Metodika zpracování analýz příspěvků za rok 2000

 

Sekretariát Přípravné komise dostával v průběhu let 1996-2001 nemálo příspěvků, které nebylo možné zařadit do analýz zápisů ze sněmovních kroužků. Proto byla vytvořena tato zvláštní analýza. Jedná se převážně o texty odborníků (biskupů, vyučujících teologických fakult, kněží a jáhnů, aktivních laiků).

 

Do analýzy byly zařazeny všechny texty, které se na sekretariátu Přípravné komise shromáždily, ať už šlo o připravené přednášky k Plenárnímu sněmu, příspěvky k brainstormingům, přípravné texty Teologické komise z roku 1998, samostatné články v novinách, nebo texty zaslané přímo sekretariátu jako připomínka. Z důvodu šíře témat v průběhu několika let nebylo možné zpracovávat příspěvky chronologicky podle data vypracování. Rozdělala jsem tedy všechny příspěvky tematicky podle čtyř konstitucí Druhého vatikánského koncilu. Rok, kterým je datována analýza odpovídá tedy tématům, která se v té době projednávala ve sněmovních kroužcích.

 

V roce 2000 byl pro sněmovní kroužky k dispozici tzv. zelený materiál - „O církvi“. Podle něj byla i analýza příspěvků rozdělena do 7 oblastí podle 7 kapitol materiálu „O církvi“. Početní zastoupení příspěvků k jednotlivým oblastem je v následující tabulce:

 

Téma

Počet příspěvků

1. Církev jako svátost spásy a společenství

8

2. Církev jako společenství Božího lidu

13

3. Ekumenismus

4

4. Laici v církvi

14

5. Biskupové, kněží, jáhni

15

6. Zasvěcený život

6

7. Panna Maria

 

Celkem

60

 

 

Jak vidíme z následující tabulky, nejvíce příspěvků se sešlo k tématu Církev jako společenství Božího lidu a Laici v církvi. Nejméně k tématu Panna Maria.

 

Po pročtení všech příspěvků bylo z každého vybráno věcné jádro, z některého jeden odstavec, z jiného i více myšlenek, podle obsahu příspěvku. Tento kompletní výtah je k dispozici v delší verzi analýz. Za každým odstavcem je uvedeno číslo příspěvku, pod kterým je možno vyhledat celý text.

 

Poté byly vybrány stručné teze, seřazeny tematicky do podkapitol a ty tvoří kratší analýzu. I zde je za každou tezí uvedeno číslo příspěvku.

 

Předkládáme Vám nyní dvakrát sedm analýz (vždy v kratší a delší formě), které shrnují vyjádření z řad duchovních i laiků.