Otázky k diskusi z Materiálů pro sněmovní kroužky „Bible“ na rok 2002

 

Kapitola 1. Boží sdílení; společenství s Bohem

 

Okruhy:

 

1.1              Známe koncilní konstituci Dei Verbum?

1.1.1.      Kde jsme se s ní poprvé setkali?

1.1.2.      Četli jsme nějaký komentář nebo slyšeli zajímavé kázání, přednášku na toto téma? Co nás nejvíce oslovilo?

1.2.      Jak velký význam přikládáme jedinečnosti a definitivnosti Božího zjevení v Ježíši Kristu?

1.2.1.      Je pro nás Ježíš Kristus Pán a Spasitel, uvědomujeme si, že křesťanství v Ježíši Kristu definitivně převýšilo všechna náboženství a filosofické systémy?

1.2.2.      Setkali jsme se s názorem, že všechna náboženství jsou stejně dobrá? Jak bychom na takový omyl reagovali?

1.3.      Jaké místo zaujímají v křesťanském životě našeho společenství (v křesťanském životě nás samých) soukromá zjevení? Jak k nim přistupujeme?

1.4.      Jaký význam přikládáme tradici víry církve?

1.4.1    Je pro nás tradice jen ustrnutím v rituálech, nebo si uvědomujeme Tradici jako živé posvátné předávání?

1.4.2    Dokážeme takovou živou tradici víry předávat ostatním?

1.5.      Uvědomujeme si důležitost bohoslužby slova při mši svaté? Jaký dosah pro náš duchovní život má bohoslužba slova? Obohacuje nás? Jak?

 

Odstavce:

1. Konstituce Dei Verbum

2. Písmo svaté v posvátné Tradici


 

Kapitola 2. Zásady správného používání Bible v životě církve

 

Okruhy:

2.1.Jaký význam přikládáme Písmu svatému mezi ostatními knihami?

2.2.Nakolik Písmu rozumíme?

2.2.1.          Dostáváme od těch, kteří mají slovo Boží vykládat, dostatečný výklad a pomoc? Kdo nás přivedl k porozumění Písmu?

2.2.2.          Máme možnost se někoho zeptat?

2.2.3.          Co děláme pro lepší porozumění Písmu sv.?

2.3.Známe dokument papežské biblické komise Výklad bible v církvi? Četli jsme jej?

2.3.1.          Jak jsme se s dokumentem seznámili?

2.3.2.          Co nás nejvíce zaujalo?

2.4.Známe a používáme nějakou knihu zabývající se výkladem Písma sv.?

2.5. Jakou souvislost vidíme mezi texty Písma sv. a životem?

 

Odstavce:

3.         Význam Písma svatého, setkání se vzkříšeným Kristem

4.         Četba v duchu církve

5.         Důsledky pro pastorační práci

 

 

Kapitola 3. Návod k jednání

 

Okruhy:

3.1.Máme své vlastní Písmo svaté? Celé? Pouze Nový zákon?

3.1.1.      Máme Písmo sv. v naší rodině?

3.1.2.      Čteme sami Písmo sv.? Pravidelně? Občas?

3.1.3.      Čteme Písmo rádi?

3.2.Účastnili jsme se četby Písma sv. v biblickém kroužku?

3.3.Máme ve vaší farnosti (společenství) pravidelné promluvy při mši svaté, popř. bohoslužbě slova na biblické téma?

3.4.Připravujeme se na bohoslužby tak, že si dopředu přečteme z Písma úryvky, které se budou v neděli číst?

3.4.1.      Odkud víme, jaká čtení z Písma se budou při nedělní bohoslužbě číst? (Katolický týdeník, direktář, misálek, katolický diář, dvojlist „Nedělní liturgie“, z farního časopisu ...)

3.4.2.      Přečteme si pouze uvedený úryvek, nebo širší část, třeba celou kapitolu?

3.4.3.      Jsou u nás při bohoslužbách čtení z Písma uváděna několika větami, aby lidé lépe porozuměli biblickému textu, který uslyší?

3.4.4.      Je u nás při bohoslužbách Písmo čteno srozumitelně a dobře?

3.5.Povídáme si doma o slovu Božím z nedělní liturgie?

