Analýza odpovědí na otázky Ankety

Souhrnná analýza

 

Legenda: v závorce za odpovědí jsou četnosti, rozlišené podle sněmovních kroužků

ř = řeholnice

m = mládež

k = katecheté

l = laici

v = vikariátní kněžský

 

 

Otázka 1. - Vaše radosti a starosti osobní a s rodinou

Otázka je příliš osobní, nepřispívá ke sněmu nebo se kryje s otázkou 2. (10ř, 2l, 6k

ostatní laici nenapsali radosti vůbec žádné, jen starosti.

Radosti

-         Veliká rodina, děti jsou hodné, zdravé. (1k, 4l)

-         Vytváříme dobré společenství, v němž má každý zázemí, vzájemně se ve společenství obohacujeme a učíme se žít s Ježíšem (5m; 1k)

-         Všichni se snažíme uvádět Boží Slovo konkrétním způsobem do života. (2m)

-         Dobře fungující farnost (1m)

-         Vědomí, jak je Bůh vůči mé osobě velkorysý, ačkoli vidím svou nedostatečnost (1m)

-         konečně jsme dostali telefon (1l)

-         manžel má častá setkání se svými bývalými žáky, kteří si váží jeho práce (1l)

-         kněžství, služba Bohu i lidem, zvl. trpícím (2v)

-         život v řeholním společenství, vědomí božího působení (2v)

-         setkání s lidmi, služba lidem (4v)

-         alespoň pár opravdových věřících ve farnosti (1v)

-         ze služby zpovědní (1v)

 

Starosti

-         Hledám a nenacházím manželskou spiritualitu, která není jen kopírováním spiritualit řeholních. (1l)

-         Aby do budoucna byl dostatek různých společenství, aby mládež měla možnost dorůst (1k)

-         Vzájemná netolerance, minimální empatie, občasná nezodpovědnost (1m)

-         Dosáhnout svatosti s pomocí Boží (1m)

-         Abych nepůsobila druhým bolest a aby nepůsobili bolest oni mně. (1m)

-         Máme jednu členku rodiny, které Bůh nakládá příliš mnoho a často. Přemýšlím a ptám se „Proč zrovna ona?“. Je to spravedlivé? Pochopení jsem našla u zpovědníka.

-         Ubývá sil a pracovního elánu, působí to na mne depresivně, špatný manželům zdravotní stav. (1l)

-         Bydlení ve starém bytě, ve špatně vytopeném domě, přestěhovat se do domu s pečovatelskou službou nelze, manžel má velikou knihovnu (1l)

-         Děti žijí daleko, mají málo času. (1l)

-         Bolest nad situací společnosti, zvláště morální, nad nedostatkem duchovních povolání (1v)

-         z rozdělení mezi katolickými křesťany, malá tolerance v nepodstatných věcech (2v)

 

 

Co dělat

-         Následovat Krista a žít společně s ním. (2m)

-         Manželům a rodinám by měla být nabídnuta spiritualita, která by je stmelovala a učila žít v jim vlastním stavu, který je svátostný. (1l)

-         důvěřovat Bohu (1v)

-         stanovit priority života v Církvi (1v)

-         modlit se, hovořit s lidmi, snažit se probudit zájem (ale to je těžké) (1v)

-         nebát se pravdy o sobě, o Církvi (1v)

 

Otázka 2. - Vaše radosti a starosti s místním společenstvím

Radosti

-         Dokážeme se nedržet berliček (falešné zbožnosti) a prožívat čistou víru. (1ř

-         Oživená farnost (zásluha kněží z Polska). Máme tím stálého kněze, zavedl adorace, pravidelné zpovědi, katecheze. (1ř

-         Díky působení duchovního správce šla úroveň farnosti nahoru (2l)

-         Radost z účasti na bohoslužbách a akcích našeho farního společenství, dobrý kněz (2l)

-         Dobré farní společenství, společenství na VŠ kolejích, společná mše svatá (2m

-         Farnost, která funguje jako rodina, kde jsou zapojeni všichni. (1ř

-         Farář je ve své farnosti, je to daleko lepší, než když dojížděl. (1ř

-         Vlídný vztah našeho kněze k věřícím (2ř

-         Pěkně upravený a uklizený kostel. (1l

 

-         Veliký zájem o náboženství (1ř)

