PLENÁRNÍ SNĚM OČIMA DELEGÁTŮ

 

Dnes odpovídá sestra Edita Mendelová OP

 

1. Jak byste zhodnotila přípravnou fázi sněmu?

Odpověď, která by postihla objektivně a vyčerpávajícím způsobem celý přípravný proces, aniž by zjednodušovala, možná není. Ale přesto se pokusím aspoň trochu něco říci. Rozdělila bych svůj příspěvek na dvě oblasti:

    a) sněmovní kroužky a z nich vzešlý materiál,

    b) písemná podoba tohoto materiálu.

K první části mohu říci, nakolik jsem byla od počátku zapojena do přípravného procesu, že tato fáze sáhla opravdu do hloubky a ze sněmovních kroužků vzešel materiál, se kterým je možno dále pracovat. Laici a řeholnice se chopili příležitosti a poukázali na rozmanitost problémů (rodinou počínaje, přes vztahy v církvi a oblastí zasvěceného života konče), s nimiž se církev v českých zemích potýká. Bohužel, kněží a řeholníci se zde příliš nezapojili. Jejich účast byla velmi sporadická. Ke druhé oblasti musím konstatovat, že se mi písemná podoba zpracování materiálu ze sněmovních kroužků nejeví jako dobře udělaná. Vůbec nepostihuje rovnoměrně a dobře všechny problémy, otázky, na které tento materiál poukázal.

Jak tedy zhodnotit přípravnou fázi sněmu? Domnívám se, že bylo vydáno množství lidské energie v kroužcích, ale úměrně k němu nebyla jeho písemná podoba dobře zachycena. Myslím si, že když již byl sněm svolán - ač toto rozhodnutí nepovažuji za šťastné - měly být nejprve konány diecézní synody, které by i lépe zpracovaly problémy do podoby písemných předloh.

Odpověděla bych tudíž takto: v zachycení problémů české církve ve sněmovních kroužcích byl přípravný proces zvládnut, podle mého mínění, poměrně dobře. Ale v písemném dotažení pak již příliš ne. Více se k této otázce nejsem schopna vyjádřit.

 

2. Které hlavní problémy by měla církev řešit?

Těžko říci jedním slovem, které hlavní problémy by církev měla řešit. Já sama jich vidím ze svého úhlu pohledu několik, a to zdaleka nevidím vše. Vybrat jednu konkrétní věc? Uvedu, co je mi nejbližší, ač dobře vím, že pomíjím. další důležité oblasti.

Tedy: formace v oblasti zasvěceného života a jeho znalost mezi diecézními kněžími a laiky. Myslím si, že zde jsou velké nedostatky: chybí kvalitní formátoři, dobré teologické vzdělání a duchovní vedení k tomu, aby z kandidátů/tek zasvěceného života vyrostly opravdové duchovní osobnosti, které by svým duchovním životem oslovovaly nejen křesťany uvnitř církve, ale i mimo ni.

Jak to řešit? Na to není jednoduchá odpověď. Obecně lze říci, že by se mělo více energie dávat do formace, a to jak počáteční, tak i trvalé. Dále hledat dobré formátory, kteří by formovali směrem ke Kristu a ukázali skutečnou krásu zasvěceného života a dovedli pro něj nadchnout. Vydávat více kvalitní literatury o zasvěceném životě. Pokladnice církve zde skýtá v oblasti církevních Otců a učitelů přebohaté plody. Více energie věnovat umění vnitřního života s Bohem.

Hodnota zasvěceného života spočívá nejen v jeho jedinečné službě Bohu, ale také v tom, co vychází navenek, a to je schopnost učinit slib a žít podle něj a vytrvat v něm po celý život až do smrti. Neboť to je nesmírná výsada a důstojnost člověka, že může dát slovo (slib) a ono je Bohem nejen přijato, ale také z něj něco velikého a důležitého roste, co má dopad jak pro pozemskou realitu, tak i pro věčnost.