Jak často mluvíme o radosti a jak často „hřímáme“?

 

připravila Marie Zimmermannová

 

Mons. Jaroslav Škarvada, světící biskup pražský a titulární biskup litomyšlský, přednesl na prvním jednání Plenárního sněmu katolické církve v České republice sice krátký, ale velmi vypovídající a aktuální příspěvek. Dokumentuje obecný a neustálý spor mezi těmi, kdo chtějí především prezentovat radostnou tvář křesťanství a zvát na cestu za Kristem, a těmi, jejichž cílem je napravovat svět. Ve druhé části stránky nahlédneme do aktuálního sněmovního dění.

 

Sněmovní příspěvek Mons. Jaroslava Škarvady

Chtěl bych tu předložit dvě provokativní otázky:

1) Evangelium je radostná zvěst. V čem spočívá ta radost? Jak často o ní mluvíme?

Svatý otec ve shodě s Písmem často vybízí mladé, aby dovedli obhájit nejen svou víru, ale zvlášť také naději, naději, která je základem naší radosti. V čem ta naděje spočívá? Paragraf 40, c našeho Instrumentu laboris říká: „Otázka naděje: Nová evangelizace je spojena se schopností odpovídat na touhu lidí najít východiska z jejich tíživé situace v každodenním životě (malomyslnost, zoufalství, sebevraždy, stresy, nervozita atd). Křesťanství má velkou přednost v tom, že člověka může uspokojit absolutně, protože Kristus je definitivní, konečnou nadějí, ne falešnou útěchou.“ Konec citace (Instrumentum laboris je pracovní text o budoucnosti naší církve a sněmující o něm diskutovali - pozn. red.).

 

To je pěkné, ale není to málo? Zde nejde jen o stresy a nervozitu, nýbrž o podvědomé prociťování vlastní pomíjivosti a ohroženosti, metafyzické kontingence, naší smrtelnosti. Všímáme si, jak často o tom mluví liturgie i v mešních anaforách? V adventu, v době velikonoční, když představuje lidský život jako pouť k cíli? Nezůstáváme jakoby uvězněni jen v kruhu pozemského života, z kterého nedovedeme vyjít? Nemáme strach mluvit o tomto zdroji naší radosti? To „nebojte se!“ Jana Pavla II. má podle mne základ právě v této naději a jistotě.

 

2) Druhá otázka: Jakou účinnost má naše ustavičné hřímání proti potratům a eutanazii?

Že je lidské embryo skutečným člověkem, to nelze popřít. Ale co z toho? Není-li člověk partnerem Boží lásky, jestliže je na konci jen pád do tmy, co je na potratu a na eutanazii hrozného? Proč by se člověk, který trpí nesnesitelnými bolestmi nemohl osvobodit usmrcující injekcí? Myslím, že rozhodující tu není skutečnost, že jde o život člověka, nýbrž co či kdo ten člověk vlastně je. Konstituce Gaudium et spes v paragrafu 22 říká, že Kristus nám zjevil nejen kdo je Bůh, ale také kdo je člověk. Nebylo by tedy užitečnější ten inkoust, který nyní vyplýtváváme na boj proti potratům a eutanazii, použít na vysvětlování lidské důstojnosti, k níž nás Kristus povolal? I to patří k základům té evangelijní naděje. Mluvíme dost často o Zmrtvýchvstalém, ale máme odvahu také říci, že se s ním každý osobně setká při smrti? Či máme také strach to slovo smrt vůbec vyslovit? Žijeme, jak říká mešní modlitba, „v naději na požehnaný příchod našeho Pána Ježíše Krista“? Zde je nejhlubší základ naší radosti i motiv naší naděje. Bez toho jsou všechny argumenty proti potratům a eutanazii plané a lidský život zůstane nudným.

Konec příspěvku

 

Dovolím si využít výše uvedených myšlenek v první části příspěvku otce biskupa k odpovědi našemu čtenáři z Bystrého u Dobrušky. Jeho dopis reagoval na seriál ze strany 4 našeho časopisu s názvem „Evangelium osvobozuje k radosti“. Poslední část tohoto seriálu o pokání obsahovala natolik nové informace, že bylo těžké ji pochopit. Ona vůbec neútočila na generacemi osvědčené a přínosné praktiky cvičení v sebezáporu a ztišení se, ani nijak nesnižovala obsah „zpovědi“ či „přijímání“. Autor tohoto seriálu, teolog – biblista a salesián P. Ladislav Heryán, jen ukázal na to, že Boží nabídka prostředků, které mají vést k naší svatosti a tedy k věčnému životu v lásce s Bohem, je mnohem širší a bohatší, než my známe, využíváme a jsme třeba i schopni nabídnout hledajícím či lidem mladší generace, kterou už naše prostředky neoslovují. – Příklad tohoto nedorozumění je typický pro to, o čem hovořil na sněmu biskup Škarvada. Jako bychom se báli velikosti, ba nekonečnosti Boží, dobrodružství s ním, chyby, kterou bychom mohli udělat, novot, které by mohly být nebezpečné... Abychom o Kristu mohli mluvit jako o zdroji naší radosti, je třeba se nebát ani nových pohledů na dosud osvědčené praktiky. Není naším cílem vás v nich zviklat, ale ukázat, že Kristus je bohatší a toto své bohatství nám nabízí. O bohatství „zpovědi“ a „přijímání“ ještě určitě bude řeč.

