ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Liturgie české církve

Zápis ze zasedání odborné liturgické komise tématické sekce přípravné komise Plenárního sněmu katolické církve v ČR dne 21. 4 1998 v Praze – Dejvicích, Thákurova 3

Přítomni: Ing. Zdeněk Demel, PhDr. Markéta Koronthályová, doc. Dr. Františck Kunctka, prof ThDr. Jan Matějka, Mons. Jiří Mikulášek, Mgr. Václav Pícha, Mgr. Karel Pompe, ThDr. Antonín Sporer, Mgr. Maric Trtková, Marek Výborný

Po vyslechnutí všech návrhů byly podněty shrnuty do 10 tématických okruhů a dohodnuto personální obsazení při jejich zpracování:
1. Liturgie - slavnost věřících a slavení víry (Kunetka)
2. Permanentní liturgická formace (Trtková)
3. Inkulturace liturgie (Mikulášek)
4. Prekatechumcnální bohoslužba, misijní charakter liturgie (Demel)
5. Služby v liturgickém shromáždění, žena v liturgii (Koronthályová)
6. Liturgická hudba a zpěv (Pompe)
7. Liturgie a ekuména (Výborný)
8. Nedělní slavení liturgie - eucharistické i jiné (Pícha)
9. Znamení v liturgii (Sporer)
10. Ediční činnost (Matějka)

LITURGIE - SLAVNOST BOŽÍHO LIDU

1. Liturgie je dialogické dění, ve kterém se děje setkání Boha a člověka. Bohoslužba - služba Boha člověku a služba člověka Bohu. 2. Tento dialog probíhá v atmosféře víry. Ze strany člověka je třeba připravenosti a otevřenosti. Pokud tento postoj chybí, je často uplatňováno magické a ritualistické chápáni bohoslužby.
Pro praxi: zvážit podmínky pro připuštění ke slavení křtu dětí, uzavírání manžclství, slavení eucharistie při pohřbu, kde většina účastníků je církvi odcizených apod.
3. Subjektem (nositelem) liturgického slavení je "Christus totus" - t.j. Kristus spolu s církví. Je třeba stále probouzet vědomí, že každý věřící, a tedy i celé shromáždění je „liturgem" (KKC 1144). Liturgii slaví hierarchicky uspořádaný kněžský, prorocký, královský Boží lid. Ůčast každého člena církevní obce na její bohoslužbě je jeho podstamým pnnosem životu místní církve.
4. Středem liturgického života obce je nedělní slavení eucharistie. Zde se obec shromažďuje v Duchu svatém kolem vzkříšeného Pána a „skrze něho, s ním a v něm" vzdává chválu a dík Otci.
Jestliže hovoříme o účasti na nedělní eucharistii jako povinnosti (obligatio - CIC 1147), pak musíme hovořit také o právu věřících na toto slavení. Neslaví-li obec nedělní eucharistii, je to pro jeji existenci a životnost ohrožující. Je třeba udělat vše pro to, aby pokud možno všcm církevním obcím bylo nedělní eucharistické slavení umožněno.
Nepřijatelné řešení: zvyšování počtu mší celebrovaných jedním knězem. I trinace je už krajním řešením, větší počet zásadně nedovolit. Nevhodné řešení: věřící se dopravním prostředkem přepravují na mši mimo svou farnost. Oni však mají žít jako církev v místě a slavení nedělní eucharistie k tomu neodlučitelně patří.
Navrhované řešení: kvalitní pastorace nových kněžských povolání. Kromě ordinování svobodných mužů přistoupit i k ordinaci osvědčených ženatých jáhnů na kněze.
5. Při liturgii se děje "epifanie" církve. Církev se zjevuje jako Kristovo tělo, a to zvláště tehdy. je-li při liturgickém slavení zjevné rozdělení služeb v subsidiaritě. Služby, které neplynou „ex ordine", ale jsou předávány ustanovením (institutione), jsou služby laiků, nikoli kleriků. Zde rozlišeni mezi mužem a ženou nemá smysl, je proto třeba zvážit toto.
a) služby lektora a akolyty udělovat ženám i mužům bez rozdílu (srov. L, Holý. Lektorát a akolytát žen? Pastorační středisko, Praha 1997),
b) zavést liturgické ustanovení i pro další služby: kantor, sakristán (ostiář), katechista (didaskalos) apod,
c) uvažovat o znovuzavedení diakonátu žen.
6. Protože se liturgie děje pod viditelnými znameními, je třeba stále rozvíjet v účastnících cit pro symbolické vidění a jednání. Celé uspořádání liturgického prostoru. užívání postojů, gest, přírodních prvků, nechť je konáno tak, aby výše zmíněnému napománalo.
7. Slavení jednotlivých svátostí a svátostin. Pastoračně - liturgická problematika je tak široká, že by zřejmě zasloužila zvláštní předlohu.

Literatura:
Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona, Praha 1985
N.B. V seznamu pramenů a literatury PPPS není Písmo vůbec nikde zmiňováno. Evangelium je však pro sněm základním pramenem, vždyť v jeho světle máme vykládat znamení doby!
Dokumenty II. Vat. koncilu, Praha 1995.
Katechismus katolické církve, Praha 1995, čl. 1066 - 1209.
Enchindion documentorum instaurationis liturgicae (ed. R. Kaczynski), 3 sv., Tonno - Roma 1976 - 1997.

Zpracoval: František Kunetka

Možné návrhy k permanentní liturgické formaci

Nutnost formace všech věřících k aktivní účasti na liturgii se projevuje už v učení II. Vatikánského koncilu. Často však zůstalo u základního naučení se liturgických změn bez hlubšího vnitřního pochopení jejich ducha. Dochází pak čím dál více k odcizení a je zde znemožněno opravdu hluboké vnitřní prožívání Kristových tajemství v liturgii. Je potřeba se tedy znovu vrátit ke kořenům a vyučovat sebe i jiné a znovu pronikat k tomu, co daná liturgická událost zpřítomňuje.
Permanentní liturgická formace by mohla probíhat v různých skupinách věřících, u každé skupiny jí vlastním a přijatelným způsobem. Věřící se naprosto přirozeně rozdělí do těchto skupin podle svého místa a druhu služby v církvi. V tomto smyslu bych tedy viděla několik základních skupin věřících. Jsou to především studenti teologických fakult, dále pak všichni současní kněží a jáhni. V neposlední řadě pak vlastní farníci.

