Úterý 8. července 2003

 

Polední modlitba – Modlitba uprostřed dne

 

Čas:         12:00

Místo:      Velehrad, Slovanský sál (místo jednání)

Texty:     Matko Boží, neslýcháno (Kancionál 807)

Úterý 14. týdne v mezidobí, krátké čtení a verš s odpovědí ze společných textů o Panně Marii, závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

 

 

Hymnus

Matko Boží, neslýcháno, / že by někdo v těžkosti / nadarmo se, svatá Panno, / utíkal k tvé milosti. / Ó Královno nebeská, / celý svět to dosvědčuje, / že kdo v tebe důvěřuje, / dobrou Matku v tobě má: / ty ho slyšíš a vyslyšíš / ve své lásce přečisté / jeho prosby zajisté.

 

Matko Krista, Matko spásy, / hvězdo naše, z nebe hleď; / vyslyš našich proseb hlasy, / světlem svým nás k cíli veď. / Ó Královno nebeská…

 

Jako plavcům v širém moři / nám též vůdčí hvězdou buď, / utěš srdce v každém hoři, / světlem lásky naplň hruď. / Ó Královno nebeská…

 

Matko Boží, jejíž kráse / andělů se koří sbor, / sviť nám z nebe k naší spáse, / ukroť živlů moc i vzdor. / Ó Královno nebeská…

 

Z moře světa, z bouřných vírů / uveď, Matko, děti své / v tichý přístav štěstí, míru, / kam nás tvůj Syn v lásce zve. / Ó Královno nebeská…

 

1. antifona

Chci zachovávat tvá přikázání, Hospodine.

 

(Ž 119/118, 49-56)

Pamatuj na své slovo svému služebníku, *

kterým jsi mi dal naději.

To je má útěcha v mé bídě, *

že tvůj výrok mi dává život. –

Pyšní mě nadmíru hanobí, *

ale neuchyluji se od tvého zákona.

Mám na mysli tvá dávná ustanovení, Hospodine, *

tím se těším. –

Pobouření mě jímá pro bezbožníky, *

kteří opouštějí tvůj zákon.

Tvé příkazy opěvuji v písních *

v místě svého přebývání. –

Vzpomínám v noci na tvé jméno, Hospodine, *

dbát chci na tvůj zákon.

To se mi stalo, *

že jsem zachoval tvá nařízení.

1. antifona

Chci zachovávat tvá přikázání, Hospodine.

 

 


2. antifona

Bůh změní náš osud, a budeme se radovat.

 

Nerozumný si říká v srdci: *                            (Ž 53/52)

„Bůh není!“

Zkaženě, zvráceně jednají, *

nikdo nedělá dobro.

Bůh shlíží z nebe na smrtelníky, *

aby viděl, zda je někdo rozumný a vyhledává Boha. –

Všichni pobloudili, všichni se zkazili, *

nikdo nedělá dobro. Dočista nikdo!

Což se nevzpamatují, kdo páchají zlo, †

kdo můj lid požírají, jako by jedli chleba, *

a Boha nevzývají? –

Tam se třásli strachem, *

kde nebylo strachu,

neboť Bůh rozmetal kosti těch, kteří tě obléhali. *

Upadli v hanbu, protože Bůh je zavrhl. –

Kéž přijde Izraeli spása ze Siónu! †

Až Bůh změní osud svého lidu, *

jásot bude v Jakubovi, radost bude v Izraeli.

2. antifona

Bůh změní náš osud, a budeme se radovat.

 

 

3. antifona

Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu.

 

(Ž 54/53, 1-6.8-9)

Bože, zachraň mě pro své jméno, *

svou mocí mi zjednej právo!

Bože, slyš moji modlitbu, *

popřej sluchu slovům mých úst! –

Neboť povstali proti mně zpupní lidé, †

násilníci mi ukládali o život, *

na Boha nebrali ohled.

Hle, Bůh mi pomáhá, *

Pán mě udržuje naživu. –

Budu s radostí přinášet oběti, *

chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré,

vždyť mě vyprostilo z každé tísně, *

na nepřátele vítězně pohlédlo mé oko.

3. antifona

Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu.

 

 

Krátké čtení (Zach 9, 9)

Hlasitě zajásej, siónská dcero, zaplesej, dcero jeruzalémská, hle, tvůj král k tobě přichází, je spravedlivý a přináší spásu, je pokorný a jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti.

 

V. Církev tě chválí a velebí, Maria,

O. tys porodila krále nebe a země.

 

 

Závěrečná modlitba

Prosíme tě, Bože, veď svou církev, ať se řídí přikázáním milovat tebe a bližního jako Panna Maria, v níž máme vzor nejdokonalejší lásky a největší pokory, a ať se věnuje tvé oslavě a službě všem lidem, aby byla pro všechny viditelným znamením tvé lásky.

Skrze Krista, našeho Pána.