Analýza odpovědí na otázky Ankety

sněmovní kroužek vikariátní kněžský

 

Otázka 1. - Vaše radosti a starosti osobní a s rodinou

Radosti

-         kněžství, služba Bohu i lidem, zvl. trpícím (2)

-         život v řeholním společenství, vědomí božího působení

-         setkání s lidmi, služba lidem (4)

-         alespoň pár opravdových věřících ve farnosti

-         ze služby zpovědní

 

Starosti

-         bolest nad situací společnosti, zvláště morální, nad nedostatkem duchovních povolání

-         z rozdělení mezi katolickými křesťany, malá tolerance v nepodstatných věcech (2)

 

Co by se s tím dalo dělat?

-         důvěřovat Bohu

-         stanovit priority života v Církvi

-         modlit se, hovořit s lidmi, snažit se probudit zájem (ale to je těžké)

-         nebát se pravdy o sobě, o Církvi

 

Otázka 2. - Vaše radosti a starosti s místním společenstvím

 

Radosti

-         Bůh nám dokazuje svůj zájem o nás

-         ještě stále mají lidé zájem o Boha

-         opravdovost mládeže a jejich modlitba; překvapuje mne ochota a nasazení některých mládežníků; aktivita synků a dcerek

-         práce s dětmi

-         ve farnosti je několik stálých, aktivních lidí, kteří obětavě slouží a pomáhají, ze starší generace

 

Starosti

-         vnímání víry jako břemene, nezájem mladších, pohodlnost, naučené zlozvyky; nedůvěra k Bohu, neočekávání ničeho od Něj

-         malý zájem věřících o společné dění ve farnosti

-         kněz je zatížen opravami a nemůže se věnovat duchovní činnosti

-         kněží jsou unaveni, hledat, jak jim pomoci - zájem laiků, vzájemná pomoc, podněty od biskupů

-         velká kritičnost vůči knězi; jsou tendence „vtisknutí“ kněze do vlastní podoby;

-         kritika je aktivní, leč pomoc a služba pasivní

 

Co by se s tím dalo dělat?

-         poslušnost = úcta; nemusím se vším souhlasit, ale mohu pochopit

-         vzájemně mluvit o všech problémech, bez podezírání a osočování

-         je nutné, aby se celkově mluvilo na všech stupních o společenství, o hierarchickém způsobu.

-         jako kněz musím mít jasnou představu života farnosti a častým kontaktem s lidmi je přesvědčovat, trpělivě, stále

-         jak by měla vypadat služba kurie?

-         co s majetkem? Jak se o něj starat, aby nezatěžoval tolik kněze? Jak pomoci s úřadováním?

Otázka 3. - Vaše radosti a starosti se společenstvím ve Vaší diecézi a s církví v naší zemi

 

Radosti

-         kněžské exercicie a společenství s kněžími

-         živá práce s mládeží, zájem laiků o aktivní spoluúčast v Církvi

-         existence malých společenství, zájem o Bibli, modlitbu

-         moc si vážím kontaktů s biskupem, i když má málo času, přesto projevuje zájem a účast na problémech.

 

Starosti

-         povrchnost křesťanů, zanedbaný stav farnosti, nezájem farníků o duchovní život (3)

-         chátrající farní budovy.

-         věřící děvčata si často berou nevěřící i nepokřtěné snoubence, větší uvědomění a poučování ve výchově

-         zaměření na pastoraci západního stylu, u mnohých kněží.

-         malý kontakt se spolubratřími, chybí ochota naslouchat zkušenějším.

-         únava - celková, jako stav; neochota se angažovat, jak u mnoha kněží, tak i většiny věřících; práce spočívá na několika jedincích, stále stejných

 

Co by se s tím dalo dělat?

-         probudit Církev - misiemi, exerciciemi?

