První zasedání Plenárního sněmu a brněnská diecéze (I.)


Petr Nešpor

Delegáti brněnské diecéze se vyjadřují ke sněmu

Na těchto stránkách bude v následujících týdnech příležitost seznámit se s delegáty Plenárního sněmu české katolické církve z brněnské diecéze. Tento seriál, kde bude příležitost o vyjádřeních delegátu i diskutovat, začneme POSELSTVÍM Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU a vyjádřením pana biskupa Vojtěcha Cikrleho. Pan biskup delegáty, experty a hosty z Brna právě v tomto textu představuje.

POSELSTVÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU

SESTRY A BRATŘI V KRISTU, DRAZÍ PŘÁTELÉ!

1. Ve dnech 6. – 12. 7. 2003 jsme se sešli na Velehradě, abychom jako Plenární sněm Katolické církve v České republice zhodnotili její dosavadní vývoj a hledali cesty do dalších let. Využili jsme práce sněmovních kroužků, zkušeností přípravného období a podnětů odborníků, kteří připravili pracovní text sněmu. Delegáty sněmu byli volení zástupci českých a moravských diecézí: laici, řeholnice a řeholníci, jáhni a kněží, a ti, kteří se účastní sněmu podle předpisů církevního práva – generální a biskupští vikáři, děkani teologických fakult, představení seminářů a všichni biskupové. Přizváni byli také odborníci z různých oblastí, přibližně sto účastníků.

2. Vyjadřovali jsme se k pracovnímu textu s názvem „Nenechme si vzít budoucnost“, který schválila Česká biskupská konference a předložila ho sněmu. V diskusi bylo vzneseno téměř 200 připomínek a návrhů. Vrátili jsme se v nich také k minulosti, neboť v přiznání vlastních chyb vidíme předpoklad poctivého přemýšlení o budoucnosti.

3. Ve dnech sněmu, v ovzduší modlitby, jsme svobodně a ohleduplně komunikovali a přáli bychom si, aby sněm a naše církev v tomto duchu pokračovaly. Z příspěvků delegátů vyplynulo, že pro další práci sněmu je nutná důkladnější analýza nedávné minulosti i přítomnosti života církve v měnící se společnosti.

4. Po prvém zasedání jsme ještě nedospěli k závazným závěrům a normám pro další život církve. Přesto na pochopitelnou a mnohými očekávanou otázku, jaké bude pokračování sněmu, odpovídáme: Sněm bude pracovat ve svých komisích do dalšího plenárního zasedání především v těchto oblastech: misijní a evangelizační působení církve v české společnosti, analýza situace ve společnosti a církvi, celoživotní vzdělávání laiků i kněží, starost o mládež a rodiny a jiné pastorační otázky, péče o duchovní povolání. Sněm bude formulovat normy pro život církve a po svém zakončení vybízí ke konání diecézních synod.

5. Formy odpovědnosti za církev a svět, na kterých se chceme podílet, se mohou měnit, avšak zdroj veškeré obnovy a naděje zůstává neměnný: Ježíš Kristus. Tuto odpovědnost chceme uskutečňovat společně s křesťany ostatních církví a společenství a zveme k ní i všechny lidi dobré vůle.

6. Vyslovujeme své uznání a děkujeme všem členům sněmovních kroužků a jejich moderátorům za podněty i kritické hlasy a přípravné komisi Plenárního sněmu za její práci. Zvláště děkujeme všem, kdo se za sněm modlili a vložili do jeho přípravy i své utrpení.

Miloslav Kardinál Vlk,

předseda PS a účastníci sněmu

SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA CIKRLEHO K 1. ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU KATOLICKÉ CÍRKVE V ČR

Milí bratři, milé sestry,

s určitým časovým odstupem se chci vrátit k 1. zasedání Plenárního sněmu katolické církve v ČR, který se konal na Velehradě ve dnech 6. – 12. července 2003. Na toto zasedání jsem odjížděl s obavami, ale i s nadějí. Rád bych se s vámi podělil o své dojmy.

Mé obavy pramenily zejména z vývoje sněmovního procesu od jeho vyhlášení v roce 1997, protože příprava na něj částečně kolidovala s přípravou na duchovní prožití oslav milénia, jak si to přál Svatý otec Jan Pavel II.

Sněmovní kroužky vznikaly pomalu a všeobecně jim nefandili ani kněží, ani laici. Velká většina duchovních brala práci na sněmu jako zbytečný úkol, který v jejich přetíženosti bere čas a síly na věci potřebnější. Úkolem sněmovních kroužků bylo projít základní dokumenty II. vatikánského koncilu, ale i novější, a tak získat nástroj ke kvalifikovanému pohledu na život církve u nás.

Dalším úkolem sněmovních kroužků bylo naučit se o církevních věcech jednat a vtáhnout věřící do sněmovního procesu. V té době se v tisku objevovaly články, jejichž motem bylo, že sněm k ničemu není, protože se tam nebude jednat o zrušení celibátu a svěcení žen. Pokud si dobře vzpomínám, psalo-li se v novinách něco o sněmu, tak převážně záporně, což ovlivňovalo mnoho lidí i kněží. V naší diecézi vzniklo 79 sněmovních kroužků, s jejichž vedoucími, mezi nimiž nechybělo ani několik kněží, jsem se občas setkával.

Na 1. plenární zasedání na Velehrad jsem ale odjížděl také s nadějí. Pramenila z dobroty a štědrosti Ducha Svatého, z toho, co udělal na II. vatikánském koncilu, kde bylo mnoho připravených dokumentů a způsobů procesu nahrazeno něčím zcela jiným. Má naděje pramenila i z modliteb mnoha lidí za sněm, zvláště řeholnic a nemocných.