STUDENTI TEOLOGICKÝCH FAKULT
Napsala jsem v první řadě studenti teologických fakult, a to proto, že právě oni jsou nositeli nových myšlenek mezi lidi, ke kterým jsou poslaní ke službě. Jejich nespornou výhodou je jejich mládí a pružnost ve formaci.
Na tomto poli jsou zatím ještě velké mezery. Bylo by dobré dát větší prostory praktickým cvičením z liturgiky. Právě na teologické fakultě jsou největší možnosti se s těmito věcmi seznámit, případně si některé věci v praxi vyzkoušet a mnoho věcí se naučit, získat základní zkušenosti.
Jednou z možnosti by byly například již zmiňované praktické cvičení či semináře z liturgiky, dále je velkou možností pastorační praxe studentů o prázdninách, i když si myslím, že je velkou chybou, že do této praxe nejsou začlenění způsobem jim vlastním i studenti teologie nesměřující ke kněžství. Tímto způsobem by se postupně mohlo předcházet spoustě problémů, které vznikají při uvádění pastoračních asistentů do jednotlivých farností. Tato praxe by mohla nesmímě posloužit jak farářům, tak budoucím pastoračním asistentům.
Dále budu vycházet z praxe teologické fakulty v Olomouci, na které probíhá každý týden speciální mše právě pro studenty teologie, převážně laiky. Zde je také velký prostor pro rozvíjcní liturgických aktivit studentů, i získání základních liturgických zkušeností v praxi v důvěrném kruhu vlastních kolegů a učitelů.
V neposlední řadě si myslím, že teologická fakulta by se měla více zapojit do života celé akademické obce, a to i co se liturgické formace týká. Říkám-li teologická fakulta, nemyslím samozřejmě jenom učitele, ale především studenty podporované vyučujícími. Obrovské možnosti se otvírají především při studentských kostelích, dále mezi středoškoláky. ale i mezi celou akademickou obcí, třeba na poli ekumenismu i jiných.
Teologická fakulta je jedním z nejlepších míst komunikace a spolupráce mezi budoucími kněžími a studenty nesměřujícími ke svátostnému kněžství, kteří budou jednou možná s nimi spolupracovat jako pastorační asistenti, nebo katecheti, či jiní spolupracovníci. Zvláštní skupinou mezi studenty teologických fakult tvoří seminaristé, tedy studenti. směřující ke svátostnému kněžství. Zde bych jen velice krátce doplnila. Obrovskou možnost liturgické formace mají samozřejmě v rámci semináře. Je zde také veliká možnost působení při každodenním slavení Eucharistie v seminární kapli. Myslím si, že seminář měl tyto mladé lidi formovat v duchu spolupráce s ostatními věřícími.

KNĚŽÍ
Kněží a především faráři jsou skupinou věřících, kteří v prvé řadě určují ráz liturgického slavení. Proto je potřeba věnovat jejich výchově k liturgii obzvlášť velkou pozornost. Většinu návrhů pro liturgickou výchovu budoucích kněží jsem popsala viz výše, ve skupině "Studenti teologických fakult“. Doplnila bych pouze několik věcí. Určitě by nebylo špatné několikrát do roka organizovat liturgické setkání kněží, ať už děkanátu nebo celé diecéze, při kterých by se mohli vzájemně obohacovat - získávat nové podněty pro zpestření liturgie. Některé podněty by mohli získávat z teologických fakult, kde je dostatek času pro rozvíjení některých prvků a nacházení nových cest, na což většina farářů nemá čas.

FARNÍCI
Farníci jsou nejširší skupinou věřících, kteří se účastní liturgie, a také skupinou nejméně informovanou a k liturgii vychovávanou. Proto musíme jejich liturgické výchově věnovat zvláštní pozornost. Toto by měli mít na starost především faráři a jejich pomocníci z řad laických studentů teologie. Formy této výchovy mohou být různé. Jedná se především o homilie, katecheze, formace v různých společenstvích, ale také společné prožívání různých liturgických událostí. Velice moudré je také zapojovat co nejširší počet věřících do liturgie formou služeb. Ještě zdaleka nejsou využity možnosti, které II. Vatikánský koncil nabídl. Pro upevnění vzájemného společenství je vhodné také podporovat mše v menším okruhu lidí, například pro různé věkové skupiny. Velice důležité je začít s výchovou k liturgie už od dětství. Trpělivě vysvětlovat dětem různé liturgické symboly, aby jim byly srozumitelné a nebyly jen prázdným obřadem, který musí absolvovat jako splnění náboženské povinnosti. Pro tuto příležitost jsou velice vhodné tzv. mše pro děti. Katecheta může dětem při hodinách náboženství nebo na jiném vhodném místě vysvětlit jednotlivé prvky mše a dialogem s dětmi je připravit na slavení liturgie. Při samotném liturgickém slavení může kněz vyzdvihnout určité prvky mše a přiblížit je dětem. Už dětem je možno svěřovat různé druhy liturgických služeb. Nezanedbatelné je také podporovat i neeucharistická liturgická slavení, která jsou také nesmírně.důležitá pro život farnosti. Výchova k liturgii však nemůže probíhat jen na půdě kostela, ale také v rodinách.

Na závěr bych chtěla napsat, že každé liturgické slavení, a především eucharistická bohoslužba, jsou svátky jednoty. A tak jakákoliv výchova k liturgii i snaha zlepšit a obnovit liturgii vychází z dobrých lidských vztahů, komunikace a vzájemné lidské pospolitosti, která je utvrzená vírou.

LITURGIE A INKULTURACE

Při srovnání našich liturgických knih, včetně misálu např. s německými, se ukazují možnosti, které u nás nebyly využity (např. vložky do eucharistických modliteb podle liturgických dob) nebo varianty před „Hle, Beránek Boží…“. To vede buď ke stereotypu nebo k nežádoucí „lidové tvořivosti“. Také při udělování svátosti např. v Němcecku na konci svatebního obřadu předává oddávající na konci obřadu chléb, sůl a víno a svíci ke svatebnímu stolu, na Slovensku žehná snoubencům kříž, na který potvrzují svůj slib přísahou a odnáší si pak kříž domů. Ze sněmovních kroužků by mohly vzejít podněty, které by se daly využít při dalším vydání liturgických knih. Také mše pro zvláštní skupiny, např. při setkáních mládeže, by mohly mít určité prvkyvíce rozvinuté, např. při obětním průvodu.
Hlavní těžiště inkulturace by však mělo být v propojení lidových zvyků a obyčejů s liturgií, ať už v prožívání církevního roku (advent, velikonoce), nebo při slavení svátosti (např. rodičovské požehnání snoubencům před odchodem do kostela).
Klemens Richter ve své úvaze v knížce Liturgie a život vychází z rakouských poměrů , a tím naléhavěji vyznívají jeho slova v naší situaci: „Cílem liturgické obnovy po koncilu bylo znovu promyslet, změnit nebo i úplně vypustit všechno, „co docela neodpovídá vnitřní povaze liturgie“ (LK 21). Existovalo skutečně mnmožství druhořadých obřadů a zvyků, které se vy průběhu staletí vyvinuly ze zvyků a obyčejů lidové zbožnosti, a ty často zastíraly samo jádro každé liturgie, totiž osvobození a vykoupení ve smrti a zmrtvýchvstání našeho Pána. Proto bylo třeba všechny texty i úkony znovu uspořádat tak, „aby jasněji vyuadřovaly to svaté, čeho jsou znamením.“ Pokud to někdy vedlo k úplnému puštění některých obyčejů, nebyl to nikterak záměr koncilu. Naopak „církev má v úctě a podporuje krásné duchovní dědictví různých ras a národů. Všechno, co ve zvyklostech národů není nerozlučně spjato s pověrami a bludy, hodnotí příznivě, a pokud je to v její moci, plně to zachová.“ (LK 37)
Liturgie a zvyky patří těsně k sobě. Bez liturgie by neexistoval žádný církevní života a bez obyčejů by bylo obtížné, ne-li vůbec nemožné, rozvíjet v obci pocit sounáležitosti. Zvyky s bohoslužbami navzájem souvisejí jak svou podstatou, tak svým původem. Ve zvycích se rok Páně stává něčím důvěrně blízkým. V rámci roku Páně se zvyky vracejí do svého domova (Theodor Schnitzler). Vlastně by mělo být samozřejmostí, že nedělní slavení liturgie v obci aspoň při některých příležitostech a o některých dnech přechází do mimoliturgické (nebo paraliturgické) slavnosti, kde se společenství, utvořené kolem oltáře, navzájem spojuje v radostné a sváteční hře.
V naší době, kdy se rozpadají křesťanské tradice, které dříve téměř samozřejmě určovaly životní běh křesťanského společenství v jednotlivých dnech i v průběhu roku, je zvlášť naléhavé zkoumat, které formy mimoliturgické zbožnosti jsou ještě nosné. Kdo se neumí modlit soukromě, stěží se dokáže modlit liturgicky. I ten, kdo se nenaučí některé výhnamné doby – jako třeba Vánoce a Velikonoce – doprovázet vlastním prožitkem lidových obyčejů, si těžko uvědomí správnou hodnotu liturgie příslušného období. Už dnes tu máme generaci rodičů, která není s to předat svou víru dětem. To se dříve dálo přirozeným způsobem – mimo jiné pomocí zvyků. Nestačí ovšem slavit Mikuláše a mít v bytě adventní věnec a stromek. Přesto lze využít těchto obyčejů jako znamení křesťanské lidové zbožnosti, která zároveň odkazují ke smyslu liturgických slavností.“ (str. 178 nn.) Máme u nás ještě oblasti, kde mnohé zvyky dožívají, ale právě uvolněním pouta s liturgií a s hlubším proživáním víry trpí vnějškovostí. Mohlo by to být vděčné téma pro sněmovní kroužky: jak propojit liturgii v kostele s životem v rodině a s životem farního společenství, co na lidových zvycích je křesťanské a může napomoci k prožívání víry.

