Neděle 6. července 2003

Zahájení Plenárního sněmu;
slavnostní pontifikální koncelebrovaná mše sv.;

prosba k Duchu Svatému;

pozdravy hostů

(viz Jednací řád PS, čl. 7, odst. 3)

 

Čas:                               10:00

Místo:

Velehrad, prostranství před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje – pódium

Hlavní celebrant a kazatel:

kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský a primas český, předseda PS

Koncelebrují:

biskupové českých a moravských diecézí a kněží, účastníci PS

Formulář mše:

Při duchovním nebo pastoračním shromáždění (ČM, str. 838)

Liturgická barva:             bílá

Texty čtení: lekcionář VI/1, str. 270, 287 a 289

Eucharistická modlitba:   III.

Nápěv ordinária:             Olejník

Zpěv při mši svaté:

       Bože, cos ráčil (Kancionál 828);

       Přijď, ó Duchu přesvatý (Kancionál 422);

       Klaním se ti vroucně (Kancionál 783)

Oblékání a příprava ke mši svaté:

         V sakristii baziliky

(koncelebranti si přinesou albu a štolu, biskupové bílou mitru)

 

Vstup (Kancionál 828)

Bože, cos ráčil před tisíci roky / rozžati otcům světlo víry blahé, / jenžto jsi řídil apoštolů kroky / z východu k naší Moravěnce drahé. / K tobě hlas prosby z této vlasti vane: / Dědictví otců zachovej nám, Pane! / K tobě hlas prosby z této vlasti vane: / Dědictví otců zachovej nám, Pane!

 

 

 

Na Velehradě bratři ze Soluně, / Cyril a Metod, kázali nám spásu; / ochranu skytli v církve svatém lůně, / učili národ znáti ctnosti krásu. / [:Od doby té nám světlo víry plane: / Dědictví otců zachovej nám, Pane:]

 

 

 

 

 

Kyrie

Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se.

 

 

 

 

Gloria

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Chválíme tě. Velebíme tě. Klaníme se ti. Oslavujeme tě. Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. Pane a Bože, nebeský králi, Bože, Otče všemohoucí. Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste. Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce. Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi; ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby. Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi. Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste, se svatým Duchem, ve slávě Boha Otce.               Amen.

 

Vstupní modlitba

Hlavní celebrant:

Bože, tvůj Syn slíbil všem, kdo se shromáždí v jeho jménu, že bude uprostřed nich; dej, ať pocítíme, že je přítomen mezi námi a naplňuje naše srdce svou milostí, slitováním a pokojem, abychom vždycky hledali pravdu
a jednali s láskou.

Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Všichni:

Amen.

 

1. čtení (Ez 34, 11-16)

Čtení z knihy proroka Ezechiela.

 

Tak praví Pán, Hospodin:

„Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř stará o své stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly v mlhavém a mračném čase. Vyvedu je z národů, shromáždím je ze zemí a přivedu je do jejich vlasti, budu je pást na izraelských horách, v údolích i na zemských lučinách. Povedu je na tučnou pastvu, budou přebývat na nejvyšších izraelských horách, odpočinou si tam v dobrém ovčinci, na izraelských horách budou požívat žírnou pastvu.

Já budu pást své stádo, já jim dám odpočinek – praví Pán, Hospodin. Budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, posílím slabé, budu střežit tučné a silné, pást je budu svědomitě.“

 

Slyšeli jsme slovo Boží.

Všichni:

Bohu díky.

 

 

Odpověď ke zpěvu mezi čteními (Jan 6, 68b)

Pane, ty máš slova věčného života.

 

2. čtení (Flp 2, 1-4)

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.

 

Bratři a sestry!

Jestliže je u vás trochu křesťanské snahy druhé těšit, trochu láskyplného povzbuzení, nějaké duchovní společenství a trochu srdečné účasti, dovršte mou radost tím, že budete stejně smýšlet, že vás bude všechny pojit jedna láska, že budete svorní a jednomyslní. Nic nedělejte z hašteřivosti nebo touhy po prázdné slávě, ale z pokory ať každý z vás pokládá druhého za lepšího, než je sám. Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých.

 

Slyšeli jsme slovo Boží.                    Všichni: Bohu díky.