-         srovnání úrovně a náplně farního života před r. 1989 a nyní (1l)

-         spolupráce s partnerskou farností v SRN, mnoho jsme převzali a máme příklad živé farnosti, pořádání akcí apod. (3l)

-         Jezdíme na zájezdy po České Republice i do Lužice, navštěvujeme se s farnostmi v Polsku a Německu. (2ř)

-         Člen našeho společenství byl zvolen do městské rady, zlepšení vztahů farnosti a města (1l)

 

-         V komunitě se nám daří vzájemná otevřenost. (2ř)

-         Těm, kdo do naší komunity přicházejí, se postupně daří odhalovat životní iluze a zrale se s nimi vypořádat, pravdivě objevovat sama sebe, nebát se holé pravdy a stavu holé víry. (1ř)

 

-         Bůh nám dokazuje svůj zájem o nás (1v)

-         ještě stále mají lidé zájem o Boha (1v)

-         opravdovost mládeže a jejich modlitba; překvapuje mne ochota a nasazení některých mládežníků; aktivita synků a dcerek (2v)

-         práce s dětmi (1v)

-         ve farnosti je několik stálých, aktivních lidí, kteří obětavě slouží a pomáhají, ze starší generace (1v)

 

 

Starosti

-         Před rokem 1989 jsme měli lepší společenství, jeden o druhém jsme věděli, nyní se společenství rozpadlo z nedostatku času, neznáme se. (1k)

-         Málo pozorumění a tolerance v komunitě (2ř )

 

-         Přetížení pana faráře (4 farnosti, 11 kostelů), malý počet farníků (2m

-         Nedostatek skutečně ochotných laiků na místech katechetů, vedoucích skupin mládeže ap. (1m)

-         Ztráta zájmu (potřeby) tvořit společenství (3m)

-         Uzavřenost farnosti vůči okolí (2m)

-         Mnozí ve farnosti vnímají víru jako břemeno, nezájem mladších, pohodlnost, naučené zlozvyky; nedůvěra k Bohu, neočekávání ničeho od Něj (1v)

-         malý zájem věřících o společné dění ve farnosti(1v)

-         kněz je zatížen opravami a nemůže se věnovat duchovní činnosti(1v)

-         kněží jsou unaveni, hledat, jak jim pomoci - zájem laiků, vzájemná pomoc, podněty od biskupů (1v)

-         velká kritičnost vůči knězi; jsou tendence „vtisknutí“ kněze do vlastní podoby; (1v)

-         kritika je aktivní, leč pomoc a služba pasivní(1v)

-         Je velmi těžké probudit v lidech zájem o něco trvalejšího, jen jednorázové akce. (1k)

-         Obava, aby všední běh denního řádu nesklouzl do automatismu, abychom stále věděly, proč děláme to a to. (1ř)

 

-         Věci se nedělají jednotně, lidé nejsou schopni a nechtějí se domluvit, každý chce své a síly se tříští.(1k)

-         Někdy je příliš mnoho řečí a práce žádná. (1ř)

 

-         Vysoká převaha důchodců na nedělní mši sv.

-         Farnice jsou ovládány kultem Panny Marie Medžugorské a kazí tím mládež. (1m)

-         Oltář zády k lidu, křty mimo mši svatou (1m)

 

-         Řeholní problematika

-         Kde získávat dobrou a ucelenou formaci a s tím související kompetentní řízení(1ř

-         Ekonomická nejistota(1ř

-         V mých radostech cítím, že jsme mezi řeholnicemi velkou výjimkou, že se na nás pohlíží s nedůvěrou, protože naše otevřenost a zároveň boření levných receptů, jak se brzy chovat navenek jako dokonalá řeholnice bez ohledu na vnitřní skutečnost, na to vše se jaksi pozapomnělo tváří v tvář hrozbě ztráty nových povolání. (1ř

-         Řehole by se měly postarat o skutečnou pokoncilní obnovu a zajišťovat ji teoretickými školeními i semináři. (1ř

-         Spolupráce ženských a mužských řeholí. (1ř

-         Poskytování individuální i skupinové pomoci těm řeholníkům, kteří se chtějí naučit vypořádat se vztahovými problémy a chtějí zdravě dozrávat ve svých komunitách. (1ř

-         V oblasti ekonomické lepší vzájemná spolupráce se světskými institucemi. (1ř

