Příprava Plenárního sněmu XXVI. (témata 2000)

Aneb Jak to vidí naše diecéze

 

 

Náměty k okruhu 6.2.

 

Jsou řehole opravdu prorockou skupinou uvnitř naší církve, a tím i pro svět?

 

6.2.1.      Jak vidíme řádové sestry a bratry v našem společenství? Máme nějaké osobní zkušenosti s působením řádového společenství v našem okolí? Vyvíjejí řády u nás nějaké nové aktivity, kterými vyjadřují své poslání i pro současný svět, nebo je nese jen jejich tradice? Je zde vyváženost mezi potřebami dnešní doby a trvalými hodnotami v tradici řádu?

živí svědkové toho, že jsou ochotni dát Bohu vše                             (2)

kontemplativní řády - obrovský přínos pro církev a svět                 (1)

hodnota pro všechny lidi                                                                    (1)

 

6.2.2.      Jak jednají řádové sestry či bratři v našem okolí na veřejnosti? Čím řádové sestry a bratři našemu společenství slouží, nebo čím nás naopak zraňují? Odpovídá jejich řeč a jejich způsoby jednání současným zvyklostem? Jak na nás působí jejich řádový oděv? Do jaké míry se tato řádová společenství podle naší zkušenosti věnují svému poslání, které je pro ně charakteristické?

řeholnice ve farnosti - otevřené dveře do rodin, umí oslovit děti    (2)

vnášejí modlitbu do lidské společnosti                                              (1)

evangelizace                                                                                       (1)

mužské řehole jsou nám vzdálené krom kněží - řeholníků               (2)

řádový oděv - přijatelný, sluší jim                                                      (2)

 

6.2.3.      Pomáhá jejich činnost rozvoji života okolních farních společenství, je na nich zcela nezávislá, nebo na sebe narážejí a „berou“ si navzájem aktivity?

ano, pomáhá                                                                                        (1)

 

6.2.4.      Proniká do okolí řádů, s nimiž máme zkušenost, něco z atmosféry uvnitř řádu? Je to spíše pozitivní, nebo spíše negativní?

nemáme zkušenost                                                                             (2)

není negativní                                                                                     (1)

 

6.2.5.      Jak řeholní společenství v našem okolí hospodaří s majetkem, který získaly zpět po roce 1989?

nevíme                                                                                                (1)

dobře(Lomecké sestry)                                                                      (1)

snaží se                                                                                               (1)

 

6.2.6.      Oslovují řády svým obrazem v našem okolí mladou generaci? Mají dnes podle naší zkušenosti ženské a mužské řády dostatečný počet dorostu? Získávají nové členy prohloubením duchovního života uvnitř řádu, nebo spíše aktivitami orientovanými navenek? Jaké aktivity doporučujeme řádovému společenství, které chce upoutat pozornost mladých lidí a motivovat je k řeholnímu životu? Pokud se dospívající mladý člověk z našich rodin nebo okolních známých rozhodl vstoupit do řádu, co to pro nás znamenalo?

rekreace v klášteře pro nás byla znovustvořením                            (2)

jaké aktivity?                  starost o lidi na okraji společnosti             (1)

                                        exercicie pro mladé dívky                          (1)

 

6.2.7.      Jak podle nás souvisejí nová katecheze, inkulturace, lidská práva, nové možnosti komunikace s nadějí církve na nová řeholní povolání? Mají podle nás řády dnes nějak reagovat na změny ve společnosti změnami i ve svých vnitřních pravidlech či způsobech života?. Zdůvodněte svůj názor.

působení sester v pastoraci otevře cestu i mladým ženám k zasvěcenému životu (1)

více misií v Evropě                                                                             (1)

 

6.2.8.      Naplňují řády, které známe, i dnes prorocké poslání v církvi? Projevuje se toto poslání ve světě? Pokud ano: Jak? Pokud ne: Proč? Měly by podle vás řády vyvíjet nějaké nové aktivity, kterými by vyjádřily své poslání pro současný svět?

nevíme                                                                                                (1)

to patří spíš ke kněžství                                                                     (2)

 

6.2.9.      Objevují se v dnešní době nové způsoby zasvěceného života v naší církvi? Máme s tím zkušenost?

ano - Taize                                                                                          (1)

nevíme                                                                                                (1)

 

6.2.10.  Ztratily některé formy řeholního života v našem okolí opodstatnění? Pokud ano: Které a proč? Kdyby řádová společenství, žijící ve našem okolí, zanikla, co by nám chybělo? Pocítila by jejich nepřítomnost naše obec?

jejich modlitba je přínosná pro svět                                                   (1)

 

 

Náměty k okruhu 6.3.

 

V čem vidíme přínos a v čem omezení nových duchovních hnutí?

 

6.3.1.      Známe nějaká hnutí v církvi u nás? Jak působí v našem okolí? Co považujeme za hlavní úkoly těchto skupin a hnutí v církvi, v naší farnosti? Oslovují různá duchovní hnutí zejména mládež?

charismatické hnutí - oslovuje mládež                                               (1)

náznaky mariánského hnutí                                                                (1)

 

6.3.2.      Pokud v naší farnosti působí některá hnutí či sympatizující společenství, přinášejí obohacení a rozmanitost farního společenství, nebo spíše rozdělení a vzájemnou nevraživost? Působí jako uzavřené skupiny, nebo jsou otevřené pro ostatní? Jak funguje vzájemná komunikace mezi nimi?

společenství kolem ženatého kněze                                                  (1)

komunikace nefunguje                                                                       (1)

 

6.3.3.      Kněz - příslušník nějakého hnutí - má vést svou farnost ke spiritualitě svého hnutí, nebo ne? Máme v tomto ohledu nějakou zkušenost?

ne                                                                                                        (2)

ano - spiritualita kněze přínosem                                                       (1)

 

6.3.4.      Účastníme se velkých shromáždění s duchovním programem, která pořádají některá hnutí nebo o nich máme pouze informace od jiných? Jaký na ně máme názor? Lze souhlasit s tím, že nová duchovní hnutí v naší církvi napomáhají prohloubení života z víry u velkého okruhu lidí?

charismatické konference v ČB                                                        (2)

 

6.3.5.      Zaznamenávají nová hnutí v našem společenství obrácení na víru u velkého počtu lidí v našem okolí? V případě, že ano: Která; a jaký vidíte důvod?. V případě, že ne: Co to podle nás znamená?

ne                                                                                                        (2)

 

6.3.6.      Rozvíjela se hnutí více před rokem 1989, nebo nyní? Z čeho tak soudíme? Budou se duchovní hnutí v našem okolí v budoucnosti rozvíjet, spíše stagnovat, nebo spíše umenšovat? Proč si to myslíme?

nyní                                                                                                     (1)

 

6.3.7.      Vnímáme snahu po otevřenosti a spolupráci mezi jednotlivými hnutími v církvi, nebo spíše jejich uzavřenost?

nevíme                                                                                                (2)

 

6.3.8.      Obohacuje šíře nových hnutí, názorových proudů v církvi a různých spiritualit naše společenství, církev? Pokud ne: Proč? Pokud ano: Za jakých okolností? Jak v tomto smyslu vnímáme působení představitelů naší církve?

ano - zaujetí pro aktuální otázky života                                              (1)

ano, ale církevní představitelé by měli být opatrnější                       (1)

ano, kde působí, obohacuje                                                                (1)