Analýza odpovědí na otázky Ankety

sněmovní kroužek mládeže

 

Otázka 1. - Vaše radosti a starosti osobní a s rodinou

Radosti

-         Vytváříme dobré společenství, v němž má každý zázemí, vzájemně se ve společenství obohacujeme a učíme se žít s Ježíšem (5)

-         Všichni se snažíme uvádět Boží Slovo konkrétním způsobem do života.

-         Dobře fungující farnost

-         Vědomí, jak je Bůh vůči mé osobě velkorysý, ačkoli vidím svou nedostatečnost

 

Starosti

-         Vzájemná netolerance, minimální empatie, občasná nezodpovědnost

-         Dosáhnout svatosti s pomocí Boží.

-         Abych nepůsobila druhým bolest a aby nepůsobili bolest oni mně.

 

Řešení:

-         Následovat Krista a žít společně s ním.

 

Otázka 2. - Vaše radosti a starosti s místním společenstvím

Radosti

-         Vlídný vztah našeho kněze k věřícím

-         Veliký zájem o náboženství

-         Dobré farní společenství, společenství na VŠ kolejích, společná mše svatá

-         Drobná, ale živá společenství dětí, mladých a rodin.

-         Jezdíme na zájezdy po České Republice i do Lužice, navštěvujeme se s farnostmi v Polsku a Německu.

 

Starosti

-         Přetížení pana faráře (4 farnosti, 11 kostelů), malý počet farníků

-         Náš farář má mnoho funkcí a povinností, pro jedno nestíhá druhé.

-         Vysoká převaha důchodců na nedělní mši sv.

-         Nedostatek skutečně ochotných laiků na místech katechetů, vedoucích skupin mládeže ap.

-         Malý zájem o modlitební společenství

-         Ztráta zájmu (potřeby) tvořit společenství

-         Mladí nechodí do společenství pravidelně, a to se pak těžko udržuje

-         Uzavřenost farnosti vůči okolí (2)

-         Farnice jsou ovládány kultem Panny Marie Medžugorské a kazí tím mládež.

-         Oltář zády k lidu, křty mimo mši svatou

 

Řešení

-         Více se modlit a méně naplano mluvit.

-         Více se zamyslet nad postavením společenství ve farnosti, najít člověka, který to dokáže taktně říci všem farníkům.

-         Zřízení farní rady

-         Pomohl by pastorační asistent nebo aspoň civilní služba

-         Farář by měl radikálně (v lásce) vystoupit proti zbožšťování Panny Marie

-         Vykázat z kostela sladké nástěnky - je to modlářství.

 

 

Otázka 3. - Vaše radosti a starosti se společenstvím ve Vaší diecézi a s církví v naší zemi vůbec

Radosti

-         Naše diecéze má nového biskupa

-         Jsme jedna velká rodina,  všude najdeš „spojence“.

-         Jsem Bohu vděčný za naše biskupy a kněze.

-         Pastorační asistenti naší diecéze se pravidelně scházejí s otcem biskupem.

-         Znám mnoho kněží, kteří vykonávají svoji kněžskou službu opravdově

-         Stálý zájem o katechetický kurz, že katecheté vytrvávají

-         Diecézní centrum pro mládež a mnohá společenství mládeže v diecézi

 

Starosti

-         Česká církev je zakonzervována do situace před 50 lety, z toho vyplývá nedůvěra okolí.

-         Veliké finanční zatížení věřících v diecézi pastoračním střediskem Novým Adalbertinem, které ovšem slouží pastoraci minimálně

-         Nedobré vztahy mezi některými kněžími (kariérismus)

-         Málo nasloucháme - Bohu i lidem

-         K lidem, které chceme oslovit, mluvíme nesrozumitelným jazykem

-         Nedostatek kněží

-         Údržbářská činnost příliš zatěžuje kněze, nemají pak čas na evangelizaci a pastoraci

-         Kromě toho mají schopní faráři spousty dalších funkcí (P: Raban - 3 farnosti, vysokoškolský učitel, sekretář sněmu). To prostě nejde zvládat.

-         Situace v seminářích je špatná - knězem se stane ten, kdo drží ústa a krok, zatímco samostatně uvažující studenti s výborným prospěchem se laicizují.

-         Kněží mají krajně levicové názory (kapitalismus jako konzumní zhouba)

-         Neumíme oslovit společnost, ta vnímá především touhu Církve po majetku

-         Nedostatek vzájemné tolerance uvnitř Církve viz stránky katolického tisku, nejen světská média

-         Proč si musí křesťané řešit své neshody pomocí médií a dávat tak špatné svědectví?

-         V celé naší Církvi mi schází pružnost, jistota a odpovědnost, větší chudoba a pokora u představitelů Církve.

 

 Řešení

-         Reforma církevně-územní správy v diecézích

-         Starost o památky předat laickým zaměstnancům

-         Zrušit vícekolejnost funkcí i kněží

-         Naslouchat, větší otevřenost Církve

-         Vysvětlovat lidu správnou zbožnost a úctu ke svatým, jít jim příkladem, nepodporovat třeštění v podobě zájezdů do Medžugorje ap.

-         Nedovolit absolvovat teologické fakulty těm, kteří na to nemají schopnosti

-         Trvat na celoživotním vzdělávání kněží (2)

-         Nevystupovat v médiích pouze s našimi, byť oprávněnými požadavky na vrácení majetku, ale také ukazovat pozitivní přínos Církve pro společnost.