 

Co dělat

-         Pravidelná modlitba, adorace; více se modlit a méně naplano mluvit. (1ř; 2m

-         Svědectví víry těm nejbližším, svému okolí. (1ř

-         pro život farnosti je důležitá úroveň „zapálení“ a schopnost duchovního farnost probudit (2l

-         Více se zamyslet nad postavením společenství ve farnosti, najít člověka, který to dokáže taktně říci všem farníkům. (1m

-         Upevňovat a podporovat rodiny. (1ř

-         Naučit lidi komunikovat a naslouchat.  (1k

-         Laici by se neměli spoléhat jen na kněze, měli by být otevření ke svědectví a ochotní pomoci (1ř

-         Zřízení farní rady; pomohl by pastorační asistent nebo aspoň civilní služba (2m

-         První krok - dají se dohromady ve farnosti a nebudou anonymně vysedávat na nedělní bohoslužbě. Pak není v kostele společenství, ale jen shromaždiště. (1ř

 

-          

-          

-         Farář by měl radikálně (v lásce) vystoupit proti zbožšťování Panny Marie (1m

-         Vykázat z kostela sladké nástěnky - je to modlářství. (1m

 

-         poslušnost = úcta; nemusím se vším souhlasit, ale mohu pochopit (1v)

-         vzájemně mluvit o všech problémech, bez podezírání a osočování (1v)

-         je nutné, aby se celkově mluvilo na všech stupních o společenství, o hierarchickém způsobu. (1v)

-         jako kněz musím mít jasnou představu života farnosti a častým kontaktem s lidmi je přesvědčovat, trpělivě, stále (1v)

-         jak by měla vypadat služba kurie? (1v)

-         co s majetkem? Jak se o něj starat, aby nezatěžoval tolik kněze? Jak pomoci s úřadováním? (1v)

Otázka 3. - Vaše radosti a starosti se společenstvím ve Vaší diecézi a s církví v naší zemi vůbec

Radosti

-         Ze svobody. (1ř)

-         Z každého bohoslužebného shromáždění biskupů, kněží a božího lidu, modliteb za řeholní povolání. (1ř)

-         Naše diecéze má nového biskupa (1m)

-         Jsme jedna velká rodina,  všude najdeš „spojence“. (1m)

-         Jsem Bohu vděčný za naše biskupy a kněze. (1m)

-         Pastorační asistenti naší diecéze se pravidelně scházejí s otcem biskupem. (1m)

-         Znám mnoho kněží, kteří vykonávají svoji kněžskou službu opravdově (1m)

-         Stálý zájem o katechetický kurz, že katecheté vytrvávají (1m)

-         Diecézní centrum pro mládež a mnohá společenství mládeže v diecézi (1m)

 

-         kněžské exercicie a společenství s kněžími (1v)

-         živá práce s mládeží, zájem laiků o aktivní spoluúčast v Církvi (1v)

-         existence malých společenství, zájem o Bibli, modlitbu (1v)

-         moc si vážím kontaktů s biskupem, i když má málo času, přesto projevuje zájem a účast na problémech. (1v)

 

 

Starosti

-         Jak náš národ vrátit ke křesťanským kořenům. (1ř)

-         K lidem, které chceme oslovit, mluvíme nesrozumitelným jazykem (2m)

-         Neumíme oslovit společnost, ta vnímá především touhu Církve po majetku (2m)

-          

-         Česká církev je zakonzervována do situace před 50 lety, z toho vyplývá nedůvěra okolí. (1m)

-         V celé naší Církvi mi schází pružnost, jistota a odpovědnost, větší chudoba a pokora u představitelů Církve. (1m)

-         Málo nasloucháme - Bohu i lidem (2m)

-          

-         Špatně chápaná a zneužívaná svoboda. (1ř)

-         Veliké finanční zatížení věřících v diecézi pastoračním střediskem Novým Adalbertinem, které ovšem slouží pastoraci minimálně (1k; 1m)

 

Vztahy mezi věřícími

-         Mezi věřícími panuje spíše nedůvěra, strach z kritiky, bojíme se pravdy. (1ř)

-         Je mi líto, že lidé přistupují ke svátostem tak bezcitně. (1ř)

-         Nesjednocenost, nejednotnost. Vytvářet společenství s Bohem a lidmi. (1ř)