-         měla by se aktivovat osobnější stránka - vědět o sobě

-         klást důraz na živé společenství kněží (už od semináře)

-         větší aktivita ve společenské oblasti, mít zodpovědnost za obecné věci, větší misijní aktivita církve, v rodině víry i přirozené rodině

-         rozvinout charitativní pastoraci

-         odlehčit přetížený program biskupů (světit kapličky, zvony, křížky atd. by mohli děkanové)

-         dát laikům to, co jim patří - starost o věci ve farnostech, které nemusí vykonávat kněz a tím knězi odlehčit

-         nebát se otevřeně mluvit i o chybách v Církvi (kněží, biskupů, věřících) - „pravda vás osvobodí

-         varovat se okázalé prezentace Církve ve společnosti

-         klást důraz na určitou chudobu (např. vyhýbat se užívání luxusním automobilů špičkových výrobců)

-         větší dohled na to, jak se zachází s penězi věřících

-         důležitých projektech ať rozhoduje vždy kolektiv (nejlépe za účasti kompetentních laiků), aby s vyvarovalo velkých problémových projektů

-         více se starat o sdělovací prostředky, pomoc laiků ve farnosti, jejich zodpovědnost

-         vypracovat metodiku vzdělávacích kurzů víry

-         zavést v našich diecézích jednotu při liturgii, vstávání - sedání

 


Otázka 4. - Vaše radosti a starosti týkající se církve jako celku

Radosti

-         Církev vede Duch Svatý.

-         Církev je pevná a jasně vede

-         Církev stojí na skále, Kristu a je stále oživována Duchem Svatým

-         Evangelium klade důraz na svobodu a výjimečnost člověka

 

Starosti

-         málo věříme tomu, že Církev vede Duch Svatý a snažíme se ji stále zachraňovat vlastními silami

-         nejednota a nejednotnost, ztráta autority, mnozí biskupové a kněží neposlušni Sv. Otce

-         pasivita našich vedoucích, včetně biskupů

-         problémem je institucionalismus, těžký jazyk.

-         nesmíme ztratit lidskost, pochopení není souhlas, ale cesta, jak pomoci

-         neměly by se dělat laciné kompromisy

-         malý výchovný vliv na fakultě, v semináři, není zde nic, co by formovalo osobnost.

 

Co by se s tím dalo dělat?

-         poklady, které máme, více prohloubit, nehrát si na „Ecclesia triumfalis“

-         církev má mít pochopení, schopnost empatie

-         dávat jasné stanovisko ano-ne

 

Otázka 5. - Co očekáváte od biskupů a kněží vůbec?

Biskupové:

-         obnovení elánu a opravdovost

-         aby byl biskup jeden z nás, aby plnil své duchovní poslání

-         neměl by mít strach být obyčejným člověkem, jehož slabosti občas vyjdou najevo

-         potlačit nerozhodnost, pasivitu, nevšímavost vůči dějinným událostem

-         věnovat se více kontaktu s věřícími, nejen při slavnostech, vidět malé potřeby lidí

-         v okamžiku, když mají mitru a berlu, nemají tím být vzdálení lidem

-         biskup je nástupce apoštolů  to z něj musí vyzařovat, je „dozorcem“ pravdy a víry, nejen reprezentantem

-         věnovat maximální pozornost výchově nových kněží, zájem o kněze, častý osobní a přátelský kontakt

-         bez bližší znalosti psychologie a mentality mladého člověka, nejsou osobnostmi, jsou jen včele stáda, mnoho omylů z neznalosti, většinou jsou vychováni v marxismu

 

Kněží:

-         těžiště práce přesunout do duchovní oblasti (ne jen údržbáři kostelů a far)

-         přebývat mezi lidmi (jako Vtělené Slovo)

-         věnovat čas i energii také sobě (vlastní formaci, modlitbě, vzdělání a kněžskému společenství)

 

Otázka 6. - Co by mělo být z výše uvedeného také projednáváno na sněmu?

1) Konkrétně stanovit, co chceme a kam směřujeme

2) Jasně vyjádřit model budoucí církve v naší zemi.

3) Náboženský úkol Církve v českém národě.

4) Výchova nových kněží

5) Kněžské společenství (a společenství s biskupem)

6) Předávání úkolů laikům

7) Zpovědní praxe!!! Většina zpovědí je naprosto formální rutina, bez toho, čím zpověď má být. Naříká se stále na to, že lidé chodí málo ke zpovědi, nebo vůbec ne, ale nikdo se nezamýšlí nad tím, jaká je většina těch zpovědí.