ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Dodatky k osnovám

Stanislav Krátký:
Dodatky k osnovám

Přehled

A doplnění seznamu bodů
B doplnění literatury
C návrh dalších témat
D návrh dalších členů

1 partikulární církve
2 eklesiologie společenství
3 dialog
4 Kristus
5 Duch svatý
6 misie
7 jednota a smíření
8 právo
9 synodální rozměr
10 Maria
11 eschatologie
12 svatost
13 kněžství
14 návrhy
15 nové dokumenty
16 jáhni
17 zasvěcený život
18 laici
19 liturgie
20 bible
21 situace společnosti
22 žena, manželství, rodina
23 výchova
24 kněží
25 ekonomie
26 východní církve
27 biskupové
28 ekumenismus
29 media
30 kultura

B
SAp Slavorum apostoli, encyklika 1985
ChL Christíftdeles laici, posynodální ap. list 30.12.1988
UR Unitatis redintegratio-ekum. dekret Vat. II. datum den projevu Jana Pavla II.
InDo Indulgentiarum doctrina, apoštol. konstituce Pavla VI. v EcSu Ecclesiam suam, encyklika Pavla VI. - 6.8.1964
AW Die Autoritát der Wahrheit I. -III. Gegenwart des Konzils und Zukunft der Kirche im ókumenischen Disput-Kósel 1967
Hele Lexikon für Theologie und Kirche: Das zweite Vat. Konzil I. - III. Herder 1968
DiDo Dies Domini-ap.list Jana Pavla II. 31.5.1998 11
ApS Apostolos suos-motu proprio 21.5.1998 9
AdTFi Ad tuendam fidem-motu proprio 18.5.1998 8
EcCo List katolickým biskupům o některy'ch aspektech církve pojímané jako communio, Kon. pro nauku víry 28.5. 1992 2
FoDi Základní normy pro formaci trvalých jáhnů-Kongregace pro kat. Výchovu 22.2.1998 16
DiDi Direktář pro službu a život trvalých jáhnů-Kongregace pro klerus 22.2.1998 16
KaDi Walter Kasper: Trvalý jáhen v eklesiologickém pohledu vzhledem k současným výzvám v církvi a společnosti,Brixen 11.10.1997
Nvu Nova Vulgata 1979
OT Optatam totius, dekret Vat. II.
LG Lumen gentium, konst. Vat. II.
DoVi Dominum et vivificantem, encyklika 1986
GS Gaudium et spes, konst. Vat. II.
KKC Katechismus katolické církve ,
CA Centesimus anus, encyklika 1991
Jde Jde to i jinak, Bernhard Häring 1993
RH Redemptor hominis, encyklika 1979
PO Presbyterorum ordinis, dekret Vat. II.
Nové dokumenty jsou citovány v dodatcích k jednotlivým dodatkům osnov a na soupisu literatury jsou zvýrazněny marginálním číslem, které odpovídá straně Doplňků.
Přehled všech zkratek literatury staré i nové je uveden na straně B, aby všechny strany Doplňků měly jednotné zkratky citovaných dokumentů nebo knih.

A1
Veri nominis catholicitas UR 4 (In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas)
Cit pro svobodu a rozdílnost GS 17
Bůh má s každým osobní plán-každý člověk má také své vlastní povolání (20.6. 1998 St. Pólten)
Boží vůle: hledání identity personální, národní, místní, partikulární, rodinné
Obnovující síla církve: objevení všech charismat 31.5.1998
Apoštolové Slovanů budovali církev-pacifica aedificatio (SAp 12-15)
Apoštolové Slovanů měli smysl pro opravdovou katolicitu (SAp 16-20)
Společenství církve je stále otevřené (ChL 25)
Ecclesia portat et portatur (ChL 28)
Velké nebezpečí, "nekatolických katolíků" UR 4
Cesta k plnosti Kristově UR 24 (Naděje nezklame (Řím 5,5...))
"Eucharistie a svoboda" (heslo euchar. Kongresu ve Wroclavi 1997)