-         Nedostatek vzájemné tolerance uvnitř Církve viz stránky katolického tisku, nejen světská média; proč si musí křesťané řešit své neshody pomocí médií a dávat tak špatné svědectví?  (3m)

-         Většinou nemá nikdo na lidi čas, vše se dělá narychlo a stále jedni a ti samí.  (1k)

 

Kněží

-         Nedostatek kněží (1m)

-         Údržbářská činnost příliš zatěžuje kněze, nemají pak čas na evangelizaci a pastoraci (1m)

-          

-         Kromě toho mají schopní faráři spousty dalších funkcí (P: Raban - 3 farnosti, vysokoškolský učitel, sekretář sněmu). To prostě nejde zvládat. (1m)

-         Nedobré vztahy mezi některými kněžími (kariérismus) (1m)

-         Situace v seminářích je špatná - knězem se stane ten, kdo drží ústa a krok, zatímco samostatně uvažující studenti s výborným prospěchem se laicizují. (1m)

-         Kněží mají krajně levicové názory (kapitalismus jako konzumní zhouba) (1m)

-          

 

 

Vztahy v Církvi a představitelé Církve

-         Problém nedostatku kněží a lidí, kteří by se plně věnovali farnostem a pastoraci vůbec. (1k)

-          

-         Špatné vztahy v Církvi, mezi hierarchií a věřícími - schází osobní vztah, srdečné přijetí. (1ř)

-         Naší Církev charakterizuje horečná aktivita a pramalý užitek z ní. (1ř)

-         V diecézi (HK) mi vadilo, že určití lidé rozhodovali o všem, i tom, o čem neměli. Věci se mění s novým panem biskupem (1k)

-         Je vždy viditelnější institucionální ráz Církve než mystický a sloužící, Církev se prezentuje triumfalismem více, než skromností a ochotou naslouchat. (1ř)

-         Představitelé hierarchie někdy vyhlásí různé akce, setkání atd. Účast lidí je nevelká, někdy se míjí s potřebami věřících. Lepší by bylo reagovat na spontánně vzniklé aktivity laiků. (1ř)

-         Čelní představitelé Církve by měli být „proroci“ nejen směrem dolů, ale především do vlastních řad (srv. Ez 22,28).. (1ř)

-         Zdání nekonfliktnosti se vykupuje sebestylizací jednotlivců a potlačováním neřešeného. (1ř)

-         Diletantismus lidí, kteří se tváří být odborníky. (1ř)

-          

Duchovní život

-         V oblasti duchovní praxe přetrvávají „hereze“, které by dogmaticky neobstály (falešná zbožnost aj.) Je třeba odstraňovat mýty. (1ř)

-         Vytrácí se smysl oběti. (1ř)

-         Nerozlišujeme podstatnou a nepodstatnou činnost. (1ř)

-         Honíme se za vrácením majetku, unikají nám věci daleko důležitější. (1ř)

-         Neučíme se z pokladnice Církve, z moudrosti Církevních otců. (1ř)

-         Nepříjemná pravda se neoznačuje jménem(1ř)

-         Hájíme pravdy víry v duchu osobní zraněnosti, postoje určuje strach, zbožnými frázemi maskujeme nedostatek obyčejné lidské moudrosti, kterou je zdravý rozum osvícený žitou vírou. (1ř)

-         Vytváříme umělý rozpor mezi oblastí náboženskou a přirozenou. (1ř)

-         Hledáme nepřítele ve všech oblastech, které jsou všude ve světě chápány jako koherentní součást katolicity. (1ř)

-         Ze svých koníčků či potřeby si vytváříme modly, jimž sloužíme pod pláštíkem zbožnosti. (1ř)

 

 

-         Důsledné praktikování pokoncilní obnovy je označováno za liberalismus, jako tradiční jsou chápány zvyky vzniklé v pozdním středověku jako přehnané reakce na dobové hereze opačných extrému. (1ř)

 

-         povrchnost křesťanů, zanedbaný stav farnosti, nezájem farníků o duchovní život (3v)

-         chátrající farní budovy.  (2v)

-         věřící děvčata si často berou nevěřící i nepokřtěné snoubence, větší uvědomění a poučování ve výchově (1v)

-         zaměření na pastoraci západního stylu, u mnohých kněží. (1v)

