Informace o práci komise č. 4

 

Komise č. 4 pracuje ve 3 subkomisích.

 

Subkomise pro kněze:

K její práci byli pozváni odborníci z řad představených kněžských seminářů a Teologického konviktu, dále zástupci generálních vikářů a teologických fakult. Subkomise shromáždila připomínky k čl. 21, § 102-105 IL a zapracovala je do textu. Rovněž se vychází z připravovaného ratia formace a studií, formační část je biskupy schválená, na studijní se pracuje. Z dalších námětů se rozhodla ještě podrobněji rozpracovat témata: Spiritualita kněze v podmínkách služby v ČR, Kněžské stáří, odchod do důchodu, zabezpečení důchodců, Pastorace povolání. Návrhy těchto témat by mohly být připomínkovány do konce května. Pro práci subkomise je užitečnou studie ThLic. J. Kani „K teologii kněžství a diakonátu“

 

Subkomise pro trvalé jáhny:

K její práci byli pozváni odborníci z řad trvalých jáhnů z různých diecézí, zvláště těch, o kterých bylo známo, že se aktivně zapojili do práce sněmovních kroužků. Subkomise jednala o čl. 21, § 106 IL a zhodnotila jej jako velmi obecný. Proto přijala jeden z návrhů, které shromáždila, jako výchozí pro další práci. Proběhlo první kolo připomínkování návrhu, další by mělo proběhnout do konce května. Subkomise využívá také studii ThLic. J. Kani „K teologii kněžství a diakonátu“.

 

Subkomise pro zasvěcený život:

K práci subkomise přizvali odborníky představitelé KVŘP. Subkomise pracuje na návrhu podle schématu Bylo – je – bude; zatím je zpracován první návrh textu. Jako nejlepší lze hodnotit část postihující současnost.