3. září 2003

 

Účastníci jednání projednali návrh zásad koncipování textu "Duchovní četba dějin" a návrh časového harmonogramu prací.

Další rozprava se zaměřila na obsah a strukturu kapitoly "Duchovní četba dějin". Bylo navrženo, aby dokument sledoval jednotlivé duchovní tradice: cyrilometodějskou, svatováclavskou, českých světců sv. Vojtěcha, sv. Anežky, sv. Prokopa, sv. Zdislavy, sv. Jana Nepomuckého, husitskou, utrakvistickou, bratrskou, a dále epochy rekatolizace, josefinismu, austrokatolicismu, českého schismatu a dvou totalit. Tato témata by se měla chápat jako těžiště textu.

Další debata se soustředila na periodizaci materiálu a na organizační a formální aspekty. Text by neměl přesáhnout 10 stran, jeho redakcí by měli být pověřeni spolupracující církevní historici. Bylo navrženo rozšířit autorský tým.

 

10. prosince 2003

 

Rozšířenému autorskému týmu byl vysvětlen úkol komise a způsob přípravy textu o duchovní četbě dějin pro závěrečný dokument plenárního sněmu včetně časového harmonogramu a dále rovněž těžiště celého textu.

Přizvaní experti se dále vyjádřili k historickému textu IL. Členové komise byli dále požádáni, aby předložili návrhy na obsah a pojetí dokumentu a přihlásili se, které období nebo téma chtějí zpracovat. Po rozdělení úkolů proběhla na toto téma další diskuse.

 

18. února 2004

 

Do práce komise se zapojili na tomto zasedání další odborníci. O spolupráci budou požádáni rovněž historici jiných denominací.

Členové komise na tomto zasedání podali své podněty a návrhy ke struktuře a obsahu připravovaného textu. Byly stanoveny zásady pro zpracování textu, členění podle historických období a vlastní témata. Text by měl obsahovat kritické vyrovnání se se starší katolickou historiografií a vysvětlení termínu „duchovní četba dějin“. Při výkladu je třeba opírat se o eklesiologický model II. vatikánského koncilu, postihnout vyrovnávání se církve se společenskými a duchovními krizemi, pojednat problematické pasáže, multinárodní komplex českých dějin, vyrovnat se s kolaborací členů církve a vyzdvihnout svědky víry jako inspiraci pro současnost. Význam tradic je třeba poměřovat jejich aktuálností ve dvacátém století.

Pro následující schůzku bude zpracováno podrobnější schéma materiálů. Do stanoveného termínu by mělo vzniknout první schéma celého textu.

 

2. dubna 2004

 

V úvodu jednání provedl předseda komise kontrolu úkolů z minulého zasedání a byla podána informace ze setkání sekretářů sněmovních komisí. Předseda komise připomněl nutnost stanovit si metodu práce a určit členy komise, kteří na závěr práce komise provedou jednotnou redakci textu. Dále členové komise sdělovali své názory a podněty k obsahu a pojetí dokumentu, který má komise vypracovat a zpřesnili obsah jednotlivých úseků vypracovávaného textu.

 

18. června 2004

 

V první části jednání informoval Dr. Stříbrný o zasedání sekretářů komisí Plenárního sněmu, na němž všechny pracovní komise předložily první nástiny svých textů. V další části jednání komise byly projednány obecné připomínky k textům dodaným jednotlivými členy komise. Konstatována byla absence avizovaného zhodnocení katolické historiografie, vývoje české církve po r. 1989 a podnětů pro další historické bádání včetně ustavení týmů specialistů. Navrženo bylo zvýraznění impulzu pro zpracování církevních dějin v ekumenickém duchu, vysvětlení pojmů „duchovní četba dějin“ a „úmysl Boží s českým národem“ a strukturování textu do základních linií: vztah státu a církve – vztah církve a národa – ekumenismus – církev a nacionalismus (Češi a Němci) – doby perzekuce (svědci, mučedníci a kolaboranti) – využití času svobody. Doporučena byla jednodušší jednotná osnova kapitol: církev a stát – vnitřní život církve – ekumena, využití úvodu z Instrumentum laboris a větší zaměření na působení Boží v dějinách. Další členové komise modifikovali základní schéma do podoby: církev a stát – vnitrocírkevní život – duchovní reflexe. Navrženo bylo začlenění linie vinoucí se celými českými církevními dějinami na závěr textu jako výzvy.

Dále bylo navrženo projednání odborných připomínek a pro další zasedání byla do programu navržena práce s redigovaným textem. Doporučena byla precizace 3 period, v rámci nichž by probíhala konečná redakce (do 1620 – do 1918 – po 1918). Celému textu by měl být předřazen teologický úvod.

V další části jednání byly posuzovány jednotlivé příspěvky členů komise.

Členové komise dále dopracují své texty na základě připomínek, celý text bude redigován v rámci tří period a zajištěno bude rovněž vypracování teologického úvodu k celému textu.

 

3. září 2004

 

Účelem schůzky bylo provést poslední redakční úpravy textu o duchovní četbě dějin před jeho odevzdáním sekretariátu Plenárního sněmu; jednotliví členové komise předali k zapracování závěrečné připomínky k textu.