Na Velehradě se sešlo 91 delegátů, 11 expertů a jeden host. Z naší diecéze to byli konkrétně oba biskupové, generální vikář Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, soudní vikář ThDr. Josef Pacal, rektor Nepomucena Mons. Dr. Jan Mráz, za řeholníky S. M. Mgr. Zdislava Nosková, zvolení účastníci za brněnskou diecézi byli děkan ThLic. Václav Slouk, vedoucí Katechetického centra Mgr. Marie Špačková, a dále Marcela MuzikářováKlára Fantová. Mezi experty byl Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.Ing. Cyril Martinek. Jako pozorovatel byl přítomen Ludvík Kolek. Mnoho práce v „podpalubí“ odvedl také Mons. Dr. Karel Janoušek a další. Na zasedáních jsme společně i v užších skupinách pracovali s dokumentem, který vznikl na základě práce sněmovních kroužků, tzv. Instrumentum laboris (IL), s názvem Nenechme si vzít budoucnost. Tento pracovní materiál obsahoval Preambuli a tři části. I. část byla Duchovní četba dějin, II. část Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa a nejrozsáhlejší III. část nesla název Co máme dělat? Jejich 25 oddílů pojednávalo o preevangelizaci, evangelizaci a katechezích, dále o rodině, nemocných, laicích, seniorech, zasvěceném životě, jáhnech, kněžích atd.

O více než dvou stech připomínkách k Instrumentu laboris od jednotlivců a z pracovních skupin se dvoukomorově hlasovalo. Pokud prošly u delegátů s poradním hlasem, bylo o nich hlasováno delegáty s rozhodujícím hlasem (biskupy). Výsledek hlasování byl zapracován do textu IL. Takto upravený text, který nemá charakter závazného a konečného dokumentu sněmu, bude sloužit jako podklad k další práci, která bude probíhat v osmi sněmovních komisích složených z biskupů, účastníků sněmu a expertů.

Další setkání všech účastníků sněmu je plánováno na rok 2005.

Co ještě dodat?

Atmosféra na sněmu při modlitbách, při práci i na bohoslužbách byla atmosférou rodinné blízkosti. Jsem přesvědčený, že nikdo neodjížděl z Velehradu zklamán. V závěrečné půlhodině se účastníci sněmu s nadšením vyjadřovali o prožitém týdnu. Oceňovali hlavně neformální blízkost biskupů, kněží i laiků, a to takovým způsobem, který – snad se nemýlím – svědčí o tom, jak přijali veřejnými sdělovacími prostředky šířený názor o naprosté propasti mezi biskupy a kněžími, mezi biskupy a laiky i mezi kněžími a laiky. O tom, že toto zasedání dopadlo dobře, nepřímo svědčí i mlčení tisku po jeho skončení.

Z Velehradu jsem odjížděl posílený ve své naději ve společenství věřících, v církev. Děkuji všem, kteří prací, modlitbami a jakýmkoliv jiným způsobem k jednání sněmu přispěli.

A tuto naději přeji vám všem, kteří jste neměli možnost „být u toho“. Přijměte aspoň toto malé svědectví a přání, aby se nadšení účastníků projevilo i ve vaší službě Bohu a lidem.

Váš biskup Vojtěch

 

První zasedání Plenárního sněmu a brněnská diecéze (II.)


Petr Nešpor

Delegáti brněnské diecéze se vyjadřují ke sněmu

18.10. 2003

Brněnští delegáti sněmu odpovídají na dané otázky. Z jejich odpovědí si můžeme udělat jasnější obrázek o konkrétní práci na sněmu. Delegáti zároveň ukazují, jak se na věci dívají, jaké jsou jejich priority, jak nás na sněmu zastupují. Z níže uvedených příspěvků zaznívá i touha po konkrétnější komunikaci delegátů s těmi, které zastupují. K tomu by měla sloužit služba diskusí u jednotlivých odpovědí. Z technických důvodů zatím prostor k diskusi není, věřím však , že bude tato služba brzy zprovozněna.

Dnes na otázky odpovídají dvě delegátky: Klára Fantová z Brna a  Marcela Muzikářová ze Znojma.1. Jak stručně hodnotíte první zasedání sněmu? Co vás nejvíce zaujalo? Která přednesená témata považujete za stěžejní?Klára Fantová – Brno:

Již na počátku zasedání mě příjemně překvapila velmi otevřená a přátelská atmosféra. Zasedání se účastnili biskupové, kněží, řeholníci, laici – různorodá sestava lidí. Bylo zde jednáno o velmi širokém spektru otázek. Zaznívaly hlasy souhlasné i kritické – nesouhlas byl vyjadřován otevřeně, však vždy s úctou a se snahou přispět k dobru věci. Byl to pro mě zážitek živé církve. Z prvního zasedání sněmu jsem tedy odjížděla s velmi kladnými a optimistickými pocity.

Za stěžejní považuji ta témata, která se přímo dotýkají života církve, věřících i okolního světa. Jsou to zejména otázky katecheze, evangelizace, pastorace mládeže, rodin, řeholních společenství, oblast liturgie, vnitřního života církve a sociální otázky.Marcela Muzikářová – Znojmo:

Ze samotného prvního zasedání PS mám dobrý pocit. Obavy a nechuť, které tak trochu z různých stran PS předcházely, byly rozptýleny hned v počátcích, kdy zasedání začalo. Pracovalo se s materiálem, který nesl pracovní název "Nenechme si vzít budoucnost". Tento materiál vzešel z několikaleté práce sněmovních kroužků a byla v něm zmapována celková situace naší církve. Každý z účastníků zasedání se mohl k tomuto materiálu vyjádřit v otevřené diskusi.