-         malý kontakt se spolubratřími, chybí ochota naslouchat zkušenějším. (1v)

-         únava - celková, jako stav; neochota se angažovat, jak u mnoha kněží, tak i většiny věřících; práce spočívá na několika jedincích, stále stejných (1v)

 

 

Co dělat

-         Každý má nejprve poznat sebe a žít s živým Bohem, Pravdou, učit se otevřenost lidem i Bohu, aby proměňoval naše bytí, nikoli jen vlastními silami - zkrátka - křesťanství Ducha. (1ř)

-         Naslouchat, větší otevřenost Církve  (1m)

-         Přikládat větší důležitost duchovnímu vnitřnímu životu než vnějším aktivitám. (1ř)

-         Rozlišit podstatné od nepodstatného. Důležitá je modlitba. (1ř )

-         Být více lidmi vyzařujícími osobní teplo a pochopení, než „úředníky“ - hlavně hierarchie. (2ř)

-          

-         Nehrát si na odborníky, když jimi nejsme, nelhat si „do vlastní kapsy“. (1ř)

-         Nevystupovat v médiích pouze s našimi, byť oprávněnými požadavky na vrácení majetku, ale také ukazovat pozitivní přínos Církve pro společnost. (2m)

-          

-         Vysvětlovat lidu správnou zbožnost a úctu ke svatým, jít jim příkladem, nepodporovat třeštění v podobě zájezdů do Medžugorje ap. (2m)

-         Pestrost aktivit, literatury, možnost vzdělávání na církevních školách je dobrá, ale zvyšovat spíše kvalitu než kvantitu nabídky (1m)

-          

-         Změnit celkový přístup - více pokorného naslouchání, laskavého jednání a vnitřní snahy poučit se odkudkoliv. (1ř)

-          

-         Reforma církevně-územní správy v diecézích (1m)

-         Starost o památky předat laickým zaměstnancům (1m)

-         Snížit byrokracii (2m; 1ř)

 

-         Zrušit vícekolejnost funkcí i kněží (1m)

-         Nedovolit absolvovat teologické fakulty těm, kteří na to nemají schopnosti (1m)

-         Trvat na celoživotním vzdělávání kněží (2m )

-          

-         Větší ekumenická snaha o dialog (1m)

-         Navzájem si sdělovat různé nabídky na akce a aktivity, společně se podílet na jejich přípravě, mezi farnostmi v diecézi. (2m)

-          

-          

-          

-          

-         Častá setkávání, starost o druhé. Mnoho mladých sester odchází, protože je nikdo nechytl za ruku a nevytáhl jí z „temnoty“ pochybností. Nutná vzájemná podpora. (1ř)

-         Církev by měla poskytnou vyčerpávající, všeobecné a systematické vzdělání i formaci (praxi) všem, kteří mají vliv na tvorbu náboženského i eklesiálního života. (1ř)

-         Studovat moudrost církevních otců, rozjímat a poznatky uvádět do života. (1ř)

-         Já sama bych se měla víc dívat kolem sebe a být víc „pružná“. (1ř)

 

-         probudit Církev - misiemi, exerciciemi? (1v)

-         měla by se aktivovat osobnější stránka - vědět o sobě (1v)

-         klást důraz na živé společenství kněží (už od semináře) (1v)

-         větší aktivita ve společenské oblasti, mít zodpovědnost za obecné věci, větší misijní aktivita církve, v rodině víry i přirozené rodině(1v)

-         rozvinout charitativní pastoraci(1v)

-         odlehčit přetížený program biskupů (světit kapličky, zvony, křížky atd. by mohli děkanové) (1v)

-         dát laikům to, co jim patří - starost o věci ve farnostech, které nemusí vykonávat kněz a tím knězi odlehčit (1v)

-         nebát se otevřeně mluvit i o chybách v Církvi (kněží, biskupů, věřících) - „pravda vás osvobodí (1v)

-         varovat se okázalé prezentace Církve ve společnosti (1v)

-         klást důraz na určitou chudobu (např. vyhýbat se užívání luxusním automobilů špičkových výrobců) (1v)

-         větší dohled na to, jak se zachází s penězi věřících (1v)

-         důležitých projektech ať rozhoduje vždy kolektiv (nejlépe za účasti kompetentních laiků), aby s vyvarovalo velkých problémových projektů (1v)