 

Prosba k Duchu svatému (Kancionál 422)

Přijď, ó Duchu přesvatý, / rač paprsek bohatý / světla svého v nás vylít. / Přijdi, Otče nebohých, / dárce darů přemnohých, / rač nám mysli osvítit.

 

Božský Utěšiteli, / něžný duší příteli, / rač nás mile zotavit. / V práci libý pokoji, / smiřiteli v rozbroji, / rač nás v pláči utišit.

 

Světlo duši blažící, / srdce v tebe věřící / rač milostně naplnit. / Člověk bez tvé pomoci / slábne a je bez moci, / vše mu může uškodit.

 

Viny z duší našich smaž / a vyprahlá srdce svlaž, / raněné rač vyhojit. / Srovnej, co je zkřiveno, / zahřej, co je studeno, / a nedej nám zabloudit.

 

Rač nás, v tebe věřící, / vroucně tebe prosící, / dary sedmi podělit. / Uděl v ctnosti prospěchu / v smrti dodej útěchu / a dej v radost věčnou vjít.

 

 

Zpěv před evangeliem (Jan 16, 13a; 14,26b)

Aleluja. Až přijde Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy a připomene vám všechno, co jsem vám řekl já. Aleluja.

 

Evangelium (Jan 14, 23-29)

Jáhen:

Pán s vámi.

Všichni:

I s tebou.

Jáhen:

Slova svatého evangelia podle Jana.

Všichni:

Sláva tobě, Pane.

 

Ježíš řekl svým učedníkům:

„Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova.
A přece slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal.

To jsem k vám mluvil, dokud jsem ještě zůstávám u vás. Ale Přímluvce Duch Svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já.

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí.

Slyšeli jste, že jsem vám řekl: ´Odcházím´ a ´zase k vám přijdu´. Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já. Řekl jsem vám to už teď, dříve než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane.“

 

Slyšeli jsme slovo Boží.

Všichni:

Chvála tobě, Kriste.

 

Vyznání víry (recitované)

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.

Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.

Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků.

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

 

 

Přímluvy (odpověď k přímluvám se zpívá)

Hlavní celebrant:

Bratři a sestry, ve společenství celé církve volejme s důvěrou k našemu nebeskému Otci a přednesme mu naše prosby za církev, za Plenární sněm našich místních církví, který zde dnes zahajujeme, za sebe navzájem a za celý svět:

sbor:                                     všichni:

Pána prosme.               Prosíme tě, vyslyš nás.

 

jáhen nebo lektoři:

Prosme Pána za všechny, kdo uvěřili v Ježíše Krista a dali se pokřtít, aby přinášeli ovoce víry, aby Krista stále více poznávali, následovali a byli schopni o něm vždycky vydávat pravdivé svědectví.

sbor:                                     všichni:

Pána prosme.               Prosíme tě, vyslyš nás.

 

Prosme Pána za našeho papeže Jana Pavla, za všechny biskupy, kněze a jáhny, aby věrně následovali Krista, Dobrého Pastýře, a neúnavně sloužili bratřím a sestrám.

sbor:                                     všichni:

Pána prosme.               Prosíme tě, vyslyš nás.

 

Prosme Pána za všechny účastníky tohoto Plenárního sněmu i za ty, kdo jej připravovali, aby byli naplněni Božím Duchem a jednali v lásce a svornosti, k prospěchu celé naší církve.

sbor:                                     všichni:

Pána prosme.               Prosíme tě, vyslyš nás.

 

Prosme Pána za všechny, kteří nesou odpovědnost za spo-lečenství národů i za naši zem, aby moudře usilovali o to, co prospívá k dobru všech a o zachování míru ve světě.

sbor:                                     všichni:

Pána prosme.               Prosíme tě, vyslyš nás.

 

Prosme Pána za ty, kdo trpí nemocí, nouzí, bezprávím nebo nepřátelstvím, aby se jich ve své dobrotě ujal, vzbudil dostatek ochotných pomocníků a naplnil lidská srdce svým pokojem.

sbor:                                     všichni:

Pána prosme.               Prosíme tě, vyslyš nás.

 

Prosme Pána, aby dal hojnost povolání ke kněžství a k za-svěcenému životu zvláště v naší zemi a aby tato jeho povolání nalezla příznivou a velkorysou odpověď v lidských srdcích.

sbor:                                     všichni:

Pána prosme.               Prosíme tě, vyslyš nás.