Od samého začátku bylo cítit, že Duch sv. působí v každém jednání, v každém rozhovoru, diskusi, myšlence. Panoval tu duch lásky, porozumění, otevřenosti, pokory, umění naslouchat jeden druhému. Bylo cítit, že každému zúčastněnému jde o dobrou věc. Předsudky, že nás laiky stejně nebude nikdo poslouchat, byly naprosto neopodstatněné. Ba naopak, byl nám dán veliký prostor a možnost se vyjádřit k čemukoli. Nebyl zde vůbec cítit rozdíl mezi biskupy, kněžími a laiky. A že někdo poukazoval na to, že v zasedacím sále seděli biskupové (byť z technických důvodů, které nešly změnit) na vyvýšeném pódiu? Uvědomila jsem si, že nás to mělo spíše přimět k vědomí, na koho je naložena větší tíha zodpovědnosti vyplývající z jeho služby a vést k modlitbě a ne kritice. Samotné hlasování o navrhovaných změnách pak také probíhalo v klidu a pokoře. Co neschválila "dolní komora" tvořená kněžími a laiky, o tom již "horní komora" (biskupové) nehlasovala. A to co neschválila horní komora a bylo toho z téměř 200 návrhů opravdu minimum, bylo přijímáno s pochopením. Byla jsem svědkem, jak z jednoho velkého neznámého shromáždění, dokázal Kristus vytvořit jedno nádherné společenství lásky.

Zda bylo na zasedání PS nějaké téma stěžejní, to se dle mého pohledu nedá říci. Do diskuse se přihlašovalo den předem a diskutující šli na řadu tak, jak byli přihlášeni. Žádné téma se tedy souvisleji neprojednávalo. Dalo by se říci, že všechny oblasti, kterých se diskutující dotkli, byly důležité. Konkrétněji vyjádřit se k určité oblasti bylo možno v  pracovních skupinách, tématicky zaměřených. Návrhy změn či doporučení z těchto pracovních skupin byly také předloženy k hlasování. Taková jedna myšlenka, která jakoby prolnula celým zasedáním, mi však utkvěla v hlavě: "Čím my jako církev můžeme být a co můžeme přinést světu, ve kterém jsme a naší zemi, ve které žijeme? Co jim můžeme dát?" Uvědomila jsem si, jak obrovským darem církev je. Jak veliký dar je společenství, které nám skrze církev Kristus dal. Jak můžeme žít v tomto společenství jeden pro druhého, společně s Kristem, Marií a celým společenstvím svatých. A toto společenství je otevřené pro všechny, jen my musíme udělat ten první vstřícný krok.2. Co sněmovní proces může v tuto chvíli znamenat pro brněnskou diecézi? Jaké výzvy a úkoly před nás staví?Klára Fantová – Brno:

Velké změny lidé z brněnské, ani z jiné, diecéze zatím nepocítí. První zasedání vytyčilo směr další práce. Postavilo úkoly zejména před členy komisí, kteří se budou zabývat jednotlivými částmi sněmovního dokumentu a plnit stanovené cíle. Kdyby však práce stála pouze na lidech, brzy by se celá stavba zbortila. Je nutno vše stavět na Duchu, našem Pánu. Modlitba je tedy velkým úkolem pro každého věřícího, kterému není lhostejný osud církve v naší zemi, který chce přispět k hojnosti plodů sněmovního procesu.Marcela Muzikářová – Znojmo:

Prvním zasedání sněm teprve začal. Co sněmovní proces přinese do budoucnosti ukáže teprve čas. Dle mého názoru nelze zatím říci, co určitého sněm přinese pro naši diecézi. Po prvním zasedání sněm pokračuje v práci ve zvolených komisích. Až sněm definitivně skončí, je v návrhu, aby proběhly diecézní synody. Pak, v tomto okamžiku se sněm dotkne konkrétně nás všech.

Pro tuto chvíli bych viděla jako dobré, aby šel stranou veškerý pesimismus, který stále převládá jak na straně kléru, tak na straně laiků. Aby vymizely obavy a nedůvěra, že sněm nepřinese nic dobrého. Ba naopak. Sama jsem byla na zasedání přítomna toho, že všem šlo o dobrou věc. Setkala jsem se s lidmi, kteří mají církev rádi a kterým na ní záleží. A tak bych si moc přála, aby kněží vzbudili v sobě nadšení pro sněm, více se o něj zajímali a nezatracovali předem ještě nedokončené dílo. Vím, že při jejich absolutní vytíženosti to není vždy jednoduché (ale, kdo dnes má málo práce?) a vždyť jde především o Kristovu a naši církev! A jakou mu ji pomůžeme vytvořit, takovou ji budeme mít. Vzbuďme vědomí o sněmu ve všech věřících (i v kdejaké babičce v poslední lavici). Ale bez nadšení a podpory ze strany kněží to půjde ztěžka, ti nejvíce mají možnost sněm uvést do povědomí lidí. Vždyť kdokoli z nás může svojí modlitbou za sněm vyprosit spoustu milostí a darů. PROSME TEDY ZA SNĚM, MODLEME SE ZA NĚJ A ZA JEHO PLODY! Ať jednou nemusíme závěrečné dokumenty PS nacházet pouze zaprášené v policích knihoven far, ale ve skutečném životě našich farností, každého z nás.

