Sobota 12. července 2003

Mše svatá na závěr prvního zasedání PS;
Te Deum, vyhlášení poselství PS

 

Čas:                             7:00

Místo:   Velehrad, bazilika Panny Marie, hlavní oltář

Hlavní celebrant a kazatel:

kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský a primas český, předseda PS

Koncelebrují:

biskupové českých a moravských diecézí a kněží, účastníci PS

Formulář mše:

Na poděkování Bohu - B (ČM, str. 868)

Liturgická barva:          bílá

Texty čtení:

lekcionář VI/1, str. 484 a 493

Eucharistická modlitba: II.

Nápěv ordinária:           Olejník

Zpěv při mši svaté:

            Bože, před tvou velebností (Kancionál 512);

Te Deum – Bože, chválíme tebe (Kancionál 932)

Oblékání a příprava ke mši svaté:

            V sakristii baziliky

(koncelebranti si přinesou albu a štolu, biskupové bílou mitru)

Vstup

Bože, před tvou velebností / na kolena padáme; / za dar pravé pobožnosti / vroucím srdcem žádáme, / bychom tebe milovali / jako v nebi andělé, / oběť chvály tobě vzdali / podle svaté vůle tvé.

 

Láska tvá mě k sobě vábí, / jde mi sama z nebe vstříc, / abych se já, člověk slabý, / nebál patřit na tvou líc. / V zajetí jsem vlastních hříchů, / a ty přesto máš mě rád; / přijď, ó Pane, znič mou pýchu, / navždy buď můj pevný hrad!

 

 

Kyrie

Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se.

Gloria

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Chválíme tě. Velebíme tě. Klaníme se ti. Oslavujeme tě. Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. Pane a Bože, nebeský králi, Bože, Otče všemohoucí. Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste. Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce. Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi; ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby. Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi. Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste, se svatým Duchem, ve slávě Boha Otce.

Amen.

 

Vstupní modlitba

Hlavní celebrant:

Bože, původce všech darů, vyznáváme, že to, co jsme a co máme, pochází od tebe; dej, ať nás bohatství tvých darů přivádí k stále hlubšímu poznání tvé nesmírné lásky a naučí nás milovat tě celým srdcem a celou myslí.

Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Všichni:

Amen.

 

1. čtení (1Král 8, 55-61)

Čtení z knihy z první knihy Královské.

 

Král Šalomoun se postavil a požehnal velikým hlasem celé shromáždění Izraele. Řekl: „Veleben buď Hospodin, který popřál odpočinek svému izraelskému lidu podle všech svých slibů; nic nechybí ze všech jeho krásných slibů, které dal skrze svého služebníka Mojžíše.

Ať je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci, ať nás neopustí a nezavrhne. Ať nakloní k sobě naše srdce, abychom kráčeli po všech jeho cestách a zachovávali jeho příkazy, zákony a ustanovení, která dal našim otcům.

Ať se tato má slova, kterými prosím Hospodina, dostávají dnem i nocí k Hospodinu, našemu Bohu, aby zjednal právo svému služebníku i svému izraelskému lidu, kdy bude třeba. Tu pak pochopí všechny národy země, že jen Hospodin je Bůh a nikdo jiný.

Ať je vaše srdce zcela oddáno Hospodinu, našemu Bohu, abyste plnili jeho zákony a zachovávali jeho příkazy jako dnes.“

 

 

Odpověď ke zpěvu mezi čteními (1Kron 29, 13b)

Chválíme tvé slavné jméno, Hospodine.

 

 

Zpěv před evangeliem (Jan 15, 11)

Aleluja. To jsem k vám mluvil, praví Pán, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. Aleluja.

 

 

Evangelium (Jan 15, 9-17)

Slova svatého evangelia podle Jana.

 

Ježíš řekl svým učedníkům:

„Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila.

To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život.

Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce.

Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém.

To vám přikazuji: Milujte se navzájem!

 

 

Přímluvy (odpověď k přímluvám se zpívá)

Hlavní celebrant:

        Bratři a sestry, při společné modlitbě volejme s důvěrou k našemu nebeskému Otci a ve společenství se všemi, kteří se za nás přimlouvají, přednesme naši vděčnost, chválu a prosbu. Volejme:

 

sbor: Kyrie, Kyrie eleison.

všichni: Kyrie, Kyrie eleison.

 

jáhen nebo lektoři:

Prosme Pána za všechny, kdo uvěřili v Ježíše Krista, aby přinášeli ovoce víry: ať Krista stále více poznávají, následují a dokáží o něm vydávat pravdivé svědectví.

 

všichni: Kyrie, Kyrie eleison.

