Úterý 8. července 2003

Mše svatá spojená s ranními chválami

 

 

Čas:                             7:00

 

Místo: Velehrad, bazilika, hlavní oltář

 

Hlavní celebrant:

Mons. Dominik Duka, biskup královéhradecký

 

Kazatel: Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký

 

Koncelebrují:

biskupové českých a moravských diecézí a kněží, účastníci PS

 

Formulář mše:

Panna Maria, Obraz a Matka církve II (Mše o Panně Marii - I, str. 151)

 

Ranní chvály:

Úterý 14. týdne v liturgickém mezidobí, přímluvy a antifona k Zachariášovu kantiku ze společných textů O Panně Marii

 

Liturgická barva:           bílá

 

Texty čtení:        lekcionář Mše o Panně Marii II, str. 113

 

Eucharistická modlitba: II.

 

Nápěv ordinária:           Eben

 

Zpěv při mši svaté:

Vstup: Maria, Maria! (Kancionál 805);

Obětní průvod a závěr: Budiž vděčně velebena (Kancionál 801);

Přijímání: Vítej nám, hoste přemilý (Kancionál 721)

 

Oblékání a příprava ke mši svaté:

V sakristii baziliky

(koncelebranti si přinesou albu a štolu)

 

Hymnus

Maria, Maria! / Nad slunce jasnější, / nad měsíc krásnější, / nad perly vzácnější, Maria. / Budiž pozdraveno / tvé přesladké jméno / na nebi, na zemi, Maria.

 

Maria, Maria! / U Boha věčného, / Otce Syna svého, / pros za nás v každý čas, Maria. / Ať nás neopustí / v nouzi a těžkosti / podle své milosti, Maria.

 

Maria, Maria! / Pros Ježíše Syna, / by nám naše vina / odpuštěna byla, Maria. / Nad vinami lítost / a pravou zkroušenost / vypros nám, pomoz nám, Maria.

 

Maria, Maria! / Pros Ducha Svatého / ať nám světla svého / dá z nebe skrz tebe, Maria. / Proti lsti ďábelské / ať v síle křesťanské / pevní jsme, stálí jsme, Maria.

 

 

1. antifona

Sešli své světlo a svou věrnost, Hospodine.

 

Bože, zjednej mi právo †                                                                (Ž 43/42)

a ujmi se mé pře proti bezbožnému lidu, *

zbav mne člověka lstivého a zločinného!

Bože, vždyť ty jsi má síla, †

proč jsi mne zahnal? *

Proč se musím smutně vláčet, tísněn nepřítelem? –

Sešli své světlo a svou věrnost: †

ty ať mne vedou *

a přivedou na tvou svatou horu a do tvých stanů.

Pak přistoupím k Božímu oltáři, *

k Bohu, který mne naplňuje radostí.

Oslavím tě citerou, *

Bože, můj Bože! –

Proč se rmoutíš má duše, *

a proč ve mně sténáš?

Doufej v Boha, vždyť zase ho budu chválit, *

Svého spasitele a svého Boha!

1. antifona

Sešli své světlo a svou věrnost, Hospodine.

 

2. antifona

Pane, ukaž všem lidem své milosrdenství.

 

(Kantikum Iz 38,10-12d.14cd.17-20)

Řekl jsem: Uprostřed svého života mám odejít k branám podsvětí; *

mám postrádat zbytek svých let.

Řekl jsem: Nemám už vidět Hospodina v zemi živých, *

nemám už hledět na nikoho mezi obyvateli světa. –

Můj příbytek je stržen, †

je ode mě odnesen *

jako stan pastýřů.

Bůh svinul jako tkadlec můj život, *

odřízl mě od osnovy.

V slabosti se mé oči zdvihají vzhůru: *

Pane, trpím násilí, zastaň se mě!

Hle, v pokoj se změnila má hořkost! †

Tys tedy zachránil mou duši z propasti zhouby, *

ano, za svá záda jsi hodil všechny mé hříchy.

Vždyť podsvětí tě nebude slavit †

ani smrt tě nebude chválit. *

Ti, kdo sestupují do jámy, nebudou čekat na tvou věrnost.

Kdo žije, jen kdo žije, bude tě slavit jako já dnes. *

Otec bude o tvé věrnosti vypravovat synům.

Hospodine, zachraň mě, *

a za zvuku citery budeme zpívat po všechny dny svého života v Hospodinově domě.

2. antifona

Pane, ukaž všem lidem své milosrdenství.

 

 

3. antifona

Tobě, Bože, patří chvalozpěv na Siónu.

 

(Ž 65/64)

(Tobě, Bože, patří chvalozpěv na Siónu, *)

tobě, který vyslýcháš prosbu, ať se plní slib.

K tobě přichází každý člověk *

s vyznáním svých vin.

Naše nevěrnosti nás tísní, *

ty je však odpouštíš. –

Blaze tomu, koho si volíš a bereš k sobě: *

přebývá v tvých nádvořích.

Kéž se nasytíme blahem tvého domu, *

svatostí tvého chrámu!

Je úžasné a spravedlivé, jak nás vyslýcháš, *

Bože, náš zachránce,

naděje všech končin země *

i dalekých moří. –

Svou mocí upevňuješ hory, *

jsi opásán silou.

Tišíš hukot moří, *

hukot jejich vln a vřavu národů.

Pro tvé divy bázeň jímá obyvatele dálných krajin, *

radostí plníš nejzazší východ i západ.

V milosti jsi navštívil zem a napojils ji, *

velmi jsi ji obohatil.

Boží strouhou se hrne voda, *

lidem nachystals obilí.

