Analýza odpovědí na otázky Ankety

sněmovní kroužek laický diecézní (farní rada)

 

 

Otázka 1. - Vaše radosti a starosti osobní a s rodinou

Radosti

-         otázku nepovažuji za důležitou pro potřeby a průběh sněmovního procesu

-         mám hodné děti, které dobře křesťansky žijí a založily rodiny, mám vnoučata (3)

-         raduji se ze svého zdraví a zdraví svých blízkých

-         konečně jsme dostali telefon

-         manžel má častá setkání se svými bývalými žáky, kteří si váží jeho práce

 

 

Starosti

-         Máme jednu členku rodiny, které Bůh nakládá příliš mnoho a často. Přemýšlím a ptám se „Proč zrovna ona?“. Je to spravedlivé? Pochopení jsem našla u zpovědníka.

-         ubývá sil a pracovního elánu, působí to na mne depresivně, špatný manželům zdravotní stav

-         bydlení ve starém bytě, ve špatně vytopeném domě, přestěhovat se do domu s pečovatelskou službou nelze, manžel má velikou knihovnu

-         děti žijí daleko, mají málo času

-         Hledám a nenacházím manželskou spiritualitu, která není jen kopírováním spiritualit řeholních.

 

Co dělat

-         Manželům a rodinám by měla být nabídnuta spiritualita, která by je stmelovala a učila žít v jim vlastním stavu, který je svátostný.

 

 

Otázka 2. - Vaše radosti a starosti s místním společenstvím

Radosti

-         radost z účasti na bohoslužbách a akcích našeho farního společenství, dobrý kněz (2)

-         díky působení duchovního správce šla úroveň farnosti nahoru (2)

-         pěkně upravený a uklizený kostel

-         pro život farnosti je důležitá úroveň „zapálení“ a schopnost duchovního farnost probudit

-         srovnání úrovně a náplně farního života před r. 1989 a nyní

-         spolupráce s partnerskou farností v SRN, mnoho jsme převzali a máme příklad živé farnosti, pořádání akcí apod. (3)

-         člen našeho společenství byl zvolen do městské rady, zlepšení vztahů farnosti a města

 

Starosti:

-         nejednotnost společenství, lidé by se měli tolerovat, ne hádat

-         neschopnost komunikace mezi některými členy farnosti

-         nemáme prostory k setkávání mimo bohoslužby

-         Jako je rodina základem státu, tak farní společenství je základem církve.Neřešené problémy ve farnosti způsobují,že v lavicích sedí odevzdaní věřící,mlčí a po mši se rozejdou. Za týden přijdou zas. Jen ti nejodolnější a ti kteří nemohou navštívit jiný kostel. Snahy o řešení propadly.Bude tento stav zakonzervován? (2)

-         Očekával jsem, že po totalitním režimu přijde obnova a znovuoživení zájmu, ale opak je pravdou. Nezájem o dění ve farnosti ze strany faráře i laiků.

-         Vliv na stav farnosti má nejen místní kněz, ale veškerá hierarchie (její vystupování, postoje k problémům, odpovědi na výzvy dnešní doby apod.)

 

Co s tím dělat:

 

-         sejít se a vše prodiskutovat, vyřešit nedorozumění a pochopit jiné názory

-         usilovat o lepší komunikaci a mít víc tolerantní přístup ke druhým

-         kněží by měli mít ke získávání prostor pro setkávání farníků podporu a inspiraci z biskupství

 

Otázka 3. - Vaše radosti a starosti se společenstvím ve Vaší diecézi a s církví v naší zemi vůbec

Radosti:

-         vznik naší diecéze (plzeňské) i osobnost našeho otce biskupa (3)

-         ve farnostech i v diecézi vychází pravidelně „věstníky“

-         společná diecézní pouť na Svatou Horu u Příbrami byla příležitostí vyjít z kostela a ukázat ostatním „Podívejte, jsme tady“. (2)

 

Starosti:

-         zdá se mi, že náš otec biskup je zahlcen tolika funkcemi a povinnostmi, i mimo samotnou diecézi, že je neustále „v boji s časem“; bylo by ku prospěchu diecéze, kdyby byl méně zaneprázdněn mimo diecézi

-         naše sny o spolupráci s otcem biskupem se utápějí v přílišné byrokracii (byli jsme zděšeni nad množstvím papírů, které zavaluje našeho pana faráře)

-         biskup je přetížen administrativou a málo zná poměry ve farnostech, z toho plyne jeho malá autorita

-         v plzeňské diecézi je mimo města kraj v určitém smyslu misijní a tam je třeba programové práce a systematičnosti pro šíření víry a učení Ježíše Krista

-         proč dochází stále k paradoxu,že kněz nehodný a neaktivní má zajištěno bytí ve farnosti téměř na 100% kdežto kněz iniciativní, oblíbený s pozitivním dopadem na farní společenství je stále ohrožen přeložením?