3.5.1.      Vracíme se v týdnu k pochopenému textu?

 

Odstavce:

7. Pastorace vycházející z Bible

8. Cíle takové pastorace

9. Metodické zásady k dosažení těchto cílů

10. Nová evangelizace

 

 

Kapitola 4. Formy a cesty, jak se setkávat s Božím slovem v Bibli

 

Okruhy:

4.1  Nejvíce vědomostí o Písmu sv. jsme získali

a)      při liturgii?

b)      při samostatné četbě?

c)      při biblické hodině?

d)      v biblickém kroužku?

e)      jinde?

4.2  Konají se v naší farnosti bohoslužby slova bez slavení eucharistie?

4.3  Konají se v naší farnosti biblické hodiny? Jak často? Kolik lidí je navštěvuje (jaká asi část z těch, kteří chodí na nedělní bohoslužbu)?

4.4  Koná někdo v naší farnosti, společenství službu lektora / lektorky?

4.5  Je v naší farnosti skutečností, že pastorace vycházející z Bible oslovuje i ty, kteří nepatří k žádnému církevnímu společenství? Pokud ano, jak se to daří? Pokud ne, co bychom navrhovali ke zlepšení situace? Jak bychom k tomu mohli přispět my sami?

4.6  Připravujeme se společně na nedělní bohoslužbu v rodině, společenství? Jaké metodické pomůcky k tomu používáme (např. knihy)?

4.7  Je-li na sněmovním kroužku přítomen učitel - Plánují učitelé náboženství výuku tak, aby seznámení s posvátným textem odpovídalo očekávání žáků, takže všichni budou moci vnímat působivost slova, které je schopno dát životu smysl a směr?

 

Odstavce:

11. Hlavní úkoly pastorace vycházející z Bible

12. Setkání s Biblí při slavení liturgie

13. Bohoslužba slova

14. Setkání s Biblí při uvedení do křesťanského života

15. Setkání s Biblí při katechezi

16. Setkání s Biblí při vyučování náboženství

 


Kapitola 5. Metody a oblasti
přímého přístupu k Bibli

 

Okruhy:

5.1.            Jak často si čteme z Písma a kolik času čtení věnujeme?

5.1.1.      Čteme Písmo dětem, vnoučatům, někomu jinému?

5.1.2.      Máme někoho, s kým si můžeme o Písmu povídat?

5.1.3.      Co bychom si v naší farnosti přáli pro lepší pochopení Písma?

5.2.            Známe pojem lectio divina pouze teoreticky, četli jsme o něm, nebo se o tento způsob pokoušíme v rodině, společenství?

5.3.            Plánujeme a uskutečňujeme v naší farnosti, společenství vhodné formy duchovní četby Písma pro mladé i dospělé?

5.4.            Známe nějakou formu dlouhodobého biblického vzdělávání věřících?

5.5.            Víme o existenci Českého biblického díla? Setkali jsme se někdy s jeho působením?

5.6.            Darovali jsme někomu Písmo sv.?

5.7.            Máme nějaké zkušenosti se čtením Božího slova v rámci ekumenického dialogu (společná setkání nad Písmem apod.)?

5.8.            Jaké vidíme možnosti propojení víry a kultury? Jaké jsou s tím zkušenosti v našem okolí?

Odstavce:

17. Lectio divina

18. Šíření Bible

19. Bible v rodině

20. Ekumenické hnutí

21. Bible a kultura

22. Vzdělávání pomocníků

23. Apoštolské nasazení odborníků

24. Pomůcky a nástroje

25. Hromadné sdělovací prostředky

26. Věrnosti Božímu slovu podle víry církve

27. Vybudování struktury

 

 


Kapitola 6. Téma a otázky adresované především mládeži

 

Otázky:

6.1.      Známe slova papeže Jana Pavla II. mládeži?

6.2.      K čemu nás inspirovala?

6.3.      Jsou naše setkání nad Písmem svatým provázena svědectvím z vlastních životů?

6.4.      Učíme se otevírat své srdce mezi svými?

6.5.      Zakusili jsme někdy v životě, že nás duchovní sdílení druhého člověka inspirovalo a posílilo?