A2
Život jednotlivých věřících je v Kristu a skrze Krista spojen obdivuhodným poutem s životem všech ostatních křesťanských bratří v nadpřirozené jednotě mystického Kristova těla, až se takřka přetvářejí do jediné mystické osoby. (Pavel VL, Indul. Doctrina 5) citováno 22.7.1998
"Adsum et Adsumus" - rozvedl sv. Otec v promluvě k rakouským biskupům 21.6.1998
Duch svatý - pramen společenství 29.7.1998
nejsou dvě církve - charismatická a institucionální 5.8.1998

A3
encyklika dialogu = encyklika Pavla VI. 6.8.1964 "Ecclesiam suam“; zhodnocena 2.8.1998
pohled církve a analýza dialogu podána Sv. Otcem v promluvě k rakouským biskupům 21.6.1998
dialog - cesta k "zlidštění" lidských vztahů (recapitulatio totius humanitatis LG 13)

A4
personální pohled na církev: tajemství církve je tajemství lásky Otce i Syna i Ducha svatého LG I.
3 aspekty povatikánské
1. Konvergence vnitřního růstu církve i světa v církvi: dokumenty Vat. II. a vše ostatní, co na ně navazuje; ve světě: charta lidských práv a vše ostatní, co na ně navazuje
2. integrace Pravdy, Dobra a Lásky k "plnosti Kristově"
3. svoboda jako signum temporis (vynikající analýzou tohoto pohledu je kolektivní zhodnocení Vat. II. v knize "Autorita svobody" AW)
základní kriterium všech charismat je kristologické 5.8.1998

A5
personální pohled na milost a na ctnosti 22.7.1998
· nejde o věc, ale o dar Ducha, který nás ospravedlňuje
· Duch v nás vytváří synovský vztah s Otcem
· v jednom Duchu skrze Syna máme přístup k Otci (Ef 2,18)
· vztah k nej. Trojici se realizuje skrze božské ctnosti...
v církvi se takřka přetváříme do jediné mystické osoby - to je opět personální pohled na církev 22.7.1998
personální pohled na pokrok církve: skrze charismata vede Duch církev neprošlapanými cestami 5.8.1998
dar zbožnosti - pneuma eusebeias je radostný úžas
dar bázně Boží - pneuma fobu je oblažující bázeň Nvu "deliciae" (Iz 11,3)
v darech jde o zvláštní osobní dotek Božské osoby Ducha - naše osoba vzplane a my jednáme "rádi. hbitě,nadšeně.."
v objevu, to je ve znovuobjevení neděle je silný aspekt pneumatologický, protože v neděli byl seslán Duch svatý DiDo 20
v Duchu svatém "proti přitažlivosti zemské do výšky volím pád" (František Halas, A co básník)
K náročné návštěvě Rakouska v roce 1998 zvolil papež jako hlavní myšlenku "Veni Creator Spiritus"
V ekumenickém dialogu je třeba vydat svědectví, že katolíci nikterak nezanedbávají kult Ducha svatého (pokoncilní setkání v Prosetíně)
Zajímavé svědectví Jana Husa: Marii se svěřil Duch svatý!
teologie charizmat cesta k Duchu svatému 5.8.1998
Duch svatý je duší církve a duší naší duše! 8.7.1998

A 8
dvojí jurisdikce sv. Cyrila a Metoděje
impuls Ducha sv. pro dnešek
aplikace can. 750,2 na koncil vatikánský - rozsah definitivního magisteria na koncil a další dokumenty
Motu proprio "Ad tuendam údem" v praxi (18.5.1998) - v čem se zvláště toto nařízení projeví v pastoraci?
Právo je pro člověka a pro církev
· nebezpečí přehnaného západního iuridismu
· Láska především! (B. Häring)
· Dobro je třeba konat dobře! (M. Wardová)
· etická priorita v každém právním postupu

Motu proprio, "Apostolos suos" 21.5.1998
teologická a právní povaha biskupských konferencí
vážné obavy kard. Ratzingera v roce 1985 (poučení z doby nacismu)
důležitost právní kontinuity pastorální
nebezpečí pastorálního neojansenismu
Synodální konvergence včera a dnes:
Vaticanum I - jasné učení o primátu římského papeže, primát lásky - základ primátu právního Vaticanum II - jasné učení o moci biskupské, dimenze kolegiální
úkol budoucnosti: jasné učení o laicích nejen povinnosti, ale také jasná práva
křest je více než úřad papežský (Jan Pavel II)
jasné hranice subsidiarity