Prožívání církevního roku:
Advent: jak obnovit tradici rorátních mší, prožívání adventu v rodině, lidová pobožnost „hledání noclehu“.
Vánoce: jak využít nového zvyku předávání betlémského světla, spojit s nějakými zvyky obnovu manželských slibů na svátek sv. Rodiny.
Velikonoce: revize lidových pobožností a zvyků spojených s velikonočním Třídením
Na různých místech mají různé národy mnoho lidových zvyků spojených se slavním Velikonoc. A ty někdy více přitahují lidi, aby se shromáždili, než sama posvátná liturgie. Nelze to zavrhovat, neboť to může posloužit k vyjádření náboženského citu věřících. Ať tedy biskupské konference a místní ordináři dbají o to, aby takové obyčeje, které podporují zbožnost, byly pokud možno co nejlépe upraveny a zcela prodchnuty duchem liturgie, aby z ní byly nějak odvozeny a k ní přiváděly (Literae circulares de festis paschalibus, čl. 106)
Věřící mají být poučeni o zvláštní povaze Bílé soboty. Obyčeje a sváteční tradice pojené s tímto dnem, protože se dříve slavnost Veliké noci slavívala už na Bílou sobotu, mají být zachovány až pro velikonoční noc a následující den (tamtéž, čl. 76).
Udílení svátostí a svátostin:
Svátost manželství: zachovat funkci družby a obyčeje spojené s udílením rodičovského požehnání.
Benedikcionál: více využívat různá žehnání, např. žehnání domů a bytů (zvl. nových); seznámit se s různými žehnáními, která mohou konat laici, a využívat jich.

"Prekatechumenální bohoslužby"

Stručné zpracování jednoho z témat OLK plenárního sněmu.

O prekatechumenálních bohoslužbách se zmínil Joachim kardinál Meisner ve svém kázání 17.12.1997 při oslavách 50. výročí založení Německého liturgického institutu v Trevíru. Mimo jiné řekl, že pokud má být liturgie místem, na němž si má člověk zvykat na Boha", sotva to může být pro lidi vzdálené církvi či žijící dokonce v .protibožské atmosféře. klasická liturgie, ale spíše je třeba uvažovat o předliturgických formách. Nelze se stále více přizpůsobovat nedostatečné víře dnešních lidí, snažit se o jakousi minimální formu mše. Podle kardinála Meisnera je dnes třeba znovu uvažovat o jakési nové formě discipliny arcana, která by naše nejvnitřnější mysterium víry chránila před nevěřícím nebo ještě nevěřícím uchopením. Zde je třeba uvažovat o zavádění prekatechumenálních bohoslužeb, které budou pomocí lidem nacházejícím se před církví nebo na cestě k ní. Tím se bude moci zabránit přetržení kněží a též těchto lidi samotných, ke kterému dochází, když jsou hned bezprostředně uváděni do „mysteria fidei".
Kardinál Meisner však v té souvislosti upozorňuje na to, že bude třeba se chránit toho, aby tyto bohoslužby nebyly napodobením svátostného slavení. Dále uvádí, že by mohlo jít o tyto bohoslužby:
· modlitební bohoslužby pro děti a rodiče bez náboženského vyznání v den, kdy děti zahajuji školní docházku
· modlitební slavení v domovech důchodců pro staré lidi bez vyznání
· duchovní pomoc lidem stiženým katastrofami, jak jsou už dnes praktikovány u policie či hasičů
V úvahu by mohly přicházet též bohoslužby pro truchlící. Takové bohoslužby koná např. jednou měsíčně v kostele jedno blíže nejmenované evangelické Centrum pro pastoraci a komunikaci (v Rakousku?), přičemž účastníci mají možnost následného rozhovoru. Tyto bohoslužby nejsou určeny jen těm, kdo ztratili někoho z blízkých, ale též těm, kdo prožívají smutek z odloučení, rozvodu, z toho, že děti odešly z domu, že ztratili práci nebo že se museli rozloučit s jednou fází života. Takovéto bohoslužby, takovéto rituály pomáhají zpracovat smutek, a tak znovu začít. Psychologové upozorňují na to, že právě pro lidi, kteří se rozešli nebo rozvedli, chybí v naší kultuře pomáhající ceremoniály (obřady).
Jako jiný příklad lze uvést praxi, kterou v roce 1973 schválila japonská biskupská konference. Tato praxe vychází vstříc přání nekřesťanů a dává jim možnost uzavřít sňatek v katolickém kostele. Teologickým základem pro to jsou výpovědi koncilního dokumentu "Ad gentes" (12). Nekřesťané, kteří si přejí takové slavení sňatku, jsou považováni za prekatechumeny. Od nich se jako první předpoklad vyžaduje vysoká úcta k náboženství a dále to, že budou souhlasit s důkladným uvedením do tohoto slavení (v Tokiu je k tomu zřízeno zvláštní centrum). Snoubenci musí samozřejmě patřičně vyjádřit vůli k manželství (obsahově to musí odpov ídat státnímu zákonu) a musí být připraveni, podle vlastních sil naplňovat závazky vyplývající z uzavření manželství.
Obřad je veřejný a má tuto strukturu:
· Úvod: vstupní průvod, pozdravení, zpěv. modlitba
· Bohoslužba slova: biblická čtení, zpěvy, homilie
· Prohlášení manželské vůle
· Žehnání prstenů, navlékáni prstenů a požehnáni páru
· Zpěv, přečtení zakládací listiny vystavené k uzavření tohoto manželství (je též vedena sňatková kniha) a blahopřání novomanželům
· Děkovný hymnus

Negativní zkušenosti. že lidem šlo jen o náboženské divadlo, se vyskytly jen ojediněle. Převažují pozitivní zkušenosti, dokládající, že takové slavení má velký význam z misionářského hlediska.

