Zápis ze setkání sekretářů sněmovních komisí

dne 18. 3. 2004

 

 

Představení průběžné práce jednotlivých komisí

 

Komise č. 1

Do práce se zapojili další odborníci. O spolupráci budou požádáni historici jiných denominací. Byly stanoveny zásady pro zpracování textu, členění podle historických období a vlastní témata. Členové komise mají zpracovat podrobnější schéma materiálů. Každý autor má možnost případně oslovit vlastní experty a konzultanty. Do června by mělo vzniknout první schéma textu.

 

Komise č. 2

Byla dopracována tzv. „nultá varianta“ a tento podklad byl doplněn demografickými vývojovými údaji. Podařilo se získat seznam diplomních, bakalářských a doktorských prací z teologické fakulty Karlovy univerzity a statistické údaje o duchovní správě a sčítání lidu.

Dalším úkolem je hledání podkladů z důvěryhodných zdrojů, jejich vyhodnocení a řešení požadavků ostatních komisí. Na textovém výstupu se bude komise podílet formulací strategických cílů a vizí.

 

Komise č. 3

Z posledního zasedání již vzešlo určité schéma výsledného dokumentu. Základní práce na něm by měla být hotova do konce června. V textu by nemělo chybět ocenění svědectví víry, text má být zaměřen spíše do současnosti než do historie. V dubnu má být textu dána prví konkrétnější podoba.

 

Komise č. 4

Komise č. 4 pracuje ve 3 subkomisích. Subkomise pro kněze: pozváni byli odborníci z řad představených kněžských seminářů a Teologického konviktu, dále zástupci generálních vikářů a teologických fakult. Subkomise shromáždila připomínky a zapracovala je do textu. Rovněž se vychází z připravovaného ratia formace a studií.

Subkomise pro trvalé jáhny: pozváni byli odborníci z řad trvalých jáhnů. Přijala jeden z návrhů, které shromáždila, jako výchozí pro další práci. Proběhlo první kolo připomínkování návrhu, další by mělo proběhnout do konce května.

Subkomise pro zasvěcený život: K práci subkomise přizvali odborníky představitelé KVŘP. Subkomise pracuje na návrhu podle schématu Bylo – je – bude; zatím je zpracován první návrh textu.

 

Komise č. 5

Forma výsledného dokumentu by měla být podřízena tomu, co se od něj očekává. Komise se setkala třikrát a počítáme ještě s dvěma schůzkami.

Základní členění textu zůstává – Laici v církvi a Laici ve světě. Druhá část je obsáhlejší, je členěna na skupiny. Navržená témata by se měla dále projednávat.

 

Komise č. 6

Biskup Hrdlička ustanovil jako experta komise P. Mohelníka, který upravil témata a redukoval jejich počet. Ostatní členové komise dostali za úkol se k tématům vyjádřit, na druhém zasedání proběhla diskuse.

 

Komise č. 7

Kancléři byli požádáni o normy mající v jednotlivých diecézích charakter zákona. Měly by se sestavit do jednoho celku a zvážit, které patří do kompetence sněmu a které do kompetence diecézních synod. Byly vybrány všechny kánony, které se týkají partikulárního práva, budou sestaveny tématicky dohromady a doplněny o příslušné partikulární normy.

 

Komise č. 8

Biskup Duka schválil úvodní projekt, témata byla zadána, prozatím byl sestaven sedmistránkový text. Připomínky a informace od jiných komisí budou redakčně zpracovány. Na příštím setkání komise se bude komise textem dále zabývat, případně ho s připomínkami přijme a schválí.

 

 

Diskuse o podobě výsledného materiálu

 

Pracovní verze textů by měla být hotova do červnového setkání sekretářů komisí. Nemusí se jednat o vybroušený text, je však podstatné, aby obsahoval všechny základní myšlenky propracované do té míry, která odpovídá představě finálního textu. Je nutno sestavit z osmi textů jeden celek.

Adresáty textů jsou církev a křesťané v církvi. Text nemá řešit jednotlivé problémy, ale základní linie problematiky. Text by měl obsahovat stručné uchopení problematiky z minulosti, současnosti a nabídnout impulzy do budoucnosti. Výstup bude mít různý rozsah, maximálně 20 stran + bibliografie, seznam zpracovaných a vydaných textů.

 

Sněmovní kroužky a komunikace s nimi: práce kroužků ve staré formě byla ukončena. Materiály jsou k dispozici, kroužky mohou spolupracovat s komisemi. Spolupráce kroužků s komisemi však nebude masivní záležitostí, kroužky nebudou vybízeny k aktivitě, ale musejí ji vyvinout samy.

 

Diskuse s pracovníkem tiskového střediska ČBK a redaktory KT a Perspektiv

 

V této části byl projednán způsob spolupráce s KT a pracovníky tiskového střediska ČBK a možnost další prezentace sněmu na internetu, v rozhlase a televizi.