A 10
Maria věčně přítomná v tajemství Krista RH 19
Všichni věřící, zvláště teologové, ať se zcela svěří přímluvě bl. Panny v úsilí o hlubší teologické pochopení "Communio" EcCo 19
Mariánské básně Jar. Seiferta: Slza na řasách Panny Marie (z května 1945), Třeboňská Madona
Mariiny podpisy v dějinách církve: Efez r.431, Hostýn r.1241, Vídeň r.1683, Lepanto r.1571, Stalingrad 2.2.1943, Praha 21.11.1989 (výzva kard. Tomáška). Totus tuus!
Zajímavá mariánská svědectví Jana Pavla II. (Překročit práh naděje)
Boh. Balbín: Milá byla Maria Čechům...
sv. Bernard: De Maria numquam satis!
Jan Hus: Marii se svěřil Duch svatý; Maria je větší než každá chvála
Maria v tradici cyrilometodějské: Křtiny v Mor. Krasu - Vallis Baptismi prastarý kontakt, Velehrad - Žarošice - Šaštín
Václav Renč - Popelka Nazaretská, Pražská legenda, Loretánská litanie
Zuzana Renčová: Mariánské básně pro májové,
Aeternus, quia purus (nápis na hradě Perštýně)
Nemo incredulus nisi impurus (Augustin - Lacordaire)
"Mater ter admirabilis" ve spiritualitě našich Dcer Božské lásky a ve hnutí schönstadtském
Historie Mariánských družin u nás (sv. Edmund Campion)
Maria v životě Felixe M. Davídka
Cultus Mariae - potissimum instrumentem evangelizationis
Stará a nová poutní místa v naší české spiritualitě
Mariánské kněžské hnutí (P. Gobbi u nás)
Církev se stává matkou jako Maria přijetím Slova DoVi 66
Maria v dvojím rytmu našeho vykoupení DoVi 63

A 11
Credo vitam! - závěr návštěvy sv. Otce v Rakousku 1998: neoddělujme život časný od života věčného!; "unitas vitae" má dimenzi eschatologickou
neděle je také DIES DIERUM (DiDo V.) - ap. list Dies Domini 31.5.98
eschatologická dimenze každé neděle a svátků
Duch svatý - duše církve - duše naší duše - záruka našeho zmrtvýchvstání a nebeské blaženosti 8.8.1998
· probudí vaše smrtelná těla svým Duchem... (Řím 8,11)
· obklopeni jednotou Ducha svatého jako poutem pokoje všichni budou jedním Tělem a jedním Duchem (Řehoř Naz.)
Moje zkušenost s dekorporací: svědectví Valentina Švarce z Brna-Mokré Hory, moje svědectví z roku 1961
Eschatologie kard. Ratzingera
Znepokojení OSN nad vzrůstem sekt 1998; co je základem tohoto neklidu a hledání?

A 14
dvě největší priority: naše univerzita (IZKONY) naše vlastní televize další rozvoj našeho radia PROGLAS
cyrilometodějská vize církve u nás (Hora sv. Klimenta 27.7.1998)
zkušenosti s alternativním studiem v době nesvobody; nová nutnost alternativního studia
Vat. II v kontextu všech koncilů: církev je církví všech koncilů (kard. Tomášek 1985)
Institut sv.Cyrila a Metoděje - jako personální prelatura (can. 371), jeho naddiecézní charakter EcCo 16
zřízení teol. katedry "Církev dnes" - příklad obnoveného studia v Olomouci 1968 (Dr. Boh. Zlámal)
odstranění všech manipulačních retardací v církvi - KAIROS
stálé hledání neprošlapaných nových cest v úsilí o povolání (OT 2) - realizace v době nesvobody je příkladem - OVES (Ep. Schaffran)

