšších církevních místech. Proto např. Katolický týdeník hledá cestu, jak být aktuální, a přitom nejitřit nesnášenlivost vůči rozdílnosti. (brněnská diecéze)

 

* Katolický týdeník je univerzálnější a zabývá se větším množstvím témat: ze světa, z domova - důležité zprávy, odpovídá na dotazy, má duchovní slovo, výklad nedělních úryvků Božího slova, také v Perspektivách jsou dialogické články různých názorů. Domnívám se, že v současné podobě je KT srovnatelný se zahraničními katolickými novinami, např. Wiener Kirchenzeitung. Pro mne bylo též velmi poučné přečíst si v KT mínění různých pisatelů už proto, že byla respektována svoboda mínění, a také pro možnost tříbení různých názorů a myšlenek. Podle mne to byla škola dialogu.

Jak se má v církvi učit dialogu, když se mu nedá prostor? Dialogu o lásce a pravdě se budeme musit učit po celý život. Ve zrušení zveřejňování dopisů nevidím podporu dialogu uvnitř církve. Tento dialog by měl být naopak mohutnější a otevřenější.

(litoměřická diecéze)

 

* Aktivní roli bychom měli převzít především v prosazování křesťanského způsobu života ve společnosti, a hlavně ve svých rodinách, v církvi bychom měli převzít především hospodářské, společenské a charitativní závazky a funkce. Kněží by měli dát laikům důvěru a měli by je umět oslovit a do života církve zainteresovat.

(olomoucká arcidiecéze)

 

* Většinou se navzájem neinformujeme, anebo jen málo, o nutných událostech pro aktivní činnost církve. Částečně jsme informováni na vývěskách v kostele, což však nestačí. Velké množství jalových informací šířené sdělovacími prostředky znesnadňuje správnou orientaci věřících.

Oboustranný častý styk mezi věřícími a představenými církve je nejen prospěšný, ale dnes velmi nutný. Pokus o představení spolupracovníků biskupství otcem biskupem v naší farnosti přinesl určitý přehled a informace o náročné činnosti a vedení naší diecéze.

Domníváme se, že katolický tisk (KT) je otevřený světu. Nestačí svým obsahem všechny problémy života oslovit. Je však přitom poučný a srozumitelný. Rubrika dotazů a odpovědí by se měla rozšířit. Chybí nám denní tisk pro věřící. Informačním tiskem farnosti je měsíčník "Cesta".

(ostravsko-opavská diecéze)

 

* Média často podněcují dialog uvnitř samotné církve nevhodnou interpretací a komentářem církevního dění, a to často ve velice závažných otázkách (Zákon o církvích).

Někdy, a to také v závažných případech, jim k tomu nahrává a pomáhá způsob projednávání závažných otázek. Většina dotázaných prostých věřících je za to, že toto si měla církev nejprve vyřešit vlastními silami. Přesný, konkrétní obsah dění řadoví lidé neznají.

(plzeňská diecéze)

 

* Stopa rozvoje veřejného mínění v kultivované formě se objevuje v AD i v Teologických textech. Velmi obtížně se probouzí zájem věřících zastávat aktivní roli v životě církve. Ideálem by bylo, aby se mnoho lidí v církvi mohlo podílet svým málem na životě společenství. Prakticky nemáme žádné zkušenosti s tokem informací a názorů v širším církevním měřítku. Jednosměrný tok informací od kněží k laikům je dost bohatý. Zpětná vazba je minimální. V katolickém tisku je snaha pojednávat o těžkostech a problémech, s nimiž se člověk dnes setkává. Pro některé může být i světlem, které člověku ukazuje cestu. Dnes je možno si vybírat i podle zájmu hledajících. S výměnou myšlenek je to už obtížnější a s jazykem je to snad nejtěžší. To si i sami uvědomujeme, jak nesnadno můžeme hledajícím předávat srozumitelně, co je v našem životě z víry důležité a nezbytné. Svobodu slova můžeme podporovat nebo i podporujeme natolik, nakolik jsme sami ochotni přijímat svobodu, ke které nás vede Kristus (Jan 8,31-32).

(pražská arcidiecéze)

 

* Od vynalezení tisku před staletími mnozí v církvi pochopili jeho velké možnosti - jako pomocníka v příkazu: Jděte do celého světa a učte všechny národy! Moderní sdělovací prostředky (až po dnešní internet) tyto možnosti rozšiřují nebo zdokonalují.

Veřejnost vyžaduje informace, potřebuje je. Rádi mluvíme o věcech pozitivních, dělá nám to dobře. Co právě neslouží ke cti a týká se lidského selhání, o domněnkách, názorech, míněních, do toho se šťourat nechce a ani nemůže. Spojit pravdu se spravedlností a s láskou určitě není snadné, ale "prošlá lhůta" může způsobit obtížně napravitelné škody.

(řeckokatolický exarchát)

 

* Vybírání kontroverzních témat od nevěřících žurnalistů a médií. Tzv. "kauzy", všechny "ožehavé" problémy v církvi řeší hned televize a tisk. Je nutné nadále podněcovat dialog, uznávat pluralitu názorů i uvnitř církve.

(ženské řehole)

(soj)