-         proč polští kněží působí opravdovějším dojmem než někteří naši

-         pastorace je stažena do velkých měst, je budoucností Církve „městská církev“?

-         odpovídá výuka na TF  potřebám církve dnešní a budoucí doby ?

-         tragický je způsob, jak se problémy Církve řeší přes média, vzájemné osočování biskupů a kněží

-         problémem je církevní školství - na škole je menšina věřících dětí, netvoří se křesťanské prostředí, vyučující jsou nuceni tento stav tolerovat

-         Vychází hodně křesťanské literatury, snad až příliš mnoho, ale většina je pro běžného laika příliš náročná. Uvítali bychom jednodušší podání pravd víry.

-         Pořádají se přednášky (Křesťanská Akademie), ale jen ve městech, na venkově, zejména v pohraničí, má jeden kněz rozsáhlá území bez pomoci biskupství, lidé z venkova nemají možnost se vzdělávat.

 

Co dělat:

-         zvážit, co vše musí dělat otec biskup, zjednodušit administrativu

-         ve všech farnostech zavést farní věstníky, informující i o dění v diecézi a celé Církvi

-         slavnosti co nejvíce rozšířit na veřejnost, neschovávat se v kostelech (Boží Tělo apod.)

-         každou takovou slavnost dokonale připravit a zorganizovat, aby ve všech lidech něco dobrého zůstalo

-         Řády by se měly ujmou církevního školství, ty, které mají zkušenosti s prací v misiích a s problémovou mládeží.

-         Biskupové by měli uvažovat o přehodnocení územního rozmístění duchovní správy.

 

Otázka 4. - Vaše radosti a starosti týkající se církve jako celku

Radosti

-         Mám radost, že Církev žije a vzkvétá i přes veškerá lidská selhání.

-         Vítám šíření myšlenky ekumenismu v celém světě, velikou zásluhu má papež. (2)

-         Těší mně, že máme dobrého papeže. (2)

-         Mladí se v hojném počtu zúčastňují různých setkání.

-         Církev se nezdráhá přiznat omyly a pochybení ve své historii, snaží se o jejich objektivní zhodnocení.

-         Je stále mnoho těch, kteří jsou ochotni zasvětit svůj život službě těm nejubožejším.

 

 

Starosti

-         Vyskytují je směry a názory, které se vzdalují pravdám evangelia a zpochybňují je.

-         Některá laická hnutí ve světě by chtěla zavést v Církvi jakousi parlamentní demokracii.

-         Jaké jsou příčiny celosvětového odchodu kněží ze služby do civil­ního života?

-         Jsou ve světě kněží, kteří nedokázali dodržet závazek celibátu a je toho v médiích zneužíváno proti Církvi.

-         Ženatý kněz se spořádanou rodinou je lepší než tisíc kázání celi­bátníka s úlety - je to hříšný názor?

-         Byla by vůle a odvaha k anonymní anketě mezi řadovým duchovenstvem - celibát ano-ne? a ke zveřejnění výsledků

-         Homosexualita v Církvi  - je skutečně jenom nástrojem pro její pomluvy a poškozování ze strany medií?

-         Hereze v dějinách církve - kdy to bylo dílo duchovních a lidy laiků

-         Náklady vynaložené chudými státy (např. Církev u nás) na návštěvu papeže jsou neúměrné, vždyť Kristus Pán kázal na poušti. Nestačil by Jeho nástupci na zemi obyčejný oltář? Lépe investovat do charity a vzdělání.

 

 

Co dělat?

-         nevím co, ale něco, aby nás, věřících, tak neubývalo

-         všichni křesťané by měli žít tak, aby vydávali svým životem svědectví

-         Biskupové a teologové by měli uvádět v tisku na pravou míru pochybné ná¨zory, ale i aféry a nedorozumění. Vyjadřovat se včas a účinně.

-         Bylo by ku prospěchu Církve učinit rozhodné a otevřené vyrovnání se s činy vykonanými v minulosti, které ji činí nepřijatelnou pro dnešního člověka (inkvizice apod.)