A 14a
Několik poznámek k otázkám Jiřího Hanuše:
1. Jde o tři dynamické stupně
· místní církev-základní místní společenství
· křesťanské společenství-společenství všech křesťanů jako základ ekumeny
· křesťanská obec-vnitřně propojené společenství všech diferencovaných celků tvořící jedno tělo mystické i viditelné společenství lásky
2. jiný model je jasně stanoven a má právní i teologický základ v kodexu a mnoha jiných dokumentech
· zvlášť upozorňuji na studijní text našeho sněmu prezentovaný Ctiradem Pospíšilem: List kat. biskupům o některých aspektech církve pojímané jako communio (vydaný Kongregací pro nauku víry 28.5.1992) EcCo 16
3. jsem přesvědčen, že celá tato otázka bude optimalizovaná. Za to se vroucně modlíme a děláme, co je v našich silách. Vzorem naší naděje je vyznání kard. Suenense: Credo in Spiritum Sanctum!
4. apoštolská posloupnost má mnoho dimenzí, jejich priority studují teologové. "Úřady" jiných církví mají základ v teologii křtu, která je společně uznávána
5. communio in sacris, zvláště eucharistická, je na postupu, jak to dokazují ekum. direktáře a pevně doufám, že dosažení cíle již není příliš vzdálené
6. církev západní i východní tvoří jeden celek. Není třeba něco zdobrovolňovat. (každý celibátník přijímá celibát dobrovolně!) Je spíše žádoucí praxi východní i západní integrovat. Vize cyrilometodějská není nějaká iluze. Jako přesvědčený celibátník nemám obavu a věřím v mimořádný rozkvět praxe celibátní
7. mají spíše ráz konstruktivního dialogu, jak to dokazuje historie a zvláště výsledky ekumenického úsilí
8. "Unus mediator Dei et hominum homo Jesus Christus" (l Tim 2,5) Vše ostatní z toho vyplývá. V tom je ekumenický consensus.

A 14b
Náš plenární sněm v kontextu historickém
1. církev v plánu Božím
2. církev v dějinách spásy
3. církev ve svých dějinách od Letnic
4. logika II. Vat. koncilu vyjádřená osmi kapitolami LG, v pokoncilních synodách, v encyklikách papežských, v ostatních dokumentech magisteria
5. relatio finalis zvláštní synody 1985
6. světlo millenia (Tertio adveniente millenio)
7. konvergentní dynamika svobody trinitární, antropologické, kosmické, eschatologické, ekumenické; aspekt cyrilometodějský
8. skromný, ale upřímný přínos našeho plenárního sněmu

A16
Obnovení trvalého diakonátu (LG 29) stejně jako celé dílo II. Vat. koncilu je dílo Ducha svatého. Ve formaci i životě jáhnů by měl být tento prvek zvláště zvýrazněn.
Velké historické svědectví církve v charitní péči je obohaceno návratem k této praxi. Jáhni oživují vědomí, že četné oblasti překonají sekularizaci. Přítomnost jáhnů není ničím nadbytečným. Absence jáhnů v životě církve a světa je veliké ochuzení. Absence jáhnů je vlastně absencí samého Krista
Krize v oblasti školské, ve zdravotnictví a v sociální péči souvisí s absencí jáhnů.
Ustanovení prvních jáhnů je dokladem zajímavé konvergence křesťanské svobody směřující k plnosti služby.
Bylo by velmi zajímavé, kdyby naši jáhni měli svůj časopis, aby jejich skrytá činnost byla více zviditelněna a lépe chápána.
Situace církve u nás je taková, že platí věta: Církev u nás zachrání jáhni, katecheti a nadšení laici.
Služba Slovu a diakonie lásky je stále zaměřena nejen k tradičním úkonům, ale velikým přínosem jáhnů je hledání a zpřístupnění neprošlapaných cest.