Takto jsi zemi připravil: †

zavlažils její brázdy, *

rozmělnils její hroudy,

zkypřils ji dešti, *

požehnals tomu, co vyrašilo. –

Rok jsi korunoval svou dobrotou, *

kudy jsi prošel, prýští hojnost.

Pastviny na stepi mokvají vláhou, *

pahorky se ovíjejí radostí.

Nivy se odívají stády, †

údolí se přikrývají obilím: *

ozývají se jásotem a zpěvem.

3. antifona

Tobě, Bože, patří chvalozpěv na Siónu.

 

 

Vstupní modlitba

Hlavní celebrant:

Prosíme tě, Bože, veď svou církev, ať se řídí přikázáním milovat tebe a bližního jako Panna Maria, v níž máme vzor nejdokonalejší lásky a největší pokory, a ať se věnuje tvé oslavě a službě všem lidem, aby byla pro všechny viditelným znamením tvé lásky.

Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Všichni:

Amen.

 

 

1. čtení (Sk 1, 12-14)

Čtení ze Skutků apoštolů.

 

Když byl Ježíš vzat do nebe, vrátili se apoštolové do Jeruzaléma z hory, která se nazývá Olivová. Je blízko Jeruzaléma, vzdálená jenom délku sobotní cesty. A když přišli zase do města, vystoupili do hořejší místnosti, kde bydleli Petr a Jan, Jakub a Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Horlivec a Juda, Jakubův bratr.

        Ti všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými.

Slyšeli jsme slovo Boží.

Všichni:

Bohu díky.

 

 

Odpověď ke zpěvu mezi čteními (Ž 87, 3)

Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží.

 

 

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Šťastná Panno, tys porodila Pána; blahoslavená Matko církve, ty nám pomáháš uchovat si Ducha tvého Syna. Aleluja.

 

 

Evangelium (Jan 2, 1-11)

Slova svatého evangelia podle Jana.

 

V galilejské Káně byla svatba a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: „Už nemají víno.“ Ježíš jí odpověděl: „Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina.“ Jeho matka řekla služebníkům: „Udělejte všechno, co vám řekne.“

Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu, určených k očišťování předepsanému u židů, a každý džbán byl na dvě až tři vědra. Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte džbány vodou!“ Naplnili je až po okraj. A nařídil jim: „Teď naberte a doneste správci svatby!“ Donesli, a jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno – nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří načerpali vodu, to věděli – zavolal si ženicha a řekl mu: „Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle.“

        To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili.

Slyšeli jsme slovo Boží.

Všichni:

Chvála tobě, Kriste.

 

Přímluvy

Hlavní celebrant:

Bratři a sestry, děkujme Bohu za veliké skutky, které pro naši spásu učinil blahoslavené Panně Marii, a prosme ho:

 

        Bože, naplň nás svou milostí.

 

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby byla Matkou tvého Syna,

-    na její přímluvu vyslyš naše prosby.

 

Tys svěřil všechny lidi do mateřské ochrany Panny Marie,

-    na její přímluvu uzdrav nemocné, potěš zarmoucené, odpusť hříšníkům a dej všem spásu a mír.

 

Tys učinil Pannu Marii chrámem Ducha Svatého a naplnils ji svou milostí,

-    sešli i nám hojnost darů svého Ducha.

 

Tys shromáždil apoštoly, aby společně s Pannou Marií setrvávali v modlitbách,

-    dej, ať tvá církev následuje příklad jejich jednomyslné modlitby a roste k dokonalosti lásky.

 

Tys vzal neposkvrněnou Pannu Marii s tělem i s duší do nebeské slávy,

-    dej i našim zemřelým účast na slávě svého Syna.

 

 

 

 

Obětní průvod (Kancionál 801)

Budiž vděčně velebena, / Matko Boží, Maria, / že jsi, Bohem vyvolena, / spasení nám zrodila. / Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria, / tebe ctíme milujeme srdcem celým, Maria.

 

Viděl prorok měsíc smavý / pod tvou nohou, Maria, / dvanáct hvězd kol tvojí hlavy, / sluncem celás zářila. / Tebe ctíme…

 

 

Preface: Panna Maria je vzorem pravé bohoslužby

III. eucharistická modlitba

(viz koncelebrační texty)

 

 

 

 

Přijímání (Kancionál 721)

Vítej nám, Hoste přemilý, / můj dobrý Ježíši, / nejlaskavější příteli, / žádoucí Ježíši. / Duši svou ti otvírám, / jak ty si to žádáš sám.

 

Veliký Bože z výsosti, / jak ty se snižuješ, / že z trůnu své velebnosti / v mé nitro vstupuješ. / Ve mně sám chceš přebývat, / svůj život do mě vlévat.

 

Já srdce své otevřené / rád tobě v oběť dám, / tvou láskou z vin očištěné / kajícně odevzdám. / Doufám jen v tvé milosti, / dej sílu mé slabosti.

 

Ty, štědrý Dárce, milost svou / v mé duši zachovej, / na vezdejší pouť lopotnou / mi požehnání dej. / V tobě žiji, umírám, / mým Pánem buď jen ty sám.

 

 

Antifona k Zachariášovu kantiku

Blahoslavená jsi, Panno Maria, tys uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána.

 

 

Závěr (Kancionál 801)

Boží moudrost zbudovala / v tobě stánek, Maria, / by v něm jednou přebývala, / z něho se nám zrodila. / Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria, / tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria.

 

Bez poskvrny počatá jsi, / Panno čistá, Maria, / vykvetlas do rajské krásy, / v lilii ses rozvila. / Tebe ctíme…

 

Vypros nám, svým hříšným dětem, / milost velkou, Maria, / aby na té pouti světem / i v nás krása zářila. Tebe ctíme…