Pátek 11. července 2003

Mše svatá spojená s ranními chválami

 

Čas:                             7:00

Místo:   Velehrad, bazilika Panny Marie, hlavní oltář

Hlavní celebrant:

Mons. Josef Koukl, biskup litoměřický

Kazatel: Mons. Ladislav Hučko, apoštolský exarcha

Koncelebrují:

biskupové českých a moravských diecézí a kněží, účastníci PS

Formulář mše:

Svátek svatého Benedikta, opata, patrona Evropy (ČM, str. 572)

Ranní chvály:

    Společné texty O svatých mužích - řeholnících

     Žalmy a kantikum nedělní z 1. týdne

Liturgická barva:           bílá

Texty čtení:                           lekcionář V, str. 234

Eucharistická modlitba: III.

Nápěv ordinária:           Eben

Zpěv při mši svaté:

        Pane žní (Kancionál 843);

        Ó pokrme pocestných (Kancionál 714)

Oblékání a příprava ke mši svaté:

        V sakristii baziliky

(koncelebranti si přinesou albu a štolu)

 

 

Hymnus

Pane žní a nepožatých polí, / Pane stád a ovcí ztracených, / ve všech dobách pastýře si volíš, / sám se světu dáváš poznat v nich. / Kriste z večeřadla, Kriste z kříže, / přijmi dík i prosby za pastýře.

 

Z Písma jako z obilnice světla / dobrý pastýř štědře rozdává, / aby v duších Boží láska kvetla, / mocným hlasem ovce svolává. / Kriste…

 

1. antifona

Pán je zahrnul věčnou slávou a dal jim účast na věčném dědictví.

 

(Ž 63/62, 2-9)

Bože, ty jsi můj Bůh, *

snažně tě hledám,

má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo, *

jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.

Tak toužím tě spatřit ve svatyni, *

abych viděl tvou moc a slávu.

Vždyť tvá milost je lepší než život, *

mé rty tě budou chválit. –

Tak tě budu velebit ve svém životě, *

v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.

Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, * plesajícími rty zajásají ústa,

kdykoli na tebe vzpomenu na svém lůžku, *

v nočních hodinách budu na tebe myslet.

Neboť stal ses mým pomocníkem *

a ve stínu tvých křídel jásám.

Má duše lne k tobě, *

tvá pravice mě podpírá.

 

1. antifona

Pán je zahrnul věčnou slávou a dal jim účast na věčném dědictví.

 

 

2. antifona

Služebníci Páně, velebte Pána navěky.

 

(Kantikum Dan 3, 57-59)

Všechna díla Páně, velebte Pána, *

chvalte a oslavujte ho navěky.

Nebesa, velebte Pána, *

andělé Páně, velebte Pána.

Všechny vody nad nebem, velebte Pána, *

všechny mocnosti Páně, velebte Pána.

Slunce a měsíci, velebte Pána, *

nebeské hvězdy, velebte Pána. –

Všechny deště a roso, velebte Pána, *

všechny větry, velebte Pána.

Ohni a žáre, velebte Pána, *

studeno a teplo, velebte Pána.

Roso a jíní, velebte Pána, *

zimo a chlade, velebte Pána.

Ledy a sněhy, velebte Pána, *

noci a dni, velebte Pána.

Světlo a temno, velebte Pána, *

blesky a mraky, velebte Pána. –

Země, veleb Pána, *

chval a oslavuj ho navěky.

Hory a vrchy, velebte Pána, *

vše, co na zemi roste, veleb Pána.

Prameny, velebte Pána, *

moře a řeky, velebte Pána.

Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velebte Pána, *

všichni nebeští ptáci, velebte Pána.

Všechna zvířata divoká i krotká, velebte Pána, *

lidé, velebte Pána. –

Izraeli, veleb Pána, *

chval a oslavuj ho navěky.

Kněží Páně, velebte Pána, *

služebníci Páně, velebte Pána.

Duchové a duše spravedlivých, velebte Pána, *

svatí a pokorní srdcem, velebte Pána.

Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velebte Pána, *

chvalte a oslavujte ho navěky. –

Velebme Otce i Syna i Ducha Svatého, *

chvalme ho a oslavujme ho navěky.

Na konci tohoto kantika se nepřipojuje Sláva Otci.

2. antifona

Služebníci Páně, velebte Pána navěky.

 

 


3. antifona

Ať svatí jásají chvalozpěvem, vždyť slaví skvělé vítězství.

 

(Ž 149)

Zpívejte Hospodinu píseň novou, *

jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.

Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, *

synové Siónu ať jásají nad svým králem.

Ať chválí jeho jméno tancem, *

ať mu hrají na buben a na citeru,

neboť Hospodin miluje svůj národ *

a pokorné zdobí vítězstvím.

