Zápis ze setkání sekretářů sněmovních komisí

dne 23. 9. 2004

 

 

V úvodu po zhodnocení celkové práce komisí projednali přítomní sekretáři metodiku práce a složení redakčního týmu, který byl pověřen sestavením závěrečné verze textu, který bude předložen na druhém zasedání Plenárního sněmu. Prodiskutován byl rovněž rámcový harmonogram dalšího zpracování tohoto textu.

 

Práce komisí - dopoledne

 

Komise č. 1

Text komise sestává z příspěvků odborníků historiků, kteří textu vtiskli určitý charakter – pohled historika pohybujícího se v celkovém kontextu dějin. Podařilo se vyjádřit podstatu všech klíčových období našich dějin. Problémem stále zůstává napětí mezi obecným pohledem a nadhledem a konkretizací jednotlivých témat. S komisí spolupracovali rovněž evangeličtí historici, tudíž text obsahuje zajímavé podněty, zejména v období 15 a 16. století. Text by měl být krátce uveden a obsahovat by měl rovněž závěry, jak se dějinný vývoj ubíral, pozitivní a kritický ohlas.

 

Komise č. 2

Výstup z této komise má obsahovat souhrnná data a nutný bude rovněž komentář. Závěrečnou formou by tedy mělo být grafické vyjádření souhrnných dat doplněné komentářem.

 

Komise č. 3

Text byl znovu připomínkován, jako podstatné body byly definovány tyto problémy: Vztah k sympatizantům a světu kolem nás, neboť církev je přirozeným spojencem všeho dobrého a mostem k lidem dobré vůle. Nutná je větší pozornost k Duchu Svatému, nemůžeme se spokojit s pouhou technikou evangelizace, ale s celkovým oživením. Nebezpečí je mylné pochopení teze o možnosti dojít spásy mimo viditelnou církev. To vede k ochabnutí a k zásadnímu nepochopení, proč evangelium hlásat.

Je třeba lépe formulovat vztah k sympatizantům s křesťanstvím, nevymezovat se vůči těm, kteří věří jinak, ale pozitivně navazovat a sjednocovat. Zřetelněji vyjádřit, že Ježíš Kristus je cesta; největší stopou Boží na zemi je vtělení, a tento fakt by měl být jasně vyjádřen. Jako přednostní kategorii evangelizace zdůraznit rodinu. Více si uvědomit, že prorocké poslání vyvolává odpor společnosti.

 

Komise č. 4

Text je velmi podobný předešlé verzi. Život kněží, jáhnů a zasvěcených osob je oblastí, která je do značné míry definována církevními předpisy, takže základní rysy jsou dány celocírkevními dokumenty. V části o kněžích a jáhnech se mluví o Ratio studiorum a Ratio formationis. V oddílu o jáhnech a kněžích bychom se měli pokusit vystihnout, jakého kněze a jáhna potřebujeme, případně jakého bychom chtěli mít, a z toho vyplývající pravidla pro formaci, vzdělání a příslušnou pastoraci povolání. Kritickým místem textu je oddíl s tématem Zasvěcený život.

 

Komise č. 5

Vznikly dvě v podstatě shodné verze textů, které mají přilákat adresáta ke čtení. Nepovedlo se omezení limitem dvaceti stran, který jsme překročili zhruba o třetinu.

Za podstatný je považován odstavec o komunikaci v církvi. Kapitola Laik ve společnosti je charakteristikou doby, přináší impulzy z oblasti kultury, politiky, sociální sféry, médií; ve všech aspektech je vidět krize, která ovšem může jako šance pomoci, pochopíme-li ji jako podnět k proměně.

 

Komise č. 6

Komisi nelze upřít snahu o vytvoření kvalitního dokumentu. Za klíčové myšlenky lze považovat tyto body: Je třeba zavést obecnou jednotu postojů a přístupů k liturgii (zabránit lidové tvořivosti, nicméně přistupovat k liturgii pružně); dále je nutno více zdůraznit úlohu Božího slova. Textu by měl být propojen s texty dalších komisí, zejména pro pastoraci a tvorbu partikulárního práva.

 

Komise č. 7

V současné době komise řadí kánony CIC z hlediska zákonodárců podle čtyř subjektů: biskupské konference, sboru biskupů, biskupa samotného nebo jemu na roveň postaveného preláta, sněmu. K některým kánonům jsou vypracovány komentáře, formulovány však budou krátké zásady ve formě doporučení komise.

 

Komise č. 8

Nejvíce prostoru materiálu je věnováno rodině, druhým nejdelším měl být text s tématikou pastorace mládeže. Třemi nejdůležitějšími body jsou restrukturalizace farností podle potřeb a sil dnes a zítra, vztah farní a kategoriální pastorace, které by měly být chápány na stejné úrovni důležitosti, katecheze a její význam.

 

Medializace sněmu - odpoledne

V KT by měly být představeny ještě tři nebo čtyři komise. Ke konci roku by měla být častěji uváděna sněmovní tematika, mapován vývoj a podávány informace o dalším dění.