(Zdeněk Demel. Teologická fakulta JU, Č. Budějovice 30/5/1998)

SLUŽBY V LITURGICKÉM SHROMÁŽDĚNÍ, ŽENA V CÍRKVI

Základní myšlenka:
Evangelní pojetí služby: "Kdo chce být mezi vámi první, ať je služebníkem všech". Evangelium nabízí "kariéru směrem dolů": Ten, kdo nejvíce slouží, je největší.“

Dvojí účast na jediném Kristově kněžství (KKC 1546nn)
Boží lid - tvoří všichni, kdo přijali křest a biřmování (Bohem povolaný, Duchem svatým svolaný, má od Boha úkol být nástrojem spásy světa) - všeobccné kněžství (služby laiků).
Služebné, hierarchické kněžství (sacramentum ordinis): jáhen, kněz, biskup

Církev, svátost spásy:
Církev je totiž v Kristu jakoby svátostí neboli znamení a nástroj vnitřního spojení s Bohem a jednoty celého lidstva (LG 1).
Církev byla už od počátku světa předobrazována a podivuhodně připravována v dějinách izraelského národa a ve Starém zákoně; když se naplnil čas, byla založena a stala se zjevnou vylitím Ducha; slavně bude dovršena na konci časů (LG 2).
Aby tedy Kristus splnil Otcovu vůli, uvedl v život nebeské království na zemi, zjevil nám jeho tajemství a svou poslušností uskutečnil vykoupení (LG 3).
Církev, v níž je Kristovo království již dnes tajemně přítomné, viditelně ve světě roste Boží silou (LG 3).
Dále viz. LG 4. 5. 7" 8'10'

Inkarnační struktura církve (LG 7):
V církvi maji ostatní svátosti svůj základ (SC 6). Je obrazem Krista, z toho vyplývá, že aktualizuje ve světě Kristovu činnost učitele, pastýře a kněze. Své poslání uskutečňuje liturgií, svědectvím a službou.

Liturgie v životě církve s ohledem na její poslání:
Liturgie je vrchol, k němuž směřuje činnost církve, a zároveň zdroj, z něhož vyvěrá veškerá jeji síla (SC 10). K tomu srov. SC 2, S, 6, 9. V liturgii se vrcholným způsobem realizuje účast Božího lidu na Kristově kněžství, ke kterému máme přístup skrze křest. Obsahem kněžství je oslava Boha a posvčcení světa.
Aby uskutečňoval tak veliké dílo spásy, je Kristus stále přítomen ve své církvi především v liturgických úkonech... V tomto velikém díle, jež dokonale oslavuje Boha a posvěcuje člověka, Kristus vždycky k sobě přitahuje svou milovanou nevěstu církev... Právem se tedy liturgie chápe jako vykonávání kněžství Ježíše Krista... Proto každé slavení liturgie je činnost vynikajícím způsobem posvátná: je to dílo Krista kněze a jeho těla církve (SC 7).

Služba liturgického shromáždění:
Liturgické úkony nejsou soukromé úkony, nýbrž slavnostní projevy celé církve. Církev však je "svátost Jednoty". Je to svatý lid, sjednocený a uspořádaný pod vedením biskupů. Proto tyto úkony přísluší celému tělu církve, jsou projevem celého těla a na celé tělo působí (SC 26). K tomu srov. SC 30; LG 10, 11, 50; KKC 1140-1144.
Liturgické shromáždění je projevem církve, která je teď a tady, a zároveň aktualizací církve univerzální ve všech jejich dimenzích (viz KKC 752). Proto jako Tělo Kristovo v sobě zpřítomňuje celý obsah Kristova spásného působení v jeho různých podobách, které se realizují skrze. rozličné služby, a to podle způsobu připodobnění jednotlivých údů ke Kristu knězi, proroku a králi.

Ordinovaná služba (Sacramentum ordinis):
LG 24,28, 29; KKC 874 - 896, 1536 - 1571.

Hierarchické zřízení církve viz:
LG 24 - 27: služba biskupů (k tomu SC 41) LG 28 a 29 - služba kněží a jáhnů (SC 42) Tato služba je chápána sestupně, kněží a jáhni mají částečný podíl na plnosti svátostného kněžství biskupa.

Liturgická služba laiků:
Všeobecné kněžství věřících a kněžství služebné čili hierarchické se sice od sebe liší podstatně a ne pouze stupněm, přesto však jsou ve vzájemném vztahu, neboť jedno i druhé - každé svým vlastním způsobem - má účast na jediném kněžství Kristově (LG 10). K tomu srov. LG 11,30 - 38; SC 28 a 29n; KKC 897, 5?03, 910; CIC 230. Spolupráce s pastýři, nejen náhrada chybějících služebníků.

Některé aktuální otázky:
1) Účast žen na liturgických službách: CIC kán. 230 § 2 - ministrantky:
1992 - Papežská rada pro výklad církevních zákonů odpověděla kladně na dotaz: ,Je třeba zahrnout službu u oltáře do liturgických služeb, které mohou podle kán 230 § 2 vykonávat laici, ať muži nebo ženy?" Papež Jan Pavel ll. tuto interpretaci potvrdil a nařídil její zveřejnění v témže roce. Byla však zveřejněna až v r. 1994 (srov. MS 86 /1994/, 541-542). Prefekt Kongregaée pro bohoslužbu a svátosti připojil v dopise předsedům biskupských konferencí své vysvětlení. (Blíže viz Mgr. L. Holý: Lektorát a akolytát žen?, str. 43, Pastorační středisko při AP, Praha 1997).
Ostatní služby se týkají všech laiků, tzn. mužů i žen stejně (CIC kán. 230 § 3).

2) Současná praxe v pověřování ke službám:
V pražské arcidiecézi bylo rozhodnuto, že od 1.1.1998 mohou být laici pověřováni k trojímu typu liturgické služby:
1. služba eucharistii,
2. služba Božimu slovu,
3. vedení bohoslužby bez přítomnosti kněze (ACAP 12/97, str. 10).

Slaveni Denní modlitby církve (SC 83 - 100).

Literatura:
Dokumenty II. vatikánského koncilu, Zvon, Praha 1995
Katechismus katolické církve (KKC), Zvon, Praha 1995
Kodex kanonického práva (CIC), Zvon, Praha 1994
F. Kunetka: Slavnost našeho vykoupení, Karmelitánské nakladatelství 1997
Mgr. L. Holý: Lektorát a akolytát žen?, Pastorační středisko při AP, Praha 1997
Základní normy pro formaci trvalých jáhnů (tč. překládá se)
Direktář pro službu a život trvalých jáhnů (tč. překládá se)
Služba trvalých jáhnů - Teologický pohled (sborník I.), Zkušenosti a reflexe (sborník II.), Pastorační středisko při AP, Praha 1998

LITURGICKÁ HUDBA A ZPĚV (+ KONCERY V KOSTELÍCH)

Východiskem liturgické hudby po II. Vatikánském koncilu se stala instrukce „Musicam sacram“ (MS) z 5. 3. 1987)
V jednotlivých bodech se dotýkám skutečností, které ne vždy a všude jsou v pořádku či žádoucím stavu.

