O stavu naší církve s PhDr. Vladimírem Smékalem, CSc.

Připravila Marie Zimmermannová

 

Doktor Smékal se účastnil červencového jednání Plenárního sněmu Katolické církve jako odborník v oblasti sociálních věd. Je psychologem a sociologem. Požádala jsem ho o rozhovor na téma, které se často objevovalo v diskusních příspěvcích delegátů sněmu – požadavek na důkladnou analýzu stavu české církve.

 

Delegáti sněmu požadují důkladnou analýzu náboženské situace v ČR. Byly některé takové analýzy už provedeny? Dají se z nich vyvodit nějaké trendy dalšího vývoje religiozity?

Za posledních 13 let bylo provedeno mnoho výzkumů religiozity různými agenturami – opakovaně např. Institutem pro výzkum veřejného mínění (IVVM, nyní CVVM), Střediskem empirických výzkumů (STEM). Před třemi roky byl Biskupskou konferencí požádán Ing. PhDr. Libor Prudký z agentury POINT o výzkum náboženských postojů a religiozity. Data má k dispozici a budou brzy publikována. Neznám takový výzkum názorů, z něhož by bylo možno spolehlivě odhadnout vývojové trendy. Zejména ne ve spirituální oblasti. Zkušenosti ukazují, že blahobyt a jednotvárnost životních podmínek začne lidi ukolébávat, přichází zvlažnění, ztráta zájmu o rozvíjení duchovní kultury osobnosti a vztahu k Bohu, a najednou se stane něco ve stavu světa, co v lidech znovu probudí zájem o spiritualitu. Může to třeba být i živelná katastrofa (zemětřesení, povodně) či teroristický čin a společné nebezpečí vyvolá potřebu sounáležitosti a vzájemnosti i hledání opory v Bohu. Vzrůst altruistických projevů a oživení náboženského chování bylo možno pozorovat v USA po teroristickém útoku 11. září 2001. Často v časech krizí paralelně zesílí i akty svévole a násilí – např. u nás rabování v r. 2002 v době povodní - ale ty jsou málo časté a jsou většinou obyvatel spontánně odsuzovány. Chci tím říci, že mimořádné události probouzejí u širokých skupin lidí náboženský smysl především v jeho prosociální podobě, ale přibývá i konverzí a  aktivizuje se náboženský život v jeho spirituální dimenzi. Je hodně signálů o duchovním probouzení lidstva. Patří k nim i volání umírněných ekologů po změně životního stylu a po realizaci trvale udržitelného způsobu života.

 

Ve svém příspěvku na sněmu jste mj. hovořil o psychospirituálních regeneračních programech. Můžete tuto myšlenku rozvést?

Z četných cest do zahraničí i ze sdělení svých přátel vím, že např. ve Velké Británii, Itálii, Rakousku a jinde vypisují kláštery a střediska duchovní obnovy různé kurzy pro podnikatele, učitele, vědecké pracovníky a další zájemce. Nejde o exercicie v klasickém slova smyslu. Není podmínkou, aby účastníci byli věřící. Program je zaměřen na sebepoznání, na rozvoj sociální kompetence, na nácvik dovedností relaxovat a na změnu životního stylu. Často se tomu říká techniky selfmanagementu. M. Scott Peck – známý psychiatr a křesťansky orientovaný autor knih o rozvíjení duchovního života - užívá termínu psychospirituální programy, aby zdůraznil, že se cílevědomě rozvíjí citlivost vědomí a svědomí i dovednosti meditace, aby pak zájemci byli otevřenější k přijímání duchovních výzev. Účastníci těchto kurzů mají příležitost setkat se i se strukturovanou nabídkou křesťanské spirituality.

Z informací, které mám, se tyto akce těší značnému zájmu.

Vidím v zavedení něčeho podobného u nás netradiční formu evangelizace odpovídající potřebám doby.