Já sama bych pro svoji další práci uvítala podněty, zkušenosti, rady, co se kde povedlo, či nepovedlo, abych až pojedu příště na zasedání měla ucelenější obraz o tom, co kde zlepšit, nebo co kde nefunguje. Abych tak mohla čerpat z mnoha jiných zdrojů, než jenom ze svého okolí či farnosti.

 

První zasedání Plenárního sněmu a brněnská diecéze (III.)


Petr Nešpor

Delegáti brněnské diecéze se vyjadřují ke sněmu

21.10. 2003

Všeobecný pesimismus před Plenárním sněmem katolické církve v ČR vystřídalo všeobecné a šťastné oddechnutí si a spokojenost nad otevřeností sněmovní atmosféry. Mít už tento první krok trochu za sebou nám umožňuje mít „jasnější hlavu“ a schopnost z extrému neupadnout do extrému na druhém pólu.

První zasedání skončilo, klademe si otázky, kam až se toto zasedání dostalo, jak pokračovat dál, a také: jak nás křesťany z brněnské diecéze na sněmu zastupovali naši delegáti nebo co to všechno už dnes naznačuje pro nás nejen úhlem plenárním, ale i pohledem diecézním.

V našem plenárním seriálu, kde vystupují v každém díle vždy dva účastníci sněmu za naši diecézi, můžeme dnes sněm vidět očima našeho pana biskupa Vojtěcha Cikrleho a sestry Zdislavy Noskové, františkánky, která má na starost program a provoz Duchovního centra na Vranově u Brna.

 

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, brněnský biskup


Jak stručně hodnotíte první zasedání sněmu?

Bylo to učení se sněmovnímu procesu.


Co vás nejvíce zaujalo?

Pohled účastníků při závěrečném hodnocení sněmovních dní. I díky neustálému popichování médii žili v přesvědčení o nepřekonatelné a nepřehlédnutelné propasti mezi těmi, kdo mají v církvi nějaké poslání, a ostatními lidmi. Myslím, že po společně prožitém týdnu viděli situaci trochu jinak.


Která přednesená témata považujete za stěžejní?

Není jednoduché vybírat. Každý věnoval větší pozornost tématům, která jsou s ním nějakým způsobem spjata. U mne to byla oblast života kněží a jáhnů, a také oblast rodiny.


Co sněmovní proces může v tuto chvíli znamenat pro brněnskou diecézi?

Zatím je těžké rozlišovat specifika té které diecéze.


Jaké výzvy a úkoly před nás sněmovní proces staví?

Jsme na začátku, úkolů je mnoho. Například: jak udělat sněmovní proces otevřenější kněžím, laikům a odborníkům, aby se dál neodehrával jen v komisích. Co udělat proto, abychom sněm přijali jako formu své práce a starosti o církev a svět, jak to chtěl a formuloval II. vatikánský koncil.

 

S.M. Zdislava Nosková, OFM
představená komunity sester františkánek na Vranově u Brna


1. Jak stručně hodnotíte první zasedání sněmu? Co vás nejvíce zaujalo? Která přednesená témata považujete za stěžejní?

Co jsem vnímala z počátku byla jakási nejistota. Jakoby se projevila ta šestiletá rozpačitost vůči sněmu. V přípravném procesu jsem pracovala jen s řeholnicemi, ale i tam bylo vidět ovlivnění mnohých kněžími, kteří sestry zrazovali, protože sněmu nevěřili. Přiznám se, že jsem jela na Velehrad s obavami, co „z toho bude“… Ale ze zkušenosti jsem věděla, (to jsme prožívaly i my sestry v kroužcích, které byly složeny ze sester z různých společenství), že když lidé začnou spolu mluvit, bez napadání a kritiky, ale pravdivě a otevřeně se pokouší s úctou k druhému vyslovit pravdu a hledat řešení, když se pokoušíme nazvat problémy vlastními jmény, vždycky něco krásného vznikne. A to se projevilo i na Velehradě. Zapůsobilo na mě velmi silně, že i na takovémto fóru to bylo možné spolu otevřeně komunikovat. A že se o to všichni delegáti pokoušeli a že to přineslo své plody, protože byla naznačena cesta kupředu……a bude se pracovat skupinově do 2. zasedání sněmu.

Věřím, že pomohla i společná modlitba a setkávání v bazilice.Duch svatý dárce jednoty a lásky nás spojil. Celá bazilika mluví o spolupráci – svatí: Cyril a Metoděj, Petr a Pavel, A. C. Stojan a Matka Unie… Věřím, že i oni nás dávali dohromady. Vždyť atmosféra na konci sněmu byla naprosto jiná než na začátku. Myslím, že to byl takový malý – nebo spíš velký zázrak.

Nejvíc hodnotím příspěvky k tématu preevangelizace, evangelizace, nebo naprosto praktická vyjádření k životu farností, kněží, uspořádáni pastorace, výchově kněžského dorostu, katecheze.


2. Co sněmovní proces může v tuto chvíli znamenat pro brněnskou diecézi? Jaké výzvy a úkoly před nás sněmovní proces staví?

Už jsme se sestrami uvažovaly, že se musíme znovu setkat. Rozhodně bychom neměli skončit a čekat na výsledky z pracovních skupin – snad by se dalo debatovat nad jednotlivými příspěvky, nebo si vzít IL…? Nevím, ale napadlo mi, že by nebylo marné, abychom se my sestry setkaly i s jinými kroužky – nevím, jak by se to dalo udělat, ale vnímám, že takové zapojení by bylo dobré… Chybí nám spolupráce, vím, že máme každý dost svých povinností, ale do smysluplné činnosti se dá hodně investovat…. Třeba by se mohlo udělat i něco tady u nás v Duchovním centru? Možná by nám to pak pomohlo, až bude následný synod v naší diecézi, že se budeme znát a budeme schopni spolu komunikovat….