 

Aktuálně z přípravy druhého zasedání sněmu

Na oficiální internetové stránce sněmu byly k 15. 3. 2004 uveřejněny výtahy ze zápisů jednání šesti z celkem osmi komisí. Nejaktivnějšími komisemi s nejvyšším počtem setkání jsou komise č. 2 pro statistická východiska a analýzu a komise č. 5 pro život a poslání laiků v naší církvi (po třech setkání). Z výtahů ze zápisů vyjímáme:

 

Komise č. 1 pro četbu duchovních dějin se zabývala mj. obsahem a strukturou kapitoly, kterou má připravit k projednání na druhém sněmovním zasedání. Dokument, který nemá přesáhnout 10 stran, se bude zabývat jednotlivými duchovními tradicemi: cyrilometodějskou, svatováclavskou, českých světců sv. Vojtěcha, sv. Anežky, sv. Prokopa, sv. Zdislavy, sv. Jana Nepomuckého, husitskou, utrakvistickou, bratrskou, epochy rekatolizace, josefinismu, austrokatolicismu, českého schismatu a dvou totalit. Spolupracovat budou církevní historici.

 

Komise č. 2 pro statistická východiska a analýzu by měla udávat směr ostatním komisím vycházeje z fakt odpovídajících skutečnosti. Půjde nejen o statistická data, ale hlavně o postižení trendů, které souvisejí s hledáním odpovědí na různé otázky. Například Jak restrukturalizovat farní pastoraci? Nakolik mládež využívá nabídku církve tržně, protože je nejlevnější? Jak co nejlépe komunikovat vnitřně i se společností kolem sebe? Jak se připravit na velký počet přistěhovalců? Komise bude spolupracovat s Fakultou sociálních věd, teologickými fakultami a Centrem pro výzkum veřejného mínění. Na třetím jednání komise (14. 1. 2004) byl prezentována připomínkován návrh „nulté varianty“, který byl rozdělen na tři části: směry rozvoje společnosti, směry vývoje vztahů mezi církví a občanskou společností a základní demografické trendy v ČR.

 

Komise č. 3 pro misijní a evangelizační působení Božího lidu probírala vlastní náplň práce. Zadání bylo rozděleno k vypracování mezi jednotlivé členy. „Komise musí vycházet z úvahy, jak „nastartovat“ věřící členy církve, aby sami měli misijního ducha. Život církve byl přirovnán ke dvěma křídlům; je to křídlo pastorační a rybářské. Zatímco se pastorační rozvíjí, rybářské je zakrnělé. Život církve sklouzává do náboženské produktivity (chození do kostela, svátosti). Člověk se musí dostat s Bohem do osobního kontaktu.“ (citace ze zápisu komise)

 

Komise č. 5 pro život a poslání laiků v naší církvi byla rozšířena o čtyři členy z řad laiků a několik odborníků z teologických fakult, nyní má 17 členů. Stanovila podkomise pro témata Laici v církvi, Laici ve světě, Svět hospodářského života, politiky a sociální spravedlnosti, svět kultury, sociální komunikace a sdělovacích prostředků, vzdělání. Byla stanovena metodika práce na těchto tématech. Poslední zasedání bylo mj. věnováno přípravě písemného výstupu z komise. Ujasněn byl smysl, charakter a adresát dokumentu, velká pozornost byla věnována struktuře a obsahu příspěvku této komise. Výstup bude členěn na dvě kapitoly s dalšími podkapitolami. Ty by měly obsahovat analýzu problémových situací, definici problému a hledání metod řešení.

 

Komise č. 6 pro liturgii a svátostnou pastoraci si rozdělila zodpovědnost za úkoly k bodům, které navrhl P. Benedikt Mohelník OP, a diskutovali o nich.

 

Komise č. 8 pro pastoraci na svém zatím jediném zasedání konkretizovala jednotlivé body z „Návrhu podrobnějšího zadání komise pro pastoraci“, byli navrženi autoři jednotlivých příspěvků a stanoven předpokládaný časový rozvrh. Pro jednotlivé příspěvky byla stanovena tato témata: Zásadní otázky pastorace v nejbližší budoucnosti; Obecné otázky vykonávání a zajištění farní pastorace v různých podmínkách našich diecézí; Jednotlivé oblasti kategoriální pastorace; Zásadní otázky kategoriální pastorace; Angažmá kněží, jáhnů a laiků ve farní i kategoriální pastoraci, podmínky jejich práce; Diakonický rozměr pastorace; Evangelizační aspekt v pastorační činnosti církve.

Podle http://snem.cirkev.cz