Lidový zpěv:
Lid chce zpívat, musí k tomu však být systematicky veden (varhaníkem). Pro udržení (zlepšení) úrovně lidového zpěvu je třeba před zavedením nové písně ji s lidem přede mší svatou nacvičit alespoň po dobu 10 minut (nápěv); střídat písně a rozšiřovat v tomto znalost lidu; rovněž střídat ordinaria (zvl. na větších místech). Střídání písní a ordinárii dodává bohoslužbě pestrost. (MS 5)

Chrámový sbor, schola
Samozřejmě by měl(a) existovat a fungovat při úkonech slavnostnějšího rázu. Sestavit sbor je však dnes někdy téměř nemožné, protože „nejsou lidi“ (zvláště mužské hlasy). Mladí – pokud chtějí zpívat – mají zájem jen o rytmiku; přejdou někdy do chrámového sboru (MS 19)

Rytmické mše
Je nutno zajistit účast lidu při zpěvu těchto písní zkouškou s lidem před bohoslužbou – jako u a), protože nelze vyloučit aktivní účast lidu, což se – bohužel – běžně děje. Kolik lidí umí zpívat podle notového zápisu – a zde ještě proti Kancionálu přistupuje obtížnější rytmus (MS 16)

Užití latiny, gregoriánský chorál
Latina dává liturgii slavnostnější ráz. Je třeba, aby lidé zvládali alespoň to latinské minimum, které je v Kancionálu. Alespoň občas by měl zaznít (zvl. tam, kde je více mší sv.) jazyk který je pojítkem mezi věřícími všech národů; národní jazyky jsou koncilem dovoleny, nikoliv nařízeny! Význam gregoriánského chorálu a latiny uznává i MS čl. 52

Varhaník
Je dirigentem shromáždění Božího lidu; jeho první starostí při bohoslužbě s lidovým zpěvem je vést lid ke zpěvu – společné modlitbě, a tím k aktivní účasti na mši svaté. Vedle hry na varhany (vč. alespoň jednoduché improvizace) by měl být rovněž zpěvákem (žalm, chrámový sbor, nácvik nových písní). Varhaník se musí stále zdokonalovat po teoretické i praktické stránce (kursy pořádá např. Společnost pro duchovní hudbu v Praze či Musica sacra v Brně).

Koncerty v kostelích
V zásadě ano (kde jinde by měla zaznít vzácná díla duchovní hudby než v prostředí, pro něž byla složena), ale je třeba zajistit:
1. aby se nehrála hudba, která do kostela nepatří (to platí např. i pro svatby)
2. úroveň provedení
3. uváděný program v daném liturgickém období (tj. aby se např. na „adventním“ koncertu nezpívaly koledy či Rybova Česká mše vánoční“.

Literatura:
Konstituce O posvátné liturgii – Sacrosanctum concilium, Kap. 6 – Liturgická hudba
O hudbě v posvátné liturgii – Musicam sacram, kap. I – IX.
Nováková M. – Latina a národní jazyky (KT 1991, č. 50)
Sehnal J. – Koncerty v kostelích. KT 1992, č. 4
Orel J. – Ještě jednou k chrámové hudbě, KT 1992, č. 26
Sehnal J. – Jak dále v hudbě po II. Vatikánském koncilu. KT č. 1994, č. 9, Perspektivy
Maier H. – Nejde o pouhou tradiční hodnotu (k současné situaci církevní hudby). KT 1994, č. 35, příl. Perspektivy
Sehnal J. – Církevní hudba za rozcestím. Opus musicum 22, 1990, č. 8
Koncerty v kostelích. KT 1996, č. 33
Sehnal J. (red.) – Co můžeme vykonat pro zlepšení chrámové hudby (KT 1996. č. 47, příl. Perspektivy
Nevykazujme hudbu z chrámů ani z duší. KT 1998, č. 4, příl. Perspektivy.

Návrh podnětů k tematickému okruhu „Liturgie a ekuména“

Tento návrh je zpracován v rámci odborné liturgické komise tematické sekce přípravné komise Plenárního sněmu katolické církve v ČR podle zápisu z jejího zasedání dne 21. 4. 1998 v Praze. Dovoluji si upozornit, že tyto podněty si nekladou nárok na úplnost a vyčerpávající pohled ani na bezchybnou teologickou odbornost. Jedná se o zpracované impulzy studentů CMTF UP v Olomouci, kterým děkuji za pomoc a spolupráci.
"Liturgie je první a nezbytný zdroj, ze kterého mají věřící čerpat skutečně křesťanského ducha, čímž významně přispívá k jednotě všech, kdo věří v Krista; je oslavou a činitelem jednoty", proto je třeba podporovat současné ekumenické úsilí i v otázkách liturgie, které nejsou pouhou teorií, ale se kterými se často potkáváme v praxi.

I. Společné ekumenické bohoslužby
Bylo by vhodné podporovat a klást větší důraz na ekumenickou spolupráci v jednotlivých farnostech, Je třeba si uvědomit, a četné zkušenost; to dokládají, že ekumenické úsilí začíná osobními vztahy mezi věřícími a často hlavně mezi duchovními jednotlivých církevních společenství. Tyto osobní vztahy mohou být prohlubovány např. vzájemnou účastí na bohoslužbách bratrských církví, kde mohou po vzájemné dohodě např. posloužit výkladem Písma sv. Od těchto osobních přátelských vztahů se mohou následně odvíjet mnohé další aktivity na jednotlivých úrovních (farnost, diecéze...), Mezi ně by měly patřit ekumenické bohoslužby, které by se neměly omezit na jeden "shora" stanovený termín. Důležitost těchto společných bohoslužeb je třeba neustále zdůrazňovat. Bylo by vhodné pro tyto příležitosti sestavit, ve spolupráci se zástupci ostatních církví, společné texty pro ekumenické bohoslužby (po vzoru hnutí Taizé). Na závěr ekumenických bohoslužeb by mělo být doporučeno neformální setkání účastníků, které by přispělo k prohloubení osobních vztahů, k diskusi o tom, co nás spojuje a rozděluje. Tato setkání by jistě pomohla odstranit chápání ekumenických bohoslužeb jako něčeho navíc.

II. Společné liturgické texty
Používání liturgických textů a modliteb pocházejících z doby nerozdělené církve, ale i přijetí podnětů z bohatosti a hloubky tradic jednotlivých církví, je ekumenickým potenciálem, který nás může vzájemně obohatit. Bezprostřední vztahy mezi našimi společenstvími nám umožňují uvědomit si svědectví, které Bohu a Kristu vydávají ostatní křesťané. Bylo by tedy žádoucí sestavit společně text nejdůležitějšich křesťanských modliteb (Otčenáš, apoštolské vyznání víry, nicejsko-cařihradské vyznání víry, trinitární doxologie, Sláva na výsostech Bnhu). Mohou sloužit k pravidelnému užívání všem církvím a církevním společenstvím či alespoň ke společné modlitbě při ekumenických příležitostech. Ať jsou tedy iniciovány společné komise, které budou pracovat na překladech a tvorbě těchto společných liturgických textů

III. Praktické využití liturgických knih ostatních církví
Nesmíme opomenout, že cokoli milost Ducha svatého působí v našich bratřích, může sloužit i nám k poučení. Všechno totiž, co je opravdu křesťanské, se nikdy nepříčí pravým hodnotám víry. ale naopak může vždy pomáhat k dokonalejšímu pochopení tajemství Krista a církve. Proto by k obohacení naší liturgické tradice mohlo být doporučeno častější používání (v rámci možností) liturgického bohatství jiných církví. Např. řada textů z Agendy českobratrské církve evangelické lze vhodně upravit pro bohoslužbu slova.