 

 

První zasedání Plenárního sněmu a brněnská diecéze (IV.)


Petr Nešpor

Za naši diecézi se sněmu účastnil také jeden expert z oblasti psychologie a jeden host zastupující nové křesťanské komunity.

23.10. 2003

Zasedání Plenárního sněmu katolické církve v ČR se neúčastnili jen zvolení delegáti a osoby přítomné "z moci práva" (biskupové, generální, soudní a biskupští vikáři, rektoři seminářů ...), ale také experti pro určité oblasti a zvláštní hosté. V tomto díle odpovídá jeden z expertů, Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. z katedry psychologie na FSS v Brně, a Mgr. Ludvík Kolek, výtvarník a zakládající člen brněnské komunity Emmanuel. .

 

Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.


Jak stručně hodnotíte první zasedání sněmu? Co vás nejvíce zaujalo?

Byl jsem na sněmu jako expert – tedy bez možnosti hlasovat, ale o to s větší pozorností jsem sledoval jednání.

Považuji sněm za dobrý začátek pro hledání oblastí života lidí, kde úloha církve je nezastupitelná i pro sekulárního člověka. A to je, myslím, oblast etiky všedního dne, kultivace vědomí spoluodpovědnosti každého člověka za stav světa. Především však probouzení a obnova duchovní kultury osobnosti, přivádění lidí k tomu, aby poznali, že hledání a naplňování toho, co od nich Bůh očekává, je pro vedení dobrého života to nejlepší, co mohou udělat.

Zde ovšem církev musí sama hledat jak oslovit současného člověka, a jak současným jazykem odpovídat na zjevné i nepoznané potřeby duše. Zaujalo mne, že po počátečním tápání a rozpacích, jak hovořit, jak vést dialog, účastníci sněmu rozpoznali, čím by se sněm měl zabývat, a co naopak neodpovídá duchovnímu hladu lidí, a že se propracovávali k tomu, aby formulovali první náměty řešení. Uvědomil jsem si, že to bude ještě náročná práce.


Která přednesená témata považujete za stěžejní?

Zaujalo mne všechno jako důležité, ale přesto bych za stěžejní vyzvedl hledání nových témat v přípravě kněží – jejich výcvik v dovednostech poznávat lidi a rozumět jejich potřebám a touhám; trénink komunikačních dovedností; zmapování klíčových problémů pastorace. Hledání způsobů, jak vytvářet skutečná farní společenství a vědomí sounáležitosti mezi křesťany, což se dá i vyjádřit jako nutnost studovat a aplikovat nové formy pastorace, evangelizace a katecheze. Pochopení, že církev je zde pro lidi, jako jejich průvodce na cestě k Bohu a jako organizační základna pro formování lidí jako spolupracovníků Božích na vnášení Božího ducha do světa.


Co sněmovní proces může v tuto chvíli znamenat pro brněnskou diecézi?

I když se těžiště sněmování přenáší do expertních skupin vedených otci biskupy, přece jen by v naší diecézi bylo ku prospěchu, kdyby se zainteresovaní laici a kněží občas sešli a formulovali své náměty, které by experti z naší diecéze předkládali na jednáních komisí. Možná by neškodilo experimentovat s různými novými formami aktivity laiků ve farnostech diecéze. Setkávání lidí na farách po farní mši sv., hledání nových forem komunikace kněze s věřícími i mimo oficiální příležitosti atd. Inspirativní mohou být zkušenosti z Rakouska, Polska a dalších spřátelených zemí, kde je praxe každodenního života křesťana jiná a dělnější než u nás.


Jaké výzvy a úkoly před nás staví?

Především vnést do každodenního života křesťanů odhodlání k aktivnějšímu úsilí o evangelizaci způsobem života.

 

Mgr. Ludvík Kolek


Jak stručně hodnotíte první zasedání sněmu? Co vás nejvíce zaujalo? Která přednesená témata považujete za stěžejní? .

Příspěvky, které jsem slyšel prvního dne zasedání, ve mně vyvolaly obraz tříště jak svým obsahem tak i formou. Ale už večer téhož dne se k němu připojil obraz ledoborce, který razí cestu z ledového obklíčení a tu tříšť nechává za sebou. - Nejvíc mě zaujalo, jak si ti, kteří se přihlásili se svými připomínkami a návrhy, pohotově přepracovávali to, co měli připraveno, a jednání se začalo ubírat jedním směrem. Mám zato, že jsme byli svědky něčeho, co se dá nazvat vedením Ducha, který se ujal řízení a nasměrování jednání. Myslím, že většina účastníků to tak chápala také. Upřímná snaha všech prospět tak významné události, vedla k otevřenosti, která byla přijata s důvěrou a porozuměním. Mnozí se vyjádřili na konci zasedání v tom smyslu, že výsledek předčil očekávání. - Za stěžejní považuji všechna témata, která se týkala evangelizace a přispívala k hledání misijní podoby církve u nás. Vždyť naše země se stala - tak říkajíc před našima očima – misijním územím a kdyby se nám nepodařilo přiměřeně zareagovat v době co nejkratší na tuto situaci, můžeme se stát svědky ztráty jejího vlivu na současný život u nás. Proto za jeden ze stěžejních příspěvků považuji návrh otce arcibiskupa Graubnera , který mimo jiné řekl, že téma evangelizace pro svou aktuálnost a závažnost má proniknout do všech kapitol budoucích směrnic. Podle mého mínění by snad právě zde mohl být položen základ pro budoucí tvář církve u nás.


