ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
Duchovní situace společnosti 
Rodina, manželství, žena 
Výchova a vzdělání 
Kultura a inkulturace 
Misie, preevangelizace, evangelizace 
Média, komunikace uvnitř církve 
Sociální život, podnikání 
Politický řád 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Církev ve školství

Církev ve školství

Autoři: RNDr.Václav Marek,CSc. ředitel CMG
Mgr.Jaroslav Fidrmuc zást.ředitele CMG

Bratři a sestry v Kristu.
Dovolte nám pozdravit Vás všechny přítomné na zasedání Přípravné komise plenárního sněmu katolické církve ČR a popřát Vám, aby celé jednání bylo naplněno Boží milostí, vzájemnou láskou a láskou k pravdě.
Pozvání na Vaše zasedání je pro nás ctí a mrzí nás, že pracovní povinnosti nám na poslední chvíli zabránily účastnit se jednání osobně. Protože společně pracujeme ve vedení církevního gymnázia v Prostějově, chtěli bychom se s Vámi alespoň touto formou podělit o naše zkušenosti, ale i otázky a pochybnosti, které nás po již téměř pětileté práci v současnosti provázejí.
l.otázka: Má církev vůbec působit v základním a středním školství? Naše zkušenosti z práce v této oblasti říkají - rozhodně ano. Jestliže při uvádění důvodů nechceme opakovat známý fakt o poklesu morálních i duchovních hodnot národa a principiální neschopnosti soukromých a jak se zdá i státních škol tento deficit v dohledné době dohnat, pak uveďme alespoň tyto možnosti, které církevní školství nabízí:
a) možnost pracovat s mládeží, tedy formovat budoucnost
b) přes mládež působit i v rodinách, pracovat přímo s rodiči
c) možnost ovlivňovat složení pedagogického sboru, skladbu a obsah předmětů ve školách, jejichž zřizovatelem je církev
d) církevní školy se na menších městech mohou stát centry křesťanské vzdělanosti.

2.otázka: V které oblasti školství by se církev měla angažovat?
Domníváme se, že je třeba pustit se do práce ve všech oblastech školství. Je stejně důležité vést děti v mateřských i základních školách. Je důležité formovat budoucí řemeslníky i inteligenci.

3.otázka: Pro které děti mají být církevní školy určeny?
Odpovídáme podobně: Církevní školy by měly být určeny všem dětem. Všechny potřebují pomoci. Nemocné a opuštěné děti potřebují pomoci ve své opuštěnosti, děti bohatých rodičů ve své časté krátkozraké pýše. Stejně děti katolických rodičů jako děti sektářů, kteří na své cestě k Bohu zbloudili.

4.otázka: Jaký je cíl církevní školy?
Pokud je vůbec možné tuto otázku jednoduše zodpovědět, pak v souladu s koncilovými závěry cíl církevní školy vidíme v pomoci rozvinout plné lidství každého studenta v jeho kráse, svobodě, zodpovědnosti. Plné lidství, které je ve své plnosti možné pouze v Kristu. Kde vzdělání je forma kultivace osobnosti i příprava ke službě bližním.

5.otázka: Co naše církevní školy teď nejvíce potřebují?
Odpovědět můžeme samozřejmě pouze částečně - ze svého omezeného místa. Přesto se chceme pokusit odpovědět a nechceme mluvit o materiálním zabezpečení.
a) Propracovat koncepci celého církevního školství a rozpracovat ji do koncepcí jednotlivých typů škol.
b) Na každé škole stanovit kněze - spirituála, který bude na úrovni zástupce ředitele školy zodpovídat za duchovní život školy - studentů i pedagogů. Nelze naříkat, že nemáme dostatek věřících pedagogů. Máme dostatek pedagogů ochotných učit na církevní škole a je třeba s nimi pracovat, vést je, získat je.
c) Vytvořit náplň práce spirituála, vytvářet prostor pro setkávání spirituálů různých škol a jejich koncepční práci.
d) Programově a cíleně propojit farnost, děkanát s církevní školou tak, aby celý děkanát tuto školu přijal jako školu svou, školu pro své děti.
e) Propracovávat osnovy náboženství po obsahové i metodické stránce. - Jistě by bylo možné formulovat další otázky, dávat obsáhlejší odpovědi. Veřejnost církevním školám věří a dívá se k nim s nadějí. A tak nám dovolte poslední otázku: Obstojíme?
Zaslat reakci na tento text.