Analýza příspěvků - téma 3/2000 -  Ekumenismus

§         V zemi, která má tak bolestné náboženské dějiny jako naše, je nepochybně trvalým úkolem všech církví poctivý ekumenický dialog. (96031))

§         Úsilí o pravou jednotu nemá být pouze jedním z úkolů, nýbrž má pronikat veškerou činnost katolické církve. (98026)

§         Pravidelná setkávání s odloučenými bratry chápat též jako apoštolát laiků. Na modlitbách, kázáních, prostě hledat vše, co nás spojuje. Snad by bylo dobré i vyslovit, co nás rozdělilo. A zamyslet se, zda některé důvody, které se mohly zdát oprávněné v době reformace, už neztratily po II. vatikánském koncilu svá opodstatnění. Známe se vzájemně? (97012)

§         V lokalitách, kterých se to týká, bychom se měli alespoň občas scházet k modlitbám s nekřesťanskými věřícími. A vzývat společně jednoho Boha milosrdného a slitovného, který je zdrojem naší víry, naděje a lásky, abychom prohlubovali lásku k Bohu a nalezli lásku k sobě navzájem. Obzvláště na těchto setkáních by neměli chybět věřící žádné věkové kategorie. (97012)

§         Zásadně více dbát v souvislosti s pojmem ekumenismus na vztahy s pravoslavím. Přesto, že český prostor je připraven pro dialog církve římské a protestantských církví, pro počet zde žijících duší jednotlivých vyznání, je nutné překročit toto prostorově omezené pole. (98024)

§         Ekumenismus neohrožuje katolickou identitu. Budeme ji objevovat a uplatňovat také tím, že si budeme ujasňovat, čím nám mohou přispět jiní a čím my jim. (98026)

§         Direktář k provádění ekumenických principů a norem:

a)      Je nutno závazně uložit teologickým fakultám a jiným církevním školám, aby věnovaly dostatečný prostor vyučování ekumenických oborů (nejméně 2 hod. týdně po 2 semestry) a aby se vyučování všech předmětů konalo z hlediska ekumenického (Direktář, čl. 72­86).

b)      Je nutno se pokusit o uzavření dohod o vzájemném uznání k"rtu a o společné pastoraci konfesně smíšených rodin s dalšími círk­vemi a se všemi obsah dohod prakticky naplňovat. Pomoci zásad vypracovaných biskupskou konferencí podle Direktáře, č1. 130 je třeba doširoka otevřít vzájemný přístup ke svátostem, přičemž toto sdílení nesmí být nástrojem proselytismu.

c)      Je třeba zahájit jednání o plném členství v Ekumenické radě církví v ČR. Ekumenické vztahy nelze omezovat pouze na církve s velkým počtem členů nebo na členské církve ERC ČR. (Direktář, čl. 166-171 )

d)      Prostředkem k vedení ekumenického dialogu na věroučné úrovni nechť' je podpora biskupské konference takovým aktivitám, jako je teologická sekce České křesťanské akademie, Institut ekumenických studií, výměna vyučujících a studentů mezi teologickými fakultami a společná práce v České biblické společnosti (Direktář, čl. 172-182 a 191-203)

e)      Je potřebné zabezpečit v souladu s Direktářem, čl. 185 použí­vání ekumenického překladu bible v liturgii, alespoň alternativně.

f)        Nutno zahájit jednání o společném znění liturgických textů a ji­ných modliteb podle Direktáře, čl. 187.

g)      Je třeba ocenit bratrskou spolupráci církví ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích, výslovně podpořit aktivní účast kvalifi­kovaných zástupců dalších, dosud nezastoupených církví v reali­začních týmech. Ocenění si zaslouží ekumenická pohostinnost katolické rozhlasové stanice Radio Proglas. (Direktář, čl. 217­218). (98026)