Co sněmovní proces může v tuto chvíli znamenat pro brněnskou diecézi? Jaké výzvy a úkoly před nás staví?

Pro brněnskou diecézi může dosavadní jednání znamenat povzbuzení, aby se už v tomto čase orientovala tím směrem, který byl naznačen, a jemu podřizovala ostatní problémy, které s ním souvisejí v naději, že „to ostatní bude přidáno“. Myslím tím vytváření podmínek pro evangelizaci, to je povzbuzování všech složek ve struktuře diecéze, které se evangelizací zabývají a snažit se posouvat pastorační charakter farností blíže podobě misijní. Nebudeme-li se starat se stejnou péčí – s jakou se staráme o věřící – starat také o ty, kteří mají být osloveni radostnou zvěstí, přestaneme být plodnými pro Boží království.

Mám tato, že tento proces nás postaví před celou sérii úkolů. Tendence „dovnitř“ církve má u nás totiž „zemskou přitažlivost“. A obrátit pozornost katolíků u nás směrem ven, abychom „vzlétli“ bude vyžadovat značné úsilí. Týká se to každého pokřtěného, každé křesťanské rodiny, všech společenství i celých farností. Podle papežských encyklik je evangelizace záležitostí především laiků.

Proto bude třeba inventarizovat všechny formy evangelizačních aktivit v diecézi, zvláště laických hnutí a komunit. Ovšem bez kněžského vedení si to nedovedu dost dobře představit. A tak by se směrem k evangelizaci měla stále více zaměřovat výchova budoucích kněží a těm, kteří jsou už v pastoraci, všestranně dopomoci k orientaci v evangelizaci v teorii i praxi. Pak bychom mohli přinést na příští zasedání sněmu konkrétní svědectví o zkušenostech z misijního života církve.

 

První zasedání Plenárního sněmu a brněnská diecéze (V.)


Petr Nešpor

Další dva brněnští delegáti na Plenárním sněmu katolické církve v ČR

31.10. 2003

V pátém pokračování o červencovém zasedání sněmu a o východiscích z něho přemýšlí Mons. Dr. Jan Mráz, rektor římské koleje Nepomucenum a Mgr. Marie Špačková, vedoucí Katechetického centra v Brně.

Mgr. Marie Špačková:

1. Jak stručně hodnotíte první zasedání sněmu? Co vás nejvíce zaujalo? Která přednesená témata považujete za stěžejní?

První jednání sněmu hodnotím velmi pozitivně. Jela jsem tam s obavami a pochybnostmi, ale byla jsem překvapena otevřeností, zapáleností pro věc, svobodou, pravdivostí, vstřícností a vzájemným nasloucháním všech účastníků bez rozdílu na postavení a druh služby. Bylo vidět, že nám všem jde o společnou věc: církev a její budoucnost. První jednání nepřineslo a snad ani nemohlo přinést nějaké převratné závěry. Chápu ho jako „rozjezd“, kdy jsme se pokoušeli věci pojmenovávat a vůbec se učili, jak to na takovém sněmu chodí. Vždyť většina z nás s tím doposud měla pramálo zkušeností. Vysoce hodnotím práci sekretáře sněmu P. Ambrose a celého jeho organizačního týmu.

Zaujalo mne a potěšilo, že většina příspěvků se nějakým způsobem týkala pastorace a evangelizace, tedy nejvlastnějšího poslání církve. Je pravda, že hodně vstupů bylo zaměřeno spíš dovnitř církve, než na její působení navenek, ve světě, které je tolik potřebné. Ale je to pochopitelné: po dlouhé době „nenormálního“ stavu během totality a po obrovských změnách, které se udály a stále dějí od roku 1989, je třeba nejdříve dát do pořádku vlastní struktury a stanovit cíle i cesty, po nichž chceme jít.

Musím říct, že mne zaujaly úplně všechny příspěvky. S úžasem jsem pozorovala, jak Duch Svatý působí a projevuje se svými dary v jednotlivých lidech. Mám-li jmenovat přece jen něco konkrétního, oslovil mne např. příspěvek P. Moravce z hradecké diecéze (o tom, že církev není tak chudá, jak si to někdy myslíme; také o tom, že důležitá je duchovní péče o laiky pracující v církvi, a to nejen o pastorační asistenty; že je třeba, aby kněží dokázali správně řídit a hodnotit práci svých laických spolupracovníků …); dále příspěvek P. Halíka, který kladl důraz na důležitost permanentního vzdělání na všech úrovních a lepší koncepčnost církevní práce; příspěvek Marcely Řezníčkové o důležitosti propojení a koordinace jednotlivých pastoračních aktivit; příspěvek PhDr. Smékala mj. o tom, že je třeba vnímat změny v současném světě a podle toho měnit i způsoby pastorace a evangelizace; příspěvek ing. Martinka o potřebě angažovanosti křesťanů v dnešním světě; nástin priorit o. biskupa Malého; návrh Mons. Graubnera na prioritu evangelizace a zkvalitnění nedělních homilií; návrh ThDr. Žůrka o větším zapojení jáhnů do života farností; vystoupení řeholní sestry Civínové s výzvou, abychom se nebáli „vyjít ze svých ghett, ulit, řádových domů, ze svých obrněných farností i ze svých rodin a šli kus cesty s těmi druhými („nevěřícími“), kterým mnohdy nerozumíme a o nichž nic nevíme …“. To jsou jen úlomky, které se mi vryly hlouběji do srdce.

