KT č. 31, 3. srpna 2003.

 

 

OHLASY NA PRVNÍ ZASEDÁNÍ SNĚMU

LUDMILA MUCHOVÁ

Jak by se měl jmenovat IL?

Náš pan farář o tom kázal hned v neděli, když se ze zasedání sněmu vrátil. Původní název - Nenechme si vzít budoucnost - prý mnoho účastníků kritizovalo jako projev strachu z nepřítele, který je mimo církev. Až ke konci rokování však prý byl dán návrh na změnu názvu: "S nadějí do budoucnosti" a ten byl i odhlasován. Připadalo mi to zvláštní. Ne, že by se mi zdálo, že to, co naši církev nejvíc ohrožuje, je nepřítel zvenčí. Ale zdá se mi jako pravda, že tento pocit řada českých katolíků má, že se bojíme. A občas to dokonce má i opodstatnění. Když například známá "Bílá kniha", která určuje hlavní linie vzdělávání na základních školách po našem vstupu do EU, ani v náznaku nezmiňuje přítomnost náboženské výchovy na státních školách, chce se mi přímo volat na příslušné biskupy: "Nenechte si vzít budoucnost!" Na druhé straně mi výzva "S nadějí do budoucnosti" připomíná heslo vhodné pro ty, kteří chtějí své obavy z nenáboženského světa, v němž se pohybujeme, prostě nějak vytěsnit, dělat, jako kdyby nebyly. A to se mi zdá nebezpečné. Prohledala jsem tedy internetové stránky, abych se dočetla, co je vlastně obsahem IL. V neúplné, mnohdy nejasné, často velmi nedokonalé, ale přece jen v naléhavé podobě jsem tam našla řadu návrhů, jak v budoucnosti dělat mnoho věcí lépe či promyšleněji. A tak lituji, že se mě nikdo asi nezeptá na návrh, jak by měl být takový dokument nazván. Já bych totiž navrhla něco, co vezme vážně v úvahu naše obavy, jelikož jsou lidské, ale i naši snahu se s těmito strachy a úzkostmi z nové doby vypořádat pomocí křesťanské zvěsti. Můj návrh by zněl např. takto: "Jak žít a zvěstovat křesťanskou naději v pluralitní společnosti."

(red)

 

 

PŘÍSPĚVEK Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ

THDr. PETR ŽŮREK, Olomouc

Jaké budou naše diecéze za 10-15 let? Dá se očekávat pokles obyvatelstva o 7-10 %. Dá se očekávat pokles počtu "statistikových katolíků" o 10-25 %. Dá se očekávat pokles účastníků nedělních bohoslužeb o 10-35 %. Dá se očekávat pokles kněží o 10-40 %. Dá se očekávat růst počtu trvalých jáhnů. Dá se očekávat růst členů řeckokatolické církve. Dá se očekávat vyšší požadavek na službu i teologicky vzdělaných lidí v sociálních prostředích jako armáda, vězeňství, policie, zdravotnictví, sociální a humanitární služba, snad školství (i vysoké), ale i manažerský sektor, podnikání, státní správa.

1. návrh: "Přirozeným projevem života církve je služba trvalého jáhna. Sněm žádá intenzivní práci pro tuto službu v celé církvi. Vytvořit podmínky, aby projevem živé farnosti byl trvalý jáhen či společenství trvalých jáhnů."

Přítomnost trvalého jáhna či několika trvalých jáhnů ve farnosti jako jeden z přirozených projevů života obce. (Prakticky se lze pokusit o nárůst na možné maximum; dokážu si představit poměr kněží a jáhnů ze současného 16:1,5 na 2:1; tedy k 800 trvalých jáhnů do roku 2015)

2. návrh: "Sněm podporuje apoštolský exarchát v ČR. Přítomnost farnosti, kněze či jiného orgánu - misijní stanice - je vhodná v každém (bývalém okresním) městě."

Přítomnost řeckokatolické církve, jejích služebníků a pastoračních aktivit ve všech větších městech s přirozeným rozměrem biritualismu, materiální solidarity a vzájemné podpory (bývalá okresní a větší města ČR; dokážu si představit nárůst na 70-120 kněží včetně nárůstu farností či misijních stanic).

3. návrh: "Sněm žádá otce biskupy, aby nepolevovali v integraci zahraničních kněží do domácí pastorace."

Počet kněží se udržuje relativně vysoko díky příchodu Poláků a Slováků. Tento trend bude pokračovat. Nenastává čas hledat další cesty jako například pozdní povolání, ale i nových služeb jako povolání katechisty, misionáře atd.? (Jsou i další země, kde je přetlak kandidátů kněžství jako třeba Indie, Nigérie či Mexiko.) Jde o poskytnutí prostoru k růstu každého daru, který v církvi máme? (Umím si představit, že díky přílivu kněží ze zahraničí nedojde početně k poklesu počtu kněží do roku 2015.)

4. návrh: "Sněm povzbuzuje farnosti k systematické komunikační činnosti. Doporučuje ustavení animátora kultury a hromadných sdělovacích prostředků."

Kardinál Ruini nedávno představil program formace animátorů kultury a hromadných sdělovacích prostředků. Takový animátor je ve farnosti nejen osobou, která cíleně pracuje na více frontách jako je nejen komunikace, kultura, informace a "image", ale také v oblasti public relations. Takový animátor má být integrální součástí farního života.