Zasedání pastorální sekce Plenárního sněmu

 

Dne 16. listopadu 2000 se uskutečnilo pravidelné zasedání pastorální sekce PKPS, kterému předsedal Mons. Václav Malý. Účastníky byli moderátoři ze všech diecézí a dalších oblastí, ve kterých probíhá sněmovní debata v kroužcích (mládež, řeholnice, Apoštolský exarchát). Situace v jednotlivých diecézích či oblastech je různá. souhrnně se však dá říci, že sněmovní proces probíhá podle plánu. Může nás těšit. že naše diecéze z hlediska počtu pracujících kroužků patří mezi nejaktivnější a nejproduktivnější. Celkem 70 kroužků posílá či poslalo zápis. Dosáhli jsme zatím celkového počtu 738 zápisů, z toho v roce 2000 bylo zasláno 341 zápisů. Myslím, že to je dobrá zpráva, která vypovídá o ochotě, aktivitě a schopnosti připojit se k společnému velkému dílu.

Opět zazněly známé stesky, především na přetrvávající nezájem některých kněží a někdy i biskupů. Těm, kteří pracují pro sněm pak leckdy chybí důležitá podpora pro svou aktivitu. Nezájem křesťanských sdělovacích prostředků o sněmovní dění zapříčiňuje nedostatek zpětné vazby, pocity marnosti. zbytečnosti, vyčerpanosti a únavy. V této souvislosti chci opět poděkovat vám všem, kteří svou věrnou a vytrvalou prací ve sněmovních kroužcích přispíváte svým malým dílem k dílu velkému. Myslím, že jsme dostali novou vzpruhu do své činnosti. V novém roce budeme pracovat s materiálem O naší církvi v České republice. který vyplývá i koncilová konstituce Gaudium et spes, a rok 2002 bude posledním rokem dosavadního stylu práce kroužků. Zpracovávat budeme materiál nazvaný O božím slově a liturgii v naší církvi (konstituce Dei Verbum a Sacrosanctum Concilium). Vidíme tedy již „na druhý břeh“, jsou dány časové kontury a zbývá než vytrvat v započaté službě. Rok 2003 bude rokem finálního zpracovávání zápisů v ústředí, kde se bude rodit též podkladový materiál pro jednání vlastního sněmu. Dovoluji si připojit, že to bude též rok zaslouženého oddechu pro všechny sněmovní kroužky. Jistě to nebude znamenat, že dojde k rozpuštění pracně budované struktury, v roce 2004 by měla být zahájena vlastní sněmovní fáze ustavujícím plenárním zasedáním, co z toho bude vyplývat pro sněmovní kroužky, to se prostě uvidí. Necháme se všichni v důvěře vést Duchem Božím. stejně tak jako tomu bylo doposud.

Tolik má krátká zpráva. Setkání animátorů naší diecéze připadlo na termín po uzávěrce pro toto číslo. Zprávu o jeho průběhu vám tedy nabídnu příště.

Ještě jednou vám všem přeji požehnaný vstup do nového roku, století i tisíciletí, hojnost radosti a pokoje.

Jiří Černý