A17
Je stále třeba rozvíjet a prohlubovat pozitivní pohled na tři základní řeholní ideály
Chudoba = nejen něco nemám, něco dávám, ale získávám vyšší majetek. Mt 19,29 ..dostane stokrát více; Mt 5,3 jejich je království nebeské (nejen bude!)
Logika spásy = spásonosné sebedarování Dovi 11
Chudoba je přitažlivá i dnes, protože profil sobce je nejen křesťanům, ale všem lidem odporný
Čistota není jen rozhodnutí pro celibát a opuštění rodiny, zřeknutí se radostí a krásy společenství rodinného, ale je to vstup do vyšší radosti a plnosti krásy společenství duchovního, které má dimenzi transcendentální
Askeze není jen odříkání a umrtvování, ale vítězství a vnitřní radost
Teologie blahoslavenství je plná světla, radosti a naděje!
Ideál poslušnosti není ztrátou identity a seberealizace, ale cesta k plnosti lásky a služby. Jde o vyšší prvenství a nalezení sebe sama Zlaté pravidlo křesťanské antropologie: Homo seipsum plene invenire non potest nisi per sui ipsius sincerum donum GS 24
Ideály řeholní jsou zakotveny ve svatém křtu a mají platnost univerzální. Řeholní radikalismus je službou pro všechny křesťany. Kde mizí tyto ideály evangelia, tam mizí křesťanství. Christianus evanescit
Zasvěcený život patří k samému srdci církve.. 20.6.1998 St. Pölten
Zasvěcený život vyjadřuje podstatu křesťanského povolání a vnitřní sílu celé Církve 20.6.1998
Aspekt cyrilometodějský-největší dobrodinci Slovanstva!

A18
teologie impulzů Ducha svatého je všude a u všech křesťanů velmi důležitá, ale zvláštní poslání má ve spiritualitě laiků evangelizační dynamický pohyb (Mt 28,19 - jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky) byl vždy životním posláním církve, ale dnes je klíčový pro záchranu světa
bez nadšené angažovanosti laiků se tento pohyb nedá plně realizovat. Poslání laiků je nezastupitelné
Moje vlast je bohatá, snad nejbohatší země světa. Můžeme si mnoho dovolit, ale jedno si dovolit nemůžeme: ztratit jediný talent, jedinou hřivnu -prez. J. Kennedy ve svém prvním projevu.
nadšená a radostná péče o formaci laiků je vážnou prioritou duchovní správy a života celé církve
nestačí oznámit úkoly a připomínat závaznost poslání laiků. Je třeba také přesně právně vyřešit jejich práva ve světle křesťanské apoštolské svobody, autonomie a hlavně subsidiarity
úřady laiků založené na křtu a biřmování, mohou získat od Církve skrze biskupa uznání bud'to oficiální nebo pouze de facto. 5.8.1998
Pod vedením Ducha svatého vstupuje křesťan do "duchovního prostoru", ve kterém se uskutečňuje rozhovor s Bohem. Otázky, které člověk klade Bohu, jsou i vlastně výzvy, které Bůh probouzí v nitru člověka... 20.6.1998 St. Pölten

A19
Apoštolský list Dies Domini z 31.5.1998 je ve všech svých pěti částech prohloubeným impulzem Ducha svatého
1. Dies Domini - oslava díla stvoření (Jan 1,3 Ge 1,1 Ge 2,2 Ge 2,3 Ge 20,8)
2. Dies Christi - den vzkříšení Pána a daru Ducha (týdenní cyklus - rytmus života - nová sobota - den nového stvoření - obraz věčnosti - den světla - den víry - den křesťanské identity; srdce neděle: eucharistické shromáždění)
3. Dies Ecclesiae - Mt 28,10 lKor 10,17
· den společenství - den jednoty - den svatební cesty církve
· den naděje - den slova Božího - den bratrského setkání
· den radosti a blaha - den liturg. aktivity
· den mše svaté - den setkáni s knězem - (úkol médií)
4. Dies hominis - den radosti. odpočinku a solidarity; plnost radosti - naplnění teologie soboty; den odpočinku - den solidarity
5. Dies dierum - den smyslu času (Kristus Alfa a Omega - logika církevního roku)
Závěr: duchovní a pastorální bohatství neděle

personální pohled na celou liturgii
překonat prevalenci slov, věcí a symbolů
hlavní terna liturgie: ŽIVOT
Credo vitam! (Závěr návštěvy Rakouska 21.6.1998)