Ať svatí jásají chvalozpěvem, *

ať se veselí na svých ložích. –

Boží chválu ať mají v hrdlech *

a dvojsečný meč v rukou,

aby vykonali pomstu na pohanech, *

tresty na národech,

aby spoutali jejich krále řetězy *

a železnými okovy jejich velmože,

aby na nich vykonali určený soud. *

Všem jeho svatým bude to ke cti.

3. antifona

Ať svatí jásají chvalozpěvem, vždyť slaví skvělé vítězství.

 

 

Vstupní modlitba

Hlavní celebrant:

Bože, tys povolal svatého opata Benedikta, aby jako veliký učitel duchovního života ukazoval cestu těm, kdo se zasvětili tvé službě; prosíme tě, uč i nás, abychom ničemu nedávali přednost před láskou k tobě a velkodušně kráčeli po cestě tvých přikázání.

Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Všichni:

Amen.

 

1. čtení (Př 2, 1-9)

Čtení z knihy Přísloví.

Můj synu, přijmeš-li moje slova a mé příkazy u sebe schováš, tvoje ucho dá pozor na moudrost, tvoje srdce se otevře k poznání. Budeš-li volat po vědě a toužit po poznání, budeš-li ho hledat jako stříbro, jako za poklady po něm slídit, pak pochopíš bázeň před Hospodinem a najdeš poznání Boha. Vždyť Hospodin dává moudrost, z jeho úst vychází poznání a pravda.

Štěstí uchovává pro poctivého, je štítem těch, kdo chodí bez úhony, brání stezky svých spravedlivých, střeží cestu svých přátel. Tu pochopíš spravedlnost a právo, poctivost a každou cestu k dobru.

 

 

Odpověď ke zpěvu mezi čteními (Ž 34, 2a)

Ustavičně chci velebit Hospodina.

 

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Aleluja.

 

Evangelium (Mt 19, 27-29)

Slova svatého evangelia podle Matouše.

 

Petr řekl Ježíšovi: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít?“

Ježíš jim odpověděl: „Amen, pravím vám: Až Syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení světa, usednete také vy, kteří jste mě následovali, na dvanáct trůnů jako soudci dvanácti izraelských kmenů. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně, dostane stokrát víc a za podíl bude mít život věčný.

 
Přímluvy

Hlavní celebrant:

Oslavujme Krista, Božího Syna, neboť on nás povolal, abychom mu zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života:

 

        Pane, ty jediný jsi svatý.

 

Tys byl vyzkoušen ve všem, abys nám byl podoben, ale nezhřešil jsi,

-    Pane Ježíši, smiluj se nad námi.

 

Ty nás všechny voláš k dokonalé lásce,

-    Pane Ježíši, posvěť nás.

 

Ty chceš, abychom byli solí země a světlem světa,

-    Pane Ježíši, osviť nás.

 

Tys nepřišel, aby sis nechal sloužit, ale abys sloužil,

-    Pane Ježíši, nauč nás sloužit ti v našich bratřích.

 

Ty jsi odlesk Otcovy slávy a výrazná podoba jeho podstaty,

-    Pane Ježíši, dej, ať jednou spolu s tvými svatými patříme na tvou tvář.

 

 

Obětní průvod

Dobrý pastýř podle tvého srdce / nedbá břemen ani obtíží, / život dá za oklamané ovce, / neprchá, když vlk se přiblíží. / Kriste z večeřadla, Kriste z kříže, / přijmi dík i prosby za pastýře.

 

 

Preface o řeholnících

III. eucharistická modlitba

(viz koncelebrační texty)

 

 

Přijímání

Jako jelen po bystřinách touží, / spěchal pastýř k tobě, Ježíši. / Tělem tvým a krví tišil bouři; / ovce po hlasu jej uslyší. / Kriste…

 

(Kancionál 714)

Ó pokrme pocestných, / Chlebe duchů nebeských, / ó mano andělská, / krm nás, lačné, nasycuj, / svou milostí posvěcuj, / ó lahodo božská.

 

Tělo Boží přesvaté, / na kříž za nás přibité, / slavně z hrobu vstalé, / milostí nás posvěť dnes, / po smrti pak do nebes / přijmi ke své chvále.

 

Krvi Boží přesvatá, / za nás hříšné prolitá, / v nebi oslavená, / obmyj, napoj, posvěť nás / a v dům Otcův přiveď zas / k slávě svého jména.

 

Ježíši, svou pravou tvář / ukryl jsi nám na oltář / v přetajemnou svátost; / ukaž nám, až přijde čas, / její plný, božský jas, / dej nám věčnou radost.

 

 

 

 

Antifona k Zachariášovu kantiku

Svatý Benedikt byl muž ctihodného života, požehnaný milostí i podle jména.

 

 

 

(Kancionál 843)

Ne vy mě, já vybral si vás, bratři, / nechávám vás mezi vlky jít. / Jsem však s vámi, srdce mé vám patří, / dávám víc, než svět vám může vzít. / Kriste z večeřadla, Kriste z kříže, / přijmi dík i prosby za pastýře.