Úterý 8. července 2003

 

Kompletář

 

Čas:          21:00

Místo:        Velehrad, bazilika Panny Marie

 

Bože, pospěš mi na pomoc.

Slyš naše volání.

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,

jako byla na počátku i nyní i vždycky

a na věky věků. Amen.

Aleluja.

 

Hymnus

Na lože jdouce, k tobě se modlíme,

a tebe vroucně, Pane náš, prosíme,

v pokoji spáti dej, odpočívati,

ve zdraví vstáti.

 

Všechny duchy zlé rač od nás zahnati,

anděly svaté k ochraně nám dáti,

kdykoli bdíme a také když spíme,

ať tě chválíme.

 

Chvála buď tobě, Bože, Králi věků,

přijmi ji, Pane, od svých služebníků,

i od nás hříšných, bídných a nehodných,

shlaď všechen náš hřích.

 

Antifona

Neskrývej přede mnou svou tvář, vždyť v tebe doufám.

 

(Ž 143/142, 1-11)

Hospodine, slyš moji modlitbu, †

pro svou věrnost popřej sluchu mé úpěnlivé prosbě, *

vyslyš mě pro svou spravedlnost.

Nepoháněj na soud svého služebníka, *

nikdo z živých není před tebou spravedlivý. –

Neboť nepřítel pronásleduje mou duši, †

k zemi srazil můj život, *

uzavřel mě v temnotách jako dávno zemřelé.

Můj duch ve mně chřadne, *

srdce mi strnulo v nitru.

Vzpomínám si na dávné dny, †

uvažuji o všech tvých činech, *

myslím na skutky tvých rukou.

Rozpínám k tobě své ruce, *

má duše po tobě žízní jak vyprahlá země. –

Rychle mě vyslyš, Hospodine, *

neboť můj duch malátní.

Neskrývej přede mnou svou tvář, *

ať nejsem jako ti, kdo klesají do hrobu.

Dej, ať záhy dojdu tvé milosti, *

vždyť v tebe doufám.

Ukaž mi cestu, po níž mám kráčet, *

neboť k tobě zvedám svou duši.

Vysvoboď mě od mých nepřátel, Hospodine, *

k tobě se utíkám. –

Pouč mě, abych konal tvou vůli, *

vždyť ty jsi můj Bůh!

Dobrotivý je tvůj duch, *

ať mě vede rovným krajem.

Pro své jméno, Hospodine, zachovej mě naživu, *

ve své spravedlnosti vyveď mě z tísně!

 

Antifona

Neskrývej přede mnou svou tvář, vždyť v tebe doufám.

 

Krátké čtení (1 Petr 5, 8-9)

Buďte střízliví a bděte, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout. Postavte se proti němu, silní vírou. Víte přece, že vaši bratři po celém světě musejí také tak trpět.

 

Zpěv po krátkém čtení

O. Bože, v tebe důvěřuji, * do tvých rukou svěřuji svůj život. Bože.

V. Ty mě vedeš a chráníš, věrný Bože, * do tvých rukou svěřuji svůj život. Sláva Otci. Bože.

 

Antifona

Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.

 

(Kantikum Lk 2, 29-32)

Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka *

podle svého slova v pokoji,

neboť moje oči uviděly tvou spásu, *

kterou jsi připravil pro všechny národy:

světlo k osvícení pohanům *

a k slávě tvého izraelského lidu.

 

Antifona

Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.

 

 

Závěrečná modlitba

Bože, buď naším světlem v temnotách noci a stůj při nás, abychom po klidném spánku s radostí začali nový den ve spojení s tebou. Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

 

 

Zakončení

Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.

Amen.

 

 

Závěrečná antifona

Zdráva buď, Královno nebe,

andělů sbory ctí tebe,

zdráva buď, nebeská bráno,

z níž světu světlo je dáno.

 

Plesej, Panno oslavená,

nade všechny vyvolená,

zdráva buď, Panno přečistá,

přimluv se za nás u Krista.