A 20, CD 20
personální pohled na celé Písmo svaté
Bůh vyjevuje své tajemství a svůj dobrotivý plán KKC 50
božská výchova = zvykat si jeden na druhého (sv. Irenej) KKC 53
Divina eloquia cum legente crescunt (sv. Řehoř Vel.)
· Boží slova rostou zároveň s tím, kdo je čte KKC 94
· Toto možno nazvat velmi zajímavou biblickou konvergencí · Tuto konvergenci můžeme přenést i na magisterium církve! (Lk 8,11 slovo Boží je semeno, Ja 14,26 Duch svatý vás učí všemu)
scriptura - anima universae theologiae OT 16
Překlad Jeruzalémské bible
· vynikající dílo manželů Halasových a jejich spolupracovníků;doporučuji hlubší poznání tohoto projektu
· vhodným referentem by byl pro náš sněm Dr. František Halas CD 20
· význam má hlavně bohatý a přiměřený komentář
komentář Františka Sušila je stále v mnoha směrech aktuální vynikající exegetický a asketický přínos díla Dr. Josefa Hrbaty možnost vlastních liturgických cyklů z Písma svatého - uvažujme o vytvoření biblických týmů pro tento úkol
Bible Kralická v aspektu cyrilometodějském - základní terminologie a staré překlady byly využity; první vydání mělo všechny naše biblické knihy - to je často neznámo našim evangelíkům! ekumenické vydání z roku 1985 doporučené předmluvou kard. Fr. Tomáška
cyrilometodějský odkaz Proglasu : naše největší duchovní zbraň Nahé jsou národy bez knih...(verš 80-89)

A21, B21
Teologické genitivy z proslovu sv. Otce 20.6.1998 v Rakousku k autoritám občanské společnosti a diplomatickému sboru
1. umění míru (die Kunst des Friedens) - jde o vážný úkol sjednocující se Evropy
2. padlo rozdělení Evropy, ale srdce zůstává prázdné; nestačí naplnit ruce jen hodnotami materiálními; člověku nestačí "Panem et circenses!"
3. ztrácíme orientaci a máme strach z budoucnosti Orientierungslosigkeit und Zukunftsangst, nebezpečí euroskepticismu a frustrace
4. bez obou částí plic Evropa nemůže dýchat; nejde o rozšíření evropské Unie na východ, ale o skutečnost celé Evropy (Osterweiterung-Europäeisierung)
5. Evropo, otevři bránu pro Krista! 22.10.1978
6. usmíření s Židy - patří k základním povinnostem v Evropě
7. realizace sociálního učení církve CA 53
8. nejen globalizace politická a ekonomická, ale globalizace solidarity otevřená pro všechny země a přistěhovalce
9. odstraňovat nezaměstnanost v duchu myšlenky "práce je pro člověka" a nikoliv člověk pro práci v duchu encykliky Laborem exercens z roku 1981
10. kultura života, nikoliv kultura smrti!
nový interrupční zákon v Rakousku = krvácející rána srdce - Jan Pavel II. problém euthanasie - velké nebezpečí pro všechny fáze lidského života
Svědectví ministra Zd. Nejedlého o statečnosti a obětech kněží v době nacistické okupace
Mimořádná postava kněze - mučedníka (nikoliv sebevraha!) ing Přemysla Coufala, žáka Dr Františka Cinka a biskupa Pavla Hnilicy. Nelidsky zavražděn v roce 1981
Významné svědectví kardinála Charles Journeta pro sv. Otce Pavla VI. v roce 1969 o podzemní strategii v naší vlasti (předal Stanislav Krátký při své studijní cestě ve Švýcarsku 1969)

