Uplatňování principu synodality církve v naší diecézi

Marie Zimmermannová

 

Ve věroučné konstituci Druhého vatikánského koncilu církev sama sebe chápe především jako Boží lid – společenství, které pochází od samého Ježíše Krista. Společensky je církev uspořádána tak, že má hierarchickou strukturu, kde různé úkoly a funkce mají své konkrétní nositele. Vedle toho se však uplatňuje i princip synodality založený na setkáních, kde se jejich účastníci společně radí při hledání nejlepšího řešení konkrétních úkolů a otázek. Tento princip se uplatňuje na různých úrovních.

 

Podnět ze sněmovního jednání

P. Miroslav Šimáček pochází z naší diecéze, řadu let vedl Interdiecézní centrum života mládeže Křižovatka v Příchovicích v Jizerských horách, byl vedoucím Sekce pro mládež při ČBK a nyní je biskupským vikářem pro pastoraci litoměřické diecéze a duchovním správcem farnosti v Ústí nad Labem:

 

(...) Se službou biskupa souvisí také otázka církevních struktur (kurií, různých rad, komisí atd.) Velkou pozornost je třeba věnovat výběru osob:

 

a) výběr by měl být promyšlený, konzultovaný se spolupracovníky podle stanovených hledisek a ne nahodilý (vzdělání, duchovní zralost, schopnost spolupráce, normalita osobnosti).

 

b) vyhledávání a příprava spolupracovníků, zejména na důležitých místech, by měla být dlouhodobá a systematická

 

c) důležitá je trvalá přiměřená formace a vzdělávání, přesně určené kompetence, hodnocení, atd. (viz. § 91 c).

 

Jen tak bude možno vytvářet takové struktury církve, které by ukazovaly její laskavou tvář a které by evangelizovaly. Církev je postavena na hierarchickém principu. Je zde však také princip synodality, skrze kterou je též Kristus přítomen ve své církvi. (Mt. 18,20). CIC stanoví možnosti využití tohoto prvku života církve v poradních orgánech. Je třeba využít jej k solidní práci (§ 64a). Měl by se stát dokonce běžným nástrojem práce dnešní církve. Biskup pak získává zpětnou vazbu, pomoc v hledání nových cest a zdroj inspirace. Je třeba se chránit formalismu v činnosti těchto orgánů. Jestliže se v modlitbě a solidním hledání dojde k určitým závěrům, je třeba je také realizovat a vyhodnocovat jejich účinnost. Jestliže se tak neděje, dojde poměrně rychle ke ztrátě zájmu zúčastněných kněží i laiků, k rezignaci a pocitu znechucení. Ztrácíme pak pro církev tolik potřebnou energii a kreativitu a ještě si vzájemně bereme čas. Nemůžeme si dovolit hazardovat duchovním, intelektuálním a lidským potenciálem. (Viz. NMI 44,45) (...)

 

Poradní orgány v naší diecézi

Na diecézní úrovni působí vedle sboru poradců dalších dvanáct rad a komisí. Pastorace se nejvíce týká činnost biskupské, kněžské, pastorační a ekonomické rady. Na úrovni farností se jedná o pastorační a ekonomické rady farnosti. Statistika za rok 2002 uvádí, že v celkem 445 farnostech diecéze působí 269 ekonomických rad farnosti (ty jsou podle Kodexu církevního práva povinné) a 147 pastoračních rad farnosti. Farností, ve kterých žije duchovní správce farnosti, je 140.

 

Z anonymní ankety mezi kněžími na diecézním kněžském dni v listopadu r. 2003 vyčteme, že 55% ze 114 hlasujících duchovních hodnotí pozitivně činnost ekonomických rad farností, 41% nevýrazně a negativně pouze 4% z nich. K působení pastoračních rad ve farnostech se vyslovilo 99 duchovních, z nichž 53% hodnotí PRF pozitivně, 41% nevýrazně a 6% negativně.

 

Požádali jsme o názor P. Ladislava Hojného, t. č. administrátora v Hlinsku, který je členem diecézní kněžské a pastorační rady a ve své farnosti vede také ekonomickou a pastorační radu farnosti:

 

K ideálu nastíněnému P. Šimáčkem máme zřejmě ještě hodně daleko jak na diecézní, tak i na farní úrovni. Vidíte nějaké kroky, které je možné činit v současné situaci, aby vedly ke kýženému cíli? Jakou máte zkušenost v Hlinsku? „Skupinky spolupracovníků, kteří obětavě pomáhali kněžím, bychom našli v celé řadě farností naší diecéze už za časů hluboké totality. Jejich činnost se soustředila především na opravy církevních budov, někteří plnili řadů úkolů spojených s liturgií, jiní se v rámci tehdejších možností dokonce podíleli i na pastoraci dětí, mládeže. Větší farnosti se už tehdy neobešly bez činnosti laických pomocníků. Změna společenských poměrů nám otevřela nové možnosti. Na mnoha místech spontánně vznikaly farní rady.