-         více se starat o sdělovací prostředky, pomoc laiků ve farnosti, jejich zodpovědnost (1v)

-         vypracovat metodiku vzdělávacích kurzů víry (1v)

-         zavést v našich diecézích jednotu při liturgii, vstávání - sedání (1v)

 

Otázka 4. - Vaše radosti a starosti týkající se církve jako celku

Radosti

-         Navzdory nesmyslným požadavkům a extrémním názorům Církev drží onu zdravou a evangelní tradici v podstatných věcech (1ř; 1m)

-         Církev vede Duch Svatý. (1v )

-         Církev je pevná a jasně vede 1v)

-         Církev stojí na skále, Kristu a je stále oživována Duchem Svatým (1v)

-         Evangelium klade důraz na svobodu a výjimečnost člověka (1v)

-         Papež se stará o mládež; Konají se světové dny mládeže (4m)

-          

-         Vzrůstá ekumenické úsilí (1m)

-         Církev pečlivé střeží morální zásady (1m)

-         Nejsme sami a víme, kde hledat sílu (1m)

-         Oficiálními dokumenty povzbuzuje k dovršení koncilní obnovy (1ř)

-         Dává opravdu široký prostor skutečné katolicitě - všeobecnosti. (1ř)

-         Když chceme něco dělat, tak tu možnost máme. (1k)

-         Propaguje komunikaci v nejrůznějších oblastech. (1ř)

 

 

 

Starosti

-         Církev nedostatečně plní své poslání „Jděte a učte...“ a „Milujte se navzájem... podle toho poznají, že jste moji učedníci“ (2m)

-         Vnější okázalost, pomalost, zaostávání za problémy dnešní doby(1ř)

-         Byrokracie. (1ř; 1m)

-         Mám starost o jednotu v Církvi v různých zemích. (1ř)

-         Bolí mně neposlušnost, arogance zasvěcených osob, svéhlavost, vyvyšování sebe nad Boží věci. (1ř)

-         Nedostatek kněží. (1m)

-         Církev si příliš zakládá na majetku a na hierarchii. (1m)

-         Ani věřící lidé nemyslí příliš na Boha, zdá se. (1m)

-         Nejednota křesťanů. (1m)

 

-         málo věříme tomu, že Církev vede Duch Svatý a snažíme se ji stále zachraňovat vlastními silami (1v)

-         nejednota a nejednotnost, ztráta autority, mnozí biskupové a kněží neposlušni Sv. Otce (1v)

-         pasivita našich vedoucích, včetně biskupů (1v)

-         problémem je institucionalismus, těžký jazyk. (1v)

-         nesmíme ztratit lidskost, pochopení není souhlas, ale cesta, jak pomoci (1v)

-         neměly by se dělat laciné kompromisy (1v)

-         malý výchovný vliv na fakultě, v semináři není zde nic, co by formovalo osobnost. (1v)

 

 

Co dělat

-         Modlit se a věřit, že i když Církev tvoří hříšní lidé, Bůh je dobrý a věrný. (1ř)

-         Být tolerantní v maličkostech, mít odhodlání ustoupit, v důležité věci zůstat pevný. (1ř)

-         K dosažení cíle umět jednat takticky či „diplomaticky“. (1ř)

-          

-         poklady, které máme, více prohloubit, nehrát si na „Ecclesia triumfalis“ (1v)

-         církev má mít pochopení, schopnost empatie (1v)

-         dávat jasné stanovisko ano-ne (1v)


Otázka 5. - Co očekáváte od biskupů a kněží vůbec?

Od kněží

-         Snahu a schopnost druhé nadchnout pro Krista, radostné prožívání svého zasvěcení (3ř)

-         Být otcem, pomoc v duchovním vedení, dobrý pastýř, být lidem k dispozici.(3ř)

-         Spolupráce s celou farností, být duší farnosti.(1ř)

-         Snahu o pravdivost k sobě i ve vztazích ke druhým. (1ř)

-         Otevřenost, jasnost, světlo, které dává energii druhým lidem. (1ř)

-         Vytrvalost ve službě. (1k)

-          

-         Znalost Písma a nauky Církve, schopnost to předávat a motivovat druhé k prohlubování (1ř)

-          

-         Nechtít dělat vše sami a pak nic nestíhat. (1ř)

-         Spolupráci s laiky i zasvěcenými osobami. (1ř)