A 22, B 22
Dokumenty o rodině z kongresu v Rio de Janeiro 1997 (publikovány péči brněnského biskupa)
Cherchez la femme! – tajemství velikosti i pádu ženy dnes!
Při řešení všech otázek problematiky sexuální i rodinné nepřehlédněme dimenzi patologickou: nemoc je třeba léčit, ne trestat!
Neojansenismus proniká i do zpovědní praxe a poučování. Ježíš nepřišel svět soudit, ale spasit. Opravdová přísnost vždy musí hledět především na sebe.
Je snadné soudit a odsoudit, ale je těžké léčit a zachránit.
Nejdůležitější úkol v duchovní správě je získat pro růst duchovního života. Tuto změnu působí především Duch svatý.
Celá kultura je nemocná – duchovní ekologie pláče.
Dar rozumu – vnitřní intuice – inteligentiae. Nad radostí nedovolenou a hříšnou zvítězí jen radost svatá!
Cesta dimenzi pozitivních je důležitější než všechny příkazy a zákazy. Právní inflace je urážkou evangelia!
Chceme, aby lidé mluvili, ale nemáme nikoho, kdo by je učil duchovní mateřštině.
Mnoho našich současníků ztratilo Boha jako Otce. Proto jim také schází mateřská řeč víry. Pomozte jim, aby se znovu začetli do slabikáře víry. 20. 6. 1998 St. Pölten.
Sympatie, účast a láska patří k základnímu slovnímu pokladu, kterému rozumí každý. Na nich je možno založit gramatiku života, která lidem pomáhá slabikovat si v Duchu svatém plán, který s nimi Bůh má. 20. 6. 1998 St. Pölten.

A 23
Co nám obzvlášť leží na srdci? Máme jedinou možnost: pokorně se obrátit na našeho Pána a Mistra Jde 9, B 23
Tři nerozdílné dary a úkoly církve:
1. abychom se naučili znát a milovat Ježíše
2. abychom oduševněni Kristovým Duchem učili se znát a milovat Ježíšova Otce, Otce nás všech.
3. abychom se podíleli na Otcově a Synově lásce oduševněni Duchem tím, že se učíme znát a milovat člověka. Jde 10
Personální pohled na výchovu: v tajemství Nejsv. Trojice vidíme Boha v člověku, a tak Bohu sloužíme. Výchova = pokračujeme v Duchu ve zpřítomnění Ducha. DoVi 26
Cesta církve – člověk RH 13
Odpovědnost za pravdu. Poznat, předat, hledat stále nové cesty (pluralismus cest); vydávat svědectví – rodinná katecheze – růst a vyzrávání. RH 19
Rys mateřské lásky Matky církve, Matky naděje – cesta k novému adventu lidstva. RH 22.
Příklad letního tábora Radost
· systematické vedení z generace na generaci
· toto téma navrhuji jako další na náš sněm
· zvláštní rys této práce: propojení generací – lék na dnešní atomizované rodiny
· navrhuji k této studii a vedení dialogu na toto téma P. Františka Fráňu, spirituála biskupského gymnázia ve Žďáru n. Sázavou
Největší priorita: úsilí o zřízení naší univerzity IZSKONY
· podle nového univerzitního zákona z r. 1998
· stačí minimální rozsah, který poroste
· i největší řeky mají maličké prameny
· tato priorita má mimořádnou dimenzi cyrilometodějskou – začátky jdou do doby nacismu a totality.

A 24
Základní pravidlo pro postavení, život a formaci kněží:
· personální pohled ve světle tajemství nejsv. Trojice
· nejde o něco, ale o Někoho
· kněz je služebníkem celé nejsv. Trojice v tajemství církve. Společenstvím ke společenství: církev začala v tajemství lásky Otce, Syna a Ducha svatého. Toto tajemství pokračuje v tajemství církve. LG 1
Fraternitas in unum animata (sv. Cyprián) LG 28.
Vita communis. Diecéze = základní a prioritní tým. V makrodiecézích je toto společenství takřka znemožněno.
Týmové farnosti – signum temporis a naděje církve.
Meditace nad pastýřským listem papeže Jana XXIII. Jde 75. Sen jednoho člověka zůstává snem, ale…
1. zákaz protievangelních titulů
2. dovést k cíli ekumenické dialogy
3. aktivní kolegialita
4. stará praxe potvrzování biskupů
5. vnitřní dialog v církvi.
6. zákaz tabuizace
7. církev – svátost spásy a uzdravení všech. Jde 85.
Opravdu eucharistická církev – sloužící a pokorná, smířená a smiřující. Jde 96.
Ve svátostné oblasti nemůže laik nikdy nahradit to, čím se vyznačuje kněz. 20. 6. 1998 St. Pölten.
Kněžský stav není dožívající model, nýbrž povolání, které má budoucnost. 20. 6. 1996.
Sv. Cyril, Metod, Gorazd na tom byli o mnoho hůř jako my. Pracovali v prostředí intrik, zrady, vězení, změn papežů a panovníků – bez faxů, Eurotelu a internetu. Sedřeli se pro nás, ale zůstali věrni církvi. Jejich mise skončila fiaskem, zasazené semeno však přineslo stonásobnou úrodu. (Josef Mikloško 26. 7. 1998 na hoře sv. Klimenta)