 

Počátek devadesátých let se vyznačoval nejenom velkým nadšením, ale jistou chaotičností a ztrátou smyslu pro realitu. Stanovy pastoračních a ekonomických rad farností z r. 1999 neměly uhasit počáteční horlivost, přinesly jen určitý systém a nezbytný řád. Okouzlení svobodou však brzy pominulo a negativní nálady ovládající současné společenské klima pronikají i do církve. Proto se nemůžeme pozastavovat ani nad tím, že podle výše uvedeného průzkumu se činnost některých pastoračních a ekonomických rad (působících ve farnostech naší diecéze) hodnotí jako nevýrazná. Jedná se však jen o pohled ze strany kněží, kteří jsou duchovními správci farností. Bylo by asi poněkud obtížné, ale přece jen zajímavé, získat názory „druhé strany“. Kdo ví, k jakým výsledkům bychom dospěli, kdyby činnost pastoračních a ekonomických rad hodnotili věřící ve svých farnostech.

 

Těžkosti doprovázející činnost těchto grémií nejsou jen odrazem celospolečenského klimatu, ale bývají způsobeny nízkou úrovní komunikace, nedostatkem trpělivosti, kolizemi mezi mladší a starší generací, přežívajícími předsudky nebo jistou neschopností vnímat názory ostatních. Chyb se dopouštějí členové pastoračních a ekonomických rad i sami předsedající - duchovní správci farností. Při řešení problémů nelze postupovat podle jednotné šablony a každé společenství a každá farnost vyžaduje individuální přístup a znalost místních poměrů.

 

Domnívám se, že za dané situace bychom si měli v poradních orgánech našich farností zachovat jistý smysl pro realitu a umění dobře zvážit své možnosti. Kromě vysokých a vznešených cílů je dobré věnovat pozornost i menším a méně náročným úkolům. Jejich splnění se může stát zdrojem povzbuzení a odvahy pustit se i do obtížnějších záležitostí. Schopnost vnímat realitu nás uchrání před opovážlivým „spoléhám na své vlastní síly„ a vede k větší důvěře v Boží pomoc.

 

Dále bych rád upozornil na potřebu vzájemného uznání. Upřímný projev díků a lichotkami nezatížené ocenění povzbuzuje předsedajícího i členy k dalším aktivitám. Permanentní nespokojenost a oboustranné kritizování vede k pocitům bezúspěšnosti, která může vyústit v naprostou rezignaci.

 

K oživení činnosti poradních orgánů v našich farnostech by jistě přispěla i vhodná výměna zkušeností, která by se však nesměla zvrhnout v chlubivou přehlídku úspěchů a respektovala by rozdílnou situaci farností. Nemůžeme porovnávat nesrovnatelné. Například, to co je možné v městské farnosti - nemůžeme realizovat na venkově.

 

Na základě vlastní zkušenosti mohu jen potvrdit, že velké a početné farnosti, mezi které patří i Hlinsko, se v současné době neobejdou bez pastorační a ekonomické rady. Hodnocení činnosti diecézních grémií přenechávám povolanějším. Možná, že bychom se měli nechat poučit a povzbudit zkušeností našich předků. V tomto roce slavíme výročí založení naší diecéze. Kolik let uplynulo od 10. listopadu r. 1664 než se uskutečnil záměr papeže Alexandra VII.? Kolik překážek muselo být překonáno a jak velké úsilí bylo třeba vynaložit, aby královéhradecká diecéze dostala zamýšlenou podobu? Stejně tak vytváření nové struktury místní církve odpovídající záměrům Druhého vatikánského koncilu vyžaduje určitý čas.

 

Věřím, že v budoucnosti se budeme stále více přesvědčovat o nezbytnosti poradních orgánů pro život naší diecéze i každé její farnosti. Zatím máme za sebou první nesmělé a občas i nejisté kroky a učíme chodit a objevovat význam principu synodality v církvi. Je však třeba důvěřovat v Boží pomoc, prosit o dary Ducha svatého a jít dál.“