Zápis ze setkání sekretářů sněmovních komisí

dne 17. 6. 2004

 

Představení průběžné práce jednotlivých komisí – dopoledne

 

Komise č. 1

Práce této komise je rozděleno na tři historická období. Důležitým motivem je Duchovní četba dějin v tom smyslu, co Pán zamýšlel na cestě našimi dějinami.

Důležité zamyšlení vyplývá z textů týkajících se 20. století: to ukázalo slabiny a možná rizika. Česká církev procházela od roku 1938 neustále zkouškami – lze hodnotit, v jaké podobě dokázala církev žít a jaká je podoba viditelné služby, kterou církev koná. Lze to rovněž formulovat otázkou, jak naplnila církev v Čechách ve 20. století své poslání v nesvobodě – od martyrie až po selhání.

Komise č. 2

Tato komise připravila statistické podklady a přehled materiálů, které jsou dostupné v sekretariátu sněmu. K textu komise číslo jedna, který se bude týkat 20. století, by byl vhodný hutný komentář doplněný sociologickými výzkumy z devadesátých let ve formě zhodnocení, případně komentáře těchto statistických a hodnotových výzkumů.

Před uzavřením je analýza zápisů ze sněmovních kroužků tématu Církev a svět, jejíž výsledky by mohly být obsaženy v úvodním textu ve formě určitého memoriálu o sněmovních kroužcích.

 

Komise č. 3

Text této komise popisuje situaci, jaká je; konstatuje, že je třeba nové evangelizace. Obsahuje vlastní definici evangelizace a vysvětluje různé pojmy. Vychází z dokumentů Redemptoris missio, Evangelii nuntiandi a dalších textů. Je nutné definovat přednostní kategorie adresátů evangelizace a její způsob. Ukazuje se zde nutnost kontaktů mezi jednotlivými komisemi.

Budou-li definovány význačné prostory evangelizace, rovněž prostory zanedbávané a definovat adresáty evangelizace, lze navrhnout souhrn metod; nikoli sice podrobný, alespoň však náznakový.

 

Komise č. 4

Tato komise pracuje ve třech subkomisích, a to pro kněze, jáhny a zasvěcený život. Část o kněžích vychází z Instrumentum Laboris, některé pasáže byly dopracovány. U jáhenství se vycházelo z jednoho paragrafu Instrumentum Laboris, celý text byl vypracován znovu. Text komise pro zasvěcený život byl výrazně připomínkován.

 

Komise č. 5

Komise pracuje ve dvou subkomisích, závěrečnou redakcí byli pověřeni jejich vedoucí. Texty jsou předběžné, komise bude pracovat až do září, kdy bude textu dána definitivnější podoba.

Text obsahuje úvodní charakteristiky, úsek Intermezzo, který pojednává o křesťanech jako minoritě ve společnosti, dále okruh Kultura, následuje okruh s tématikou životního stylu, kapitola o rodině. Definitivnější podoba textu o laicích v církvi bude dopracována, jsou očekávány ještě další úpravy.

 

Komise č. 6

Z práce této komise vyšel zatímní text ve formě kompilátu příspěvků jednotlivých členů. Komise by se chtěla přípravě textu věnovat v červenci. Výsledný text nemá kopírovat liturgické směrnice, ale vystihnout problémy u nás.

 

Komise č. 7

Dochází k postupnému shromažďování partikulárních norem. Komise se rozhodla některé předpisy vyřadit, zbývající materiál je roztříděn podle systematiky CIC. Elaboráty jednotlivých odborníků budou předány ostatním členům k doplnění či návrhům.

Závěrečná podoba textu bude formulována, až komise shromáždí veškeré potřebné materiály.

Důležitá je užší spolupráce s komisí pro liturgii a komisí pro službu a život kněží, partikulární právo se bude týkat rovněž pastorace a laiků.

 

Komise č. 8

Text komise nepojednává o jednotlivostech, kapitola Zásadní otázky pastorace vychází z obecně známých zjištění. Kapitola o farní pastoraci zachycuje život církve na obecné rovině, nejrozsáhleji je zpracován úsek o kategoriální pastoraci. Jednotlivé okruhy, kterým jsme se v textu věnovali, jsme vybrali po společné diskusi. Pasáž o rodině, Téma mládeže Dále jsme se věnovali tématům seniorů, běženců a migrantů, pastorace krajanů v zahraničí a angažmá kněží.

 

Diskuse o výsledné podobě materiálu pro druhé zasedání PS – odpoledne

 

Během této části jednání účastníci zasedání prodiskutovali a odsouhlasili podrobný harmonogram práce s textem pro druhé zasedání, shodli se na metodologických zásadách další přípravy textu a na jeho výsledném členění.