-         Umění rozdělit práci a pak být dobrými koordinátory, organizační schopnosti. (1ř)

-         Umění jednat s lidmi. (1ř)

-         Poslušnost biskupovi, duch pokory. (1ř)

-          

-         Neočekávám vlastně nic, neboť chápu jejich objektivní důvody (nedostatek času, přepracovanost, zakořeněný styl i nedostupnost otvírat nové možnosti) a vidím i subjektivní omezení - mnozí jsou plody komunismu (neměli na kněžskou dráhu vůbec vstoupit), mnozí mají dobrou vůli, ale jsou psychologicky i intelektuálně příliš determinováni, mnozí se bojí (ženami počínaje a vzděláním laiků konče) všeho. (1ř)

 

-         těžiště práce přesunout do duchovní oblasti (ne jen údržbáři kostelů a far) (1v)

-         přebývat mezi lidmi (jako Vtělené Slovo) (1v)

-         věnovat čas i energii také sobě (vlastní formaci, modlitbě, vzdělání a kněžskému společenství) (1v)

 

 

Od biskupů

-         Očekávám to, co od všech kněží, pouze ve zvýšené míře - evangelizaci a pastoraci.

-         Aby navenek více vyzařovali své charisma, být v prvé řadě duchovními otci, ne managery (2ř)

-         Budou hledat Boha a Jeho blízkost, neztratí se ve vnějších akcích, budou zakotveni.

-         Měli by být více přístupní lidem a lépe a hlouběji naslouchat i kritickým připomínkám. (2ř)

 

-         Dar rozlišování. (1ř)

-          

-         Biskup by měl po své diecézi cestovat, jako cestuje Jan Pavel II. po světě. (2ř)

-         Vím, že biskupové toho mají moc, ale měli by se více setkávat s věřícími (nejen o slavnostech). Dobrý pastýř své diecéze (2ř)

-         Umění rozdělit práci a kompetence a dál se věnovat „službě slova a modlitbě“. (1ř)

-         Nemusejí se vyjadřovat ke všemu, ale jen k tomu, co si skutečně žádá vyjádření Církve. (1ř)

 

 

-         Neočekávám vlastně nic, neboť chápu jejich objektivní důvody (nedostatek času, přepracovanost, zakořeněný styl i nedostupnost otvírat nové možnosti) a vidím i subjektivní omezení - mnozí jsou plody komunismu (neměli na kněžskou dráhu vůbec vstoupit), mnozí mají dobrou vůli, ale jsou psychologicky i intelektuálně příliš determinováni, mnozí se bojí (ženami počínaje a vzděláním laiků konče) všeho.

 

-         obnovení elánu a opravdovost (1v)

-         aby byl biskup jeden z nás, aby plnil své duchovní poslání (1v)

-         neměl by mít strach být obyčejným člověkem, jehož slabosti občas vyjdou najevo(1v)

-         potlačit nerozhodnost, pasivitu, nevšímavost vůči dějinným událostem (1v)

-         věnovat se více kontaktu s věřícími, nejen při slavnostech, vidět malé potřeby lidí (1v)

-         v okamžiku, když mají mitru a berlu, nemají tím být vzdálení lidem (1v)

-         biskup je nástupce apoštolů  to z něj musí vyzařovat, je „dozorcem“ pravdy a víry, nejen reprezentantem (1v)

-         věnovat maximální pozornost výchově nových kněží, zájem o kněze, častý osobní a přátelský kontakt (1v)

-         bez bližší znalosti psychologie a mentality mladého člověka, nejsou osobnostmi, jsou jen včele stáda, mnoho omylů z neznalosti, většinou jsou vychováni v marxismu (1v)

 

Otázka 6. - Co by mělo být z výše uvedeného také projednáváno na sněmu?

