Příprava Plenárního sněmu XXIV. (témata 2000)

Aneb Jak to vidí naše diecéze

 

 

Náměty k okruhu 6.1

Jak může vypadat cesta ke svatosti v našem každodenním životě? Co je pro ni důležité?

 

6.1.1.      Co je to “svatost”? Znamená “být svatý” totéž co “být hodný”? Jak vlastně vypadá ideál svatosti? Je jen jeden? Pokud ano: Jaký? Pokud ne: Mají jeho jednotlivé podoby něco společného? Co?

svatost - důvěra v Boha a plnění Jeho vůle (4)

důvěra v Boha a láska k němu a k bližnímu (1)

cesta k Bohu                                                 (1)

svatý není totéž co hodný                              (3)

osvobozený od pýchy a egoismu                   (1)

ideál svatosti - Kristus                                  (4)

 

6.1.2.      Uvědomujeme si různé způsoby cesty ke svatosti?

ano                                                                 (2)

ano, co člověk, to jiná cesta                          (1)

mít a zachovat si úctu                                                (1)

 

6.1.3.      Jak si představujeme svatého člověka? Známe (znali jsme) někoho takového ze svého okolí?

naplněný křesťanskými ctnostmi i chybami, napojený na Boha, vnímavý k druhým (3)

J. Lux, otec J. Urban                                                (1)

 

6.1.4.      Usilujeme o svatost zároveň s úsilím o lidskost?

nedílná součást                                              (1)

 

6.1.5.      Jak se stává celý život modlitbou? Není to jen fráze?

není                                                                (3)

modlitba je dialog s Bohem                          (1)

práce konaná s láskou je modlitba               (1)

co den přináší, přijímat celým srdcem          (1)

 

6.1.6.      Jak vypadá naše cesta ke svatosti v každodenním životě? Co je pro ni důležité? Může se stát cesta ke svatosti útěkem od reality života? Pokud ano: Za jakých okolností? Lze proti tomu něco dělat?

život s Bohem, zachovávat Boží vůli, poslechnutí Božího hlasu (2)

 

6.1.7.      Jak naplňujeme evangelní rady poslušnosti, chudoby a čistoty v našem laickém či řádovém společenství?

těžko                                                              (2)

 

6.1.8.      Vstoupil z našeho farního společenství někdo do řeholního společenství či duchovního hnutí? Jak to vnímáme?

ano, požehnání pro farnost                            (2)

ne                                                                   (1)

nevíme                                                           (1)

 

6.1.9.      Jsou řeholní život a život laika pouze rozdílné formy téhož povolání, nebo se od sebe zásadně liší? Pokud ano, v čem?

ano, jsou                                                        (3)

život laika - povolání ke svatosti ve všeobecných mezích (1)

řeholní život řízen regulemi                          (1)

 

6.1.10.  Dospíváme ke svatosti ve službě manželovi, dětem, svým rodičům, ve vytváření vztahů, v obětavosti? Pokud ne: Proč? Pokud ano: Jak? Za jakých okolností?

ano - zachováváním lásky, úcty a věrnosti    (3)

každá snaha žít podle křesťanských zásad je krok ke Kristu (1)

 

6.1.11.  Je  naše řádové či laické společenství, útěkem, či službou našemu okolí? Za jakých okolností?

ano, službou                                                   (1)

nesoudíme                                                     (1)