Poselství biskupů z Mariazell

Marie Zimmermannová

 

Připomeňme si ještě jednou společnou pouť národů do štýrského poutního místa Mariazell, kterou vyvrcholil projekt Středoevropských katolických dnů. Biskupové těchto středoevropských zemí vydaly společný pastýřský list, který byl čten v katolických kostelích všech osmi zemí na Boží hod svatodušní, tedy v poslední květnový den tohoto roku. Jako podnět pro náš každodenní život otiskujeme sedm proseb, které biskupové zformulovali na cestu naší církve do budoucnosti. Vycházejí z křesťanské odpovědnosti za radosti, strasti, naděje a úzkosti lidí naší doby a přitom vyzývají národy ke vzájemnému dialogu, přemýšlení a spolupráci. Jsou přesvědčeni, že každý z nás k tomu může něčím hodnotným přispět. Novou lepší Evropu nelze budovat bez křesťanů nebo proti nim, neboť Kristus je nadějí Evropy.

 

Sedm proseb biskupů středoevropských zemí věřícím

 

1. Ukázat lidem Krista

„Budete mými svědky,“ řekl Ježíš Kristus apoštolům. Říká to i nám. Mnoho lidí v Evropě zná Krista jen povrchně nebo ho zatím vůbec nezná. Jsme povoláni k tomu, abychom jim Krista ukázali. Setkáváme se s ním, když se hluboko ponoříme do Písma svatého, do modlitby nebo slavení liturgie. K tomu potřebujeme důslednou přípravu. V posledních letech to bylo bohužel často zanedbáváno. Jestliže jsme Krista skutečně našli, bude nás to pobízet k tomu, abychom se o tuto radost podělili s co největším množstvím lidí. Staňme se křesťany misionáři.

Prosme o sílu Ducha svatého takto konat.

 

2. Učit se modlit a vyučovat modlitbě

Evropa bude požehnána jen tehdy, když zde bude dostatek lidí, kteří se společně i jako jednotlivci budou modlit, a tak dají Bohu oslavnou, děkovnou a prosebnou odpověď na Slovo, kterým k nám stále znovu promlouvá skrze stvoření a spásu. Naše farnosti a společenství by se měly ještě více stát školami modlitby. Svatost a krása, jako projevy naší spoluúčasti na slávě Boží, musí znovu prostoupit ducha liturgie.

Prosme o sílu Ducha svatého takto konat.

 

3. Rozvíjet a prohlubovat znalosti týkající se víry

„Buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje,“ čteme v 1. listu svatého apoštola Petra. To jsou slova, která platí i dnes.

Uprostřed společnosti založené na vzdělání je třeba, aby křesťané dobře znali velkolepý celek křesťanské víry, aby mohli být bráni vážně a obstáli v setkávání s jinými náboženstvími a životními styly. Katechismus katolické církve je důležitou pomůckou k získávání hlubších znalostí o víře.

Prosme o sílu Ducha svatého takto konat.

 

4. Vydávat svědectví

Lidé v našich zemích se každý den setkávají se záplavou slov a obrazů. Jen málo z toho je přivádí k Bohu a církvi. Jako křesťané se však proti tomu můžeme obrátit pozitivními znameními víry, tím, že nebudeme skrývat kříž v bytě a na pracovišti, že nebudeme skrývat modlitbu u stolu nebo rozhovory o náboženských tématech. Znamení kříže a jiné křesťanské symboly a obřady mají své místo jak v soukromém, tak veřejném životě. Jako křesťané hodně přispíváme k blahu naší občanské společnosti. Křesťanství jako celek je velmocí světového milosrdenství, a zasluhuje si proto respekt a také vděčnost občanské společnosti.

Prosme o sílu Ducha svatého takto konat.

 

5. Zachovávat sváteční charakter neděle

Neděle, která je – pokud možno - dnem pracovního klidu, je jakožto den společně sdíleného volna velkou hodnotou, jejíž ztráta by způsobila celé společnosti mimořádnou škodu. Pro nás, křesťany, je neděle svatá. Je dnem slavení před Bohem a s Bohem, dnem díkůvzdání za stvoření a vykoupení a dnem rodiny. Chceme hledat a vytvářet společenství zasazující se proti vyprazdňování takovéhoto pojetí neděle.

Prosme o sílu Ducha svatého takto konat.

 

6. Chránit a rozvíjet život

Přesvědčení křesťané jsou zastánci lidského života ve všech jeho fázích: právě narozeného či dosud nenarozeného, rozvinutého i postiženého, pozemského i věčného života.

Tento život je dnes ohrožen zvláště na svém počátku a konci. Musíme tedy nasadit sílu svého rozumu, srdce i rukou, abychom chránili a rozvíjeli člověka a jeho okolí. Především je třeba starat se o manželství a o rodiny, které jsou nepostradatelnými stavebními kameny naší společnosti a církve. Nízký počet dětí v našich zemích je jedním z největších problémů Evropy. Držme se ideálu stabilních manželství a rodin a pomáhejme nést břímě těm lidem, jejichž stabilní vztahy ztroskotaly.

Prosme o sílu Ducha svatého takto konat.

 

7. Podporovat solidaritu v Evropě a na celém světě

Katolíci z našich osmi zemí v nyní končícím roce Středoevropských katolických dnů společně i pro sebe navzájem mnoho vykonali. Posílili tak solidaritu občanské společnosti v našich zemích. Toto společenství se po „Pouti národů“ nesmí znovu vytratit. My, biskupové, prosíme všechny nám svěřené křesťany: Pojďme dále po započaté cestě uprostřed našeho kontinentu, uprostřed ekumenického křesťanstva a uprostřed celého lidstva. Pouť národů byla a je důležitým úsekem na této cestě. Vzpomínka na milostnou Madonu Celskou ať nás na této cestě doprovází.

Prosme o sílu Ducha svatého takto konat.

 

Za biskupské konference svých zemí dne 22. května 2004 v Mariazell podepsali:

záhřebský arcibiskup kardinál Josip Bozanič, předseda Chorvatské biskupské konference

vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn, předseda Rakouské biskupské konference

egerský arcibiskup István Seregély, předseda Maďarské biskupské konference

przemyślský arcibiskup Józef Michalik, předseda Polské biskupské konference

olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda České biskupské konference

ljubljanský arcibiskup Franc Rode, předseda Slovinské biskupské konference

spišský biskup František Tondra, předseda Slovenské biskupské konference

biskup Banja Luky Franjo Komarica, předseda Biskupské konference Bosny a Hercegoviny