Příprava Plenárního sněmu XXVII. (témata 2000)

Aneb Jak to vidí naše diecéze

 

 

Náměty k okruhu 7.1.

Jak uskutečňujeme v našem životě, v našem společenství, v naší církvi typické postoje Mariina života?

7.1.1.      Uplatňuje naše společenství ve svém životě typické postoje Mariina života (víra, pokora, láska, odevzdaná služba Kristu...)?

ano                                                                                                                (4)

 

7.1.2.      Je tím naše společenství, církev dostatečně věrohodná pro svět kolem sebe? V případě, že ano: Zdůvodněme svůj názor. V případě, že ne: V čem se má změnit?

ne                                                                                                                  (1)

ano - Panna Maria  je příklad víry a důvěry v Boha                                    (1)

 

7.1.3.      Pokud jsme pamětníky totalitní doby: v jakých situacích jsme cítili apel na naši víru v Krista tehdy, v jakých situacích dne? V čem jsou tyto situace stejné? V čem se liší?

dříve víra potlačována marxismem, nyní ekonomikou                                (1)

dříve nás víra více spojovala, dnes máme málo času na Boha                    (1)

 

7.1.4.      Co soudíme o ochotě mladých lidí v naší církvi nasazovat se pro Boží království s postojem odevzdanosti Kristu?

je jich málo                                                                                                   (1)

jsou ochotni, ale je třeba dobrý kněz či katecheta, který by je vedl          (1)

nevíme                                                                                                          (1)

 

7.1.5.      Jak by se měl podle nás projevovat postoj pokory vůči bližním a Bohu v každodenním životě obyčejného katolíka? Jak u představitelů církve? Máme ze své zkušenosti dojem, že se tak křesťané chovají, nebo spíše nechovají? Zdůvodněte svůj názor.

pochopit bližního i v pádech života                                                              (1)

vycházet vstříc, pomoci druhým, naslouchat                                               (1)

u obou stejně, ale představitel je víc na očích                                            (1)

 

7.1.6.      Mají ti, kteří začali pro roce 1989 pracovat pro církev (v církevních úřadech, v katechezi, jako pomocníci v pastoraci) ducha vytrvalosti? Jestliže ano: Co jim pomohlo? Jestliže ne: Co je podle nás odradilo? Nebo se o nich naše společenství ani nedovídá?

ano                                                                                                                (3)

pomohla jim víra a důvěra v Boha a Pannu Marii

ne - nekoncepčnost výuky náboženství, malé finanční ohodnocení, neodloučení církve od státu                                                                                                                                                                                      (1)

 

7.1.7.      Je Panna Maria svou moudrostí vzorem křesťanského života také v našem společenství?

ano                                                                                                              (4)