Je těžké říct, která témata sněmu jsou stěžejní. Sněm se totiž zatím zabýval životem církve spíše ve velké šíři než do hloubky. Každá sféra života církve má nějaká důležitá – stěžejní – témata a je těžké některé sféry vyloučit na úkor druhých. Snad bych to mohla stručně formulovat takto: za stěžejní považuji poslání církve v současné společnosti (tj. otázky evangelizace, angažovanosti křesťanů, znovuobjevování křesťanských hodnot) a připravenost nás křesťanů pro toto poslání (tj. vzdělání a formace kněží, jáhnů, zasvěcených osob i laiků, vzájemná komunikace v církvi, kategoriální pastorace a katecheze, fungující struktura farností a diecéze).

2. Co sněmovní proces může v tuto chvíli znamenat pro brněnskou diecézi? Jaké výzvy a úkoly před nás staví?

Doba do dalšího jednání sněmu v roce 2005 by neměla být usnutím na vavřínech. Důležitá bude práce odborných komisí, ve kterých budou jistě i zástupci brněnské diecéze. Bylo by dobré, kdybychom o práci těchto komisí mohli být informováni, např. prostřednictvím internetu, a kdyby kompetentní osoby, zodpovědné za jednotlivé sféry života diecéze, zvažovaly výsledky práce komisí a jejich konkrétní využití .

Mělo by se též využít potenciálu „bývalých“ sněmovních kroužků a neodříznout je od nového sněmovního dění, a to např. dobrou informovaností i e-mailovými kontakty v případě zjišťování nějakých potřebných názorů „z terénu“. Nezanedbatelné je také získat modlitební zázemí široké veřejnosti, zvláště nemocných a starých lidí.

Naše diecéze má velkou výhodu v tom, že vlastní obrovský potenciál angažovaných lidí ochotných nasadit se. Mnohé z návrhů, které na sněmu zazněly, nejsou u nás jen neuskutečnitelným přáním. Například náboženské vzdělávání věřících laiků, pastorace rodin a mládeže, pastorace seniorů a nemocných, prostředky sociální komunikace – to jsou činnosti, které v diecézi poměrně dobře fungují. U nás většinou není potřeba vyvíjet nové a nové aktivity, spíše spolu víc komunikovat a ujasnit si, kam jdeme a co chceme.

Myslím si, že by bylo dobré vytvořit pastorační radu diecéze nebo alespoň diecézní pracovní skupinu, která by pod vedením a z pověření otce biskupa analyzovala zatím dostupné výsledky sněmu, přidávala vlastní náměty a postřehy a vztahovala vše ke konkrétní situaci naší diecéze. Tak by pozvolna připravovala témata a priority pro eventuální budoucí diecézní synodu, nebo pro život diecéze vůbec.

Mons. Dr. Jan Mráz:

1. Jak stručně hodnotíte první zasedání sněmu? Co vás nejvíce zaujalo? Která přednesená témata považujete za stěžejní?

Na to, co se dá zvládnout za tak krátkou dobu, si myslím, že sněm udělal dost práce. Ty dny byly velice intenzivní, nejen v jednacím sále, ale při rozhovorech prakticky kdykoliv se jen dalo najít trochu času. Vládla výborná atmosféra, a tím myslím nejen srdečné vztahy, ale i to, že bylo možné vnímat, jak všem leží na srdci budoucnost církve a hlásání evangelia v naší zemi. Bohužel: bylo příliš málo času na to, abychom mohli projednat to, co nám bylo k jednání předloženo, a tak zásadní výsledek sněmu vidím v tom, že neskončil. Nyní se rozbíhají práce v jednotlivých tématických skupinách (komisích) a očekává se, že bude svoláno další plenární zasedání. Věřím, že práce těchto komisí přinese ucelenější, a možná i kompetentnější pohled na jednotlivé projednávané tématické oblasti.

Co mne nejvíce zaujalo? O pěkné atmosféře mluvili asi všichni. Budu trochu rebelovat: překvapilo mne, jak tím byli (snad všichni) překvapeni. Já totiž nepovažuji krásné srdečné vztahy uvnitř církve za něco mimořádného, naopak, je mimořádně špatné, když nejsou. Jistěže jsme lidé a máme své chyby. Ale kdo mezi nás zasel pověru, že „ti nahoře“, tedy hlavně biskup a jeho nejbližší spolupracovníci, s námi „dole“ nechtějí mluvit, že nám nerozumějí, jakoby snad ani biskupové nebyli nástupci apoštolů, ale spíš komunistických pohlavárů z dob totality? A tak se hlavně na začátku sněmu, alespoň já jsem to tak vnímal, mnozí báli. Pak přišlo „překvapení“: mohu svobodně mluvit, mohu říct svůj názor, a nejen že mne za něj nikdo nepronásleduje, ale dokonce je mu nasloucháno! Tohle jsem tedy považoval za normální, a překvapilo mne, že mnozí to za normální nepovažovali (jinak by z toho nebyli asi tak euforičtí). Kdyby tedy sněm pomohl uvěřit těm malověrným, že Duch svatý dává mnohou inspiraci i jaksi „odzdola“, a že Kristus vede svou církev skrze biskupy, kteří mají za úkol rozlišovat duchy a ukazovat směr, že to je obojí dar od stejného Pána (a tedy je nesmysl tyto dvě věci stavět proti sobě), byl by to podle mne velký krok dopředu a díky Bohu za sněm. Těžko říci, která témata jsou ta nejdůležitější. V zásadě půjde vždy o dvojí: 1) působení církve navenek (všeobecně: být „kvasem dobra“ ve společnosti a konkrétně: být Kristovými svědky, kteří berou za své poslání hlásat evangelium), a 2) působení církve dovnitř (jakási „sebeevangelizace“, obnova života, i takové to „normální fungování“ církve jakožto společenství lidí, a to začne starostí o rodinu, o mládež, o kněžskou výchovu, a tak dále). Na sněmu byli lidé, kteří v jednotlivých oblastech pracují, pochopitelně mnozí mluvili právě o tom (je to logické, poněvadž oni to dělají, zabývají tím, znají tu konkrétní problematiku rozhodně víc do hloubky). Já jsem se vyjadřoval k otázkám kněžské výchovy, a zase: byl to pohled, který byl ovocem mnoha (formálních i neformálních) setkání s představenými dalších seminářů a vůbec s lidmi, kteří se touto problematikou zabývají. Toto je jedno z témat, které považuji za stěžejní.2. Co sněmovní proces může v tuto chvíli znamenat pro brněnskou diecézi? Jaké výzvy a úkoly před nás staví?

