Neděle 6. července 2003

 

Zahájení práce PS; první zasedání;
instalace evangeliáře

 

Čas:                             15:30

Místo:   Velehrad, Slovanský sál – zasedací místnost PS

Hlavní celebrant:

kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský a primas český, předseda PS

Liturgická barva:           bílá

Text čtení:                   Jan 1, 1-5.9-14.16-18

 

V 15:30, když se všichni účastníci PS shromáždili ve Slovanském sále a stojí na svých místech, za zpěvu kánonu „Veni Sancte Spiritus“ přichází liturgický průvod: turiferář s kouřící kadidelnicí a navikulář, za nimi jáhen nesoucí evangeliář, doprovázený dvěma akolyty s rozžatými svícemi, a pan kardinál, doprovázený druhým jáhnem. Vpředu se průvod zastaví a otočí čelem ke shromáždění. Doprovázející jáhen spolu s turiferářem předstoupí před pana kardinála, jáhen pomůže při sypání kadidla a žádá
o požehnání. Končí zpěv. Jáhen čte úryvek evangelia obvyklým způsobem:

 

 

 

Evangelium (Jan 1, 1-5.9-14.16-18)

Jáhen:

Pán s vámi.

Všichni:

I s tebou.

Jáhen:

Začátek svatého evangelia podle Jana.

Všichni:

Sláva tobě, Pane.

 

Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh.

To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.

V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila.

Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět.

Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista.

Boha nikdo nikdy neviděl, Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí Otcově, ten o něm podal zprávu.

 

Slyšeli jsme slovo Boží.

Všichni:

Chvála tobě, Kriste.

 

 

 

Po slovech „Slyšeli jsme slovo Boží“ i odpovědi shromáždění „Chvála tobě, Kriste“, přinesou oba jáhni knihu k políbení panu kardinálovi. Přitom se opakuje Aleluja s příslušným veršem:

 

 

 

Zpěv k vystavení evangelia (Jan 3,16)

Aleluja. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna; každý, kdo v něho věří, má věčný život. Aleluja.

 

 

Pan kardinál knihu políbí a požehná přítomným. Pak za doprovodu jáhnů a za zpěvu Aleluja sám knihu uloží na připravený pult a vrátí se na své místo. Turiferář, navikulář, akolyté a jáhni odejdou. Pan kardinál zahajuje první zasedání Plenárního sněmu.