Analýza příspěvků - téma 6/2000 - Svatost, řehole, duchovní hnutí

 

Svatost

"Známe dobře diagnosu onemocnění dnešního světa? Máme k dosažení potřebný lék a máme odvahu a. schopnost ho účinně podat?" (96028)

Stejně jako katolická obnova v 16. století přivodila zásadní obrat, tak i obnova ve 21. století může způsobit změnu. (97037)

Vlastní poslání řeholních společností

Je to především otázka vlastního posláni řeholí v církvi. Samy řehole po 40-leté genocidě v naší zemi si nejsou plně vědomy specifičnosti vlastního poslání. V důsledku toho trpí naše identita. (96001)

Jako Bohu zasvěcení lidé stojíme uprostřed tohoto světa, podotýkám - "uprostřed" - ne na okraji, a hluboce se nás dotýkají jeho rány a jeho bolesti. (96028)

Jestliže církev na II. vatikánském koncilu zdůraznila princip kolegiality v rámci spolupráce biskupů, potom bych se přimlouval, aby tento náš sněm ve svých dokumentech připomněl princip mutuality (vzájemnosti) v rámci spolupráce řeholi a diecézí, a to na základě pochopeného společenství církve. (96001)

Bude především záviset na řeholích samých, nakolik dokáží samy sebe představit v duchu charismatu svých zakladatelů, s potřebným přizpůsobením, aby jednotlivé instituty mohly pomoc i současné společnosti i církvi. (96001)

 

Velkým problémem je horečnatý aktivismus. K tomuto vypětí jsou řehole hnány jak požadavky laické společnosti, tak i církevními institucemi. Otázka rovnováhy duchovního řeholního života a specifických aktivit podle mého soudu bude důležitým bodem jednání nadcházející synody. (96001)

Obecně se odvážím říci, že laická veřejnost si je více vědoma specifického poslání řeholí a vyžaduje mnohem razantněji tuto specifičnost od řeholí než diecéze. (96001)

Je nutné ukázat světu, že Bůh je pravé bohatství lidského srdce. Snažíme-li se dobře poznat dnešní dobu, poznáme, že hrozí lidem ztráta smyslu pro nadpřirozené hodnoty. Mějme odvahu být chudí! (96028)

Kolik to vidíme kolem sebe zničených lidských životu jen proto, že nedbají na dodržování Božích zákonů a jdou si neposlušně svou cestou. Účinnou odpovědí na tyto situace je poslušnost (96028)

Formace zasvěcených osob

Základní úkol osoby povolané Kristem je ukazovat Boží lásku ve světě. Formace jí má pomoci, aby poznala hodnoty svázané s povoláním, zamilovala si je a dokázala je ve svém životě realizovat. (97005)

Aby bylo možné pomoci formovaným řešit jejich nejrůznější osobní problémy, je zapotřebí formovat nové lidi, kteří by později při samostatné formační práci stačili na úkoly, se kterými se setkají. (97005)

Je potřebné, aby tito formující měli také odpovídající psychologickou přípravu, dovolující jim poznat psychologickou nesoudržnost formovaných osob, porozumět jim a umět jim pomoci. (97005)

Na Gregoriánské univerzitě v Římě existuje Institut psychologie, který má za cíl výchovu právě takových lidí. Domníváme se, že i když se v naší zemi věnuje formátorům pozornost, byla by existence podobné instituce velkou pomocí a přinesla by své bohaté plody. (97005)

Aby Bohu zasvěcená osoba splnila tento veliký a svatý úkol, je třeba, aby dobře poznala prostředí, do kterého ji Pán posílá, aby se snažila vcítit se do dějin a sociálních poměrů a porozumět jim. Inkulturace znamená  v s t u p  do současné situace, dát jí evangelní rys a život. (96028)

Duchovní hnutí

Církev v našich zemích se proto musí patrně zásadním způsobem zamyslet nad zlepšením své péče a starosti též o duchovní hnutí, žádoucí evangelizačně-pastorační aktivity. (97058)

Církevní představení by tak ve svěřené oblasti působení měli usilovat o větší pochopení, toleranci a dokonce i o podporu těch hnutí, které je osobně neoslovují, neodpovídají jejich stylu práce a spiritualitě. Měli by také přispívat ke vzájemné spolupráci různých hnutí při evangelizační a pastorační činnosti, případně k odstraňování různých nedorozumění. (97058)

Představení naší místní církve by měli také častěji vyjadřovat svá stanoviska k činnosti hnutí a vydávat o nich oficiální podrobnější dokumenty. (97058)

Bylo by velmi potřebné, kdyby nebyla uzavřena jen sama pro sebe, pro seberealizaci svých členů, kdyby veřejně vystoupila, vyhlásila svůj program, stala se služebníky církve a začala souběžně s oficiálními strukturami církve naplno působit pro spásu duší. (97037)