Především: jsem vděčný biskupům, že při vykonávání svého úkolu vedení a rozlišování, chtěli naslouchat hlasům „zdola“ a sněm svolali. Mrzelo mne ale, když jsem slyšel už před zasedáním, (a někdy i po něm), že to všechno je zbytečné. Připadá mi to, jako by někdo hledal jakýsi kouzelný proutek, kterým mávneme a vše se vyřeší. To je samozřejmě mylné. Sněm neudělá tu práci, která byla svěřena do zodpovědnosti každému z nás, na tom místě, kde žijeme a pracujeme. Věřím ale, že sněm může být pro tu naši práci pomocí ve smyslu inspirace a orientace.

 

První zasedání Plenárního sněmu a brněnská diecéze (VI.)


Petr Nešpor

Ke Sněmu katolické církve v ČR se vyjadřuje další delegát za brněnskou diecézi.

12. února 2004

Brněnský děkan ThLic. Václac Slouk měl na starosti sněmovní kroužky v brněnské diecézi. Byl tedy již delší dobu před loňským prvním zasedáním velmi informovanou osobou v oblasti sněmu a zároveň prostředníkem těchto informací a moderátorem dění. Jeho vyjádření tak čerpá nejen z jeho aktivní účasti na velehradském zasedání, ale i z procesu, který se odehrával v jednotlivých kroužcích.

Václav Slouk:

1. Jak stručně hodnotíte první zasedání sněmu? Co vás nejvíce zaujalo? Která přednesená témata považujete za stěžejní?

První zasedání plenárního sněmu hodnotám převážně kladně. Pozitivní je především skutečnost, že se uskutečnilo. Přípravné období i první zasedání sněmu bylo poznamenáno nejrůznějšími dětskými nemocemi. Jsem ale přesvědčen, že sněmovat se naše církev naučí jen sněmováním. Možná, že výsledky sněmu nebudou takové, jak očekávají největší optimisté; další sněm však nemusí být za staletí, ale třeba jen za desetiletí, a s nynějšími zkušenostmi může přinést dokonalejší ovoce. Nynější zkušenosti se pak mohou být velmi cenné. Pozitivní je pro mě i to, že delegáti sněmu neodmítli připravený pracovní materiál, ale že jej, třeba s mnohými připomínkami, posunuli do další fáze sněmu. Pro nynější práci odborných komisí si jen přeji, aby jejich členové, často již velmi vytíženi jinými úkoly, měli dostatek času a sil promýšlet věci a posouvat je dál.

Těžko se vybírají stěžejní témata, která zazněla na sněmu. Bylo snahou pokrýt celou šíři života a poslání církve v naší době a v našich podmínkách. Snad každý mohl být rád, že se na sněmu mluvilo o té oblasti života církve, která se ho bezprostředně dotýká. A je předmětem další práce sněmu, aby se o každé oblasti mluvilo tak, jak je potřeba k dobru všech. Potěšilo mě, že když se mluvilo o problémech, byla snaha hledat jejich řešení. Opravdu si myslím, že více než nářky se ozývala naděje.

Kdybych přesto chtěl vyzvednout některé příspěvky, asi nejvíce hodnotím ty, ve kterých se mluvilo o metodice práce sněmu, protože autoři těchto příspěvků posunuli sněmovní jednání hodně dopředu.

2. Co sněmovní proces může v tuto chvíli znamenat pro brněnskou diecézi? Jaké výzvy a úkoly před nás staví?

Zatím je těžké předvídat, jak budou vypadat závěrečné sněmovní dokumenty. Dnes se zdá, že by se měly stát impulsem a inspirací pro brněnskou diecézní synodu. Myslím si, že právě zde jsou některé úkoly. V dějinách diecéze se uskutečnily dvě brněnské diecézní synody. Některé jejich závěry jsou stále v platnosti, některé vytvářely podobu diecéze, jak ji známe dnes. Proto by bylo dobré prostudovat závěry obou diecézních synod, abychom na základě znalosti historie lépe rozuměli životu diecéze dnes a aby třetí synoda mohla navázat na to, co je stále živé z předchozích synod.

Dále by bylo dobré, aby co nejvíce lidí sledovalo na jedné straně sněmovní proces, na druhé straně život diecéze, protože jednou bude třeba najít delegáty brněnské diecézní synody; bylo by dobré, aby, moderně řečeno, co nejvíce lidí bylo v obraze in.

A třetí úkol: modlitba všech, kteří se chtějí modlit, abychom co nejlépe porozuměli tomu, co Duch právě dnes říká brněnské církevní obci.