-         Pestrost aktivit, literatury, možnost vzdělávání na církevních školách je dobrá, ale zvyšovat spíše kvalitu než kvantitu nabídky

-         Větší ekumenická snaha o dialog

-         Snížit byrokracii

-         Navzájem si sdělovat různé nabídky na akce a aktivity, společně se podílet na jejich přípravě, mezi farnostmi v diecézi.

 

 

 

Otázka 4. - Vaše radosti a starosti týkající se církve jako celku

Radosti

-         Církev stále žije

-         Papež se stará o mládež (2)

-         Konají se světové dny mládeže

-         Vzrůstá ekumenické úsilí

-         Církev pečlivé střeží morální zásady

-         Nejsme sami a víme, kde hledat sílu

 

Starosti

-         Církev nedostatečně plní své poslání „Jděte a učte...“ a „Milujte se navzájem... podle toho poznají, že jste moji učedníci“

-         Nedostatek kněží.

-         Církev si příliš zakládá na majetku a na hierarchii.

-         Ani věřící lidé nemyslí příliš na Boha, zdá se.

-         Nejednota křesťanů.

 

Co dělat

-         Více se modlit a žít Boží slovo.

-         Větší komunikace v Církvi a mezi církvemi.

-         Zdobrovolnit kněžský celibát.

-          

 

Otázka 5. - Co očekáváte od biskupů a kněží vůbec?

-         Zajímat se o každého člověka. (6)

-         Čestné plnění stavovských povinností, příkladný způsob života, být dobrým pastýřem. (3)

-         Péči a starost o farnost, čas na pastoraci, čas na člověka, umění komunikace. (5)

-         Aby byl kněz doma ve farnsoti a plně se jí věnoval, nezatěžovaly ho další funkce.

-         Aby byli oporou farnosti, oporou jednotlivého člověka.

-         Větší pastorační a evangelizační úsilí

-         Aby byli vzdělaní a moudří

-         Dokonalejší duchovní otcovství, hluboký duchovní život

-         Pořádek faktický i právní

-         Umění rozdělit práci, kterou může vykonávat laik, podporovat aktivity laiků.

-         Schopnost vyslechnou laika, nechat si poradit.

-         Starat se o náboženské vzdělání svých farníků.

-         Řeknou-li ano ke svěcení, měli by mít i ochotu nést zodpovědnost a tíži svého povolání.

-         Rozhodnout se pro kněžství svobodně.

 

 

Od biskupů

-         Opravdu řídit diecézi, vytvořit si dobrý tým spolupracovníků, starost o jednotlivé kněze (2)

-         Umět komunikovat se společností (2)

-         Co největší jednotu v hlásání slova Božího, a netahat sem žádný západní styl.

-         Správně rozlišovat, co je dobré a špatné, oddělit podstatné od nedůležitého a nepřistupovat na kompromis tam, kde to není možné. (2)

-         Větší toleranci tam, kde je to možné

-         Pořádek na biskupstvích

-         Větší důraz na právní odbornost - zaměstnávat kvalitní právníky

-         Větší důraz na ekonomické záležitosti ve vztahu k evangelizačním a pastoračním potřebám

-         Touhu být neustále v obraze, vzdělávat se

-         Lásku, ne zapšklost.

-         Před manipulacemi s kněžími z místa na místo s nimi projednat důvod přesunu do jiné farnosti. A brát v potaz jejich dosavadní činnost ve farnosti, ze které mají odejít.

-         Věnovat se mládeži.(2)

 

Otázka 6. - Co by mělo být z výše uvedeného také projednáváno na sněmu?

-         Reforma církevní územní správy

-         Způsob péče o památky ve vztahu k prioritám, kterými jsou evangelizace a pastorace

-         Investovat více do lidí, než do budov

-         Přetíženost schopných kněží mnoha funkcemi

-         Správná míra mariánské úcty i úcty ke svatým

-         Teologické fakulty a semináře - způsob formace a vzdělání

-         Celoživotní vzdělávání kněží

-         Vychovávat mladé ke zodpovědnosti pro různá povolání

-         Farní a ekonomické rady - zbytečnost, či nezbytnost

-         Evangelizační úsilí, způsob, intenzita

-         Vyrovnání se s podzemní církví

-         Právo a pořádek v církvi a zbytečná byrokracie

-         Proč je všechno v Církvi utajováno a zametáno pod koberec

-         Ekonomika církve - neschopnost podpořit nové věci

-         Restituce církevního majetku

-         Otázka priorit církve

-         Otevřít prostor pro diskusi - nedělat vše direktivně

-         Církev jako organismus vychovávající lidi ke svobodě, nikoliv k pasivnímu přijímání předkládaného

-         Komunikace se společností jako celkem i s jednotlivci vně Církve

-         Jednota v Církvi

-         Hledám a nenacházím manželskou spiritualitu, která není jen kopírováním spiritualit řeholních.

-         Péče o mládež v Církvi i mimo ni, výchova kněží k péči o mladé.

-         Pomoc starým kněžím.

-         Dobrý postoj ke státu, nebýt podřízený služebníček, nejsme žádný ocásek státu, jsme součást.

-         Určení konkrétních činností laiků.