IV. Liturgická hudba
"Když se křesťané spolu modlí jedním hlasem, jejich společné svědectví dosahuje nebes a je slyšet i na zemi." Bylo by vhodné vytvořit společnou pracovní skupinu, která by měla za úkol ujednotit texty společných písní a na jejich základě připravit společný zpěvník. Tento zpěvníik by sloužil k různým ekumenickým setkáním a bohoslužbám. V rámci katolické církve by bylo vhodné uvažovat o zařazení "zpěvů z Taizé" a některých specificky českých protestantských zpěvů (např. zpěvy Jednoty bratrské) do kancionálu, a tím obohatit liturgickou hudbu o tento ekumenický prvek.

5. Otázky svátostí
„Křest vytváří svátostné pouto jednoty mezi všemi, kdo jím byli znovuzrozeni ... cele směřuje k dosažení plnosti života v Kristu." Jestliže dnes již došlo k vzájemnému uznání platnosti křtu, je možné uvažovat o dalších možnostech, které z tohoto uznání vyplývaji. Např. vytvořit společný obřad obnovy křestního vyznání.
Samostatným problémem je otázka svátosti manželství mezi křesťany různých vyznání (tzv. smíšená manželství) (ED 143-160). K těmto otázkám by se mělo přistupovat s ohledem na to. že prvořadou úlohou církve v každém manželství je podpořit sílu a stabilitu nerozlučitelnéhu manželského svazku a rodinného života. který z něho vychází. Na základě společné víry v Boha by měly být doporučovány společné přípravy na přijetí této svátosti (např. polovinu u jednoho duchovního a druhou polovinu u druhého) a měl by být dán podnět k definování účasti duchovního jiné církve při obřadu udílení svátosti manželství a naopak. Celý obřad by měl být přesně specifikován, aby odpovídal konkrétním situacím. Otázkou je, zda by nebylo vhodné dát podněty k znovupřezkoumání podmínek pro uzavření smíšeného manželství v katolické církvi, které dnes znevýhodňují pozici nekatolického partnera.

6. Týden modliteb za jednotu křesťanů
„Konstatování, že součástí četných ekumenických setkání je téměř vždy také modlitba a že je dokonce jejich vrcholem, je důvodem k radosti. Týden modliteb za jednotu křesťanů, který slavíme v lednu, se stal rozšířenou a ustálenou tradicí“ U nás ovšem ve stejném měsíci probíhá tzv. alianční týden ekumenických setkávání, a proto zde dochází k jakési dvojkolejnosti. Stálo by za zvážení, zda by nešlo tuto praxi společně sjednotit a zda by pravidelným vyvrcholením tohoto týdne nemohla být společná nedělní ekumenická bohoslužba na úrovni farností, diecézí...

7 Liturgická formace s důrazem na ekumenismus
Za důležitý a zásadní by měl být pokládán důraz na formaci všech věřících v oblasti ekumenismu. S tím souvisí např. i poznání a pochopení liturgických tradic ostatních církví, které ovšem vyžaduje neustávající "aggiornamento" svěcených služebníků a pracnvníků v pastoraci. Jako jeden z podkladů k této formaci slouží Direktář k provádéní ekumenických principů a norem, jehož znalost je třeba neustále zdůrazňovat a závěry uplatňovat.

Tyto podněty předkládám k diskusi v přípravném obdobi Plenárního sněmu katolické církve v ČR s tím. že se jedná o pouhý nástin jednotlivých otázek. které nejsou ani zdaleka vyčerpávající. Považuji za vhodné a důležité, aby byly doplněny dalšími podněty, které vycházejí z konkrétních zkušeností (ať již positivních či negativních) vás, kteří se nad nimi budete zamýšlet. Diskuse o těchto a dalších otázkách týkajících se tohoto tématu by měla vést k správné orientaci a k případným impulsům, vedoucím k praktickému uplatňování jednotlivých podnětů v ekumenickém úsilí naší církve.

Použité zkratky:
SC - Konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum concilium
UR - Dekret o ekumenismu Unitatis redintegratio
EO - Papežská rada pro jednotu křesťanů. Direktář k provádění ekumenických principů a norem (25. 3. 1993)
UUS - Encyklíka o ekumenickém úsilí Ut unum sint (25.5. 1995)

Marek Výborný CMTF UP

Dětské mše svaté a hudba

1) Rytmické mše :ano či ne: Domnívám se, že rytmické "dětské" mše svaté (označení mše pro rodiče s dětmi“ je stejně nepřesné) s dětem přístupnými texty písní a kánonu jsou velmi dobré, a to nejen pro děti. Děti se mohou mnohem aktivněji zapojit do průběhu bohoslužby (zpěv, recirace) než při běžném kánonu, který (ač si to nepřiznávají) je nesrozumitelný i mnoha dospělým věřícím.

2) Střídání "účinkujicich": V HB se osvědčil i v současné době na "deváté" (v neděli druhé) mši svaté praktikovaný způsb "kolečka" - tj. střídání: mládež – rodiče s dětmi - klasická varhanní mše: a to v různém, ale na školní rok předem daném (rozpis) pořadí.
Tímto je vyřešeno:
a) možnost lepší připrnvy rytmické mše (více zkoušek)
b) obměna „repertoáru" – na své si přijdou jednou mladší, jindy starší; každý zná a preferuje jiné písně…
c) děti se učí písničky a mohou své "umění“ předvést z kůru, zároveň se ale na ostatních mších účastní bohoslužby u obětního stolu, seznamují se postupně i s klasickým ordináriem…
d) existuje možnost domluvit změnu – zástup v případě nemoci atd. (Skupiny jsou na sobě jinak zcela nezávislé – oddělené zkoušky, jiní lidé…)

3) Zatímco rodiče s dětmi a samozřejmě i varhaník hrají z kůru, mládež předzpívává na boku obětního stolu.
Výhody:
a) zkušenost z předchozích let, kdy jsme zpívali na kůru (tehdy skupinu tvořilo cca 12 - 15 mladých) - mši nebyla věnována patřičná pozornost
b) kontakt s ostatními věřícími, atraktivnost pro děti
c) možnost přistoupit ke sv. přijímání
d) možnost využívat zesilovače kostelního rozhlasu...

4) Je velmi dobré, pokud je v kostele dostatečné množství zpěvníků , texty pro dětské mše (Hosana, Koinonia, samovýroba - ordinárium či méně známé písně…)

5) Je dobré, pokud kněz umožní skupinám, z nicž každý je většinou z jiné části města) scházet se v domluvených tennínech na faře nebo v sakristii. Ideální je, pokud si vedoucího skupiny vybere sám (konzervatoř) a ten pak za skupinu odpovídá. Toto však nelze praktikovat u již vzniklých skupin. Kněz by měl mít přehled, kdo na příštích mších hraje (rozpis), může pak svoje připomínky a požadavky na průběh příslušné mše vznášet v předstihu.