-         Přistoupit k otázce celibátu a zaujmout v této věci třeba i jiný postoj. (4)

 

Otázka 5. - Co očekáváte od biskupů a kněží vůbec?

Od biskupů

-         větší vztah k věřícím a častější kontakt, možnost komunikace s biskupem, budou se zajímat o poměry ve farnostech a o problémy kněží (2)

-         že se přizpůsobí nové době, odstraní konzervativní postoje, díky nimž se Církev zdá zkostnatělá instituce

-         přijmout trendy nové doby, které by byly užitečné jak pro Církev samu tak i pro ty, kteří v ní žijí

-         budou omezovat administrativu na nezbytně nutné

-         budou podporovat kněze v pastorační činnosti

-         přehodnotí výchovu kněží v seminářích, aby byl kladen větší důraz a psychologii a pedagogiku, aby byli vychováváni kněží ke spolupráci s laiky, k práci v misijním území

-         budou zvažovat rozmístění kněží, přehodnotí systém z dob Marie Terezie, vezmou v úvahu zoufalý stav dnešního venkova, možná formou jakýchsi misijních stanic.

-         volba biskupa - návrh celého křesťanského společenství v diecézi

-         budou podporovat sněmovní dění

 

 

Od kněží

-         že budou mít rádi lidi, budou si umět získat jejich důvěru, mít pochopení pro jejich starosti

-         že budou umět získávat schopné laiky pro konkrétní spolupráci

-         snažit se vytvářet společenství a být tvůrci pokoje

-         umět si získat potřebnou autoritu

-         budou si vědomi, že v místě svého působiště reprezentují Církev, nebudou se stranit společenského života

-         budou žít v dobrém a častém kontaktu se svým biskupem

 

 

Otázka 6. - Co by mělo být z výše uvedeného také projednáváno na sněmu?

-         Očekávám, že biskupové nepřipustí, aby sněm ustrnul na pouhém konstatování a zaknihování nedostatků.

-         Církev a mládež, děti (2);  Církev nejen ve velkých městech, ale zaměření i na venkov

-         Kvalita teologických vysokých škol pro výchovu nových kněží pro současnou dobu

-         Výchova kněží v duchu II. vatikánského koncilu.

-         Odpovídá výuka na TF  potřebám církve dnešní a budoucí doby? Formuje seminář bohoslovce pro službu v novodobých tuzemských misiích nebo už jen pro službu ve velkých městech ? (2)

-         Při výchově kněze ke kněžské službě - klade se důraz na to, že příchodem do funkce se stává osobností,veřejným činitelem,který je pod palbou pozornosti jak věřících,tak ostatních občanů a že tomu musí odpovídat jak zevnějšek tak vystupování a schopnost komunikace? Že je prvním mužem našeho společenství před veřej­ností ?

-         Image kněží vůči ateistickému okolí i vůči věřícím

-         Navrhnout přistoupit k otázce celibátu a zaujmout v této věci třeba i jiný postoj (3)

-         Byla by vůle a odvaha k anonymní anketě mezi řadovým duchovenstvem - celibát ano-ne? A ke zveřejnění výsledků

-         Jaké jsou příčiny celosvětového odchodu kněží ze služby do civil­ního života.

-         Spolupráce kněží s laiky.

-         Reorganizace územní struktury duchovní správy, která by odpovídala dnešnímu stavu společnosti.

-         Problém církevního školství - aby z církevních škol vycházeli uvědomělí křesťané nebo alespoň lidé pozitivně naklonění křesťanství a Církvi.

-         Možnosti omezení byrokracie.

-         Využívání pozitivních zkušeností ze zahraničí.

-         Problém oživení a evangelizace venkova.

-         Homosexualita v Církvi  - je skutečně jenom nástrojem pro její pomluvy a poškozování ze strany medií?

-         Systematičnost a programovost pro šíření víry v naší zemi

-         Rozhodný, otevřený a pevný postoj Církve v naší zemi vůči politické garnituře ČR

 

-         Jaké je postavení ženy v současné církvi u nás a jinde ?

-         Ekumenismus

-         Euthanasie

-         Trest smrti-jeho interpretace dříve a nyní (jen jako vysvětlení, není nutno na sněmu, ale ať nějaká komise dá stanovisko).

-         Pravda o Janu Husovi a zaujmutí rozhodného postoje v této otázce