Zápis ze setkání sekretářů sněmovních komisí

dne 18. 12. 2003

 

 

Přehled činnosti komisí

Komise č. 1

Komise se sešla dvakrát. Práce by se měla soustředit na autentické prožívání víry a řešení krizových situací v církvi s přihlédnutím k vývoji situace v průběhu dějin. Celé zaměření dokumentu by mělo být více ekumenické. Nevylučuje se možné využití práce fungujících sněmovních kroužků.

 

Komise č. 2

Komise se sešla dvakrát. Závaznými podklady jsou dokumenty II. VK a IL. Je třeba rovněž využívat list Pokoj a dobro a další dokumenty. Námětem práce komise je nastínit, co má církev dělat v budoucnosti.

 

Komise č. 3

Komise se sešla jednou. Naše komise musí vycházet z úvahy, jak „nastartovat“ věřící členy církve, aby sami měli misijního ducha. Využít bychom chtěli materiály komunity Emmanuel a závěry konference o mládeži.

Kard. Vlk: Vidím jako nezbytnou spolupráci všech osmi komisí. Pomůckou mohou být dokumenty poslední doby, zejména Evangelii Nuntiandi.

 

Komise 4

Z naší komise se sešla pouze biskupská část. Práce komise bude rozdělena do tří oblastí; o. b. Paďour – otázka řeholníků, o. b. Cikrle – otázka jáhnů, o. b. Koukl – otázka diecézních kněží. Členy naší komise jsou z větší části řeholníci, proto budeme muset přizvat ke spolupráci experty z řad diecézních kněží a jáhnů. Při biskupství pracuje komise pro formaci, jejich a naše práce se překrývá, čehož můžeme využít. Bude se muset vytvořit podkomise pro trvalé jáhny. Objevují se nové požadavky na kněze pro speciální služby, je tedy nutno tyto požadavky zmapovat.

Kard. Vlk: Navrhuji využít zkušenosti duchovní služby v armádě. Podobným způsobem můžeme využít i podněty z duchovní služby ve věznicích.

 

Komise 5

Komise se sešla dvakrát. Komise byla rozdělena na 4 subkomise. Chceme přizvat další odborníky a využít spolupráci s dalšími složkami, a to s institucemi již existujícími. Důležitá je formulace hlavních problémů, krátká diagnóza a nástin řešení, v závěru mají být zadány z toho vyplývající úkoly.

 

Komise 6

Komise by se měla věnovat kultuře vztahu člověka a Boha, kultuře církevního projevu a vztahu liturgie a evangelizace. Na návrh mons. Opatrného bude intervenovat, aby byly projednávány úvahy o tvaru tzv. prekatechumenálních bohoslužeb a problém skupiny lidí preferující předkoncilní ritus.

 

Komise 7

Úkolem je vytvořit partikulární právo. Je třeba vytvořit co nejméně norem, ale takových, které by byly aplikovatelné ve všech diecézích. Dokument sněmu má obsahovat analýzu minulosti, pohled do budoucna a krátkou část, která stanoví kánony partikulárního sněmu.

 

Komise 8

Základem práce naší komise bude IL a zadání odhlasované na Velehradě. Vycházet se bude z II VK a celocírkevních dokumentů, ze zkušenosti církve v naší zemi. Výhled do budoucna předpokládáme cca do roku 2015. Zadání naší komise je rozděleno do několika cest, měli bychom jít od minulosti do budoucnosti, zvážit, jaká je momentální pastorační situace a navrhnout teologické řešení. Výsledkem by neměla být ani historie, ani úvaha ahistorická. Při práci vznikne bohatý materiál, který bude třeba krátit i na desetinu rozsahu. Bylo by však přínosné, kdyby byl tento materiál využitelný i v celkovém rozsahu.

 

Rozsah výsledného materiálu

 

Rozsah výsledného dokumentu by měl být za každou komisi cca 20 stran. Každá komise je otevřená všem, kteří jsou do ní pozváni a chtějí se k její práci připojit. Statut člena mají ti, kdo byli do komise zvoleni a schváleni na Velehradě, ostatní přizvaní pracují jako experti. Styl dokumentu se bude lišit podle komisí i podle zadání.

 

Diskuse s pracovníky tiskového střediska ČBK a redaktorem KT

 

V této části byl projednán způsob spolupráce s KT a pracovníky tiskového střediska ČBK a možnost další prezentace sněmu na internetu, v rozhlase a televizi.

 

V závěru účastníci zasedání diskutovali o další koordinaci práce komisí.