6) Nástrojové obsazení – záleží na dispozici farnosti. V HB v současnosti tvoří skupinu mladých 6 – 7 stálých členů - 2x kytara, elektronické varhany (farnost, ve které lze počítat s dlouhodobým prováděním rytmických mší, by měla vlastnit svůj nástroj odpovídající kvality, 1 - 2x housle, (triangl, dřívka, bubínky, tamburína, různá chrastítka apod.) Velmi dobrou zkušenost mám též: flétna (nejl. příčná), basa, klarinet, popř trubka. (pozn. Pro zpěv stačí jeden mikrofon.)

7) Bylo by dobré vydat soubor písní pro rytmické mše, vždy včetně příslušného kánonu tak, aby se vzájemně doplňovaly a nepřekrývaly.

NEDĚLNÍ LITURGIE JAKO STŘED ŽIVOTA FARNOSTI

Zasílám body, týkající se slavení nedělní liturgie ve farnosti, které po projednání s dalšími aktivisty pokládáme za důležité k zamyšlení.
1) I když liturgie není jedinná činnost církve, přesto je vrcholem a zdrojem činnosti C!rkve (SC č. 9-10). Důležitým středem života církve, a tudíž místních církví – farností je nedělní liturgie, která je středem života farnosti (SC č. 26-32). Nedělní liturgie farnost sjednocuje a věřící zde čerpají posilu pro osobní život i pro vzájemnou jednotu. Ústředním bodem liturgie je Kristus a jeho kněžství, na kterém mají věřící účast. Proto se vyžaduje, aby na liturgii měli všichni aktivní účast podle svého postavení.
2) Aby nedělní liturgie byla živá, je nutná aktivní účast jednotlivých účastníků liturgie. Tu však vyžaduje pochopení liturgie a svědomitou výchovu k ní. Zde jsou v naší zemi určité rezervy.
A) Ve farnostech bohužel málo věřících chápe nedělní liturgii jako střed života farnosti a jako bod, ze kterého vyvěrá jejich jednota a společenství. Liturgie je často chápána pouze jako záležitost svěcených osob, kdy laici jsou přítomni pouze pasivně jako diváci. Dále u mnoha věřících chybí pocit sounáležitosti k farnosti, takže necítí potřebu účastnit se liturgie ve své farnosti, ale tzv. plní si svou nedělní povinnost úprůznu. Další problém nastává u rodin s malými dětmi, kdy se rodina z praktických důvodů neúčastní nedělní liturgie společně, ale odděleně na různých bohoslužvách, takže postupem času se vytrácí v rodinně pocit, že nedělní liturgie je svátkem rodiny i celé farnosti a že ji slavíme společně. S tím souvisí stále častější absence setkávání se rodiny společně u slavnostního stolu doma při různých příležitostech, takže těžko rodiny chápou nutnost setkávání se společně s farností kolem stolu Božího slova a kolem stolu eucharistie při nedělní liturgii.
B) Dalším problémem slavení společné nedělní liturgie je účast věřících v různých církevních hnutích a společenstvích určitého duchovního zaměření. I když hnutí v církvi zaměřená na různé spirituality je věc chvályhodná, dochází bohužel často ke kolizi ve vztahu k nedělní liturgii. Je velmi častým úkazem, že ve velké svátky, kdy má být farnost pohromadě, mnoho věřících tráví liturgii jinde v uzavřenýchkroužcích a postupně se uzavírají do určitého ghetta, kde společenství prožívají striktně mezi sebou uvnitř, nadřazují ho ostatním vztahům a přestávají komunikovat s farností. Tím se postupně vytrácí vztah k farnosti a společenství farnosti stagnuje. Dále se u mnoha takto uzavřených společenství vytrácí vztah k eucharistii a tím se ještě více vytrácí smysl pro společnou liturgii.
Jak řešit tyto problémy:
· podrobná analýza nynějšího stavu ve farnostech a odhalení příčin
· nutná soustavná výchova k liturgii jak osob svěcených, tak laiků.
· Umožnění ze strany kněží, aby laici mohli mít aktivní účast na liturgii podle toho, co jim náleží. Podporování aktivit souvisejících s přípravou liturgie, jako je např. chrámová hudba, pěvecké chrámové sbory atd.
· Jasná formulace kompetencí v liturgii.
· V případě, že ve farnostech není v neděli možná mše svatá, zdůrazňování významu účasti na bohoslužbě slova s přijímáním eucharistie, která společenství věřících sjednocuje.
· Katecheze o liturgiii, o církvi, o společenství. Zdůrazňování, že různá jiná slavení v jiných společenstvích nejsou v žebříčku hodnot nadřazená slavení nedělní liturgie.
· Neustálé zdůrazňování nedělní eucharistické slavnosti jako ústředního bodu v životě církve, farnosti a rodiny.
· Prohlubování vztahu k eucharistii a svátostem.
· Pastorace rodin, ve kterých poprvé zvniká pocit společenství a jednoty a společné slavení u jednoho stolu.

Použitá literatura:
Vatikánské dokumenty, především konstituce LG, SC. Dekrety ChL, PO, OT. IG římského misálu.
J. Polc: Posvátná liturgie, L. Pokorný: Liturgika.