 

Prosme Pána za našeho papeže Jana Pavla, za naše biskupy, kněze a jáhny, aby v síle Ducha Svatého vedli svěřený lid: ať svůj život připodobňují Kristu a hlásají jeho milosrdnou lásku.

 

všichni: Kyrie, Kyrie eleison.

 

Prosme Pána, aby přijal naši vděčnost za požehnání a pomoc Ducha Svatého, kterými provázel toto první zasedání Plenárního sněmu našich místních církví: ať naše společná práce přispěje k prohloubení víry, posílení naděje a utvrzení lásky v srdcích všech, kdo vyznávají jeho svaté jméno

všichni: Kyrie, Kyrie eleison.

 

Prosme Pána za naši vlast a za náš národ, abychom hledali skutečné hodnoty: ať každý z nás usiluje o pokoj a spravedlnost a ať nezapřeme dědictví víry, které nám zanechali naši předkové.

 

všichni: Kyrie, Kyrie eleison.

 

Prosme Pána za ty, kdo trpí nemocí, nouzí, bezprávím nebo nepřátelstvím, aby se jich ve své dobrotě ujal a naplnil jejich srdce svým pokojem, každý ať najde sílu pro účinnou pomoc bližnímu v nouzi.

 

všichni: Kyrie, Kyrie eleison.

 

Prosme Pána, aby na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje i všech našich svatých dal hojnost povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu; ať nikdy nechybí ti, kdo budou hlásat jeho slovo, lámat chléb a svědčit o jeho bezvýhradné lásce.

 

všichni: Kyrie, Kyrie eleison.

 

Prosme Pána za zemřelé, aby jim odpustil jejich provinění a přijal je do společenství svých vyvolených, ať se mohou radovat ve světle jeho přítomnosti navěky.

 

všichni:

Kyrie, Kyrie eleison.

Kyrie, Kyrie eleison.

 

 

 

Hlavní celebrant:

Bože, ty znáš srdce každého člověka, ty víš, co potřebujeme a po čem toužíme; shlédni na naši víru a vyslyš naše prosby.

 

Skrze Krista, našeho Pána.

všichni:

Amen.

 

Obětní průvod

Přijmi oběť čistou, Pane, / skrze ruce duchovní; / přijmi dary věnované, / které se tu promění / v tělo a krev Syna tvého, / jak on sám to přikázal, / než se za hřích světa všeho / na Golgotě v oběť dal.

 

 

Preface 4. obecná

II. eucharistická modlitba

(viz koncelebrační texty)

 

 

Přijímání

Cherubíni, serafíni, / sestupte sem dolů k nám. / Mocný Bůh, jenž divy činí, / změnil v nebe tento chrám: / Láska, která z kříže září, / znova se tu zjevuje / ve svátosti na oltáři; / Boží Syn tu s námi je.

 

Když ty ke mně vcházíš, Pane, / Ježíši můj nejdražší, / dej, ať srdce láskou plane, / ať se k nebi povznáší. / Ty buď zdroj mé blaženosti! / Celé nebe v duši mám, / když tě, Pane, ve svátosti, / Boha svého přijímám.

 

 

Bože, chválíme tebe (Kancionál 932)

Bože, chválíme tebe, / Pane, moc tvou velebíme, / kterou zná zem i nebe, / všem tvým skutkům se divíme; / když se vše v světě mění, / ty sám jsi bez proměny.

 

Vše, co jen chválit může, / cherubové, serafové, / chválí tě, velký Bože, / nebe, země zástupové, / ode všech jsi nazýván: / Svatý, Svatý, Svatý Pán.

 

Svatý Pán Bůh Sabaoth, / Svatý, jenž řídí národy, / jenž pomáhá z běd a psot. / Nebe, zem, povětří, vody / plné jsou cti, chvály tvé, / neb vše tvoje dílo je.

 

Pane, smiluj, smiluj se, / buď s námi tvé požehnání; / oč prosíme, staniž se / podle našeho doufání. / Kdo v tě doufá samého, / neopustíš žádného.

 

 

Modlitba po přijímání

Hlavní celebrant:

Na poděkování za všechno, co od tebe máme, slavili jsme, Bože, spasitelnou oběť tvého Syna a tys nás nasytil pokrmem, který je stálým zdrojem naší radosti a síly; stůj při nás i nadále, abychom ti mohli oddaně sloužit a s radostí očekávat tvá další dobrodiní.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Všichni:

Amen.

 

 

Vyhlášení poselství Plenárního sněmu

 

 

Závěr

Žehnej, Bože, lidu všemu, / v lásce tvé ať živi jsme, / věrni Kristu, Synu tvému, / zákon svatý plníme. Dej nám žíti ke tvé chvále, / jak nám velíš, Otče náš, / uděl v boji síly stálé, / veď nás tam, kde přebýváš.