25. září 2003

 

Cíl komise: udávat směr ostatním komisím, vycházeje z fakt odpovídajících skutečnosti.

 

Členové komise se shodli, že je potřeba zmapovat vlastní situaci v církvi; tedy vnitřní diferenciaci církve, ale nejen početní stav, ale i rozdíly diferenční, které v církvi jsou, jaké jsou možnosti, cesty, které vedou ke sblížení se společností.

Důležité podněty pro analýzu:

-         -         demografický vývoj

-         -         kolik nás je a kolik nás bude

-         -         kolik je a bude kněží

Situace ČR se bude blížit situaci v Evropě; jsou tu potenciály růstu. Nejsme připraveni na přistěhovalství, naše společnost není otevřená. Jaké druhy náboženskosti přinesou s sebou lidé přicházející z východních zemí?

Důležité otázky:

Nakolik se můžeme inspirovat zkušenostmi okolních místních církví?

Jak restrukturalizovat farní pastoraci? Je potřeba, aby se zvedl počet trvalých jáhnů.

Je třeba zamyslet se nad tím, nakolik mládež využívá nabídku církve, nakolik ji využívá tržně, protože nabídka církve je nejlevnější. Jak toto podchytit a zjistit? Je třeba dát co nejvíce údajů do kvantifikovatelné podoby?

 

Je třeba provést nejen analýzy, ale také jejich interpretace. Hledají se cesty, jak lépe vnitřně komunikovat a jak lépe komunikovat se společností kolem sebe. Analýza pro potřeby vidění dál nemůže být statistická hodnota; měl by být výzkum, který naznačuje trend.

 

11. listopadu 2003

 

V úvodu byla konstatována potřeba mít k dispozici nejen analytická data, ale rovněž obecný popis prostředí, kde církev aktivně působí. Opora může být jen v materiálech, které máme; není možné, aby probíhal další výzkum.

Vlastní sněmovní zadání je třeba aplikovat pro ostatní komise. Komise rozhodla o spolupráce s Fakultou sociálních věd, ostatními teologickými fakultami a Centrem pro výzkum veřejného mínění.

Diskutovány byly otázky vztahu k instituci církve oproti vztahu k víře a socio-ekonomické situace v naší zemi. Instituce obecně neodpovídají na otázky, které společnost klade. Padá klasický model církve - změna k otevřené společnosti. Nebude klesat počet obyvatel, ale přijde velký počet přistěhovalců a to by mělo církev zajímat.

V závěru byl systematicky formulován další postup práce.

 

14. ledna 2004

 

V úvodu podal sekretář komise informaci o prosincovém zasedání sekretářů, kde zdůraznil závěry minulého zasedání analytické komise. Komise by měla nabídnout vstupní pohled a komise samy by měly klást požadavky. Pro výsledný materiál nebude analytická komise vytvářet ani samostatný text. Měla by se udržet vnitřní soudržnost dokumentu, aby všechny části měly stejnou hloubku záběru. Velmi záleží na tom, jakého druhu výsledný dokument bude. Dokument musí vyhovovat svému určení, aby byl využitelný. ČBK by se měla sjednotit v úrovni výsledného dokumentu. Specifika a priority se mají lišit až v diecézích, sněm by měl vytvořit jenom celkový rámec. Závěrečný dokument by měl projít stejnou procedurou jako zákony. Nejdříve vznikne návrh, který se postoupí výborům (komisím), potom následuje pouhé odsouhlasení poslední verze. Poslední zasedání by tudíž mělo verifikovat výsledky práce komisí.

Dále byl prezentován a připomínkován návrh „nulté varianty“. Návrh byl rozdělen na tři části: směry rozvoje společnosti, směry vývoje vztahů mezi církví a občanskou společností, základní demografické trendy v ČR. Návrh bude předložen komisím k poznámkování, doplňovat se bude v rámci zpětných reakcí.

 

24. března 2004

 

Na tomto zasedání se komise zabývala připomínkami k „nulté variantě“ a diskutovala o výsledné podobě dokumentu, který předloží. Dokument by měl mít charakter spíše informační a měl by sestávat z vlastního textu a příloh zpracovaných z publikací věnujících se statistikám a demografii a dále z údajů Českého statistického úřadu.

 

14. dubna 2004

 

Na tomto zasedání byla komise seznámena s novými materiály, využitelnými při přípravě výsledného dokumentu. Účastníci dále připomínkovali poslední verzi „nulté varianty“ a diskutovali o některých tezích, které jsou v ní uvedeny. Účastníci se shodli, že sněm má říci, co dá církev společnosti, ve které žije. Podrobně popsat společnost není v našich silách, lze jen poukázat na to, kde najít potřebné údaje. Komise jako svůj výstupní materiál předloží východiska, která považuje za nejdůležitější.

 

20. května 2004

 

V průběhu tohoto zasedání se komise seznámila s dalšími materiály, které chce nabídnout ostatním komisím jako svůj příspěvek. Komise se shodla na přípravě materiálu pro červnovou schůzi sekretářů komisí ve formě CD s materiály, které v průběhu své činnosti nashromáždila a které jsou k dispozici v sekretariátu sněmu. Komise dále diskutovala o interpretaci statistických údajů a výzkumech, které byly k tématu religiozity provedeny na území České republiky. Shodla se rovněž na podobě základního textového výstupu z komise, který by měl obsahovat základní informace o církvi v současnosti u nás: základní statistiku podle diecézí – počet obyvatel, věřících, sčítání účasti na bohoslužbách, srovnání podle stromů života a rozdíl mezi sčítáním lidu 1991 a 2001.

 

8. září 2004

 

Komise diskutovala nad definitivní podobou a rozsahem svého příspěvku pro materiály druhého zasedání. Text by měl poskytnout alespoň některé interpretace shromážděných dat, očekáváno bylo alespoň krátké shrnutí toho, co vyplynulo z analýz.

Příspěvek pro výsledný text by měl obsahovat porovnání celkové populace a počtu obyvatel hlásících se ke katolické církvi na základě údajů sčítání lidu za rok 2001, srovnání generačních stromů na základě údajů sčítání lidu v letech 1991 a 2001 s posunem i bez něj –zachycení vývoje jednotlivých generací. Při použití posunu se ukáže, jak se změnily tytéž generace a porovnání údajů sčítání lidu z roku 2001 s počtem návštěvníků bohoslužeb v roce 2004. V komentářích by mělo být upozorněno na metodiku zpracování, stručné komentáře, případně metodická vysvětlení by měly být dostačující. Alespoň v základních liniích by bylo vhodné naznačit trend a další možný vývoj.

Prodiskutována byla rovněž metodika získávání informací o počtu věřících a o úkonech duchovní správy; zde používaná metodika je jiná než ve světě. Otázkou zůstává podchycení správných údajů.