-         Eklesiologie

-         oblast vztahů mezi hierarchií a klérem a věřícím lidem (2ř)

-         nedostatečná praxe pokoncilní obnovy (1ř)

-         konkrétně stanovit priority, co chceme a kam směřujeme (1v)

-         jasně vyjádřit model budoucí církve v naší zemi (1v)

-         náboženský úkol Církve v českém národě (1v)

-         Místní církev

-         triumfalismus představitelů navenek (2ř)

-         institucionalismus versus duchovní charakter (3ř)

-         diletantismus - neřešení problémů, nepojmenování a zastírání pravdy, zejména ve vlastních řadách hierarchie (1ř)

-         kněžské společenství (a společenství s biskupem) (1v)

-         hledání identity ve vlastních úkolech dnes, i v existenciálních otázkách (podstata křesťanů - Být je více, než mít) (1ř)

-         předávání úkolů laikům (1v)

-         snaha o odstranění předsudků, které v našem národu vůči církvi jsou (1ř)

-         Duchovní a formační problematika

-         odstraňování životních klamů (sebestylizace do určité formy) (1ř)

-         deficit přirozené zralosti a lidské moudrosti (v Boží perspektivě) (1ř)

-         strach, hledání  i iracionálního nepřítele (1ř)

-         dvoukolejnost života (sakrální a světská oblast jsou rozpolceny) (1ř)

-         rozmanité praktické duchovní hereze, nevzdělanost - vysvětlovat, vzdělávat věřící (2ř, 3l)

-         nabídnout lidem ve farnostech spiritualitu, podporu kněze, stmelovat společenství (4l)

-         zpovědní praxe!!! Většina zpovědí je naprosto formální rutina, bez toho, čím zpověď má být. Naříká se stále na to, že lidé chodí málo ke zpovědi, nebo vůbec ne, ale nikdo se nezamýšlí nad tím, jaká je většina těch zpovědí. (1v)

-         Pastorace a nová evangelizace

-         jakým způsobem hlásat Boží slovo dnešním lidem (1ř)

-         přetvoření tradičních katolíků v katolíky živé. (1ř)

-         vzdělání kněží na úrovni jejich povolání a poslání, odstranit jejich přetížení (2ř, 2v)

-         zaměření kněží na praktickou pastoraci (2ř)

-         oslovovat mladé, nejen ty v Církvi, ale i mimo ni. (1ř)

-         reforma církevně-územní správy v diecézích (1m)

-         starost o památky předat laickým zaměstnancům (1m)

-         zrušit vícekolejnost funkcí kněží a biskupů (1m)

-          

-         Rodina a manželství

-         péče o rodiny, výchova dětí v rodině, vědomí Božího dětství,  příslušnost k Církvi. (2ř)

-         manželům a rodinám by měla být nabídnuta spiritualita, která by je stmelovala a učila žít v jim vlastním stavu, který je svátostný, a která by nebyla jen kopírováním spiritualit řeholních (1l)

 

 

-         Problematika řeholí obecně i konkrétní řešení situace

-         nedostatek otevřenosti, vzájemné pomoci, podpory (2ř)

-         formace, jdoucí do hloubky, nejen k návrhům (1ř)

-         dlouhodobé řešení strachu ze světa, ze sebe samých, vzájemného strachu, sevřenosti, křečovitosti, coby fikcí kázně, askeze či zbožnosti (1ř)

 

 

 

Dodatky:

 

 

Návrh témat ke sněmu -  řeholnice

1.      Člověk, lidská osoba, lidské společenství, rodina, kultura, politika, úkoly současné Církve v nich

2.      Tajemství církve - Boží lid, povolání ke svatosti, laici, eschatologie

3.      Katolické zásady a uskutečňování ekumenismu v naší zemi, apoštolát laiků

4.      Naukové zásady a křesťanské svědectví v misii, vztah k nekřesťanským náboženstvím

5.      Doškolování kněží, výběr kandidátů, představení a profesoři v seminářích

6.      Obnova řeholního života, permanentní formace: duchovní, lidská, ke spol. životu, obnova chápání slibů, modlitební růst

7.      O poslání zasvěceného života v Církvi a ve světě

 

Systém teologického vzdělávání:

-         Vzdělávání kněží nevázat nutně na nároky magisterského studia

-         Náplň vzdělání zpraktičtit

-         intenzivní duchovní příprava (jako v konviktu v Litoměřicích)

-         kněze v pastoraci (nejen budoucí) učit jednat s lidmi

-         Výrazně zvýšit celkovou úroveň výuky na TF

-         Zvýšit nároky na studenty dálkového magisterského studia

-         Denní i postgraduální studium ještě více zpřístupnit i budoucím „nekněžím“

-         Propracovat systém volně navazujících krátkodobých kurzů s kvalitní teologickou náplní na mnoha místech republiky.