Slavení liturgické i neliturgické

V učebnici náboženství pro první třídu je kapitola nazvaná „Neděle je den Ježíšův“. Klade si za cíl vysvětlit dětem význam neděle a odlišit ji od ostatních „všedních“ dní v týdnu. První pestrý obrázek této kapitoly, na němž je rodina společně pracující v sadě, zaujme všechny děti. Obrázek se jim líbí, i když málokteré z nich má zkušenost podobnou situaci na obrázku a vnímají jej spíše jako idylu než jako zobrazení životní reality. Na druhém obrázku je pak zobrazena tatáž rodina sedící kolem stolu u nedělního oběda. Uprostřed stolu hoří zapálená svíce. Na tento obrázek se dívá devět z deseti dětí navštěvujících hodinu náboženství nedůvěřivě. Nerozumějí mu. Nezobrazuje totiž žádnou jejich životní zkušenost. Pouze jedno z těchto deseti dětí rozumí. Pouze jedno z nich zná důvěrně zobrazenou situaci. Rodina, shromážděná v klidu a pohodě u prostřeného stoju, jemuž rozsvícená svíčka dodává slavnostní a posvátný ráz. Autoři učebnice se snaží přejít od této situace k vysvětlení nedělního liturgického slavení v kostele. Pro většinu dětí tím nastává další problém: málokdo z nich chodí v neděli do kostela. Proč také. Jsou ještě malé na to, aby tam šly samy, a jejich rodiče tam nechodí. Některé z nich nebyly na mši ještě nikdy a těší se, že je tam paní katechetka na konci školního roku vezme. Tvrzení, že „v neděli se schází v kostele rodina Božích dětí“ je pro ně vlastně potvrzením toho, že ony do této rodiny nepatří, protože se v neděli v kostele nescházejí. Pouze jediné z těchto deseti dětí ví a rozumí, pouze pro jediné z těchto dětí, jejichž rodiče mají přece jen jakýsi vztah k víře a snad i k církvi, protože nechali své děti pokřtít a posílají je do náboženství, je tato kapitola srozumitelná, neboť vše, co obsahuje, zná toto dítě důvěrně ze svého života.
Jak je to možné? Jak to, že děti naší církve, tedy ne nepokřtěné děti nevěřících rodičů, přestaly rozumět věcem, které tvoří základní hodnoty křesťanské rodiny? Lidská rodina jako taková prochází hlubokou krizí. Víme, že jde o celosvětový jev, který není způsoben, jak by se někteří mohli domnívat, ekonomickými obtížemi té či oné společnosti – ba naopak, zdá se, že v zemích s největší životní úrovní je rodina v nejhlubší krizi. Ze vztahů v rodině se vytratila vzájemnost, členové rodiny žijí spíše jakoby vedle sebe a nikoliv spolu. Důvodů, proč to tak je, je mnoho a nemá smysl je tu vyjmenovávat. Bezpochyby mezi ně patří například konzumismus, falešná emancipace, přesycenost médii, všeobecná krize hodnot atp. Členové těchto rodin se často považují za věřící nebo si alespoň myslí, že nejsou nevěřící, ale svou víru zařadili kamsi na jedno z posledních míst jejich žebříčku hodnot jako věc, kterou sice vlastní, ale se kterou si neví rady. Tito lidé ze své víry nežijí, protože toani neumějí. V nejlepším případěpovažájí svou víru za cosi, co by mohlo občas „přizdobit“ jejich život, pokud v něm dojde k nějaké významnější události. K tomu ale nedochází často, ba čím dál tím méně častěji, neboť v moderních rodinách se významné události oslavují méně a méně. Čím více se z rodinných vztahů vytrácí vzájemnost, tím menší se jeví důvody ke slavení. Běžný den průměrné rodiny vypadá takto: každý člen rodiny vstátá, snídá a odchází z domova v jinou dobu. Obědvá přirozeně každý zvlášť na svém pracovišti nebo ve škole. S večeří je to jako se snídaní. Odpadá důvod prostírat stůl a scházet se u společného jídla. Tím pádem se ale členové rodiny nesejdou za celý den vůbec, snad až na „společnou“ chvilku u televize (pokud ovšem děti nemají svou vlastní televizi ve svém pokoji a nesledují program zvlášť). Výraz „díváme se společně na televizi“ je ale lživí – na televizi se ve skutečnosti díváme každý sám za sebe a často ani nevnímáme přitomnost bližního vedle sebe.
Pokud je tedy rodina vůbec založena (poukazuji teď na módní trend neformálních svazků, který je důsledkem odmítání osobní zodpovědnosti za život partnera), absencí všech těchto tradičních hodnot je velmi zranitelná, křehká a často ztroskotává při prvních zkouškách a obtížích.
Se ztrátou vzájemnosti se z rodiny vytratila i potřeba a chuť trávit společné chvíle a setkávat se spolu. Tím zmizela i touha po slavení. Společné rodinné slavení se mnohde jeví jako zbytečná, časově i ekonomicky zatěžující věc. Jestliže lidé nechápou slavení jako také, jak mohou pochopit slavení eucharistie? Jak mohou rozumět pojmu „eucharistická hostina“, když se nikdy nesejdou doma u prostřeného stolu a za „společné jídlo“ považují oběd v závodní kuchybi či bufetu? Jak mohou toužit po tom, aby se v neděli sešli s ostatními členy rodiny církve, když se sami nikdy nesejdou ve své vlastní rodině? Jak mají porozumět liturgii, když nerozumí svému vlastnímu rodinnému životu? Jak ji mají prožívat, když sami neumějí prožívat vztahy ve své vlastní rodině? Jak mají cítit vděčnost vůči Bohu a touhu oslavovat jej, když se tyto hodnoty dávno vytratily i ze vzájemných vztahů mezi nimi?
Co dělat? Jak řešit tuto smutnou situaci? Jak přivést lidi k porozumění a chápání liturgie a touhy po ní? Nejprve je třeba ozdravit rodinu. To předpokládá nejen důkladnou pastorační práci se snoubeneckými páry a následně s patoracínově založiených rodin, ale především je třeba začít s výchovou malých dětí. Často lze přes tyto děti působit alespoň částečně na jejich rodiče a dosáhnout třeba i malého pokroku, který však může mít velký výhznam v životě konkrétní rodiny. Vše je třeba však dělat s nejvyšším taktem a citlivostí, abychom děti nevedli ke zbytečné a předčasné kritice života jejich rodičů. Naopak, dítě by si mělo posilovat láskyplný vztah k rodičům a touhu jej projevit konkrétními skutky, které přispějí k oteplení rodinného ovzduší a vztahů v rodině. Tam začíná cesta k ozdravení rodiny, její cesta k Bohu, a tím i k touze projevit mu lásku a vděčnost slavením liturgie.

ZNAMENÍ V LITURGII

Diskusi na dané téma rozdělit do několika okruhů:
1) Sakrální prostor
· V mnoha kostelích již existuje definitivní řešení interiéru dle požadavků II. Vatikána. Ne vždy zcela zdařilé, profesionální. Neuspěchat definitivu, vyhodnotit provizoria, prosadit dokonale funkční řešení i přes odpor Památkové péče. Kostel není muzeum, ale živý prostor pro bohopoctu.
· Využívat pomoci umělecko-technických komisí v diecézích. (V Litoměřicích dobře funguje).
· Využít schopností věřících umělců – dát k dispozici celorepublikově seznamy schopných architektů. Řešit prostor vždy globálně. Oltář, ambon, sedes. Pouze jeden oltář, jedno místo hlásání Božího slova.
· Nepřehlížet význam a funkčnost staré kazatelny.
· Okna – kvalitní osvětlení – lavice – místa pro přisluhující, pro chrámový sbor či zpěváky. Noční osvětlení kostela – na západě v každé vesnici – zabezpečení – alarm – spolupráce s Policií ČR a městskými strážníky.
· Tato problematika se bude asi prolínat s prací jiných komisí.
· Opravy, údržba, rekonstrukce, záchrana – vše ve spolupráci se státní správou a PÚ.
· Zpovědnice – klasický způsob – místnosti…
· Kropenky – křtitelnice – tekoucí voda…
· Okolí kostela
· Důležitost temperování, vybudování WC, oteplení lavic, prostory pro děti.

2) Liturgické předměty a oděvy
· Přizpůsobení současnosti – tradice – rozlišit moderní a módní – oblečení kněze a přisluhujících, oblečení mimo kostel (pohřby, světské slavnosti)
· Liturgické barvy – jak oslovují dnešního člověka (fialová nebo černá k pohřbu?)
· Oltářní plátna – krajky – dečky – kalichové prádlo
· Materiál liturgických předmětů – kalich – miska – konvičky – vazba knih – procesionální kříže – svíce a svícny – relikviáře
· Insignie a jejich ztvárnění – materiál – co říká dnešnímu člověku symbolika?

3) Liturgické chování
· Stání, sedění, klečení, bití v prsa, znamení kříže, přistupování k přijímání, jednota v různosti.

4) Zviditelnění církve
· Svěcení nových soch, žehnání profánních staveb či předmětů (most, budova, škola, továrna).
· Vývěsky, poutače, plakáty.
· Konání výstav, koncertů v kostele.
· „Dny evropského kulturního dědictví“
· „Průvodce“ – brožurka o kostele – pohlednice
· Otevřený kostel (aspoň prosklená předsíň)
· Výzdoba kostela – běžná i mimořádná
Zaslat reakci na tento text.