 

Prosme Pána, aby obnovil a naplnil celý svět a každé lidské srdce svým svatým Duchem, kterého slíbil a o Letnicích seslal apoštolům.

 

sbor:                                     všichni:

Pána prosme.               Prosíme tě, vyslyš nás.

 

 

Hlavní celebrant:

Bože, do tvých rukou svěřujeme všechno, co jsme a co máme, neboť ty sám jsi Původce a Dárce všeho dobra, jsi naším Ochráncem a milujícím Otcem. Odevzdáváme se s důvěrou tvému nekonečnému milosrdenství a tvé moudré prozřetelnosti. Skrze Krista, našeho Pána.

všichni:   Amen.

Obětní průvod

Jazykem rodným Boží chválu pěli, / mateřskou řečí knihy svaté psali, / získali láskou Kristu národ celý, / život nám na vše věky zachovali. / [:Nezhyne rod, jenž věřit neustane: / Dědictví otců zachovej nám, Pane!:]

 

Kolik to bouří nad vlastí se sneslo, / o život bylo zápasit nám v boji, / mohutné sídlo Svatopluka kleslo, / Velehrad víry bez pohromy stojí. / [:Apoštolů to dílo požehnané: / Dědictví otců zachovej nám, Pane!:]

 

Modlitba nad dary

Hlavní celebrant:

Bože, přijmi naši účast na Kristově oběti a pohleď s otcovskou dobrotou na toto shromáždění: dej, ať pravdivě poznáváme, co je v tvých očích správné a prospívá spáse,
a ať o tom dovedeme jednat v duchu bratrské lásky
a vzájemné důvěry.

Skrze Krista, našeho Pána.

Všichni:  Amen.

Preface 2. o Duchu Svatém

III. eucharistická modlitba

(viz koncelebrační texty)

 

 

Přijímání (Kancionál 783)

Klaním se ti vroucně, skrytý Bože náš, / jenž tu
ve svátosti sebe ukrýváš. / Tobě srdcem svým se zcela poddávám, / před tebou svou slabost, Bože, vyznávám.

 

Zrakem, hmatem, chutí tebe nevnímám / a jen sluchem svým tě jistě poznávám. / Věřím vše, co hlásal světu Kristus Pán, / v něm je základ pravdy lidstvu všemu dán.

 

Na kříži jsi tajil jenom božství své, / zde je také skryto člověčenství tvé. / V obojí však věřím celým srdcem svým, / o milost tě prosím s lotrem kajícím.

 

Rány tvé jak Tomáš vidět nežádám; / že jsi Pán a Bůh můj, vroucně vyznávám. / Rač mé chabé víře větší sílu dát, / více v tebe doufat, víc tě milovat.

 

Plode smrti Páně, Chlebe života, / v němž se lidem dává Boží dobrota, / dej mé duši stále jenom z tebe žít, / v tobě Boží lásku rozjímat a ctít.

 

Dobrý Pelikáne, Jezu, Pane můj, / krví svou nás hříšné z hříchů očišťuj, / vždyť jediná krůpěj její stačila, / aby všeho světa viny obmyla.

 

Rač, ó Jezu Kriste, jenž jsi nám zde skryt, / srdci toužícímu touhu vyplnit, / abych, jak zde hledím s vírou na oltář, / v nebesích tě jednou spatřil tváří v tvář. / Amen.

 

Modlitba po přijímání

Hlavní celebrant:

Prosíme tě, Bože, dej, ať svátost, kterou jsme přijali, upevní v nás rozhodnutí jednat podle tvé vůle a vydávat svědectví pravdě.

Skrze Krista, našeho Pána.     Všichni: Amen.

 

Po skončení mše sv. všichni zůstanou na svých místech, následují pozdravy čestných hostů.

Závěr

Velehrad náš, ten rozkvétá vždy znova / a žádná moc už nám jej nerozboří, / pokud náš národ v hloubi srdce chová / důvěru k Matce, která divy tvoří. / [:Maria za nás prosit nepřestane: / Dědictví otců zachovej nám, Pane!:]

 

Otcové naši, svatí apoštolé, / ctí vaše jména stále národ vděčný. / Neopouštějte nikdy svého pole, / ať vaše setba dozraje v plod věčný. / [:Ať na ni rosa požehnání kane: / Dědictví otců zachovej nám, Pane!:]