A 25
Druhá tvář naší společnosti má opravdu velmi pochmurný výraz. Mnoho lidí v naší zemi je zneklidněno, zklamáno nebo dokonce znechuceno. Mnoho lidí si myslí, že – demokracie, nedemokracie – opět jsou u moci lidé nedůvěryhodní, kterým jde víc o vlastní prospěch než o zájem obecný.
Proklamovaný ideál úspěchu a zisku byl zesměšněn, protože jsme dopustili, aby tu vznikl stav, v němž co nejúspěšnějšími se stávají ti nejnemravnější a největší zisk mají nepotrestatelní zloději.
Základna je protunelovaná, protože se nerozvíjela – ateisté mi to prominou – v přísném klimatu Božích přikázání. (Václav Havel 9. 12. 1997)
Vojtěch se narodil v Čechách v čase ještě blízkém období, kdy sv. Cyril a Metoděj začali evangelizovat Slovany. Podle příkladu těchto dvou významných předchůdců dokázal spojit duchovní tradice Východu a Západu. (Jan Pavel II. Dopis prezidentům, Hnězdno 3. 6. 1997)
Svatý Vojtěch zůstává neporovnatelným inspirátorem pro ty, kteří dnes pracují na výstavbě obnovené Evropy věrni svým kulturním a náboženským kořenům. 3. 6. 1997.
Velmi důležitou institucí pro vzdělávání všech sociálních i politických pracovníků, kteří by dovedli dát i naší ekonomii vnitřní náplň a odvahu, bude určitě plánovaná univerzita IZKONY, která umožní kvalitní a komplexní vzdělání. Diletantské a útržkovité vědomosti dnes nestačí nikde. Náš společensko-hospodářský život tuto prioritu jasně vyžaduje. Neváhejme, začněme!
K vybudování nové Evropy je třeba mnoha rukou, ale především srdcí, která nebijí pouze pro zisk a pro peníze, ale pro Boha a pro lidi! 19. 6. 1998 Salzburg.

A 26
V dopise prezidentům, kteří se zúčastnili svatovojtěšského milénia v Hnězdně 3. 6. 1997 připomněl JP II. Evangelizační dílo sv. Cyrila a Metoděje, kterým se podařilo spojit duchovní tradici východu i západu. Biskup Vojtěch z toho odkazu čerpal a trvalý vliv Vojtěcha pochází ve velké míře ze souladu realizovaného mezi rozdílnými kulturami, které asimiloval.
Když evropský kontinent půjde po těchto cestách, dokáže svoji věrnost těm, kteří položili základy jeho kultury a splní svoje staleté poslání ve světě. 3. 6. 1997
Gorazdovy dny, které se v roce 1998 slavily na hoře sv. Klimenta již poosmé, jsou pěkným a iniciativním setkáním Východu a Západu a podávají stále nové inspirace pro vizi církve v dimenzi cyrilometodějské.
Veliké bylo oje očekávání, když jsem se dostal do kontaktu s velkolepým ekumenickým patriarchou Athenagorem. Jako důležitý krok ke znovusjednocení mi doporučil neúnavné angažmá ve prospěch lidštější pastorace rozvedených. Bernhard Häring Jde 65
Cyrilometodějská dimenze ekumenického dialogu s východními křesťany čeká stále na své plné rozvinutí a patří k výrazným znakům vize církve ve třetím tisíciletí.
Velikým úkolem našich řeckokatolíků je věrnost východní identitě, která určitě patři ke konvergentní integraci římského centralismu. Petrova služba je tak jedinečná, že se nemusí této integrace nějak obávat. Proto byla cesta CM do Říma tak úspěšná.
Filioque – legitimní komplementace, která společenství v jedné víře nejen neohrožuje, ale spíše může obohatit. 29. 7. 1998
Zaslat reakci na tento text.