8. ledna 2004

 

Při setkání byly konkretizovány jednotlivé body z „Návrhu podrobnějšího zadání komise pro pastoraci“, navrhováni autoři jednotlivých příspěvků a stanoven předpokládaný časový rozvrh. Pro jednotlivé příspěvky byla stanovena tato témata: Zásadní otázky pastorace v nejbližší budoucnosti; Obecné otázky vykonávání a zajištění farní pastorace v různých podmínkách našich diecézí; Jednotlivé oblasti kategoriální pastorace; Zásadní otázky kategoriální pastorace; Angažmá kněží, jáhnů a laiků ve farní i kategoriální pastoraci, podmínky jejich práce; Diakonický rozměr pastorace; Evangelizační aspekt v pastorační činnosti církve.

 

10. března 2004

 

Na tomto zasedání se komise zabývala textem, který na základě vypracovaných dílčích témat a Instrumenta laboris připravil její sekretář. Před fází připomínkování a doplňování předloženého textu se členové komise shodli na některých metodických východiscích.

Diskuse se týkala názorů na „literární druh“ textu, pro který komise zpracovává zadané téma. Diskutována byla zejména míra konkrétnosti návrhů, a do jaké míry bude mít výsledný text právní charakter. V závěru byl navržen a dohodnut harmonogram další práce.

 

6. května 2004

 

Na tomto zasedání se komise dále zabývala textem, jehož první verze byla členy komise připomínkována. Členění textu, harmonogram i metodika práce zůstaly zachovány.

Členové komise prodiskutovali znění některých konkrétních pasáží textu a shodli se na dalších dvou kolech, v nichž bude jejich dokument připomínkován.

 

14. září 2004

 

Jako stěžejní byly definovány v navržených tématech dva okruhy: za prvé pastorace vysokoškoláků a mládeže. Stávající text vychází z materiálů, které zpracoval dr. Falkenauer, který se u nás systematicky vysokoškolské pastoraci věnuje. Za druhé se jedná o téma farnost: je zřejmé, že dnes se zásadně o farnosti nedá v dokumentu mluvit proto, že to, co je v současné době farností nazýváno, jsou velmi rozdílné skutečnosti. Jako vhodné se ukázalo formulování závěru celé kapitoly.

V průběhu zasedání proběhla obsáhlá diskuse o konkrétní podobě výsledného textu, zejména o úseku s tématem farnosti, kategoriální pastorace, zvláště pasážích o rodině a pastoraci mládeže, a o diakonické pastoraci.